First Previous (PART V The Special EU Programmes Body) Next (PART VII The Foyle, Carlingford and Irish Lights Commission)

1 1999

BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999

CUID VI

An Foras Teanga

Téacs i mBéarla.

24. —Tá an téacs i mBéarla den alt seo agus d'ailt 25 go 30 leagtha amach sa Tábla a ghabhann eis an gCuid seo.

Mínithe (Cuid VI).

25. —Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

déanfar “an Foras” a fhorléiriú de réir alt 26;

ciallaíonn “an Chomhairle” an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas nuair atá sí ag comhlíonadh feidhmeanna i ndáil leis an bhForas nó feidhmeanna de chuid an Fhorais.

Stádas an Fhorais.

26. —(1) Sa Chuid seo, gairtear “an Foras” den chomhlacht forfheidhmithe le haghaidh teanga a bhunaítear leis an gComhaontú agus ar a dtugtar i mBéarla “The North/South Language Body” nó i nGaeilge “An Foras Teanga” nó in Ultais “Tha Boord o Leid”.

(2) Tabharfar aitheantas don Fhoras mar chomhlacht corpraithe agus mar chomhlacht ag a bhfuil na tréithe go léir de chuid comhlachta chorpraithe, lena n-áirítear comharbas suthain, an chumhacht chun talamh nó maoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt agus an chumhacht chun agairt a dhéanamh.

(3) Féadfar an Foras a agairt faoina ainm corpraithe.

Feidhmeanna an Fhorais.

27. —(1) Is iad feidhmeanna an Fhorais, de réir mhír 1 d' Airteagal 2 den Chomhaontú, ná na feidhmeanna sin a shonraítear i gCuid 5 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gComhaontú agus tá éifeacht le hailt 28 agus 41 chun críche na míre sin 1.

(2) De réir mhír 2 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, beidh feidhm maidir leis an bhForas ag na socruithe a shonraítear i gCuid 5 agus i gCuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú.

(3) Beidh feidhm ag mír 1 d'Airteagal 3 den Chomhaontú maidir leis an bhForas.

Feidhmeanna a aistriú chuig an bhForas.

28. —(1) Déantar leis seo feidhmeanna Bhord na Gaeilge a aistriú chuig an bhForas.

(2) (a) Déantar leis seo feidhmeanna an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin le maoiniú na n-eagraíochtaí deonacha Gaeilge a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo, a aistriú chuig an bhForas.

(b) Féadfaidh an tAire le hordú, le comhaontú roimh ré ón gComhairle, an Tábla a ghabhann leis an alt seo a leasú trí thagairt d'aon eagraíocht Ghaeilge eile a chur leis an Tábla sin, trí thagairt d'eagraíocht den sórt sin a scriosadh as an Tábla sin nó trí iontráil maidir le heagraíocht den sórt sin sa Tábla sin a leasú.

(3) Déantar leis seo feidhmeanna an Aire Oideachais agus Eolaíochta—

(a) i ndáil le foilsitheoireacht ag an nGúm agus foilseacháin de chuid an Ghúim, agus

(b) i ndáil le forbairt téarmaíochta agus stóir focal ag an gCoiste Téarmaíochta,

i nGaeilge, a aistriú chuig an bhForas.

(4) Déanfar tagairtí, nó tagairtí atá le forléiriú mar thagairtí—

(a) don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán nó don Roinn Stáit a bhfuil sé nó sí i gceannas uirthi,

(b) don Aire Oideachais agus Eolaíochta nó don Roinn Stáit a bhfuil sé nó sí i gceannas uirthi, nó

(c) do Bhord na Gaeilge,

in aon reacht nó in aon ionstraim arna déanamh faoi aon reacht agus a bhaineann le haon fheidhmeanna a aistrítear leis an alt seo a fhorléiriú, a mhéid a bhaineann siad leis na feidhmeanna sin, mar thagairtí don Fhoras.

AN TáBLA

1. Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

2. Gael Linn

3. Conradh na Gaeilge

4. An tOireachtas

5. An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta

6. Cumann na bhFiann

7. Comhluadar

8. Iontaobhas Ultach

Bord na Gaeilge a dhíscaoileadh.

29. —Díscaoiltear leis seo Bord na Gaeilge.

An tAcht um Bord na Gaeilge, 1978, a aisghairm.

30. —Aisghairtear leis seo an tAcht um Bord na Gaeilge, 1978.

AN TáBLA

English language text.

24. The text in the English language of this section and sections 25 to 30 are set out in the Table to this Part.

Definitions (Part VI).

25. In this Part, unless the context otherwise requires—

“the Body” shall be construed in accordance with section 26 ;

“the Council” means the North/South Ministerial Council when performing functions in relation to the Body or functions of the Body.

Status of Body.

26. (1) The implementation body for language established by the Agreement and known in the English language as The North/South Language Body or in the Irish language as An Foras Teanga or in Ullans as Tha Boord o Leid is referred to in this Part as “the Body”.

(2) The Body shall be recognised as, and as having all the attributes of, a body corporate, including perpetual succession, the power to acquire, hold and dispose of land or other property and the power to sue.

(3) The Body may be sued in its corporate name.

Functions of Body.

27. (1) The functions of the Body shall, in accordance with paragraph 1 of Article 2 of the Agreement, be those specified in Part 5 of Annex 1 to the Agreement and sections 28 and 41 have effect for the purpose of the said paragraph 1.

(2) The arrangements specified in Parts 5 and 7 of Annex 2 to the Agreement shall, in accordance with paragraph 2 of Article 2 of the Agreement, apply to the Body.

(3) Paragraph 1 of Article 3 of the Agreement shall apply to the Body.

Transfer of functions to Body.

28. (1) The functions of Bord na Gaeilge are hereby transferred to the Body.

(2) (a) The functions of the Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands, in so far as those functions relate to the funding of the voluntary Irish language organisations specified in the Table to this section, are hereby transferred to the Body.

(b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.

(3) The functions of the Minister for Education and Science in relation to—

(a) publishing by and publications of An Gúm, and

(b) the development of terminology and vocabulary by An Coiste Téarmaíochta,

in the Irish language, are hereby transferred to the Body.

(4) References to, or which are to be construed as references to—

(a) the Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands or the Department of State of which he or she has charge,

(b) the Minister for Education and Science or the Department of State of which he or she has charge, or

(c) Bord na Gaeilge,

in any statute or instrument made under any statute and relating to any functions transferred by this section shall, in so far as they relate to those functions, be construed as references to the Body.

TABLE

1. Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

2. Gael Linn

3. Conradh na Gaeilge

4. An tOireachtas

5. An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta

6. Cumann na bhFiann

7. Comhluadar

8. Iontaobhas Ultach

Dissolution of Bord na Gaeilge.

29. Bord na Gaeilge is hereby dissolved.

Repeal of Bord na Gaeilge Act, 1978.

30. The Bord na Gaeilge Act, 1978, is hereby repealed.