An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Ceadunais chun Iasc Ur a Dhiol.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. An Comhlachas Iascaigh Mhara.)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

AN CHEAD SCEIDEAL.

An Bord Iascaigh Mhara

Alt 14.

Corprú.

1. Beidh an Bord ina gcomhlucht corpraithe le comharbas suthain agus gnáth-shéala agus cumhacht agartha agus chun bheith inagartha faoina n-ainm chorpraithe agus cumhacht chun talamh a shealbhú.

Comhaltas.

2. (1) Beidh an Bord comhdhéanta de sheisear comhaltaí a mbeidh duine acu ina Chathaoirleach. Ní bheidh ar na comhaltaí sin níos mó ná triúr is comhaltaí nó ba comhaltaí den Stát-Sheirbhís.

(2) Is é an tAire a cheapfas an Cathaoirleach agus na comhaltaí eile.

(3) Faoi réir fo-mhíre (4), ceapfar gach comhalta in aghaidh tréimhse dhá bhlian.

(4) Má tharlaíonn folúntas í measc na gcomhaltaí, beidh an duine a ceapfar chun an folúntas a líonadh i seilbh oifige ar feadh na coda eile den tréimhse dár ceapadh a réamhtheachtaí.

(5) Féadfar comhalta a bheas ag scor d'athcheapadh.

(6) Sealbhóidh gach comhalta a oifig ar pé téarmaí a shocrós an tAire nuair a cheapfas sé é agus gheobhaidh sé pé táillí agus liúntais a chinnfeas an tAire ó am go ham le toiliú an Aire Airgeadais.

(7) Féad aidh an tAire comhalta a chur as oifig.

(8) Féadfaidh comhalta éirí as a oifig.

Nós imeachta.

3. (1) Beirt is córam ag cruinniú den Bhord.

(2) Féadfaidh an Bord gníomhú d'ainneoin folúntas ina gcomhaltas.

(3) Nuair a bheas an Cathaoirleach as láthair ó chruinniú den Bhord nó má bhíonn oifig an Chathaoirligh folamh, déanfaidh na comhaltaí a bheas i láthair duine dá líon a roghnú chun gníomhú mar Chathaoirleach ar an gcruinniú.

(4) Gach ceist a éireos ag cruinniú den Bhord cinnfear í le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheas i láthair agus a vótálfas ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

Séala an Bhoird.

4. (1) Déanfar séala an Bhoird, nuair a cuirfear ar dhoiciméad é, d'fhianú le síniú aon bheirt chomhaltaí.

(2) Bhéarfaidh gach cúirt bhreithiúnais aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartós a bheith ina ionstraim arna déanamh ag an mBord agus a bheith séalaithe le séala an Bhoird agus a bheith fianaithe do réir na míre seo, agus measfar, gan a thuilleadh cruthúnais, gurb í an ionstraim sin í, mura gcruthaítear a mhalairt.

Comhlíonadh feidhmeanna.

5. (1) Féadfaith an Bord aon cheann dá bhfeidhmeanna d'fheidhmiú agus a chomhlíonadh trí aon chomhalta nó fochoiste comhaltaí a bheas údaraithe ag an mBord chuige sin.

(2) Aon chonradh nó ionstraim nár ghá a bheith faoi shéala dá mba phearsa a dhéanfadh nó d'fhorghníomhódh é, féadfaidh aon duine a bheas údaraithe go ginearálta nó go speisialta ag an mBord chuige sin é a dhéanamh nó d'fhorghníomhú thar ceann an Bhoird.

Comhaltaí den Bhord do nochtadh leasa i gconradh a beartófar a dhéanamh.

6.  Aon chomhalta den Bhord ag a mbeidh—

(a) leas ar bith in aon chuideachta nó gnólucht a mbeartóidh an Bord aon chonradh a dhéanamh leis, nó

(b) leas ar bith in aon chonradh a bheartós an Bord a dhéanamh,

nochtfaidh sé don Bhord an leas sin a bheith aige agus nochtfaidh cineál an leasa agus ní bheidh sé i láthair le linn aon díospóireachta ag an mBord maidir leis an gconradh sin, agus taifeadfar i miontuairiscí an Bhoird go ndearnadh an nochtadh sin.

Oifigigh agus seirbhísigh an Bhoird.

7.  (1) Ceapfaidh an Bord pé oifigigh agus seirbhísigh agus pé méid díobh is cuí leis an mBord ó am go ham.

(2) Féadfaidh an Bord tráth ar bith aon oifigeach nó seirbhíseach don Bhord a chur as bheith ina oifigeach nó ina sheirbhíseach den tsórt sin.

(3) Íocfaidh an Bord lena n-oifigigh agus a seirbhísigh, as cistí a bheas faoina réir, pé luach saothair agus liúntais a chinnfeas an Bord.

(4) Féadfaidh bainisteoir, a mbeidh a cheapadh agus a théarmaí oifige faoi réir a gceaduithe ag an Aire, a bheith ar oifigigh an Bhoird, má thoilíonn an tAire leis sin.

(5) Féadfaidh an Bord más oiriúnach leo, chun duine a cheapadh le post a líonadh i seirbhís an Bhoird, a iarraidh ar na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine a mholadh dhóibh chun a cheaptha chun an phoist sin, agus ar na Coimisinéirí d'fháil an iarratais sin déanfaid, faoi réim agus do réir Achta na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe, 1926 ( Uimh. 39 de 1926 ), duine a roghnú agus a mholadh don Bhord chun a cheaptha chun an phoist sin agus déanfaid, más cuí leo, beirt daoine nó níos mó a roghnú agus a mholadh don Bhord le haghaidh an cheapacháin sin, agus déanfaidh an Bord, ar an moladh sin d'fháil ó na Coimisinéirí, an duine a mholfas na Coimisinéirí amhlaidh nó, má moltar amhlaidh níos mó ná duine amháin, pé duine is cuí leis an mBord de na daoine a molfar amhlaidh, a cheapadh chun an phoist sin.

(6) Íocfaidh an Bord leis na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, as na cistí a bheas faoina réir, pé caiteachais, maidir leis an roghnú agus an moladh ag na Coimisinéirí faoin mír seo ar dhaoine chun poist i seirbhís an Bhoird a líonadh, a socrófar trí chomhaontú idir an Bord agus na Coimisinéirí le toiliú an Aire Airgeadais nó, cheal comhaontuithe den tsórt sin, a shocrós an tAire Airgeadais.

(7) Gach suim a gheobhas na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla faoi fho-mhír (6), measfar chun críocha míre (b) d'fho-alt (2) d'alt 12 d'Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926, gur táille í a híocadh leis na Coimisinéirí faoin Acht sin.

(8) Gach duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme Coda III, ar fostú ag Comhlachas Iascaigh Mhara na hÉireann, Teoranta, beidh sé, ar an tosach feidhme sin, ina chomhalta d'fhoirinn an Bhoird ar na coinníollacha céanna ar a raibh sé ar fostú amhlaidh.

Tuarascála agus eolas ón mBord.

8. (1) Bhéarfaidh an Bord gach bliain, ar pé dáta agus i pé foirm a ordós an tAire, tuarascáil don Aire ar a n-imeachta faoin Acht seo i gcaitheamh na bliana roimhe sin.

(2) Bhéarfaidh an Bord don Aire, pé trátha agus i pé foirm agus slí a ordós an tAire, pé eolas, maidir le comhlíonadh a bhfeidhmeanna, a iarrfas an tAire.

Cuntais agus iniúchadh.

9. (1) Coimeádfaidh an Bord, i pé foirm a cheadós an tAire tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, gach cuntas is cuí agus is gnáth ar an airgead go léir a gheobhas nó a chaithfeas an Bord, ar a n-áirítear cuntas caipitil, cuntas ioncaim, cuntas sochair agus dochair, agus clár comharduithe, agus go háirithe coimeádfaidh sa bhfoirm adúradh gach cuntas speisialta a ordós an tAire ó am go ham, as a threoir féin nó ar iarratas an Aire Airgeadais.

(2) Déanfar cuntais an Bhoird do gach bliain d'iniúchadh laistigh de nócha lá, nó pé tréimhse is sia ná sin a cheadós an tAire in aon chás áirithe, tar éis deireadh na bliana sin agus beid ina n-ábhar tuarascála ag iniúchóirí cuí-cháilithe a cheapfas an tAire go bliantúil chuige sin, le toiliú an Aire Airgeadais, agus íocfaidh an Bord táillí na n-iniúchóirí sin agus caiteachais ghinearálta an iniúchta sin.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, am agus áit agus modh stiúrtha an iniúchta ar chuntais an Bhoird faoin mír seo a cheapadh, agus féadfaidh freisin na cuntais a shonrú a mbeidh cóipeanna dhíobh le tabhairt don Aire faoin mír seo agus fós na cuntais a bheas le foilsiú agus le cur ar díol faoin mír seo maraon le ham agus modh an fhoilsithe agus an díola sin.

(4) Díreach tar éis gach iniúchta faoin mír seo ar chuntais an Bhoird, cuirfidh an Bord chun an Aire cóip den chuntas caipitil, den chuntas ioncaim, den chuntas sochair agus dochair agus den chlár comharduithe amhail mar bheid deimhnithe ag na hiniúchóirí, cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí, agus cóipeanna de pé méid a ceapfar chuige sin faoin mír seo nó a iarrfas an tAire go speisialta de na cuntais a cuireadh faoi bhráid na n-iniúchóirí, agus foilseoidh an Bord agus cuirfidh ar díol pé méid a cheapfas an tAire chuige sin de na cuntais a cuireadh faoi bhráid na n-iniúchóirí.