An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL. An Bord Iascaigh Mhara)

7 1952

AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

AN DARA SCEIDEAL.

An Comhlachas Iascaigh Mhara.

Alt 23.

Coiste.

1.  Déanfar an Comhlachas a bhainistí ag Coiste a bheas comhdhéanta mar leanas—

(a) ceathrar ionadaithe d'iascairí mara,

(b) ionadaí amháin don trádáil mhionreaca éisc,

(c) ionadaí amháin don trádáil mhór-reaca éisc úir, agus

(d) beirt ionadaí don trádáil imdhála éisc, seachas an trádáil mhionreaca éisc agus an trádáil mhór-reaca éisc úir.

Coiste Sealadach.

2.  (1) Go dtí go dtoghfar comhaltaí an Choiste do réir míre 8 déanfar an Comhlachas a bhainistí ag Coiste sealadach a bheas comhdhéanta mar leanas—

(a) na daoine ba stiúrthóirí tofa ar an gcomhlucht díscaoilte díreach roimh é a dhíscaoileadh, agus

(b) ceathrar eile a cheapfas an tAire tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, ar comhalta den trádáil mhionreaca éisc duine acu, ar comhalta den trádáil mhórreaca éisc úir duine acu, agus ar comhaltaí den trádáil imdhála éisc, seachas an trádáil mhionreaca éisc agus an trádáil mhór-reaca éisc úir, an bheirt eile.

(2) Ainmneoidh an tAire duine de chomhaltaí an Choiste Shealadaigh chun bheith ina Chathaoirleach ar an gComhlachar.

(3) Beidh an Coiste sealadach i seilbh oifige go ceann tréimhse nach sia ná dhá mhí dhéag.

(4) Déanfaidh an Coiste sealadach na socruithe go léir is gá chun comhaltaí an Choiste a thoghadh do réir míre 8.

(5) Féadfaidh an Coiste agus an Coiste sealadach gníomhú d'ainneoin folúntas ina gcomhaltas.

(6) Má tharlaíonn folúntas i gcomhaltas an Choiste shealadaigh féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun an folúntas a líonadh.

(7) Sna míreanna ina dhiaidh seo, déanfar, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, tagairtí don Choiste a léamh mar thagairtí don Choiste sealadach.

haoirleach.

3. (1) Ag gach cruinniú ginearálta bliantúil toghfaidh an Comhlachas duine de chomhaltaí an Choiste ina Chathaoirleach ar an gComhlachas.

(2) Raghaidh an Cathaoirleach as oifig nuair a toghfar a chomharba.

(3) Féadfar Cathaoirleach a bheas ag dul as oifig d'atoghadh.

(4) Má bhíonn an Cathaoirleach éagumasach go sealadach ar ghníomhú, féadfaidh an Coiste duine a cheapadh chun gníomhú ina ionad agus measfar, chun críocha an Achta seo, gurb é an duine a ghníomhós amhlaidh Cathaoirleach an Chomhlachais.

Rúnaí.

4. (1) Féadfaidh Coiste an Chomhlachais, más oiriúnach leis, Rúnaí a cheapadh ar pé téarmaí agus coinníollacha a cheadós an Bord.

(2) Déanfar luach saothair agus caiteachais an Rúnaí d'íoc as airgead a bheas ar teachtadh ar iontaobhas ag an mBord don Chomhlachas.

An nós imeachta ag cruinnithe an Choiste.

5. (1) Ag cruinniú den Choiste is é Cathaoirleach an Chomhlachais a bheas ina chathaoirleach ar an gcruinniú.

(2) Gach ceist a éireos ag cruinniú den Choiste cinnfear í le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheas i láthair agus a vótálfas ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(3) Ceathrar is córam do chruinniú den Choiste.

(4) Faoi réir forál an Achta seo, déanfaidh an Coiste, le buanorduithe nó ar shlí eile, a nós imeachta agus a ghnó a rialáil.

Caiteachais taistil agus cothabhála.

6. Déanfar caiteachais taistil agus cothabhála d'íoc, a mhéid a chinnfeas an Bord ó am go ham, le comhaltaí an Choiste, as airgead a sholáthrós an Bord, i leith freastail ag cruinnithe den Chomhaltas nó den Choiste.

Comhaltas.

7.  (1) Coimeádfaidh an Coiste na cláir seo a leanas de chomhaltaí—

(a) clár d'iascairí mara,

(b) clár de dhaoine a sheolas gnó sa trádáil mhionreaca éisc,

(c) clár de dhaoine a sheolas gnó sa trádáil mhór-reaca éisc úir,

(d) clár de dhaoine a sheolas gnó sa trádáil imdhála éisc, seachas an trádáil mhionreaca éisc agus an trádáil mhór-reaca éisc úir.

(2)  Déanfar iarratais ar chomhaltas sa Chomhlachas chun an Choiste i pé slí a fhorálfas an Coiste.

(3) Má éiríonn aon cheist i dtaobh duine a bheith i dteideal teacht chun bheith, nó leanúint de bheith, ina chomhalta den Chomhlachas nó i dtaobh an chláir inar ceart é a chlárú, cinnfidh an Coiste an cheist.

(4) Féadfaidh an Coiste tráth ar bith comhaltas aon duine d'fhorceannadh nach bhfuil teideal aige feasta, dar leo, chun bheith ina chomhalta den chomhlachas.

(5) Má bhíonn aon duine míshásta le cinneadh an Choiste, féadfaidh sé a iarraidh ar an mBord an cheist a chinneadh agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Bhoird.

(6) I gcás comhalta is comhlucht corpraithe nó comhlucht neamhchorpraithe daoine is é an t-aon tslí amháin a bhféadfaidh sé a fheidhmeanna mar chomhalta d'fheidhmiú ná trí phearsa a ainmneos sé go cuí ó am go ham mar ionadaí dhó agus measfar, chun críocha an Achta seo, an t-ionadaí a bheith ina chomhalta den Chomhlachas agus a bheith iontráilte sa chlár in ionad an chomhalta darb ionadaí é.

(7) Bhéarfaidh an Coiste don Bhord pé eolas i dtaobh comhaltais an Chomhlachais a iarrfas an Bord ó am go ham.

Toghadh comhaltaí an Choiste.

8. (1) Toghfar comhaltaí Choiste an Chomhlachais do réir na míre seo.

(2) (a) Chun críche toghcháin an cheathrar ionadaithe d'iascairí mara beidh cheithre toghranna ann, eadhon:

(i) Toghroinn A, ina n-áirítear contaethe Bhaile Atha Cliath, Lughbhaidh, na Midhe, Phortláirge, Loch Garmain agus Chill Mantan,

(ii) Toghroinn B, ina n-áirítear contaethe Chorcaighe, Chiarraighe agus Luimnigh,

(iii) Toghroinn C, ina n-áirítear contaethe an Chláir, na Gaillimhe agus Mhuigheo,

(iv) Toghroinn D, ina n-áirítear Contaethe Dhún na nGall, Liatroma agus Shligigh.

(b) Toghfaidh gach toghroinn ionadaí amháin.

(c) Is é a bheas sa toghlucht do gach toghroinn gach duine a bheas iontráilte sa chlár d'iascairí mara agus ar laistigh den toghroinn sin dá sheoladh do réir an chláir.

(d) Aon duine nach bhfuil a sheoladh, do réir an chláir, in aon cheann de na contaethe a luaitear i gclásal (a), beidh sé ina chomhalta den toghlucht do pé toghroinn is rogha leis.

(3) Is é a bheas sa toghlucht do thoghcháin ar leithligh na n-ionadaithe trádála dá dtagartar i gclásail (b), (c) agus (d) de mhír 1, na daoine a bheas iontráilte sa chlár iomchuí faoi mhír 7.

(4) Mura ndéantar ionadaí a thoghadh faoi fho-mhír (2) nó fo-mhír (3), féadfaidh an tAire pearsa ar bith a cheapadh ina ionadaí.

(5) Comórfar toghchán do chomhaltaí an Choiste sa bhliain 1953 agus i ngach tríú bliain as a chéile ina dhiaidh sin.

(6) (a) Déanfar an vótaíocht don toghchán a comórfar in aon bhliain áirithe a chríochnú seacht lá ar a laghad roimh an dáta dá dtionólfar cruinniú ginearálta bliantúil na bliana sin.

(b) Beidh comhaltaí an Choiste a bheas in oifig de thuras na huaire i seilbh oifige nó go ndearbhófar toradh an toghcháin ag an gcruinniú ginearálta bliantúil, agus air sin raghaidh na daoine a toghfar amhlaidh i seilbh oifige.

(7) Ní bheidh aon duine i dteideal bheith ina iarrthóir le haghaidh toghadh ionadaí ach amháin pearsa is comhalta den toghlucht don toghchán sin.

(8) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh i dtaobh toghcháin faoin alt seo a stiúrú.

Corrfholúntais sa Choiste.

9. (1) Má tharlaíonn corrfholúntas i measc ionadaithe na n-iascairí mara ar an gCoiste, féadfaidh an Coiste, chun an folúntas a líonadh, pearsa a chomhthoghadh a bheas iontráilte de thuras na huaire sa chlár de chomhaltaí is iascairí mara agus a mbeidh a sheoladh, do réir an chláir, laistigh den toghroinn arbh ionadaí dhi an comhalta a chuaigh as oifig.

(2) Má tharlaíonn corrfholúntas i measc comhaltaí an Choiste, seachas ionadaithe na n-iascairí mara, féadfaidh an Coiste, chun an folúntas a líonadh, pearsa a chomhthoghadh a bheas iontráilte de thuras na huaire sa chlár céanna leis an gcomhalta a chuaigh as oifig.

Cruinnithe ginearálta an Chomhlachais.

10. (1) Tionólfaidh an Coiste cruinniú ginearálta bliantúil den Chomhlachas sa bhliain 1953 agus i ngach blíain ina dhiaidh sin.

(2) Is é Cathaoirleach an Chomhlachais a bheas i gceannas ag gach cruinniú ginearálta.

(3) Dáréag is córam ag cruinniú ginearálta.

(4) Faoi réir forál an Achta seo, rialóidh an Bord, le buanorduithe nó ar shlí eile. nós imeachta agus gnó cruinnithe ginearálta an Chomhlachais.

An Bord do chur saoráidí ar fáil don Chomhlachas.

11. (1) Cuirfidh an Bord ar fáil, gach bliain, cóiríocht chun go ndéanfar ceithre cruinnithe den Choiste a thionól i mBaile Atha Cliath nó i pé áit eile ar a gcomhaontóidh an Bord agus an Coiste agus cruinniú ginearálta amháin den Chomhlachas a thionól.

(2) Féadfaidh an Bord, ar an gCoiste dá iarraidh sin, seirbhísí comhaltaí dá bhfoirinn a chur ar fáil chun gníomhú mar Rúnaí ag na cruinnithe den Choiste agus den Chomhlachas dá gcuirfear cóiríocht ar fáil faoin mír seo agus chun toghcháin a stiúrú agus chun obair chléireachais ghinearálta an Chomhlachais a dhéanamh.

(3) (a) Ar feadh an dá mhí dhéag ó dháta an Chomhlachais a bhunú, ní dhéanfaidh an Bord aon éileamh i leith na seirbhísí a cuirfear ar fáil amhlaidh ná i leith aon eisíocaíochta ina dtaobh.

(b) Ina dhiaidh sin, íocfaidh an Comhlachas leis an mBord i leith na seirbhísí agus na heisíocaíochta sin, pé suimeanna ar a gcomhaontófar ó am go ham idir an Coiste agus an Bord nó, cheal comhaontuithe, a shocrós an tAire, agus féadfaidh an Bord méid na suimeanna sin a chúiteamh leo féin as airgead a bheas ar teachtadh acu don Chomhlachas.

Airgeadas an Chomhlachais.

12. (1) Beidh táille iontrála iníoctha ag gach duine a bheas ina chomhalta den Chomhlachas, ach amháin duine a bheas ina chomhalta de bhuaidh fo-ailt (3) d'alt 23.

(2) Is é an táille iontrála—

(a) d'iascaire mara, scilling;

(b) d'aon duine eile, cúig scillinge.

(3) Íocfaidh gach comhalta síntiús bliantúil de chúig scillinge, a bheas dlite agus iníoctha an lú lá d'Iúil.

(4) D'ainneoin aon ní contrártha dhó sin in alt 23 nó sa Sceideal seo, ní bheidh teideal ag comhalta ná ag ionadaí uaidh beith i láthair ag cruinniú den Choiste ná den Chomhlachas ná é d'áireamh chun críocha córam ná bheith ina chomhalta de thoghlucht faoi mhír 8 faid a bheas aon tsuim a bheas dlite uaidh agus iníoctha aige i leith táille iontrála nó síntiúis gan íoc.

(5) Is é an Coiste a ghlacfas agus a bhaileos táillí iontrála agus síntiúis agus cuirfid an t-airgead go léir a gheobhaid amhlaidh chun an Bhoird lena theachtadh thar ceann an Chomhlachais.

(6) Gníomhóidh an Bord mar iontaobhaithe don Chomhlachas i leith an airgid go léir a gheobhaid thar a cheann agus déanfaid pé íocaíochta as a iarrfas Coiste an Chomhlachais go cuí.

(7) Coimeádfaidh an Bord gach cuntas is gnáth agus is cuí ar an airgead go léir a gheobhaid nó a chaithfid thar ceann an Chomhlachais agus, a luaithe is féidir tar éis deireadh gach bliana, bhéarfaid do Choiste an Chomhlachais ráiteas cuntas don bhliain sin arna iniúchadh ag iniúchóirí cuí-cháilithe a cheapfas an tAire go bliantúil chuige sin, le toiliú an Aire Airgeadais, agus déanfar táillí na n-iniúchóirí sin agus caiteachais ghinearálta an iniúchta sin d'íoc as airgead an Chomhlachais.