An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963) Ar Aghaidh (CUID II. Corprú Cuideachtaí agus nithe a ghabhann leis sin)

33 1963

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

CUID I.

Réamhráiteach.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar Acht na gCuideachtaí, 1963 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Forálacha ginearálta maidir le léiriú

1856, c. 47.

1862, c. 89.

1908, c. 69.

1857, c. 60.

1872, c. 58.

1872, c. 26.

1888, c. 44.

1862, c. 89.

1908, c. 69.

1856, c. 47.

1857, c. 14.

1857, c. 80.

1857, c. 49.

1858, c. 91.

1872, c. 58.

2. —(1) San Acht seo mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

folaíonn “cuntais” grúpchuntais chuideachta cibé acu i bhfoirm chuntas a ullmhaíodh iad nó nach ea;

ní fholaíonn “gníomhaire” abhcóide duine ag gníomhú dó i gcáil abhcóide;

ciallaíonn “tuairisceán bliantúil” an tuairisceán is gá a thabhairt i gcás cuideachta ag a bhfuil scairchaipiteal, faoi alt 125 agus, i gcás cuideachta gan scairchaipiteal, faoi alt 126;

ciallaíonn “airteagail” airteagail chomhlachais chuideachta, mar a cumadh iad i gcéaduair nó mar a athraíodh iad le rún speisialta, lena n-áirítear, sa mhéid go mbaineann siad leis an gcuideachta, na rialacháin atá (cibé acu é) i dTábla B sa Sceideal a ghabhann leis an Joint Stock Companies Act, 1856, nó i dTábla A sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Companies Act, 1862, nó sa Tábla sin arna athrú de bhun alt 71 den Acht deiridh sin a luaitear, nó i dTábla A sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Companies (Consolidation) Act, 1908;

ciallaíonn “lá saoire bainc” lá is lá saoire bainc faoi na hAchtanna Laetheanta Saoire Puiblí, 1871 go 1924;

ciallaíonn “na hAchtanna Féimheachta” an Irish Bankrupt and Insolvent Act, 1857, an Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872, an Debtors Act (Ireland), 1872, agus an Local Bankruptcy (Ireland) Act, 1888;

folaíonn “leabhar agus páipéar” agus “leabhar nó páipéar” cuntais, gníomhais, scríbhinní agus doiciméid;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoin Acht seo, nó cuideachta láithreach;

tá le “cuideachta faoi theorainn ráthaíochta” agus le “cuideachta faoi theorainn scaireanna” na bríonna a thugtar dóibh faoi seach le fo-alt (2) d'alt 5;

tá le “ranníocóir” an bhrí a thugtar dó le halt 208;

nuair a úsáidtear “an chúirt” maidir le cuideachta ciallaíonn sé an Ard-Chúirt;

tá le “foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (7) d'alt 256;

folaíonn “bintiúr” stoc bintiúir, bannaí agus aon urrúis eile chuideachta cibé acu is muirear ar shócmhainní na cuideachta iad nó nach ea;

folaíonn “stiúrthóir” aon duine i bpost stiúrthóra cibé ainm a thugtar air;

folaíonn “doiciméad” toghairm, fógra, ordú agus próis dhlíthiúil eile, agus cláir;

ciallaíonn “cuideachta láithreach” cuideachta a foirmíodh agus a cláraíodh i gclár a choimeádtar sa Stát faoi Achtanna na gCuideachtaí Comhstoic, faoin Companies Act, 1862, nó faoin Companies (Consolidation) Act, 1908; tá le “fógra fadtréimhse” an bhrí a thugtar dó le halt 142;

ciallaíonn “bliain airgeadais”, maidir le haon chomhlacht corpraithe, an tréimhse a ndéantar amach ina leith aon chuntas sochair agus dochair leis an gcomhlacht corpraithe a leagtar faoina bhráid i gcruinniú ginearálta, cibé acu is bliain an tréimhse sin nó nach ea;

tá le “grúpchuntais” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (1) d'alt 150;

ciallaíonn “cuideachta shealbhaíochta” cuideachta shealbhaíochta mar a mhínítear sin le halt 155;

ciallaíonn “arna eisiúint go ginearálta”, maidir le réamheolaire, arna eisiúint chun daoine nach comhaltaí ná bintiúraigh láithreacha de chuid na cuideachta;

ciallaíonn “Achtanna na gCuideachtaí Comhstoic” an Joint Stock Companies Act, 1856, na Joint Stock Companies Acts, 1856, 1857, an Joint Stock Banking Companies Act, 1857, agus an tAcht á chumasú Cuideachtaí Comhstoic Baincéireachta a fhoirmiú ar phrionsabal an dliteanais theoranta, nó aon cheann nó cinn de na hAchtanna sin, de réir mar is gá sa chás, ach ní fholaíonn sé Acht 7 agus 8 Victoria, Caibidil 110;

tá le “foirceannadh toilteanach ag comhaltaí” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (7) d'alt 256;

tá le “an suibscríobh íosta” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2) d'alt 53;

ciallaíonn “meabhrán” meabhrán comhlachais cuideachta, mar a cumadh i gcéaduair é nó mar a athraíodh é de bhun aon reachta (lena n-áirítear an tAcht seo);

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

folaíonn “oifigeach”, maidir le comhlacht corpraithe, stúirthóir nó rúnaí;

ciallaíonn “an dáta feidhme” dáta an Achta seo a theacht i ngníomh;

ciallaíonn an briathar “forordú”, maidir leis na forálacha den Acht seo a bhaineann le cuideachtaí a fhoirceannadh, forordú le rialacha cúirte, agus maidir le forálacha eile an Achta seo, forordú le hordú ón Aire;

folaíonn “clóite” atáirgthe in aon fhoirm inléite bhuan a cheadóidh cláraítheoir na gcuideachtaí;

tá le “cuideachta phríobháideach” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (1) d'alt 33;

ciallaíonn “réamheolaire” aon réamheolaire, fógra, ciorclán, fógrán nó cuireadh eile a thairgeann aon scaireanna nó bintiúir de chuid cuideachta don phobal lena suibscríobh nó lena gceannach;

ciallaíonn “stocmhargadh aitheanta” stocmhargadh a bheidh forordaithe ag an Aire chun críocha gach forála ina bhfuil na focail sin;

ciallaíonn “cláraitheoir na gcuideachtaí” nó, nuair a úsáidtear é maidir le clárú cuideachtaí, “an cláraitheoir”, an t-oifigeach a mbeidh clárú cuideachtaí á dhéanamh de dhualgas aige faoin Acht seo;

tá le “rún chun scairchaipiteal a laghdú” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2) d'alt 72;

tá le “rún le haghaidh foirceannadh toilteanach” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2) d'alt 251;

ciallaíonn “scair” scair i scairchaipiteal cuideachta, agus folaíonn sé stoc ach amháin i gcás ina bhfuil idirdhealú sainráite nó intuigthe idir stoc agus scaireanna;

tá le “barántas scaire” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2) d'alt 88;

ciallaíonn “cruinniú reachtúil” an cruinniú is gá a thionól de réir fho-alt (1) d'alt 130;

tá le “tuarascáil reachtúil” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2) d'alt 130;

ciallaíonn “fochuideachta” fochuideachta mar a mhínítear sin le halt 155;

ciallaíonn “Table A” Table A sa Chéad Sceideal;

ciallaíonn “Tábla A” Tábla A sa Chéad Sceideal;

tá le “tráth oscailte na liostaí suibscríofa” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (1) d'alt 56;

folaíonn “féimheach neamh-urscaoilte”—

(a) féimheach nach bhfuair an deimhniú comhlíonta a luaitear in alt 56 den Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872;

(b) duine a breithníodh ina fhéimheach i dTuaisceart Éireann agus nach bhfuair an deimhniú comhlíonta a luaitear in alt 56 den Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872;

(c) duine is féimheach neamh-urscaoilte faoi dhlí Shasana nó faoi dhlí na hAlban;

ach ní fholaíonn sé duine ar neamhníodh a fhéimheacht;

tá le “cuideachta neamhtheoranta” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2) d'alt 5.

(2) Ní mheasfar duine a bheith, de réir bhrí aon fhorála den Acht seo, ina dhuine ar gnách le stiúrthóirí cuideachta gníomhú de réir a orduithe nó a threoracha, ar an aonchúis go ngníomhaíonn stiúrthóirí cuideachta ar chomhairle a thugann sé i gcáil ghairmiúil.

(3) Déanfar tagairtí san Acht seo do chomhlacht corpraithe nó do chorparáid a fhorléiriú mar thagairtí nach bhfolaíonn corparáid aonair, ach a fholaíonn cuideachta a corpraíodh lasmuigh den Stát.

(4) Aon fhoráil san Acht seo a sháraíonn nó a léiríonn airteagail chuideachta, bainfidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear leis an Acht seo, le hairteagail a bheidh i bhfeidhm ar an dáta feidhme chomh maith le hairteagail a thiocfaidh i bhfeidhm ina dhiaidh sin, agus bainfidh sí freisin le meabhrán cuideachta faoi mar a bhaineann sí lena hairteagail.

(5) Déanfar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán a fhorléiriú, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairtí don achtachán sin arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán ina dhiaidh sin lena n-áirítear an tAcht seo.

(6) San Acht seo, aon tagairt a dhéantar do Chuid, d'alt nó do sceideal, is tagairt í do Chuid, d'alt nó do sceideal den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'achtachán éigin eile atá i gceist.

(7) San Acht seo, aon tagairt a dhéantar d'fho-alt, do mhír, d'fhomhír nó do roinn eile, is tagairt í don fho-alt, don mhír, don fhomhír nó don roinn eile den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá i gceist.

Aisghairm agus cosaint.

1908, c. 69.

1871, c. 31.

1862, c. 89.

1856, c. 47.

1862, c. 89.

1908, c. 69.

3. —(1) Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Dóú Sceideal Déag a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d'aon Ordú i gComhairle, ordú, riail, rialachán, ceapachán, tíolacas, morgáiste, gníomhas nó comhaontú a rinneadh, d'aon rún a ritheadh, d'aon treoir a tugadh, d'aon imeacht a tionscnaíodh, d'aon ionstraim a eisíodh nó d'aon ní a cuireadh i gcrích faoi aon achtachán roimhe seo maidir le cuideachtaí, ach beidh feidhm i gcónaí ag aon Ordú i gComhairle, ordú, riail, rialachán, ceapachán, tiolacas, morgáiste, gníomhas, comhaontú, rún, treoir, imeacht, ionstraim nó ní den sórt sin, má bhíonn sé i bhfeidhm díreach roimh an dáta feidhme, agus sa mhéid go bhféadfaí é a dhéanamh, a rith, a thabhairt, a thionscnamh, a eisiúint nó a chur i gcrích faoin Acht seo, beidh éifeacht aige ionann is dá mba faoin Acht seo a rinneadh, a ritheadh, a tugadh, a tionscnaíodh, a eisíodh nó a cuireadh i gcrích é.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d'oibriú ailt 109 agus 110 den Companies (Consolidation) Act, 1908, maidir le cigirí a ceapadh roimh an dáta feidhme, ná maidir le leanúint de chigireacht ar ar thosaigh cigirí a ceapadh roimh an dáta feidhme, agus bainfidh alt 172 le tuarascáil ó chigirí a ceapadh faoi na hailt sin faoi mar a bhaineann sé le tuarascáil ó chigirí a ceapadh faoi alt 165 agus 166.

(4) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear—

(a) d'fhorálacha alt 5 den Trade Union Act, 1871 (a neamhníonn clárú ceardchumainn faoi na hachtacháin a bhaineann le cuideachtaí);

(b) don achtachán atá leagtha amach sa Tríú Sceideal Déag, is é sin, achtachán a coimeádadh i bhfeidhm le halt 205 den Companies Act, 1862,

ná ní fhorléireofar é mar ní a aisghaireann aon fhoráil de na hAchtanna Árachais, 1909 go 1961.

(5) Faoi réir forálacha fho-alt (4), déanfar aon doiciméad a thagraíonn d'aon achtachán roimhe seo maidir le cuideachtaí a fhorléiriú mar dhoiciméad a thagraíonn don achtachán comhréire san Acht seo.

(6) Aon duine a ceapadh chun aon oifige faoi réim nó de bhua aon achtacháin roimhe seo maidir le cuideachtaí, agus a bheidh i seilbh oifige díreach roimh an dáta feidhme, measfar é a bheith arna cheapadh chun na hoifige sin faoi réim nó de bhua an Achta seo.

(7) Aon chlár a choimeádtar faoi aon achtachán roimhe seo maidir le cuideachtaí, measfar gur cuid é den chlár atá le coimeád faoi fhorálacha comhréire an Achta seo.

(8) Gach ciste agus cuntas a bhunófar faoin Acht seo, measfar iad a bheith leanúnach ar na cistí agus na cuntais chomhréire a bunaíodh faoi na hachtacháin roimhe seo maidir le cuideachtaí.

(9) Ní dhéanfaidh aisghairm leis an Acht seo ar aon achtachán difear—

(a) do chorprú aon chuideachta a cláraíodh faoi aon achtachán a aisghairtear leis seo;

(b) do Thábla B sa Sceideal a ghabhann leis an Joint Stock Companies Act, 1856, ná d'aon chuid de, sa mhéid go mbaineann an céanna le haon chuideachta a bheidh ar marthain ar an dáta feidhme;

(c) do Thábla A sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Companies Act, 1862, ná d'aon chuid de, mar a bhí sé i gcéaduair sa Sceideal sin nó mar a athraíodh é de bhun alt 71 den Acht sin, sa mhéid go mbaineann an céanna le haon chuideachta a bheidh ar marthain ar an dáta feidhme;

(d) do Thábla A sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Companies (Consolidation) Act, 1908, ná d'aon chuid de, sa mhéid go mbaineann an céanna le haon chuideachta a bheidh ar marthain ar an dáta feidhme.

(10) I gcás aon chion, is cion ar foráladh pionós mar gheall ar leanúint de, a bheith déanta faoi aon achtachán roimhe seo maidir le cuideachtaí, féadfar imeachtaí a thionscnamh faoin Acht seo i leith leanúint den chion tar éis an dáta feidhme, ionann is dá mba faoi fhorálacha comhréire an Achta seo a rinneadh an cion.

(11) San alt seo ciallaíonn “achtachán roimhe seo maidir le cuideachtaí” aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo agus aon achtachán a aisghaireadh leis an Companies (Consolidation) Act, 1908.

Forléiriú tagairtí in Achtanna eile do chuideachtaí a cláraíodh faoin Companies (Consolidation) Act, 1908.

1937, Uimh. 38 .

1908, c. 69.

4. —D'ainneoin fho-alt (1) d'alt 20 den Acht Léiriúcháin, 1937 (a fhorálann i gcás ina ndéanann Acht aisghairm agus athachtú, le modhnú nó gan mhodhnú, ar aon fhorálacha d'Acht roimhe sin, go ndéanfar, mura léir a mhalairt d'intinn, tagairtí in aon Acht eile do na forálacha a aisghairtear amhlaidh a fhorléiriú mar thagairtí do na forálacha a athachtaítear amhlaidh), déanfar, mura léir a mhalairt d'intinn, tagairtí in aon Acht seachas an tAcht seo do chuideachta a foirmíodh agus a cláraíodh, nó a cláraíodh, faoin Companies (Consolidation) Act, 1908, a fhorléiriú mar thagairtí do chuideachta a foirmíodh agus a cláraíodh, nó a cláraíodh, faoin Acht sin nó faoin Acht seo.