An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Ilghnéitheach)

12 1970

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1970

AN SCEIDEAL

Coinníollacha Ranníoca (Deontas Báis, Pinsean Easláine, Pinsean Scoir)

Alt 18.

7. Deontas Báis

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás deontais báis—

(a) sé ranníoc fostaíochta is fiche ar a laghad a bheith íoctha roimh an dáta iomchuí i leith an duine árachaithe iomchuí i leith fostaíochta ó thráth a dhul faoi árachas nó ó thosach feidhme alt 5 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1970 (cibé acu is déanaí), agus

(b) gurb amhlaidh a bheidh, roimh an dáta iomchuí, i gcás inar dáta tar éis deireadh na céad bhliana ranníoca an dáta sin is dáta iomchuí d'fhear nó do bhean (cibé acu é), is bliain atá go huile sa tréimhse i ndiaidh an tosach feidhme sin,

(i) ocht ranníoc is daichead ar a laghad a bheith íoctha nó creidiúnaithe i leith an duine árachaithe iomchuí in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an dáta iomchuí, nó

(ii) nach lú ná ocht agus daichead méan-uimhir na ranníoc in aghaidh na bliana ranníoca a bheidh íoctha nó creidiúnaithe i leith an duine árachaithe iomchuí in aghaidh na tréimhse dar thosach tús na bliana ranníoca a chuaigh sé faoi árachas nó tús na bliana ranníoca díreach i ndiaidh na bliana a tharla an tosach feidhme sin (cibé acu is déanaí) agus dar chríoch deireadh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an dáta iomchuí.

Sa mhír seo—

Ciallaíonn “duine árachaithe iomchuí”—

(a) i gcás inar leanbh cáilithe an duine éagtha—athair nó máthair an duine éagtha sin nó an duine a bhí ag fáil nó i dteideal liúntais leanaí faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1970, i leith an duine éagtha sin ar dháta an bháis nó ag a mbeadh an teideal sin dá mbeadh an duine éagtha gan bheith os cionn sé bliana déag d'aois nó nach raibh sé cimithe chun scoile ceartúcháin nó scoile saothair.

(b) in aon chás eile—an duine éagtha nó céile an duine éagtha.

ciallaíonn “dáta iomchuí” dáta báis an duine éagtha nó dáta báis an duine árachaithe iomchuí nó dáta slánaithe aois inphinsin an duine árachaithe iomchuí, cibé acu is túisce a tharlóidh, agus cibé acu arb é an duine éagtha an duine árachaithe iomchuí nó nach é.

D'fhonn a chinneadh an bhfuil coinníollacha na míre seo comhlíonta—

(i) measfar gur tháinig duine faoi árachas an tráth a tháinig sé i gcéaduair (agus ní tráth ar bith eile) chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí fostaíochta iníoctha ina leith faoi mhíreanna 1, 2, 2A, 3, 3A, 6 nó 7 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus

1956, I.R. Uimh.236.

(ii) déanfar neamhshuim de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956) den Dara Sceideal sin.

8. Pinsean easláine

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás pinsin easláine—

(a) céad caoga agus sé ranníoc fostaíochta ar a laghad a bheith íoctha roimh an dáta iomchuí i leith an éilitheora ó thráth a dhul faoi árachas, agus

(b) ocht ranníoc fostaíochta is daichead ar a laghad a bheith íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora roimh an dáta iomchuí in aghaidh na bliana ranníoca iomláine roimh an dáta sin.

Sa mhír seo ciallaíonn “dáta iomchuí” aon dáta i ndiaidh tréimhse iomlán bliana d'éagumas leanúnach chun oibre i gcás an duine árachaithe a bheith tar éis tosú ar thréimhse leanúnach éagumais chun oibre agus go mbeifear tar éis a chruthú ina dhiaidh sin é a bheith buan-éagumasach chun oibre.

Déanfar neamhshuim chun críocha na míre seo de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

9. Pinsean scoir

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás pinsean scoir—

(a) an t-éilitheoir a bheith tagtha faoi árachas roimh cúig bliana caogad d'aois a shlánú,

(b) céad caoga agus sé ranníoc fostaíochta ar a laghad a bheith íoctha i leith an éilitheora ó dháta a theacht faoi árachas, agus

(c) nach lú ná ocht agus daichead meán-uimhir na ranníoc in aghaidh na bliana ranníoca atá íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora in aghaidh na tréimhse dar tosach—

(i) an 5ú lá d'Eanáir, 1953, más fear an t-éilitheoir nó an 6ú lá d'Iúil, 1953, más bean an t-éilitheoir, nó

(ii) tús na bliana ranníoca a tháinig an t-éilitheoir faoi árachas (más tar éis an 5ú lá d'Eanáir, 1953, é i gcás fir nó an 6ú lá d'Iúil, 1953, i gcás mná).

(cibé acu is déanaí) agus dar críoch deireadh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh dháta an éilitheora do shlánú cúig bliana seascad d'aois.

D'fhonn a chinneadh an bhfuil coinníollacha na míre seo comhlíonta—

(i) measfar gur tháinig duine faoi árachas an tráth a tháinig sé i gcéaduair (agus ní tráth ar bith eile) chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí fostaíochta iníoctha ina leith faoi mhíreanna 1, 2, 2A, 3, 3A, 6, nó 7 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus

(ii) déanfar neamhshuim de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956) den Dara Sceideal sin.