An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975)

9 1975

AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

AN SCEIDEAL

Coinbhinsiún chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na hEitlíochta Sibhialta

TA NA STAIT is Páirtithe sa Choinbhinsiún seo

A BHREITHNIU DOIBH go ndéanann gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta sábháilteacht daoine agus maoine a chur i gcontúirt, oibriú aersheirbhísí a mhórdhochrú agus muinín phobail an domhain i sábháilteacht na heitlíochta sibhialta a lagú;

A BHREITHNIU DOIBH gurb ábhar mór imní é gníomhartha den sórt sin tarlú;

A BHREITHNIU DOIBH go bhfuil géarghá, chun cosc a chur le gníomhartha den sórt sin, le bearta iomchuí a fhoráil chun ciontóirí a phionósú:

TAR EIS COMHAONTU mar a leanas:

Airteagal 1

1. Beidh cion déanta ag aon duine má dhéanann sé go neamhdhleathach agus d'aonghnó:

(a) gníomh foréigin in aghaidh aon duine ar bord aerárthaigh agus í ar eitilt más cosúil don ghníomh sin sábháilteacht an aerárthaigh sin a bhaolú; nó

(b) aerárthach ar seirbhís a scriosadh nó damáiste a dhéanamh d'aerárthach den sórt sin a chuirfeadh ó chumas eitilte í nó is cosúil a bhaolódh a sábháilteacht agus í ar eitilt; nó

(c) aon fheiste nó substaint a chur, nó a thabhairt go gcuirfear sin, ar dhóigh ar bith, ar aerárthach ar seirbhís, is cosúil a scriosfadh an t-aerárthach sin nó a dhéanfadh damáiste di a chuirfeadh ó chumas eitilte í, nó a dhéanfadh damáiste di is cosúil a bhaolódh a sábháilteacht agus í ar eitilt; nó

(d) saoráidí aerloingseoireachta a scriosadh nó a dhamáistiú nó cur isteach ar a n-oibriú, más cosúil d'aon ghníomh den sórt sin sábháilteacht aerárthaigh agus í ar eitilt a bhaolú; nó

(e) aon fhaisnéis a pháirtiú is eol dó a bheith bréagach agus dá bhíthin sin sábháilteacht aerárthaigh agus í ar eitilt a bhaolú.

2. Beidh cion déanta ag aon duine freisin más rud é:

(a) go dtabharfaidh sé faoi aon chion dá luaitear i mír 1 den Airteagal seo a dhéanamh; nó

(b) gur comhchoirí é le duine a dhéanfaidh aon chion den sórt sin nó a thabharfaidh faoina dhéanamh.

Airteagal 2

Chun críocha an Choinbhinsiúin seo:

(a) measfar aerárthach a bheith ar eitilt aon tráth ón nóiméad a dhúntar a doirse seachtracha go léir tar éis bordála go dtí an nóiméad a osclaítear aon doras den sórt sin le haghaidh díbhordála; i gcás tuirlingthe éigin, measfar an eitilt a bheith ar bun go dtí go ngabhfaidh na húdaráis inniúla freagracht orthu féin i leith an aerárthaigh agus i leith daoine agus maoine ar bord;

(b) measfar aerárthach a bheith ar seirbhís ón uair a thosaíonn ullmhúchán réamheitilte an aerárthaigh ag pearsanra talún nó ag an bhfoireann le haghaidh eitilte sonraí go ceann ceithre huaire a chloig is fiche tar éis aon tuirlingthe; mairfidh an tréimhse sheirbhíse, in aon chás, ar feadh na tréimhse go léir a bheidh an t-aerárthach ar eitilt mar a mhínítear i mír (a) den Airteagal seo.

Airteagal 3

Gabhann gach Stát Conarthach air féin cionta is inphionóis le dianphionóis a dhéanamh de na cionta a luaitear in Airteagal 1.

Airteagal 4

1. Ní bhainfidh an Coinbhinsiún seo le haerárthaí a úsáidtear i seirbhísí míleata, custam nó póilíneachta.

2. Sna cásanna a luaitear i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus (e) de mhír 1 d'Airteagal 1, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo, is cuma cé acu ar eitilt idirnáisiúnta nó ar eitilt intíre don aerárthach, ach amháin i gcás:

(a) gur lasmuigh de chríoch Stát cláraitheachta an aerárthaigh atá áit turgabhála nó tuirlingthe, iarbhír nó beartaithe, an aerárthaigh sin; nó

(b) gur i gcríoch Stáit seachas Stát cláraitheachta an aerárthaigh a rinneadh an cion.

3. D'ainneoin mhír 2 den Airteagal seo, sna cásanna a luaitear i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus (e) de mhír 1 d'Airteagal 1, beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo freisin má fhaightear an ciontóir nó an ciontóir líomhnaithe i gcríoch aon Stáit seachas Stát cláraitheachta an aerárthaigh.

4. Maidir leis na Stáit a luaitear in Airteagal 9 agus sna cásanna a luaitear i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus (e) de mhír 1 d'Airteagal 1, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo más laistigh de chríoch an Stáit chéanna atá na háiteanna dá dtagraítear i bhfomhír (a) de mhír 2 den Airteagal seo i gcás inar ceann de na Stáit dá dtagraítear in Airteagal 9 an Stát sin, mura rud é gur i gcríoch Stáit éigin seachas an Stát sin a rinneadh an cion nó a fuarthas an ciontóir nó an ciontóir líomhnaithe.

5. Sna cásanna a luaitear i bhfomhír (d) de mhír 1 d'Airteagal 1, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin i gcás na saoráidí aerloingseoireachta a bheith á n-úsáid san aerloingseoireacht idirnáisiúnta.

6. Beidh feidhm freisin ag forálacha míreanna 2, 3, 4 agus 5 den Airteagal seo sna cásanna a luaitear i mír 2 d'Airteagal 1.

Airteagal 5

1. Déanfaidh gach Stát Conarthach cibé bearta is gá chun a dhlínse ar na cionta sna cásanna seo a leanas a bhunú:

(a) nuair is i gcríoch an Stáit sin a rinneadh an cion;

(b) nuair is in aghaidh, nó ar bhord, aerárthach atá cláraithe sa Stát sin a rinneadh an cion;

(c) nuair is ina chríoch agus an ciontóir líomhnaithe fós ar bord a thuirlingeoidh an t-aerárthach ar ar bord uirthi a rinneadh an cion;

(d) nuair is in aghaidh, nó ar bhord, aerárthach a léasaíodh gan foireann chun léasaí ar sa Stát sin atá a phríomháit ghnó nó, i gcás gan aon áit ghnó mar sin a bheith aige, a bhuanáit chónaithe, a rinneadh an cion.

2. Mar an gcéanna, déanfaidh gach Stát Conarthach cibé bearta is gá chun a dhlínse ar na cionta a luaitear in Airteagal 1, mír 1 (a), (b) agus (c), agus in Airteagal 1, mír 2, a bhunú, a mhéid a bhaineann an mhír sin leis na cionta sin, i gcás an ciontóir líomhnaithe a bheith i láthar ina chríoch agus nach n-eiseachadfaidh sé é de bhun Airteagal 8 chun aon Stát dá luaitear i mír 1 den Airteagal seo.

3. Ní eisiann an Coinbhinsiún seo aon dlínse choiriúil a fheidhmítear de déir dlí náisiúnta.

Airteagal 6

1. Ar a bheith deimhin d'aon Stát Conarthach, a mbeidh an ciontóir nó an ciontóir líomhnaithe ina chríoch, go ndlíonn na himthosca sin, tógfaidh sé an duine sin i gcoimeád nó déanfaidh sé bearta eile lena chinntiú go mbeidh sé i láthair. Is mar a fhoráiltear i ndlí an Stáit sin a dhéanfar an coimeád agus na bearta eile ach ní leanfar díobh ach ar feadh cibé tréimhse is gá chun go bhféadfar aon imeachtaí coiriúla nó eiseachadta a thionscnamh.

2. Déanfaidh an Stát sin réamhfhiosrúchán láithreach faoi na fíorais.

3. Tabharfar cúnamh d'aon duine a bheidh i gcoimeád de bhun mhír 1 den Airteagal seo chun teagmháil a dhéanamh láithreach leis an ionadaí cuí is cóngaraí de chuid an Stáit dar náisiúnach é.

4. Tar éis do Stát duine a thógáil i gcoimeád de bhun an Airteagail seo, cuirfidh sé i bhfios láithreach do na Stáit a luaitear in Airteagal 5, mír 1, don Stát dar náisiúnach an duine coinnithe agus, más cuí leis é, d'aon Stáit leasmhara eile, go bhfuil an duine sin i gcoimeád agus cad iad na himthosca a dhlíonn a choinneáil. Déanfaidh an Stát a dhéanfaidh an réamhfhiosrúchán a luaitear i mír 2 den Airteagal seo a chinntí a thuairisciú go tapaidh do na Stáit sin agus cuirfidh sé in iúl an mbeartaíonn sé dlínse a fheidhmiú.

Airteagal 7

Beidh an Stát Conarthach ar ina chríoch a gheofar an ciontóir líomhnaithe, mura n-eiseachadfaidh sé é, faoi oibleagáid, gan eisceacht ar bith agus cibé acu ar ina chríoch nó nach ea a rinneadh an cion, an cás a chur faoi bhráid a údarás inniúil chun críche ionchúisimh. Déanfaidh na húdaráis sin cinneadh sa tslí chéanna ina ndéanfaidís i gcás aon ghnáthchion tromchúiseach faoi dhlí an Stáit sin.

Airteagal 8

1. Measfar na cionta a bheith ar áireamh mar chionta ineiseachadta in aon chonradh eiseachadta atá i bhfeidhm idir Stáit Chonarthacha. Gabhann na Stáit Chonarthacha orthu féin na cionta a áireamh mar chionta ineiseachadta i ngach conradh eiseachadta a dhéanfaidh siad le chéile.

2. Má fhaigheann Stát Conarthach a chuireann de choinníoll le heiseachadadh conradh a bheith ann iarratas ar eiseachadadh ó Stát Conarthach eile nach bhfuil aon chonradh eiseachadta aige leis, féadfaidh sé dá rogha féin a mheas gur bonn dlíthiúil le haghaidh eiseachadadh i leith na gcionta an Coinbhinsiún seo. Beidh an t-eiseachadadh faoi réir na gcoinníollacha eile a fhoráiltear le dlí an Stáit iarrtha.

3. I gcás Stáit Chonarthacha nach gcuireann de choinníoll le heiseachadadh conradh a bheith ann féachfaidh siad ar na cionta mar chionta ineiseachadta eatarthu féin faoi réir na gcoinníollacha a fhoráiltear le dlí an Stáit iarrtha.

4. Chun críocha eiseachadadh idir Stáit Chonarthacha, déileálfar le gach ceann de na cionta mar chion a rinneadh ní amháin san áit inar tharla sé ach fairis sin i gcríocha na Stát a gceanglaítear orthu a ndlínse a bhunú de réir Airteagal 5, mír 1 (b), (c) agus (d).

Airteagal 9

Na Stáit Chonarthacha a bhunóidh comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta, a bheidh ag ibriú aerárthaí atá faoi réir a gcláraithe i gcomhar nó go hidirnáisiúnta, ainmneoidh siad, ar mhodh cuí, i ndáil le gach aerárthach, an Stát díobh a fheidhmeoidh dlínse, agus ag a mbeidh airíona, an Stáit chláraitheachta chun críche an Choinbhinsiúin seo agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin in iúl do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún seo.

Airteagal 10

1. Féachfaidh na Stáit Chonarthacha, de réir dlí idirnáisiúnta agus dlí náisiúnta, le gach beart is féidir a dhéanamh chun cosc a chur leis na cionta a luaitear in Airteagal 1.

2. Nuair a tharlóidh, mar gheall ar chion dá luaitear in Airteagal 1 a dhéanamh, moill nó briseadh d'eitilt, cuirfidh aon Stát Conarthach ar ina chríoch a bheidh an t-aerárthach nó na paisinéirí nó an fhoireann ar a ndeis do na paisinéirí agus don fhoireann leanúint dá dturas a luaithe is indéanta sin, agus tabharfaidh sé an t-aerárthach agus a lasta ar ais gan mhoill do na daoine ar dleathach dóibh seilbh a bheith acu orthu.

Airteagal 11

1. Tabharfaidh na Stáit Chonarthacha an oiread cúnaimh agus is féidir dá chéile i ndáil le himeachtaí coiriúla maidir leis na cionta. Is ag dlí an Stáit iarrtha a bheidh feidhm i ngach cás.

2. Ní bhainfidh forálacha mhír 1 den Airteagal seo le hoibleagáidí faoi aon chonradh eile, déthaobhach nó iltaobhach, a rialaíonn nó a rialóidh, go hiomlán nó go páirteach, cúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla.

Airteagal 12

Aon Stát Conarthach a mbeidh cúis aige a chreidiúint go ndéanfar cion dá luaitear in Airteagal 1, déanfaidh sé, de réir a dhlí náisiúnta, aon fhaisnéis iomchuí a bheidh ina sheilbh a thabhairt do na Stáit sin a gcreideann sé gurbh iad na Stáit iad a luaitear in Airteagal 5, mír 1.

Airteagal 13

Tabharfaidh gach Stát Conarthach de réir a dhlí náisiúnta aon fhaisnéis iomchuí a bheidh ina sheilbh do Chomhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta chomh tapaidh agus is féidir i dtaobh na nithe seo a leanas:

(a) imthosca an chiona;

(b) an beart a rinneadh de bhun Airteagal 10, mír 2;

(c) na bearta a rinneadh maidir leis an gciontóir nó leis an gciontóir líomhnaithe agus, go háirithe, an toradh a bhí ar aon imeachtaí eiseachadta nó ar aon imeachtaí dlíthiúla eile.

Airteagal 14

1. Déanfar aon díospóid idir dhá Stát Chonarthacha nó níos mó maidir le léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach féidir a shocrú trí chaibidlíocht a chur chun eadrána ar cheann de na Stáit sin á iarraidh sin. Mura bhféadfaidh na Páirtithe, laistigh de shé mhí ón dáta a iarrfar an eadráin, comhaontú ar eagrú na headrána, féadfaidh aon Pháirtí díobh sin an díospóid a tharchur chuig an gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta trí iarratas i gcomhréir le Reacht na Cúirte.

2. Féadfaidh gach Stát, le linn an Coinbhinsiún seo a shíniú nó a dhaingniú nó aontú dó, a dhearbhú nach measann sé é féin a bheith faoi cheangal ag an mír sin roimhe seo. Ní bheidh na Stáit Chonarthacha eile faoi cheangal ag an mír sin roimhe seo maidir le haon Stát Conarthach a chuir coinníoll den sórt sin.

3. Féadfaidh aon Stát Conarthach a chuir coinníoll de réir na míre sin roimhe seo an coinníoll sin a tharraingt siar tráth ar bith trí fhógra chuig na Rialtais Taiscíochta.

Airteagal 15

1. Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe i Montreal an 23 Meán Fómhair, 1971 ag Stáit a bhí páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh i Montreal ón 8 go dtí an 23 Meán Fómhair, 1971 (dá ngairtear Comhdháil Mhontreal anseo feasta). Tar éis an 10 Deireadh Fómhair, 1971, beidh an Coinbhinsiún ar oscailt do gach Stát chun a shínithe i Moscó, i Londain agus i Washington. Aon Stát nach síneoidh an Coinbhinsiún seo sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm de réir mhír 3 den Airteagal seo, féadfaidh sé aontú dó tráth ar bith.

2. Beidh an Coinbhinsiún seo faoi réir a dhaingnithe ag Stáit a shínithe. Taiscfear na hionstraimí daingniúcháin agus na hionstraimí aontachais le Rialtas Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha, le Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, agus le Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus na Rialtais Taiscíochta a ghairtear leis seo de na Rialtais sin.

3. Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm tríocha lá tar éis an dáta a dhéanfaidh deich Stát a shínigh an Coinbhinsiún seo agus a bhí páirteach i gComhdháil Mhontreal ionstraimí daingniúcháin a thaisceadh.

4. Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm do Stáit eile ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir mhír 3 den Airteagal seo, nó tríocha lá tar éis an dáta a thaiscfidh siad a n-ionstraimí daingniúcháin nó aontachais, cibé acu is déanaí.

5. Cuirfidh na Rialtais taiscíochta in iúl go tapaidh do na Stáit go léir a shínigh an Combhinsiún seo nó a d'aontaigh dó an dáta a rinneadh gach síniú, an dáta a taisceadh gach ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais, dáta an Choinbhinsiúin seo a theacht i bhfeidhm, agus fógraí eile

6. A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).

Airteagal 16

1. Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh trí fhógra scríofa chuig na Rialtais Taiscíochta.

2. Glacfaidh séanadh éifeacht sé mhí tar éis do na Rialtais Taiscíochta fógra a fháil.

DA FHIANU SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe, agus iad údaraithe go cuí chuige sin ag a Rialtais, a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

ARNA DHEANAMH i Montreal, an tríú lá is fiche seo de Mheán Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a haon, i dtrí scríbhinn bhunaidh, ar tarraingíodh suas gach ceann acu i gceithre théacs fhíordheimhneacha sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis.

(Sínithe thar ceann Stát áirithe anseo síos).