An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS, 1982) Ar Aghaidh (Caibidil II Cánachas ar Bhrabúis Feirmeoireachta)

14 1982

AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Acmhainne, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

1. —Maidir leis an mbliain 1982-83 agus blianta measúnachta dá éis, leasaítear leis seo an tAcht Airgeadais, 1980

(a) trí “£4,400” a chur in ionad “£4,000” agus “£2,200” a chur in ionad “£2,000”, i bhfo-alt (2) d'alt 1, agus

(b) trí “£5,000” a chur in ionad “£4,600”, “£6,000” a chur in ionad “£5,600”, “£2,500” a chur in ionad “£2,300” agus “£3,000” a chur in ionad “£2,800”, i bhfo-alt (6) d'alt 2,

agus tá na fo-ailt sin (2) agus (6), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(2) San alt seo ciallaíonn “an méid sonraithe”—

(a) i gcás ina mbeadh teideal ag an bpearsa aonair, ar leith ón alt seo, chun asbhainte a shonraítear in alt 138 (a) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , £4,400, agus

(b) in aon chás eile, £2,200.

(6) San alt seo ciallaíonn “an méid sonraithe”—

(a) i gcás ina mbeadh teideal ag an bpearsa aonair, ar leith ón alt seo, chun asbhainte a shonraítear i mír (a) den alt sin 138, £5,000:

Ar choinníoll, má bhí an phearsa aonair nó a chéile cúig bliana is seachtó d'aois nó os a chionn tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, go gciallaíonn “an méid sonraithe” £6,000;

(b) in aon chás eile, £2,500:

Ar chonníoll, má bhí an phearsa aonair cúig bliana is seachtó d'aois nó os a chionn tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, go gciallaíonn “an méid sonraithe” £3,000.

Faoisimh phearsanta.

2 —(1) I gcás ina mbeidh asbhaint le déanamh as ioncam iomlán pearsan aonair don bhliain 1982-83 nó d'aon bhliain mheasúnachta dá éis i leith faoiseamh a mbeidh an phearsa aonair ina theideal faoi fhoráil a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo agus gur mhéid a shonraítear i gcolún (2) den Tábla sin méid na hasbhainte mura mbeadh an t-alt seo, is é méid na hasbhainte, in ionad an mhéid a shonraítear sa cholún sin (2), an méid a shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin os coinne lua an mhéid sin sa cholún sin (2).

AN TÁBLA

An fhoráil reachtúil

An méid a bheidh le baint as ioncam iomlán do 1981-82

An méid a bheidh le baint as ioncam iomlán do 1982-83 agus do bhlianta dá éis

(1)

(2)

(3)

£

£

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 :

alt 138

(fear pósta)

2,230

2,900

(fear a pósadh sa bhliain mheasúnachta)

2,345

(baintreach fir nó mná)

1,185

1,950

(baintreach mná ar sa bhliain mheasúnachta a d'éag a fearchéile)

2,230

2,900

(duine singil)

1,115

1,450

alt 138A

(liúntas breise do bhaintreacha agus do dhaoine eile maidir le leanaí)

(baintreach fir nó mná)

650

950

(daoine eile)

650

1,450

alt 138B

(liúntas fostaí)

600

600

alt 139

(bean tí ag tabhairt aire do leanaí)

165

Neamhní

alt 140

(gaol ag tabhairt aire do dheartháir nó do dheirfiúr duine neamhphósta)

165

Neamhní

alt 141

(leanbh)

195

100

(leanbh éagumasaithe)

500

500

alt 142

(gaol cleithiúnach)

95

110

An tAcht Airgeadais, 1969 :

alt 3

(bean tí ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe)

500

700

An tAcht Airgeadais, 1971 :

alt 11

(dall)

400

500

(an dá chéile dall)

1,000

1,200

An tAcht Airgeadais, 1974 :

alt 8

(liúntas aoise, duine singil nó baintreach fir nó mná)

80

100

(liúntas aoise, fear pósta)

180

200

(2) Beidh éifeacht le halt 6 den Acht Airgeadais, 1974 , le halt 6 den Acht Airgeadais, 1978 , le halt 3 den Acht Airgeadais, 1979 , le halt 4 den Acht Airgeadais, 1980 , agus le halt 2 den Acht Airgeadais, 1981 , faoi réir fhorálacha an ailt seo.

(3) Beidh éifeacht leis an gCéad Sceideal d'fhorlíonadh fho-alt (1).

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

3. —Leasaítear leis seo alt 8 den Acht Airgeadais, 1980 , maidir leis an mbliain 1982-83 agus blianta measúnachta dá éis, tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a ghabhann leis an alt sin:

“AN TÁBLA

CUID I

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad £1,000

...

...

...

25 faoin gcéad

an ráta laghdaithe

An chéad £3,000

eile

...

...

35 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An chéad £2,000

eile

...

...

45 faoin gcéad

na hard-rátaí

An chéad £2,000

eile

...

...

55 faoin gcéad

An fuílleach

...

...

...

60 faoin gcéad

CUID II

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad £2,000

...

...

...

25 faoin gcéad

an ráta laghdaithe

An chéad £6,000

eile

...

...

35 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An chéad £4,000

eile

...

...

45 faoin gcéad

na hard-rátaí

An chéad £4,000

eile

...

...

55 faoin gcéad

An fuílleach

...

...

...

60 faoin gcéad

Tairbhe úsáide cairr.

4. —(1) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le cáin ioncaim don bhliain 1982-83 agus blianta measúnachta dá éis.

(2) (a) I ndáil le duine is inmhuirearaithe i leith cánach maidir le fostaíocht, beidh éifeacht leis an alt seo do bhliain mheasúnachta i ndáil le carr a bheidh curtha ar fáil dó de bhíthin na fostaíochta (gan an mhaoin ann a aistriú) agus a bheidh ar fáil dó an bhliain sin lena úsáid go príobháideach.

(b) I ndáil le carr a mbeidh éifeacht leis an alt seo ina leith do bhliain mheasúnachta—

(i) ní bheidh éifeacht le Caibidil III de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , don bhliain sin i ndáil leis an gcaiteachas a tabhaíodh ag soláthar an chairr, agus

(ii) don bhliain sin, déileálfar mar dhíolaíochtaí de chuid na fostaíochta ar ina leith a cuireadh an carr ar fáil, agus ar inmhuirearaithe iad dá réir sin i leith cánach ioncaim, leis an méid, más ann, ar mó coibhéis airgid thairbhe an chairr don bhliain ná comhiomlán na méideanna don bhliain a cheanglaítear ar an bhfostaí a íoc leis an bhfostóir agus a íocann sé leis iarbhír i leith aon chuid de na costais chun an carr a sholáthar nó a choinneáil ar an mbóthar:

Ar choinníoll go ndéanfar neamhshuim, chun críocha na fomhíre seo, d'aon chuid den chomhiomlán sin a mbeidh an choibhéis airgid sin laghdaithe ina leith faoi fho-alt 3 (a).

(3) (a) Is í coibhéis airgid thairbhe cairr do bhliain mheasúnachta 20 faoin gcéad de mhargadhluach bunaidh an chairr, ach laghdófar í—

(i) i gcás nach é an fostóir a íocann go díreach nó go neamhdhíreach aon chuid de chostas an bhreosla a úsáidtear an bhliain sin le linn don fhostaí a bheith ag úsáid an chairr go príobháideach, 3 faoin gcéad de mhargadhluach bunaidh an chairr,

(ii) i gcás nach é an fostóir a íocann go díreach nó go neamhdhíreach aon chuid de chostas an árachais ar an gcarr an bhliain sin, 2 faoin gcéad de mhargadhluach bunaidh an chairr,

(iii) i gcás nach é an fostóir a íocann go díreach nó go neamhdhíreach aon chuid de chostas deisithe agus seirbhísithe an chairr an bhliain sin, 2 faoin gcéad de mhargadhluach bunaidh an chairr, agus

(iv) i gcás nach é an fostóir a íocann go díreach nó go neamhdhíreach aon chuid den dleacht máil an bhliain sin ar an gceadúnas faoi alt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , i ndáil leis an gcarr, ½ faoin gcéad de mhargadhluach bunaidh an chairr.

(b) Más rud é, maidir le carr a mbeidh éifeacht leis an alt seo ina leith i ndáil le duine do bhliain mheasúnachta, nach mbeidh an carr sin ar fáil don duine sin ach ar feadh cuid den bhliain sin, is é a bheidh i gcoibhéis airgid thairbhe an chairr sin i leith an duine sin don bhliain sin méid a bhfuil idir é agus méid iomlán choibhéis airgid an chairr sin don bhliain sin (arna fhionnadh faoi mhír (a)) an chomhréir chéanna atá idir an chuid sin den bhliain agus an bhliain sin.

(4) (a) Más rud é, i ndáil le duine, gur mó ná 10,000 an míleáiste gnó do bhliain mheasúnachta, is é a bheidh i gcoibhéis airgid thairbhe an chairr don bhliain sin, mar mhalairt ar an méid a bheidh fionnta faoi fho-alt (3), an céatadán den mhéid sin is infheidhme maidir leis an míleáiste gnó sin faoin Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

(b) Sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo aon chéatadán a thaispeántar i gcolún (3) is é an céatadán é is infheidhme maidir le haon mhíleáiste gnó do bhliain mheasúnachta,

(i) is mó ná an íosteorainn a thaispeántar i gcolún (1), agus

(ii) nach mó ná an uasteorainn (más ann) a thaispeántar i gcolún (2),

os coinne lua an chéatadáin sin i gcolún (3).

AN TÁBLA

An míleáiste gnó

An céatadán

íosteorainn

uasteorainn

(1)

(2)

(3)

Mílte

Mílte

10,000

11,000

95 faoin gcéad

11,000

12,000

90 faoin gcéad

12,000

13,000

85 faoin gcéad

13,000

14,000

80 faoin gcéad

14,000

15,000

75 faoin gcéad

15,000

16,000

70 faoin gcéad

16,000

17,000

65 faoin gcéad

17,000

18,000

60 faoin gcéad

18,000

19,000

55 faoin gcéad

19,000

20,000

50 faoin gcéad

20,000

21,000

45 faoin gcéad

21,000

22,000

40 faoin gcéad

22,000

23,000

30 faoin gcéad

23,000

24,000

20 faoin gcéad

24,000

25,000

10 faoin gcéad

25,000

--

Neamhní

(5) (a) I gcás ina mbeifear le déileáil le haon mhéid mar dhíolaíochtaí fostaíochta faoi fho-alt (2) (b) (ii) do bhliain mheasúnachta, beidh de dhualgas ar an duine a bheidh inmhuirearaithe i leith cánach maidir leis an méid sin sonraí faoin gcarr, faoina mhargadhluach bunaidh, agus faoin míleáiste gnó agus faoin míleáiste príobháideach don bhliain mheasúnachta a sheachadadh i scríbhinn ar an gcigire tráth nach déanaí ná tríocha lá tar éis dheireadh na bliana sin.

(b) Más rud é, i ndáil le bliain mheasúnachta—

(i) go mainneoidh duine sonraí a sheachadadh i ndáil le margadhluach bunaidh cairr a mbeidh éifeacht leis an alt seo ina leith i ndáil leis an duine sin nó i ndáil lena mhíleáiste gnó nó lena mhíleáiste príobháideach don bhliain, nó

(ii) nach mbeidh an cigire sásta leis na sonraí a bheidh seachadta ag an duine,

ansin, is é a bheidh sa mhargadhluach bunaidh nó sa mhíleáiste gnó nó sa mhíleáiste príobháideach a bheidh le tabhairt i gcuntas chun méid na cánach a mbeidh an duine sin le muirearú ina leith a ríomh, cibé luach nó míleáiste, de réir mar a bheidh, a ba chóir a thabhairt i gcuntas amhlaidh de réir lánbhreithiúnas an chigire:

Ar choinníoll, mura mbeidh dóthain fianaise dá mhalairt ar fáil, go ndéanfar an míleáiste gnó do bhliain mheasúnachta i ndáil le duine a chinneadh trí 5,000 a bhaint as líon iomlán na mílte a thaistil an duine sin an bhliain sin i gcarr nó i gcarranna a bhfuil éifeacht leis an alt seo ina leith i ndáil leis an duine sin.

(c) Nuair a bheidh ríomh á dhéanamh ag an gcigire chun críocha measúnachta nó chun críocha na Rialachán Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh. 28 de 1960 ) déanfaidh sé, roimh dheireadh na bliana measúnachta lena mbaineann an ríomh, i ndáil le duine a mbeidh éifeacht leis an alt seo i ndáil leis don bhliain mheasúnachta sin, meastachán ar mhíleáiste gnó an duine sin chun críche an ríomha, agus beidh éifeacht le forálacha alt 528 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil leis an meastachán a dhéanfar amhlaidh amhail mar atá éifeacht leis i ndáil le meastachán a dhéanfar faoin alt sin.

(d) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc nó an Chúirt Chuarda luach nó míleáiste a tugadh i gcuntas faoi mhír (b) a leasú tráth bheidh éisteacht nó athéisteacht á dhéanamh ar achomharc in aghaidh measúnachta i leith na fostaíochta arbh i gcomhlíonadh dualgais na fostaíochta sin a rinneadh an míleáiste gnó.

(6) (a) Baineann an fo-alt seo le haon charr ar deimhin leis an gcigire ina leith (cibé acu ar éileamh faoin bhfo-alt seo nó ar shlí eile) go raibh an carr sin, d'aon bhliain, ar áireamh i gcarrlinn chun a úsáide ag fostaithe de chuid fostóra amháin nó níos mó.

(b) Déileálfar le carr mar charr a bhí ar áireamh amhlaidh do bhliain más rud é—

(i) an bhliain sin gur cuireadh ar fáil é do bhreis agus fostaí amháin de na fostaithe sin, agus gur úsáid siad é iarbhír, agus, i gcás gach duine díobh, gur cuireadh ar fáil dó é de bharr a chuid fostaíochta ach nach ndearna aon duine díobh é a úsáid de ghnáth an bhliain sin d'eisiamh na ndaoine eile; agus

(ii) i gcás gach duine díobh nach raibh aon úsáid phríobháideach a bhain sé as an gcarr an bhliain sin ach ag gabháil leis an úsáid eile a bhain sé as an bhliain sin; agus

(iii) nach raibh sé á choinneáil go rialta thar oíche an bhliain sin ar aon áitreabh cónaithe, nó cóngarach d'aon áitreabh cónaithe, mar a raibh aon duine de na fostaithe ina chónaí, ach amháin fad a bhí sé á choinneáil thar oíche ar áitreabh a bhí á áitiú ag an duine a bhí ag cur an chairr ar fáil dóibh.

(c) I gcás ina mbaineann an fo-alt seo le carr, ansin, don bhliain i gceist, déileálfar faoin alt seo leis an gcarr mar charr nach raibh ar fáil chun a úsáide go príobháideach ag aon duine de na fostaithe.

(d) Féadfaidh aon duine de na fostaithe a luaitear i mír (b) (i) thuas (“na fostaithe lena mbaineann” a ghairtear díobh i mír (e) nó féadfaidh an fostóir thar a gceann go léir éileamh a dhéanamh faoin bhfo-alt seo maidir le carr d'aon bhliain.

(e)    (i) Aon duine arb éagóir leis cinneadh ón gcigire maidir le haon cheist faoin bhfo-alt seo féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn chuige sin a thabhairt don chigire laistigh de dhá mhí ón dáta ar tugadh fógra faoin gcinneadh dó, iarratas a dhéanamh go ndéanfadh na Coimisinéirí Achomhairc a éileamh ar fhaoiseamh a éisteacht agus a chinneadh.

(ii) I gcás ina ndéanfar iarratas faoi fhomhír (i), déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-éileamh a éisteacht agus a chinneadh amhail mar a dhéantar le hachomharc chucu in aghaidh measúnachta agus beidh feidhm dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, ag forálacha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomharc den sórt sin (lena n-áirítear na forálacha a bhaineann le hathéisteacht achomhairc agus le sonrú cáis chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí).

(iii) Ar achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an chigire maidir le héileamh faoin alt seo féadfaidh na fostaithe uile lena mbaineann páirt a ghlacadh sna himeachtaí, agus beidh cinneadh na gComisinéirí Achomhairc nó na Cúirte Cuarda, de réir mar a bheidh, ina cheangal ar na fostaithe sin go huile, cibé acu ar ghlac siad páirt sna himeachtaí nó nár ghlac.

(iv) I gcás cinneadh a bheith déanta ar achomharc in aghaidh chinneadh an chigire maidir le héileamh faoin bhfo-alt seo, ní thabharfar aird ar aon achomharc in aghaidh chinneadh an chigire maidir le haon éileamh eile den sórt sin i leith an chairr chéanna fad is sa charrlinn chéanna agus sa bhliain chéanna dó.

(7) Leasaítear leis seo alt 178 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (aa):

“(aaa) sonraí maidir le haon charr, de réir bhrí alt 4 den Acht Airgeadais, 1982 , a bheidh curtha ar fáil do na daoine sin de bharr na fostaíochta sin;”.

(8) Leasaítear leis seo Sceideal 15 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “An tAcht Airgeadais, 1982 , alt 4” a chur isteach i gcolún (1) den Sceideal sin.

(9) (a) San alt seo—

ciallaíonn “míleáiste gnó do bhliain mheasúnachta”, i ndáil le duine, an líon iomlán de shlánmhílte a thaistil an duine sin an bhliain sin fad a bhí úsáid ghnó á bhaint aige as carr nó carranna a bhfuil éifeacht leis an alt seo ina leith i ndáil leis an duine sin;

ciallaíonn “úsáid ghnó”, i ndáil le carr a bhfuil éifeacht leis an alt seo ina leith i ndáil le duine, taisteal is éigean don duine sin a dhéanamh sa charr le linn dó bheith ag comhlíonadh dualgais a fhostaíochta;

ciallaíonn “carr” aon fheithicil inneallghluaiste bóthair atá déanta nó oiriúnaithe chun paisinéirí a iompar seachas feithicil de chineál nach n-úsáidtear go coitianta mar fheithicil phríobháideach agus atá mí-oiriúnach lena húsáid amhlaidh;

ciallaíonn “fostaíocht” oifig nó fostaíocht shochair de chineál a mbeadh aon díolaíochtaí a ghabhann léi (de réir bhrí alt 111 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ) le muirearú i leith cánach agus forléireofar abairtí gaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “úsáid phríobháideach”, i ndáil le carr, úsáid an chairr seachas úsáid ghnó.

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) (I) carr a bheidh curtha ar fáil d'fhostaí aon bhliain de bharr a chuid fostaíochta measfar é a bheith ar fáil an bhliain sin dá úsáid phríobháideach mura dtoirmisceoidh na téarmaí ar a mbeidh an carr curtha ar fáil amhlaidh an úsáid sin agus nach mbaintear aon úsáid den sórt sin as an gcarr an bhliain sin;

(II) carr a bheidh curtha ar fáil d'fhostaí ag a fhostóir nó ag duine a bhfuil baint aige leis an bhfostóir measfar é a bheith curtha ar fáil dó de bharr a chuid fostaíochta (mura rud é gur pearsa aonair an fostóir agus gur féidir a shuíomh gur cuireadh an carr ar fáil amhlaidh i gcúrsa rialta a chaidreamh baile, teaghlaigh nó pearsanta);

(III) déileálfar le carr mar charr a bheidh ar fáil do dhuine agus dá úsáid phríobháideach féin má bhíonn sé ar fáil ag duine nó daoine dá theaghlach nó dá líon tí;

(IV) tagairtí do theaghlach nó do líon tí duine is tagairtí iad dá chéile, dá chlann mhac agus iníonacha agus a gcéilí, dá thuismitheoirí agus dá sheirbhísigh, dá chleithiúnaithe agus dá aíonna;

(ii) i ndáil le carr a bhfuil éifeacht leis an alt seo ina leith déileálfar le caiteachas i leith aon chostais a thit ar dhuine a bhfuil baint aige leis an bhfostóir mar chaiteachas a thit ar an bhfostóir;

(iii) áireofar baint a bheith ag duine le duine eile dá n-áireofaí baint a bheith aige leis faoi alt 16 (3) den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 , chun críocha Chuid IV den Acht sin;

(iv) is é is margadhluach bunaidh cairr ann an praghas (lena n-áirítear aon dleacht custam, dleacht máil, nó cáin bhreisluacha is inmhuirearaithe ar an gcarr) a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis air dá mba sa Stát a dhíolfaí é, ina aonar, ar miondíol ar an margadh oscailte, díreach roimh dháta a chéadchláraithe sa Stát faoi alt 6 den Roads Act, 1920, nó faoi reachtaíocht chomhréireach níos luaithe, nó in áit eile faoi reachtaíocht chomhréireach aon tíre nó críche.

Liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe.

5. —(1) Leasaítear leis seo an tAcht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 142:

“142A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘áitreabh cónaithe’ maoin a shealbhaítear faoi thionóntacht—

(a) is foirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh a úsáidtear nó atá oiriúnach lena úsáid mar theaghais, agus

(b) is talamh atá ag áititheoir foirgnimh nó coda d'fhoirgneamh a úsáidtear mar theaghais lena áitiú agus lena theachtadh é féin i dteannta an fhoirgnimh nó na coda sin mar ghairdín nó mar thailte a ghabhann leis ar de chineál ornáideach iad;

folaíonn ‘cíos’ aon íocaíocht thréimhsiúil ar mhodh cíosa a dhéanfar in éiric seilbh speisialta a fháil ar áitreabh cónaithe, nó chun áitreabh cónaithe a úsáid, a áitiú nó a theachtadh, ach ní fholaíonn sé an riar sin d'aon chíos nó íocaíocht—

(a) a íoctar nó a dhéantar chun costas na cothabhála nó an deisiúcháin ar an áitreabh cónaithe a íoc a mbeadh an tionónta, cheal comhaontú dá mhalairt, faoi dhliteanas ina leith,

(b) a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a chur ar fáil,

(c) a bhaineann le haon cheart nó tairbhe seachas an ceart ainmniúil áitreabh cónaithe a úsáid, a áitiú agus a theachtadh, nó

(d) is ábhar do cheart aisíocaíochta nó d'fhóirdheontas ó aon bhunadh a theachtann an duine atá ag déanamh na híocaíochta, mura rud é nach féidir an aisíocaíocht ná an fóirdheontas sin a fháil;

folaíonn ‘tionóntacht’ aon chonradh, comhaontú nó ceadúnas faoina n-íoctar cíos nó a n-íoctar cíos ina leith, ach ní fholaíonn sé—

(a) tionóntacht arb éard í, ar leith ó aon fhadú reachtúil, tionóntacht i gcomhair eastáit nó leasa ruílse nó ar feadh tréimhse chinnte 50 bliain nó níos mó,

(b) tionóntacht arb Aire de chuid an Rialtais, Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, nó údarás tithíochta chun críocha Acht na dTithe, 1966 , an duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun an chíosa i ndáil léi, nó

(c) tionóntacht a bhfuil comhaontú nó foráil ar marthain i ndáil léi faoina ndéileáiltear nó faoina bhféadtar déileáil leis an gcíos a íoctar, nó le cuid de, mar chomaoin nó mar pháirtchomaoin, i cibé foirm, chun eastát, tionóntacht nó leas breise nó níos mó a chruthú san áitreabh cónaithe lena mbaineann nó in aon mhaoin eile.

(2) (a) I ndáil le cáin ioncaim do 1983-84 agus gach bliain mheasúnachta dá éis, má chruthaíonn pearsa aonair (dá ngairtear ‘éilitheoir’ san alt seo)—

(i) go raibh sé cúig bliana is seasca d'aois nó os a chionn tráth ar bith le linn na bliana measúnachta, agus

(ii) sa bhliain dar chríoch an 31ú lá de Nollaig roimh an mbliain mheasúnachta sin go ndearna sé íoc aíocht i gcuntas cíosa i leith áitribh chónaithe arbh é a aon-áit nó a phríomh-áit chónaithe é i gcaitheamh na tréimhse a ndearnadh an íocaíocht ina leith,

beidh sé i dteideal asbhainte ar cóimhéid le comhiomlán na n-íocaíochtaí sin uile a cruthaíodh a bheith déanta amhlaidh, nó leis an teorainn iomchuí, cibé acu is lú:

Ar choinníoll, i gcás gur fearchéile an t-éilitheoir a mheasúnaítear i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir fhorálacha alt 194, go measfar gurb é an t-éilitheoir a rinne aon íocaíochtaí a rinne a chéile, agus ar íocaíochtaí iad a mbeadh sí i dteideal faoisimh faoin alt seo ina leith dá measúnófaí í, i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir fhorálacha alt 193 (ar leith ón gcoinníoll a ghabhann leis).

(b) San fho-alt seo ciallaíonn ‘an teorainn iomchuí'—

(i) i gcás éilitheoir atá i dteideal asbhainte faoi alt 138 (a), £1,000, agus

(ii) in aon chás eile, £500.

(3) (a) I gcás ina ndéanfar íocaíocht go páirteach i gcuntas cíosa agus go páirteach i gcuntas aon ní nach cíos, déanfar cibé cionroinnt ar an íocaíocht de réir mar is gá chun an méid a íocadh i gcuntas cíosa a chinneadh chun críocha an ailt seo.

(b) Is é an cigire a dhéanfaidh aon chionroinnt a cheanglaítear leis an bhfo-alt seo agus déanfaidh sé é de réir mar is fearr is eol dó agus a mheasann sé.

(c) (i) Aon duine arb éagóir leis cinneadh ón gcigire maidir le haon cheist faoin bhfo-alt seo féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn chuige sin a thabhairt don chigire laistigh de thríocha lá ón dáta ar tugadh fógra faoin gcinneadh dó, iarratas a dhéanamh ag éileamh faoisimh in aghaidh an chinnidh agus déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-éileamh a éisteacht agus a chinneadh.

(ii) I gcas ina ndéanfar iarratas faoi fhomhír (i), déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-éileamh a éisteacht agus a chinneadh amhail mar a dhéantar le hachomharc chucu in aghaidh measúnachta agus beidh feidhm dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, ag forálacha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomharc den sórt sin (lena n-áirítear na forálacha a bhaineann le hathéisteacht achomhairc agus le sonrú cáis chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí).

(4) I gcás ina ndéanfar íocaíocht i gcuntas cíosa maidir le haon tréimhse measfar, chun críocha an ailt seo, gur sa bhliain ar chuid di an tréimhse sin a rinneadh an íocaíocht sin:

Ar choinníoll, i gcás an tréimhse a bheith go páirteach i mbliain amháin agus go páirteach i mbliain eile, go ndéanfar méid na híocaíochta a rinneadh i leith na tréimhse sin a chionroinnt ar gach bliain sa chomhréir atá idir an chuid den tréimhse i ngach bliain agus iomlán na tréimhse agus measfar, chun críocha an ailt seo, maidir leis an méid a cionroinneadh amhlaidh ar bhliain, gur sa bhliain sin a íocadh é.

(5) (a) Ag gabháil le haon éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo maidir le híocaíocht i gcuntas cíosa beidh—

(i) deimhniú agus ráiteas i bhfoirm (is foirm a bheidh forordaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim) arna síniú ag an éilitheoir ina dtabharfar—

(A) ainm, seoladh agus uimhir thagartha cánach ioncaim an éilitheora,

(B) ainm agus seoladh an duine nó an chomhlachta daoine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun an chíosa faoin tionóntacht faoinar íocadh an cíos,

(C) seoladh poist an áitribh ar íocadh an cíos ina leith, agus

(D) sonraí iomlána na tionóntachta faoinar íocadh an cíos,

agus

(ii) maidir le gach íocaíocht i gcuntas cíosa a n-éilítear faoiseamh ina leith, admháil nó cúiteántas de bhun fhorálacha fho-alt (6),

(b) Má mhainnítear aon cheann de na sonraí a luaitear i mír (a) (i) a thabhairt nó má mhainnítear admháil nó cúiteántas a luaitear i mír (a) (ii) a thabhairt, is foras é sin chun diúltú don éileamh:

Ar choinníoll—

(i) go bhféadfaidh an cigire an ceanglas ag mír (a) (i) (B) a tharscaoileadh ar chruthúnas sásúil a fháil gur go bona fide a sháraigh ar an éilitheoir an ceanglas sin a chomhlíonadh, agus

(ii) go bhféadfaidh an cigire an ceanglas ag mír (a) (ii) a tharscaoileadh ar chruthúnas sásúil a fháil faoin gcíos iomlán a íocadh sa tréimhse iomchuí agus ar ainm agus seoladh an duine nó an chomhlachta daoine lenar íocadh é a bheith tugtha dó.

(c) (i) Aon duine arb éagóir leis cinneadh ón gcigire maidir le haon cheist faoin bhfo-alt seo féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn chuige sin a thabhairt don chigire laistigh de thríocha lá ón dáta ar tugadh fógra faoin gcinneadh dó, iarratas a dhéanamh, le go ndéanfadh na Coimisinéirí Achomhairc a éileamh ar fhaoiseamh a éisteacht agus a chinneadh.

(ii) I gcás ina ndéanfar iarratas faoi fhomhír (i), déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-éileamh a éisteacht agus a chinneadh amhail mar a dhéantar le hachomharc chucu in aghaidh measúnachta i leith cánach agus beidh feidhm dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, ag forálacha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le hachomharc den sórt sin (lena n-áirítear na forálacha a bhaineann le hathéisteacht achomhairc agus le sonrú cáis chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí).

(6) (a) Má tharlaíonn, tráth ar bith tar éis dáta an Achta seo a rith, go ndéanfaidh duine (dá ngairtear ‘an tionónta’ anseo feasta san fho-alt seo), atá i dteideal faoisimh faoin alt seo nó a bhfuil cúis aige chun a chreidiúint go bhféadfadh sé a bheith i dteideal amhlaidh, íocaíocht i gcuntas cíosa agus go n-iarrfaidh an tionónta, tráth na híocaíochta sin, admháil nó cúiteántas ar an íocaíocht, tabharfaidh an duine nó an comhlacht daoine ag a mbeidh teideal tairbhiúil chun an chíosa, laistigh de 7 lá ó dháta na híocaíochta, admháil nó cúiteántas ar an íocaíocht sin don tionónta agus, ón tráth sin amach maidir le haon íocaíocht iardain i gcuntas cíosa a mbeidh teideal tairbhiúil ag an duine nó ag an gcomhlacht daoine chuige agus ar íocaíocht í a dhéanfaidh an tionónta, tabharfaidh an duine nó an comhlacht daoine, laistigh de 7 lá ó dháta na híocaíochta, admháil nó cúiteántas ar an íocaíocht don tionónta, cibé acu a iarrfar air sin a dhéanamh nó nach n-iarrfar.

(b) Is i scríbhinn a bheidh aon admháil nó cúiteántas a thabharfar de bhun an fho-ailt seo agus is é a bheidh ann—

(i) ainm agus seoladh an tionónta,

(ii) ainm agus seoladh an duine nó an chomhlachta daoine atá ag tabhairt na hadmhála nó an chúiteántais, agus

(iii) méid na híocaíochta agus an tréimhse ar ina leith atá sí á híoc.

(7) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh, d'fhonn éifeacht a thabhairt don alt seo, maidir leis an lamháltas a thugtar leis an alt seo, nó d'aon ní atá cumhalda nó teagmhasach leis, nó, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil ansin roimhe seo, chun foráil dóibh seo a leanas—

(i) an cruthúnas ó éilitheoir ar íocaíocht i gcuntas cíosa,

(ii) nochtadh faisnéise ag duine a fhaigheann íocaíocht i gcuntas cíosa,

(iii) coinneáil taifead agus na taifid sin a thabhairt ar aird do dhaoine atá údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim, na daoine sin d'iniúchadh na dtaifead sin agus iad do dhéanamh cóipeanna díobh nó de shleachta astu,

(iv) achomhairc maidir le hábhair a eascraíonn faoi na rialacháin nach ábhair d'achomharc a bheadh iontu ar dhóigh ar bith eile.

(b) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann laistigh den lá is fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an rialachán a leagan faoina bráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

(8) Aon asbhaint faoin alt seo is asbhaint í in ionad, agus ní asbhaint í i dteannta, aon asbhainte a bhféadfadh an phearsa aonair a bheith ina teideal maidir leis na híocaíochtaí céanna faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim.”.

(2) Déantar leis seo an tAcht Cánach Ioncaim, 1967 , a leasú tuilleadh—

(a) in alt 198 (1) (a), trí “142A,” a chur isteach i bhfomhír (iv) i ndiaidh “ailt”, agus

(b) i Sceideal 15, trí “alt 142A nó Rialacháin faoi” a chur isteach i gcolún (1).

Liúntas speisialta i leith A.S.P.C. do 1982-83.

6. —(1) San alt seo—

tá le “fostaíocht inárachaithe” an bhrí a shanntar dó le halt 2 (1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 ;

ciallaíonn “díolaíochtaí sonraithe” díolaíochtaí de réir bhrí alt 111 (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a eascraíonn chuig ranníocóir fostaithe sonraithe ó fhostaíocht inárachaithe;

ciallaíonn “ranníocóir fostaithe sonraithe” duine is ranníocóir fostaithe chun críocha an Achta Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 , ach ní fholaíonn sé duine—

(a) is ranníocóir fostaithe chun na gcríoch sin de bhíthin alt 65 (1) den Acht sin agus dá bhíthin sin amháin,

(b) a bhfuil éifeacht le halt 10 (7) den Acht sin ina chás, nó

(c) lena mbaineann Airteagal 7 de na Rialacháin Leasa Shóisial aigh (Modhnuithe ar Árachas), 1979 (I.R. Uimh. 87 de 1979).

(2) D'fhonn a fhionnadh cad é méid an ioncaim ar a mbeidh pearsa aonair (ar pearsa aonair is ranníocóir fostaithe sonraithe é) le muirearú i leith cánach ioncaim don bhliain 1982-83 i gcás arb éard é ioncam iomlán, nó ar cuid d'ioncam iomlán, na pearsan aonair don bhliain sin díolaíochtaí sonraithe (lena n-áirítear, i gcás ar fearchéile an phearsa aonair a mheasúnaítear i leith cánach de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , aon díolaíochtaí sonraithe de chuid a bhanchéile a meastar gur ioncam dá chuidsean iad de réir an ailt sin chun na gcríoch dá dtagraítear san alt sin)—

(i) déanfar £312 a asbhaint ó cibé méid, más ann, de na díolaíochtaí sonraithe (ach, i gcás ar fearchéile an phearsa aonair a mheasúnaítear mar a dúradh, gan na díolaíochtaí sonraithe, más ann, de chuid a bhanchéile a chur san áireamh) a eascróidh chuig an bpearsa aonair, agus

(ii) i gcás ar fearchéile an phearsa aonair a mheasúnaítear mar a dúradh, déanfar £312 a asbhaint ó cibé méid, más ann, de na díolaíochtaí sonraithe a eascróidh chuig a bhanchéile.

(3) Aon asbhaint a bheidh le déanamh faoin alt seo ó dhíolaíochtaí sonraithe tabharfar tosaíocht di ar aon asbhaint a bheidh le déanamh ó na díolaíochtaí sin faoi alt 138B den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(4) Na forálacha sin uile de na hAchtanna Cánach Ioncaim ag a bhfuil feidhm i ndáil leis na hasbhaintí a shonraítear in ailt 138 go 143 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , beidh feidhm acu i ndáil le hasbhaint faoin alt seo.

Leasú ar alt 152 (faoiseamh árachais saoil—forálacha ginearálta) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

7. —I ndáil le cáin ioncaim don bhliain 1982-83 agus do bhlianta measúnachta dá éis, leasaítear leis seo alt 152 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) (a) San fho-alt seo—

folaíonn ‘polasaí árachais’ foráil nó comhshocraíocht d'fhonn blianacht iarchurtha a áirithiú;

folaíonn ‘préimh’ cibé suim dá dtagraítear in alt 143 (1) (b);

ciallaíonn ‘téarmaí speisialta', i ndáil le polasaí árachais, téarmaí nó coinníollacha nach bhfuil, mar gheall ar imthosca speisialta a bhaineann le sláinte an duine árachaithe, chomh fabhrach, maidir le méideanna na bpréimheanna is iníoctha, leo sin a bheadh ar fáil, mura mbeadh sin, ón árachóir céanna.

(b) I gcás ar mó comhiomlán na bpréimheanna a bheidh íoctha ar pholasaí árachais ina bhfuil téarmaí speisialta ná méid comhiomlán na bpréimheanna ab iníoctha ar an bpolasaí árachais mura mbeadh téarmaí speisialta ann agus dá mbeadh sé gan athrú ar gach dóigh eile—

(i) tabharfar faoiseamh faoi ailt 143 agus 151 i leith mhéid na breise gan féachaint d'fhorálacha fho-alt (1), agus

(ii) nuair a bheidh méid aon fhaoisimh eile a bheidh le tabhairt faoi na hailt sin, seachas faoiseamh i leith na breise, á chinneadh, beidh éifeacht le fo-alt (1) amhail is dá mba rud é nár íocadh an bhreis.”.

Srian le faoiseamh i leith ús a íocadh ar iasachtaí áirithe de réir ráta laghdaithe.

8. —(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “fostaí”, i ndáil le fostóir, pearsa aonair atá fostaithe ag an bhfostóir sin i bhfostaíocht lena mbaineann Caibidil III de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , lena n-áirítear, i gcás inar comhlacht corpraithe an fostóir, stiúrthóir, de réir bhrí na Caibidle sin, ar an gcomhlacht corpraithe;

ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le pearsa aonair—

(i) duine ar fostaí dó an phearsa aonair nó céile na pearsan aonair,

(ii) duine a dtiocfaidh an phearsa aonair chun bheith ina fhostaí dó tar éis don duine iasacht a thabhairt don phearsa aonair agus fad a bheidh aon chuid den iasacht, nó d'iasacht eile ina hionad, gan aisíoc,

(iii) duine a bhfuil baint aige le duine dá dtagraítear i mír (i) nó (ii);

folaíonn “iasacht” aon chineál creidmheasa agus folaíonn tagairtí d'iasacht tagairtí d'aon iasacht eile a mbaintear feidhm aisti go díreach nó go neamhdhíreach chun ionad iasachta eile a ghlacadh;

ciallaíonn “iasacht tosaíochta” iasacht, nach iníoctha aon ús ina leith nó ar iníoctha ús ina leith de réir ráta tosaíochta, a thugann duine go díreach nó go neamhdhíreach do phearsa aonair nó do chéile na pearsan aonair, ar duine é is fostóir i ndáil leis an bpearsa aonair;

ciallaíonn “ráta tosaíochta” ráta is lú ná an ráta sonraithe;

ciallaíonn “an ráta sonraithe”—

(i) faoi réir mhír (ii) den mhíniú seo, an ráta 12 faoin gcéad sa bhliain nó cibé ráta eile (más ann) a bheidh forordaithe ag an Aire Airgeadais le rialacháin, nó

(ii) i gcás—

(I) ina dtugann fostóir iasacht tosaíochta d'fhostaí,

(II) inar cuid de thrádáil an fhostóra iasachtaí a thabhairt, ar feadh téarma ainmnithe blianta, ar ráta úis nach n-athraíonn feadh ré na hiasachta, agus

(III) inar ráta is lú ná 12 faoin gcéad sa bhliain an ráta úis ar a dtugann nó ar ar thug an fostóir, i gcúrsa a thrádála an tráth ar tugadh an iasacht tosaíochta, iasachtaí ar neamhthuilleamaí do dhaoine, seachas fostaithe, chun teach cónaithe a cheannach lena áitiú ag an iasachtaí mar áit chónaithe,

an chéad ráta a luaitear i bhfomhír (III).

(b) Chun críocha an ailt seo measfar baint a bheith ag duine le duine eile dá measfaí baint a bheith aige leis chun críocha alt 8 den Acht Airgeadais, 1978 .

(c) San alt seo folaíonn tagairt d'iasacht a bheith á tabhairt ag duine tagairt do dhuine a ghabhann air féin cearta agus dliteanais an duine a thug an iasacht i gcéaduair agus tagairt do dhuine a shocraíonn, a ráthaíonn nó a éascaíonn ar bhealach ar bith iasacht nó buanú iasachta atá ann cheana féin.

(2) Más rud é, tráth ar bith le linn bliana measúnachta arb í an bhliain 1982-83 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis í, go dtabharfaidh duine iasacht nó iasachtaí tosaíochta go díreach nó go neamhdhíreach do phearsa aonair agus gur duine é atá, tráth na hiasachta a thabhairt, nó a thiocfaidh chun bheith tráth éigin tar éis na hiasachta a thabhairt, ina fhostóir i ndáil leis an bpearsa aonair, ansin, faoi réir fhorálacha fho-alt (4), áireofar chun críocha alt 110 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó, i gcás ina mbeadh brabúis nó gnóchain ó fhostaíocht leis an duine sin inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás III de Sceideal D, chun na gcríoch a bhaineann le muirearú i leith cánach faoin gCás sin III, suim a bheith faighte ag an bpearsa aonair sa bhliain mheasúnachta sin mar pheircis oifige nó fostaíochta leis an duine sin arb ionann di agus—

(a) mura bhfuil aon ús iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí tosaíochta, an méid úis ab iníoctha sa bhliain sin, dá mbeadh ús iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí de réir an ráta shonraithe, nó

(b) má íoctar nó más iníoctha ús de réir ráta nó rátaí tosaíochta, an difríocht idir an méid comhiomlán úis a íoctar nó is iníoctha sa bhliain sin agus an méid úis ab iníoctha sa bhliain sin dá mbeadh ús iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí de réir an ráta shonraithe,

agus déanfar an phearsa aonair nó, i gcás pearsa aonair is banchéile a bhfuil a fearchéile inmhuirearaithe i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanfar fearchéile na pearsan aonair, a mhuirearú i leith cánach dá réir sin.

(3) Más rud é, sa bhliain 1982-83 nó in aon bhliain mheasúnachta dá éis, go dtabharfaidh duine iasacht go díreach nó go neamhdhíreach do phearsa aonair agus gur duine é atá, tráth na hiasachta a thabhairt, nó a thiocfaidh chun bheith tráth éigin tar éis na hiasachta a thabhairt, ina fhostóir i ndáil leis an bpearsa aonair, agus go ndéanfar an iasacht nó aon ús is iníoctha ar an iasacht a urscaoileadh nó a dhíscríobh, go hiomlán nó go páirteach, measfar, chun críocha alt 110 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó, i gcás ina mbeadh brabúis nó gnóchain ó fhostaíocht leis an duine sin inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás III de Sceideal D chun na gcríoch a bhaineann le muirearú i leith cánach faoin gCás sin III, suim a bheith faighte ag an bpearsa aonair sa bhliain mheasúnachta inar tharla an t-urscaoileadh nó an díscríobh, mar pheircis oifige nó fostaíochta leis an duine sin, arb ionann di agus an tsuim a dhéantar a urscaoileadh nó a dhíscríobh agus déanfar an phearsa aonair nó, i gcás pearsa aonair is banchéile a bhfuil a fearchéile inmhuirearaithe i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanfar fearchéile na pearsan aonair, a mhuirearú i leith cánach dá réir sin.

(4) Más rud é, d'aon bhliain mheasúnachta, go bhfuil suim inmhuirearaithe i leith cánach faoi fho-alt (2) i leith iasachta nó iasachtaí tosaíochta nó faoi fho-alt (3) i leith méid úis a dhéantar a dhíscríobh nó a urscaoileadh measfar, chun críocha ailt 76 (1) agus 496 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus mhír 1 (2) de Chuid III de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht sin, gur íoc an phearsa aonair dár tugadh an iasacht nó na hiasachtaí, sa bhliain mheasúnachta, méid nó méid breise úis, cibé acu é, is ionann agus an tsuim sin, ar an iasacht nó ar na hiasachtaí nó measfar chun na gcríoch sin gur íoc an phearsa aonair arbh aige ab iníoctha an t-ús a dhéantar a dhíscríobh nó a urscaoileadh, sa bhliain mheasúnachta, an t-ús a dhéantar a urscaoileadh nó a dhíscríobh.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hiasacht a thabharfaidh fostóir, ar pearsa aonair é, agus a suífear gur i gcúrsa rialta a chaidreamh baile, teaghlaigh nó pearsanta a tugadh é.

(6) Leasaítear leis seo alt 178 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (aa)—

“(aa) sonraí a bhaineann le haon iasacht tosaíochta, de réir bhrí alt 8 den Acht Airgeadais, 1982 , atá tugtha, urscaoilte nó díscríofa aige, go hiomlán nó go páirteach, agus sonraí a bhaineann le haon ús atá urscaoilte, díscríofa nó aisíoctha aige go hiomlán nó go páirteach agus ab iníoctha nó a íocadh ar iasacht tosaíochta; agus”.

(7) Ní díolaíochtaí chun críche alt 138B den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , aon mhéid is inmhuirearaithe i leith cánach de bhua an ailt seo.

(8) Ní bheidh feidhm ná éifeacht le halt 10 den Acht Airgeadais, 1979 , i ndáil leis an mbliain 1982-83 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis.

(9) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann laistigh den lá is fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an rialachán a leagan faoina bráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Athlaochra Chogadh na Saoirse.

9. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “seirbhís mhíleata” comhlíonadh dualgais mar chomhalta d'eagraíocht lena mbaineann Cuid II den Acht Arm-Phinsean, 1932 , ach folaíonn sé seirbhís mhíleata de réir bhrí na Coda sin den Acht sin, seirbhís mhíleata de réir bhrí Acht na bPinsean Seirbhíse Míleata, 1924 , agus seirbhís sna Fórsaí de réir bhrí Acht na bPinsean Seirbhíse Míleata, 1934 ;

ciallaíonn “reachtaíocht iomchuí” na hAchtanna Arm-Phinsean, 1923 go 1980, Achtanna na bPinsean Seirbhíse Míleata, 1924 go 1964, na hAchtanna um na Connaught Rangers (Pinsin), 1936 go 1964, aon Acht arna rith roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis do leasú aon cheann de na hAchtanna sin agus aon rialachán (a mhéid a dhéanann sé difear do phinsean, liúntas, sochar nó aisce faoi aon cheann de na hAchtanna sin nó faoi aon Acht arna rith amhlaidh) arna dhéanamh roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis faoi Acht na bPinsean (Méadú), 1964 , nó faoi aon cheann de na hAchtanna sin nó faoi aon Acht den sórt sin arna rith amhlaidh;

ciallaíonn “seirbhís mhíleata iomchuí” seirbhís mhíleata i rith aon choda de thréimhse dá dtagraítear in alt 5 (2) den Acht Arm-Phinsean, 1932 , nó, i gcás duine cháilithe de réir bhrí an Achta um na Connaught Rangers (Pinsin), 1936, na himthosca dá dtagraítear i míreanna (a), (b) agus (c) d'alt 2 den Acht sin;

ciallaíonn “athlaoch Chogadh na Saoirse”—

(a) duine a bhí ina chomhalta d'eagraíocht lena mbaineann Cuid II den Acht Arm-Phinsean, 1932 , nó duine cáilithe de réir bhrí an Achta um na Connaught Rangers (Pinsin), 1936, agus

(b) duine a raibh gabháil aige le seirbhís mhíleata iomchuí.

(2) Aon phinsean, liúntas, sochar nó aisce, a mhéid a bhaineann sé le seirbhís mhíleata iomchuí athlaoch Chogadh na Saoirse, nó le teagmhas a tharla le linn nó de dhroim na seirbhíse míleata iomchuí sin, a íoctar faoin reachtaíocht iomchuí—

(a) leis an athlaoch sin, nó

(b) le banchéile nó baintreach nó leanbh nó cleithiúnaí nó páirtchleithiúnaí an athlaoich sin,

beidh sé díolmhaithe ó cháin agus ní áireofar é nuair a bheidh ioncam chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim á ríomh.

(3) Beidh éifeacht leis an alt seo don bhliain 1980-81 agus do bhlianta measúnachta dá éis.

Leasú ar alt 485 (gnóthú ag an sirriam nó ag an gcláraitheoir contae) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

10. —Leasaítear leis seo alt 485 (5) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , le héifeacht amhail ar agus ó dháta an Achta seo a rith—

(a) trí “£15,000” a chur in ionad “£2,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ) i míreanna (a) agus (b), agus

(b) trí “£2,500” a chur in ionad “£250” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ) i míreanna (b) agus (c),

agus tá na míreanna sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an ait seo.

AN TÁBLA

(a) más mó ná £15,000 an tsuim a dheimhneofar sa deimhniú a bheith gan íoc, cibé táillí agus costais, arna ríomh de réir na scálaí a bheidh ceaptha ag an Aire Dlí agus Cirt faoi mhír (a) d'fho-alt (1) d'alt 14 den Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926 , agus a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, a mhuirearú agus (i gcás inar iomchuí é) a chur leis an tsuim sin agus (in aon chás) a thobhach faoin deimhniú, is táillí agus costais a bheadh teideal aige a mhuirearú nó a chur leis an tsuim sin agus a thobhach amhlaidh dá mba ordú forghníomhaithe de réir bhrí an Achta um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926 , (dá ngairtear “ordú forghníomhaithe” san alt seo) ón Ard-Chúirt an deimhniú,

(b) más mó ná £2,500 ach nach mó ná £15,000 an tsuim a dheimhneofar sa deimhniú a bheith gan íoc, cibé táillí agus costais, arna ríomh de réir na scálaí sin, a mhuirearú agus (i gcás inar iomchuí é), a chur leis an tsuim sin agus (in aon chás) a thobhach faoin deimhniú, is a bheadh sé i dteideal a mhuirearú nó a chur leis an tsuim sin agus a thobhach amhlaidh dá mba ordú forghníomhaithe ón gCúirt Chuarda an deimhniú, agus

(c) mura mó ná £2,500 an tsuim a dheimhneofar sa deimhniú a bheith gan íoc, cibé táillí agus costais arna ríomh de réir na scálaí sin, a mhuirearú agus (i gcás inar iomchuí é) a chur leis an tsuim sin agus (in aon chás) a thobhach faoin deimhniú a bheadh sé i dteideal a mhuirearú nó a chur leis an tsuim sin agus a thobhach amhlaidh dá mba ordú forghníomhaithe ón gCúirt Dúiche an deimhniú.

Leasú ar alt 486 (cumhacht ag an mBailitheoir agus ag oifigigh údaraithe agra a dhéanamh) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

11. —Leasaítear leis seo alt 486 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , le héifeacht amhail ar agus ó dháta an Achta seo a rith—

(a) trí “£15,000” a chur in ionad “£2,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ) i bhfo-alt (1), agus

(b) trí “£2,500” a chur in ionad “£250” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ) i bhfo-alt (2),

agus tá na fo-ailt sin (1) agus (2), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) I gcás nach mó ná £15,000 an méid atá dlite (cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis) maidir le cáin ioncaim, féadfaidh an Bailitheoir nó an t-oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim, a bheidh údaraithe go cuí chun an cháin sin a bhailiú agra a dhéanamh ina ainm féin sa Chúirt Chuarda i leith an mhéid sin a dúradh atá dlite amhlaidh mar fhiach atá dlite don Aire Airgeadais.

(2) I gcás nach mó ná £2,500 an méid atá dlite amhlaidh, féadfaidh an Bailitheoir nó an t-oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe go cuí an cháin sin a bhailiú agra a dhéanamh ina ainm féin sa Chúirt Dúiche i leith an méid sin a dúradh atá dlite amhlaidh mar fhiach atá dlite don Aire Airgeadais.

Leasú ar alt 7 (faoiseamh in aghaidh caiteachais áirithe ar áitreabh cónaithe) den Acht Airgeadais, 1979 .

12. —Beidh éifeacht le halt 7 den Acht Airgeadais, 1979 , agus leis an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, chun méid an ioncaim a fhionnadh a mbeidh cáin ioncaim le muirearú ar dhuine ina leith don bhliain 1982-83, ionann is dá ndéanfaí—

(a) “1982-83” a chur in ionad “1979-80” i bhfo-alt (1) agus an coinníoll seo a leanas a chur leis an bhfo-alt sin:

“Ar choinníoll freisin, i gcás gur fearchéile a mheasúnaítear i leith cánach de réir fhorálacha alt 194 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , an t-éilitheoir, go mbeidh éifeacht leis an bhfo-alt seo ionann is dá gcuirfí ‘£900’ in ionad ‘£450”',

agus

(b) i mír 1 den Sceideal sin—

(i) “an tréimhse dar thosach an 6ú lá d'Aibreán, 1982, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1983” a chur in ionad “an tréimhse dar thosach an 6ú lá d'Aibreán, 1979, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1980” sa mhíniú ar “tréimhse cháilitheach”, agus

(ii) “an 5ú lá d'Aibreán, 1982” a chur in ionad “an 5ú lá d'Aibreán, 1979” sa mhíniú ar “áitreabh cónaithe”,

agus

(c) “1982-83” a chur in ionad “1979-80” i mír 4 (1) den Sceideal sin.