17 1983


Uimhir 17 de 1983


AN tACHT UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM GHABHÁLTAIS CHRUACH NA hÉIREANN TEOR-ANTA, 1960 GO 1982. [21 Meitheamh, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1983 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 go 1983, a ghairm de na hAchtanna um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 go 1982, agus den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

Leasú ar alt 9 den Acht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 .

2. —Leasaítear leis seo alt 9 den Acht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta, 1960 (a chuireann £75,000,000 de theorainn leis an ráthaíocht ón Aire go n-aisíocfar airgead a gheobhaidh an Chuideachta ar iasacht) trí “£100,000,000” a chur, i bhfo-alt (3), in ionad “£75,000,000” (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1982 ), agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(3) Ní dhéanfaidh an tAire na cumhachtaí a thugtar le fo-ailt (1) agus (2) den alt seo a fheidhmiú i slí go mbeidh méid, nó méid comhiomlán, na príomhshuime a dhlífidh sé aon tráth áirithe a aisíoc ar scór aon ráthaíochta nó ráthaíochtaí faoi na fo-ailt sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, mar aon le méid na príomhshuime (más ann) a bheidh íoctha cheana ag an Aire ar scór aon ráthaíochtaí den sórt sin agus nach mbeidh aisíoctha ag an gCuideachta, níos mó ná £100,000,000.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta, 1960

1960, Uimh. 32

An tAcht um Ghabháltais Chruach na hÉireann Teoranta (Leasú), 1982

1982, Uimh. 13