An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEITHREASA, 1985)

24 1985

AN tACHT LEITHREASA, 1985

AN SCEIDEAL

Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1985.

Suimeanna nách mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin, agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin

240,000

--

2

Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe agus le haghaidh costais áirithe i ndáil le Tionól na hEorpa     ...     ...     ...

12,017,000

16,000

3

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh lena n-áirítear gníomhaíochtaí aírithe cultúir agus cartlainne agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...     ...

5,049,000

49,000

4

Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh     ...     ...     ...     ...

6,702,000

262,000

5

Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon     ...     ...     ...

5,500,000

--

6

Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ...     ...     ...     ...     ...

655,000

1,000

7

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...     ...     ...

22,023,000

135,000

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste     ...     ...

1,151,000

105,000

9

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin

82,410,000

12,033,000

10

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh costais intíre áirithe; le haghaidh caiteachas i leith foirgneamh poiblí agus foirgneamh áirithe eile; chun páirceanna agus oibreacha poiblí áirithe a chothabháil; chun oibreacha siltin agus oibreacha innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil     ...     ...     ...     ...

102,879,000

12,729,000

11

Le haghaidh tuarastail agus costais na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...     ...

1,589,000

30,000

12

Le haghaidh Seirbhís Sicréideach     ...     ...

170,000

--

13

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne lena n-áirítear deontas-i-gcabhair

4,013,000

40,000

14

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí     ...     ...     ...

1,259,000

11,000

15

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe

477,000

--

16

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh clódóireacht agus ceangaltóireacht, páipéar, foilseacháin, innealra oifige agus soláthairtí eile oifige do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh ilchuspóirí ilghnéitheacha     ...     ...     ...     ...     ...

9,300,000

1,477,000

17

Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe     ...     ...     ...

7,176,000

1,295,000

18

Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...     ...

13,059,000

412,000

19

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Aire na Seirbhíse Poiblí agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...     ...

7,400,000

1,000,000

20

Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla     ...     ...     ...

1,140,000

920,000

21

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ombudsman     ...     ...     ...     ...

655,000

--

22

Le haghaidh pinsin, aoisliuntais, cúiteamh (lena n-áirítear cúiteamh do lucht oibre), agus liúntais agus aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, faoin Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1976 , agus faoi reachtanna iolartha eile; pinsin, liúntais agus aiscí eisreachtúla arna ndámhachtain ag Aire na Seirbhíse Poiblí; táillí do lia-réiteoirí agus táillí ócáideacha do dhochtúirí; cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; íocaíochtaí ilghnéitheacha, etc.     ...     ...

43,442,000

7,296,000

23

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...

18,430,000

354,000

24

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhís sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...

233,818,000

6,294,000

25

Le haghaidh costais i ndáil le príosúin, lena n-áirítear ionaid choinneála d'ógánaigh; agus le haghaidh seirbhísí promhaidh agus leasa; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...

51,475,000

590,000

26

Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Coiriúla Speisialta, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste     ...     ...     ...     ...

8,623,000

550,000

27

Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas     ...

5,806,000

--

28

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla

119,000

1,000

29

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Comhshaoil, lena n-áirítear deontais in ionad rátaí ar thalamh talmhaíochta agus deontais eile d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéimeanna, fóirdheontais agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ...

751,822,000

30,551,000

30

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear An Leabharlann Náisiúnta), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...

70,594,000

380,000

31

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntais Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc.

361,585,000

16,783,000

32

Le haghaidh Iar-bhunoideachais     ...     ...

400,476,000

53,141,000

33

Le haghaidh costais i ndáil le Scoileanna Speisialta     ...     ...     ...     ...     ...

3,938,000

60,000

34

Le haghaidh deontais-i-gcabhair don Údarás um Ard-Oideachas, d'Institiúidí agus Seirbhísí áirithe Ard-Oideachais agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath     ...     ...     ...

101,825,000

1,000

35

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iascaigh agus Foraoiseachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hoifige sin agus ildeontais-i-gcabhair     ...     ...     ...

18,448,000

900,000

36

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...     ...     ...

36,546,000

15,148,000

37

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair     ...     ...

14,111,000

40,000

38

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus Choimisiún Talún na hÉireann agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc     ...     ...     ...     ...     ...

252,306,000

141,611,000

39

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...

163,415,000

7,179,000

40

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail, Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun iasachtaí, fóirdheontais, deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...     ...

300,211,000

5,054,000

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cumarsáide, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochta do mhaolú costas agus chun deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...

131,490,000

67,118,000

42

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh pá agus costas Óglaigh na hÉireann; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...

240,633,000

12,800,000

43

Le haghaidh pá scoir, pinsin, cúiteamh, liúntais agus aiscí is iníoctha faoi reachtanna iolartha le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais iolartha i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas     ...     ...     ...     ...

35,972,000

1,011,000

44

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair     ...     ...     ...     ...

22,212,000

360,000

45

Le haghaidh ranníocaí d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus le haghaidh Cúnaimh Oifigiúil Forbartha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ...     ...     ...     ...

22,957,000

--

46

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Arachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas     ...     ...

1,373,149,000

36,463,000

47

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte, deontais ilghnéitheacha agus deontas-i-gcabhair     ...     ...     ...     ...     ...

1,084,203,000

98,500,000

48

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Fuinnimh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun iasachtaí, fóirdheontais, deontais agus deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ...     ...     ...

10,277,000

2,664,000

49

Le haghaidh meaduithe ar Luach Saothair agus ar Phinsin     ...     ...     ...     ...     ...

108,000,000

--

Iomlán     ...     ...     ...     £

6,150,747,000

535,364,000