Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

10 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1989


AN tACHT AIRGEADAIS, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

2.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

3.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

4.

Faoiseamh maidir le caiteachas ar fhoirgnimh áirithe i limistéir ainmnithe.

5.

Leasú ar alt 2 (díolúine do thuilleamh áirithe de chuid scríbhneoirí, cumadóirí agus ealaíontóirí) den Acht Airgeadais, 1969.

6.

Leasú ar alt 8 (srian le faoiseamh i leith ús a íocadh ar iasachtaí áirithe de réir ráta laghdaithe) den Acht Airgeadais, 1982.

7.

Leasú ar alt 6 (faoiseamh i leith úis) den Acht Airgeadais, 1987.

8.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith préimheanna ar árachais áirithe, etc.

9.

Leasú ar Chaibidil III (Cáin Ioncaim: Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corpraithe) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1984.

10.

Tosaíocht ag méideanna áirithe i bhfoirceannadh.

Caibidil II

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

11.

Feirmeoireacht: leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith méadú ar stocluachanna.

12.

Liúntais chaipitiúla maidir le feithiclí agus asbhaint i leith feithiclí.

13.

Leasú ar alt 251 (liúntais tosaigh maidir le hinnealra agus gléasra) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

14.

Leasú ar alt 254 (liúntas foirgníochta tionscail) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

15.

Leasú ar alt 22 (feirmeoireacht: liúntais maidir le caiteachas caipitiúil ag déanamh foirgneamh agus oibreacha eile) den Acht Airgeadais, 1974.

16.

Leasú ar alt 25 (méadú ar liúntais síos-scríofa d'fhoirgnimh thionscail áirithe) den Acht Airgeadais, 1978.

17.

Leasú ar alt 26 (liúntas i leith caiteachais chaipitiúil áirithe ar bhóithre, droichid, etc.) den Acht Airgeadais, 1981.

18.

Cánachas ar ghnóthais chomhinfheistíochta.

19.

Tuairisceáin ó idirghabhálaithe áirithe i ndáil le UCITS.

Caibidil III

Cáin Chorparáide

20.

Leasú ar alt 36 (ioncam infheistíochta in áirithe do shealbhóirí polasaithe) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

21.

Leasú ar Chuid IX (Sceideal F agus Dáiltí Cuideachtaí) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

22.

Leasú ar Chaibidil VI (cuideachtaí monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980.

23.

Leasú ar alt 39A (faoiseamh i ndáil le hioncam ó oibríochtaí trádála áirithe a sheoltar in Aerfort na Sionna) den Acht Airgeadais, 1980.

24.

Leasú ar alt 45 (dáiltí) den Acht Airgeadais, 1980.

25.

Dáiltí a chur síos do thréimhsí cuntasaíochta.

26.

Leasú ar alt 42 (mar a dhéileálfar le díbhinní ar scaireanna tosaíochta áirithe) den Acht Airgeadais, 1984.

27.

Formhuirir: leasú ar fhorálacha maidir leo.

28.

Leasú ar alt 35 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Acht Airgeadais, 1987.

Caibidil IV

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

29.

Leasú ar Sceideal 4 (riarachán) a ghabhann leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

30.

Leasú ar alt 61 (scaireanna ar Mhargadh na Mionchuideachtaí agus scaireanna áirithe eile a dhiúscairt) den Acht Airgeadais, 1986.

31.

Leasú ar alt 70 (urrúis de chuid Bhord Telecom Éireann agus Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann c.p.t.) den Acht Airgeadais, 1988.

32.

Ní sócmhainní inmhuirearaithe conarthaí todhchaíochtaí áirithe.

33.

Díolúine do Bhord Fáilte Éireann agus do chomhlachtaí áirithe eile.

CUID II

Custaim agus Mál

34.

Léiriú (Cuid II).

35.

Beoir.

36.

Biotáille.

37.

Fíon agus fíon déanta.

38.

Leann úll agus leann piorraí.

39.

Táirgí tobac.

40.

Hidreacarbóin.

41.

Aisíoc dleachta ar fhíon, ar fhíon déanta, ar leann úll nó ar leann piorraí a úsáidtear i dtáirgeadh nó monarú deochanna áirithe.

42.

Íocaíochtaí i leith geallta.

43.

Méadú ar dhleachtanna ar cheadúnais deochanna meisciúla áirithe.

44.

Méadú ar dhleachtanna ar cheadúnais rince phoiblí, ar cheadúnas ócáideach, ar ordú díolúine speisialta agus ar údarú do chlub.

45.

Dleachtanna máil ar cheadúnais díoltóirí hidreacarbóin agus leasú ar alt 73 (cumhacht áitreabh a chuardach i ndáil le hola hidreacarbóin) den Acht Airgeadais, 1986.

46.

Méadú ar dhleachtanna ar chlárú déileálaithe arm tine.

47.

Méadú ar dhleachtanna ar cheadúnais áirithe eile, etc.

48.

Dleacht a fhorchur ar chlárú clubanna agus dleacht club do scor.

49.

Aisghairm forálacha a bhaineann le ceadúnais mhangairí.

50.

Aisghairm agus leasú forálacha a bhaineann le ceadúnais tithe úrúcháin.

51.

Forálacha a bhaineann le grúdairí príobháideacha.

52.

Dleacht máil ar cheadúnais tiomána.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

53.

Léiriú (Cuid III).

54.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

55.

Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

56.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

57.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

58.

Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den Phríomh-Acht.

59.

Leasú ar alt 20 (aisíoc cánach) den Phríomh-Acht.

60.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

61.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

62.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

63.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

64.

Tobhach ar bhainc.

65.

Ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa (Údarás Forbartha Duganna Theach an Chustaim).

66.

Ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa (An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe c.p.t.).

67.

Leasú ar alt 27 den Stamp Duties Management Act, 1891.

68.

Leasú ar alt 122 den Stamp Act, 1891.

69.

Leasú ar an Forgery Act, 1913.

70.

Faoiseamh ó dhleacht stampa aistrithe i gcás cuideachtaí áirithe a athchóiriú nó a chónascadh.

71.

Leasú ar alt 44 (stoc áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1970.

72.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

Caibidil I

Ginearálta

73.

Léiriú (Cuid V).

Caibidil II

Comhshocraíochtaí maidir le Tuairisceáin agus Measúnachtaí

74.

Tuairisceáin a sheachadadh.

75.

Feidhm alt 39 (cáin a mheasúnú) den Phríomh-Acht.

76.

Leasú ar alt 41 (cáin agus ús ar cháin a íoc) den Phríomh-Acht.

77.

Leasú ar alt 63 (pionóis) den Phríomh-Acht.

78.

Leasú ar alt 107 (feidhm an Phríomh-Achta) den Acht Airgeadais, 1984.

79.

Formhuirear maidir le gearrluacháil maoine.

Caibidil III

Ilghnéitheach

80.

Leasú ar alt 2 (léiriú) den Phríomh-Acht.

81.

Leathnú ar alt 35 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

82.

Leasú ar alt 37 (síniú tuairisceán, etc.) den Phríomh-Acht.

83.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

84.

Leasú ar alt 60 (faoiseamh i leith polasaithe árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1985.

85.

Gnóthais chomhinfheistíochta shonraithe a bheith díolmhaithe.

CUID VI

Frithsheachaint

86.

Idirbhearta chun dliteanas cánach a sheachaint.

87.

Leasú ar alt 33 (daoine bainteacha) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

88.

Scéimeanna chun dliteanas cánach faoi Sceideal F a sheachaint.

89.

Íocaíochtaí bliantúla ar chomaoin neamhinchánach.

90.

Comhshocraíochtaí a laghdaíonn luach scaireanna cuideachta.

CUID VII

Ilghnéitheach

91.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

92.

Lamháltais cánach do thiománaithe míchumasaithe, etc.

93.

Cúlchiste na gCairteacha Coigiltis a fhoirceannadh.

94.

Muirearú caiteachas a tabhaíodh i ndáil le bainisteoireacht duaisbhannaí.

95.

Urrúis de chuid Radio Telefís Éireann agus Chorparáid an Chairde Tionscail c.p.t.

96.

Comhshocraíochtaí airgeadais i ndáil le Bord Telecom Éireann.

97.

Ciste Bhanc Taisce an Phoist.

98.

Urrúis de chuid Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa.

99.

Cúram agus bainisteoireacht cánacha agus dleachtanna.

100.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Cuntas a Thabhairt ar Cháin, agus Íoc Cánach, a Asbhaintear ó Íocaíochtaí Iomchuí agus ó Ioncam Iomchuí Neamhdháil te

AN DARA SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Bhiotáille

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Fhíon agus ar Fhíon Déanta

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Leann Úll agus Leann Piorraí

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

AN SÉÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Cheadúnais Áirithe

CUID I

Ceadúnais Deochanna Meisciúla

CUID II

Deimhnithe Airm Tine

CUID III

Ceadúnais Chearrbhachais

CUID IV

Ceadúnais Eile

AN SEACHTÚ SCEIDEAL

CUID I

Aisghairm Forálacha a bhaineann le Ceadúnais Mhangairí

CUID II

Aisghairm Forálacha a bhaineann le Ceadúnais Tithe Úrúcháin


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1974

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1988

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

Customs and Inland Revenue Act, 1881

44 & 45 Vict., c. 12

Customs, Inland Revenue, and Savings Banks Act, 1877

40 & 41 Vict., c. 13

An Acht Aerphoirt Neamhchustam, 1947

1947, Uimh. 5

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

Finance (1909-10) Act, 1910

10 Edw. 7 & 1 Geo. 5, c. 8

Finance Act, 1919

9 & 10 Geo. 5, c. 32

An tAcht Airgid, 1925

1925, Uimh. 28

An tAcht Airgid, 1926

1926, Uimh. 35

An tAcht Airgid, 1929

1929, Uimh. 32

An tAcht Airgid, 1930

1930, Uimh. 20

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais, 1938

1938, Uimh. 25

An tAcht Airgeadais, 1940

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1943

1943, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1946

1946, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1956

1956, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais, 1958

1958, Uimh. 25

An tAcht Airgeadais, 1960

1960, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1961

1961, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1964

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1965

1965, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais, 1968

1968, Uimh. 33

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1988

1988, Uimh. 12

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forála Ilghnéitheacha), 1956

1956, Uimh. 47

Forgery Act, 1913

3 & 4 Geo. 5, c.27

An tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956

1956, Uimh. 2

Acht na dTithe, 1966

1966, Uimh. 21

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

Inland Revenue Act, 1880

43 & 44 Vict., c. 20

An tAcht Deocha Meisciúla, 1927

1927, Uimh. 15

An tAcht Deochanna Meisciúla, 1962

1962, Uimh. 21

An tAcht Deocha Meisciúla (Generálta), 1924

1924, Uimh. 62

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978

1978, Uimh. 16

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

An tAcht Loingis Thráchtála, 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht um Hallaí Rinnce Poiblí, 1935

1935, Uimh. 2

Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860

23 & 24 Vict., c. 107

Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904

4 Edw. 7, c. 9

Stamp Act, 1891

54 & 55 Vict., c. 39

Stamp Duties Management Act, 1891

54 & 55 Vict., c. 38

Succession Duty Act, 1853

16 & 17 Vict., c. 51

Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 1987

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1972

1972, Uimh. 17

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1989


AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS d'FHORCHUR DLEACHT-ANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.

[24 Bealtaine, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: