An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII Glacadóirí) Ar Aghaidh (CUID X Cuntais agus Iniúchadh)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

CUID IX

Cuideachtaí Faoi Chosaint Cúirte

Leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 .

180. —(1) Leasaítear leis seo Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 , mar a leanas:

(a) trí “3 lá” a chur in ionad “14 lá” in alt 3 (6),

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 5 (2) (f):

“(g) ní dhéanfar aon ordú ar fhaoiseamh faoi alt 205 den Phríomh-Acht in aghaidh na cuideachta maidir le gearáin i dtaobh seoladh chúrsaí na cuideachta nó i dtaobh fheidhmiú chumhachtaí na stiúrthóirí roimh thíolacadh na hachainí.”.

(c) trí “nó iarstiúrthóir” a scriosadh in alt 8 (3).

(d) trí “agus folaíonn ‘stiúrthóir’ aon stiúrthóir láithreach nó aon iarstiúrthóir nó aon duine atá, de réir bhrí alt 26 d'Acht na gCúideachtaí, 1990 , bainteach le stiúrthóir den sórt sin agus aon chúlstiúrthóir láithreach nó iarchúlstiúrthóir” a chur isteach in alt 8 (3) i ndiaidh “Acht sin”,

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach in alt 8:

“(5A) Gan dochar dá cumhacht faoi fho-alt (5), féadfaidh an chúirt, tar éis éisteachta faoin bhfo-alt sin, aon ordú nó ordachán a dhéanamh is cuí léi, lena n-áirítear ordachán don duine lena mbaineann freastal nó athfhreastal os comhair an scrúdaitheora nó leabhair nó doiciméid áirithe a thabhairt ar aird nó ceisteanna ar leith a fhreagairt a chuirfidh an scrúdaitheoir air, nó ordachán nach gá don duine lena mbaineann leabhar nó doiciméad ar leith a thabhairt ar aird ná freagra a thabhairt ar cheist ar leith a chuirfidh an scrúdaitheoir air.

(5B) Beidh feidhm ag alt 23 (1) d'Acht na gCuideachtaí, 1990 , chun críocha an ailt seo.”,

(f) trí “Aon” a chur in ionad “I gcás go ndéanfar ordú faoin Acht seo chun an chuideachta a fhoirceannadh nó go gceapfar glacadóir, aon” in alt 10 (1),

(g) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 16 (i):

“(i) a thuairim cibé acu ba ghá, ó na fíorais a nochtar, tuilleadh fiosruithe a dhéanamh d'fhonn imeachtaí a thionscnamh faoi alt 297 nó 297A den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht na gCuideachtaí, 1990 ), nó fúthu araon,”,

(h) trí “, údarás áitiúil” a chur isteach i ndiaidh “Rialtas” in alt 23 (5) (b),

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach in alt 24:

“(12) D'ainneoin fho-alt (4) nó aon fhorála eile den Acht seo, i gcás gurb é tuairim an scrúdaitheora go mbeidh an chuideachta in ann maireachtáil mar ghnóthas leantach, ní choiscfidh aon ní san Acht seo ar an scrúdaitheoir moltaí a chur i dtuarascáil faoi alt 15 nó 18 nach ndéanfaidh dochar do leasanna comhaltaí nó creidiúnaithe de chuid na cuideachta, ná ar an gcúirt aon mholtaí den sórt sin a dhaingniú.”.

(2) Beidh feidhm ag alt 244A den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 125 d'Acht na gCuideachtaí, 1990 ) agus ag alt 139 d'Acht na gCuideachtaí, 1990 , maidir le cuideachta atá faoi chosaint na cúirte amhail mar atá feidhm acu maidir le cuideachta atá á foirceannadh, agus forléireofar, chun críocha an fho-ailt seo, aon tagairtí sna hailt sin do leachtaitheoir nó do leachtaitheoir sealadach mar thagairt do scrúdaitheoir.

(3) Aisghairtear leis seo ailt 32, 33, 34 agus 35 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 .

Tuilleadh leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú). 1990.

181. —(1) Déantar leis seo Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 , a leasú tuilleadh mar a leanas:

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 2 (1) (b):

“(b) nach bhfuil aon rún ar marthain chun an chuideachta a fhoirceannadh, agus”,

(b) trí “comhlacht corpraithe” a chur in ionad “cuideachta” agus “leis” a chur in ionad “léi” in alt 4 (5) (f),

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 5 (2) (f):

“(h) ní dhéanfar aon fhritháireamh idir cuntais bainc ar leithligh de chuid na cuideachta, ach amháin le toiliú an scrúdaitheora, agus folaíonn ‘cuntas bainc’ sa mhír seo cuntas le haon duine a bheidh díolmhaithe de bhua alt 7 (4) d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , ón gceanglas ceadúnas a shealbhú faoi alt 9 den Acht sin,”,

(d) trí “a urscaoileadh” a chur isteach in alt 11 (5) i ndiaidh “a dtosaíochtaí”, agus

(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Imeachtaí ag cláraitheoir.

36A.—Féadfaidh cláráitheoir na gcuideachtaí imeachtaí i ndáil le cion faoi alt 11 (6), 12 nó 30 a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.”.

(2) Aisghairtear leis seo alt 30 (3) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 .