An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID X Cuntais agus Iniúchadh) Ar Aghaidh (CUID XII Ginearálta)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

CUID XI

Cuideachta d'fháil a Scaireanna Féin agus Scaireanna i gCuideachta Shealbhaíochta

Léiriú.

206. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1983” Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 ;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta lena mbaineann alt 207;

tá le “dáileadh” an bhrí a shanntar dó le halt 51 (2) d'Acht 1983 (arna leasú le halt 232 (d) agus (e) den Acht seo);

folaíonn “scaireanna infhuascailte” scaireanna a ndlífear iad a fhuascailt de rogha na cuideachta nó an scairshealbhóra.

Cumhacht chun scaireanna infhuascailte a eisiúint.

207. —(1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, féadfaidh cuideachta faoi theorainn scaireanna nó faoi theorainn ráthaíochta agus ag a bhfuil scairchaipiteal, má údaraíonn a cuid airteagal di amhlaidh, scaireanna infhuascailte a eisiúint agus iad a fhuascailt dá réir sin.

(2) Beidh eisiúint agus fuascailt scaireanna ag cuideachta de bhun fho-alt (1) faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas—

(a) Ní eiseofar ná ní fhuasclófar aon scaireanna infhuascailte tráth ar bith nuair atá luach ainmniúil an scairchaipitil eisithe neamhinfhuascailte níos lú ná aon deichiú de luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe iomlán na cuideachta.

(b) Ní fhuasclófar aon scaireanna den sórt sin mura mbeidh siad láníoctha.

(c) Ní mór do théarmaí na fuascailte socrú a dhéanamh le haghaidh íocaíochta tráth fuascailte.

(d)   (i) Faoi réir fhomhír (ii), ní fhuasclófar aon scaireanna den sórt sin ach amháin as brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh.

(ii) I gcás go mbeartaíonn an chuideachta scaireanna a chealú tráth fuascailte de bhun alt 208, féadfar na scaireanna sin a fhuascailt freisin as na fáltais ó eisiúint úr scaireanna a dhéanfar chun críocha fuascailte.

(e) An phréimh, más ann, is iníoctha tráth fuascailte, ní foláir, faoi réir mhír (f), foráil a bheith déanta chun í a íoc as brabúis sin na cuideachta.

(f) I gcás gur eisíodh na scaireanna ar biseach, féadfar aon phréimh is iníoctha tráth a bhfuascailte (ar fuascailt í lena mbaineann mír (d) (ii)) a íoc as na fáltais ó eisiúint úr scaireanna a dhéanfar chun críocha na fúascailte, suas go dtí méid is ionann agus—

(i) comhiomlán na bpréimheanna a fuair an chuideachta tráth eisiúna na scaireanna a fhuasclaítear, nó

(ii) méid reatha chuntas scairphréimhe na cuideachta (lena n-áirítear aon suim a aistríodh chuig an gcuntas sin i leith préimheanna ar na scaireanna nua),

cibé acu is lú, agus in aon chás den sórt sin déanfar méid chuntas scairphréimhe na cuideachta, d'ainneoin aon ní in alt 62 (1) den Phríomh-Acht, a laghdú de shuim a bheidh ar comhréir (nó de shuimeanna a bheidh ar comhréir san iomlán) le méid aon íocaíochta a dhéanfar de bhua na míre seo as na fáltais ó eisiúint na scaireanna nua.

(3) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, féadfar scaireanna a fhuascailt ar cibé téarmaí agus i cibé slí a fhorálfar le hairteagail na cuideachta.

Scaireanna a chealú tráth fuascailte.

208. —Féadfar scaireanna a fhuasclaítear de bhun na Coda seo a chealú tráth fuascailte, agus sa chás sin beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis na scaireanna sin:

(a) Laghdófar méid scairchaipiteal eisithe na cuideachta de luach ainmniúil na scaireanna a fhuasclaítear ach ní ghlacfar le haon chealú den sórt sin mar chealú a laghdaíonn méid scairchaipiteal údaraithe na cuideachta.

(b) I gcás go bhfuasclófar na scaireanna—

(i) go hiomlán as na brabúis atá ar fáil lena ndáileadh, nó

(ii) go hiomlán nó go páirteach as na fáltais ó eisiúint úr agus gur lú méid comhiomlán na bhfáltas sin (gan aird a thabhairt ar aon chuid de na fáltais sin a úsáidtear chun aon phréimh a íoc tráth fuascailte) ná luach ainmniúil comhiomlán na scaireanna a fhuasclaítear (“an difríocht inchomhiomlánaithe”),

ansin déanfar suim is ionann, i gcás fhomhír (i), agus méid ainmniúil na scaireanna a fhuasclaítear agus, i gcás fhomhír (ii), an difríocht inchomhiomlánaithe, a aistriú chun cúlchiste (“an cúlchiste fuascailte caipitil”) agus, ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo beidh feidhm ag na forálacha den Phríomh-Acht a bhaineann le laghdú scairchaipitil chuideachta ionann is dá mba scairchaipiteal íoctha de chuid na cuideachta an cúlchiste fuascailte caipitil.

(c) Más rud é—

(i) gur fhuascail agus gur chealaigh cuideachta scaireanna, nó

(ii) go bhfuil cuideachta ar tí scaireanna a fhuascailt agus iad a chealú tráth fuascailte,

beidh an chumhacht aici scaireanna a eisiúint go feadh luach ainmniúil na scaireanna a fhuasclaítear nó atá le fuascailt ionann is dá mba nár eisíodh na scaireanna sin riamh, agus chun críocha alt 68 den Acht Airgeadais, 1973 , is idirbheart inmhuirearaithe aon scaireanna a eisíonn cuideachta in ionad scaireanna a fhuasclaítear faoin gCuid seo más rud é, agus más rud é amháin, go mbeidh luach iarbhír na scaireanna a eiseofar amhlaidh níos mó ná luach iarbhír na scaireanna a fhuasclaítear ar dháta a bhfuascailte agus, i gcás gur idirbheart inmhuirearaithe chun na gcríoch sin an eisiúint scaireanna, is é an méid ar a mbeidh dleacht stampa ar an ráiteas iomchuí a bhaineann leis an idirbheart sin inmhuirearaithe faoi alt 69 den Acht Airgeadais, 1973 , ná an difríocht idir—

(I) an méid a mbeadh an dleacht inmhuirearaithe air amhlaidh dá mba nár eisíodh na scaireanna in ionad scaireanna a fhuasclaítear faoin alt seo, agus

(II) luach na scaireanna a fhuasclaítear ar dháta a bhfuascailte.

(d) Má eisítear scaireanna nua roimh fhuascailt na seanscaireanna, ní mheasfar, chomh fada is a bhaineann le dleacht stampa, na scaireanna nua a bheith eisithe de bhun mhír (c) mura bhfuasclaítear na seanscaireanna laistigh de mhí tar éis eisiúint na scaireanna nua.

(e) Féadfaidh an chuideachta, d'ainneoin aon ní san alt seo, an cúlchiste fuascailte caipitil a chur chun feidhme chun íoctha scaireanna neamheisithe de chuid na cuideachta (seachas scaireanna infhuascailte) a bheidh le leithroinnt ar chomhaltaí den chuideachta mar scaireanna bónais láníoctha.

Scaireanna cisteáin.

209. —(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo féadfaidh cuideachta, in ionad scaireanna a chealú tráth a bhfuascailte, na scaireanna sin a shealbhú (mar “scaireanna cisteáin”) agus féadfaidh an chuideachta déileáil le scaireanna a bheidh á sealbhú amhlaidh ar an modh dá bhforáiltear i bhfo-alt (4) ach ní ar mhodh eile.

(2) (a) Ní ceadmhach luach ainmniúil scaireanna cisteáin a bheidh á sealbhú ag cuideachta aon tráth amháin a bheith níos mó ná deich faoin gcéad de luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe na cuideachta.

(b) Chun críocha mhír (a), measfar gur scaireanna atá á sealbhú ag an gcuideachta na scaireanna seo a leanas freisin—

(i) scaireanna sa chuideachta atá á sealbhú ag aon fhochuideachta de bhun alt 224, agus

(ii) scaireanna sa chuideachta atá á sealbhú ag aon fhochuideachta de bhun alt 9 den Acht Árachais, 1990 , agus

(iii) scaireanna sa chuideachta atá á sealbhú ag aon duine ag gníomhú dó ina ainm féin ach thar ceann na cuideachta.

(3) Fad a shealbhaíonn an chuideachta scaireanna mar scaireanna cisteáin—

(a) ní fheidhmeoidh an chuideachta aon chearta vótála maidir leis na scaireanna sin agus beidh aon fheidhmiú airbheartaithe ar na cearta sin ar neamhní; agus

(b) ní bheidh aon díbhinn ná íocaíocht eile (lena n-áirítear aon íocaíocht i gcás fhoirceannadh na cuideachta) iníoctha leis an gcuideachta maidir leis na scaireanna sin.

(4) Féadfar—

(a) scaireanna cisteáin a chealú ag an gcuideachta agus sa chás sin beidh feidhm ag forálacha alt 208 amhail is dá mbeadh na scaireanna cealaithe tráth fuascailte, nó

(b) scaireanna cisteáin a atheisiúint, faoi réir fho-ailt (5) agus (6), mar scaireanna d'aon aicme nó aicmí.

(5) Measfar, chun críocha uile Achtanna na gCuideachtaí, gur eisiúint scaireanna aon atheisiúint scaireanna faoin alt seo ach ní fhéachfar ar scairchaipiteal eisithe na cuideachta chun aon chríche (lena n-áirítear críocha aon achtachán a bhaineann le dleacht stampa) mar scairchaipiteal eisithe a bheidh méadaithe trí atheisiúint na scaireanna.

(6) (a) Déanfaidh an chuideachta na huasphraghsanna agus na híosphraghsanna ar a bhféadfar scaireanna cisteáin a atheisiúint ar an eismhargadh (“an raon praghsanna atheisiúna”) a chinneadh roimh ré i gcruinniú ginearálta de réir mhíreanna (b), (c) agus (d) agus socróidh an cinneadh sin uasphraghsanna agus íosphraghsanna éagsúla le haghaidh scaireanna éagsúla.

(b) I gcás na scaireanna cisteáin a bheidh le hatheisiúint a bheith díorthaithe, go hiomlán nó go páirteach, ó scaireanna a cheannaigh an chuideachta de réir fhorálacha na Coda seo déanfar raon praghsanna atheisiúna na scaireanna sin go léir nó na coda sin (de réir mar a bheidh) a chinneadh le rún speisialta de chuid na cuideachta a ritear ag an gcruinniú ag a ritheadh an rún lena n-údaraítear an ceannach sin agus fanfaidh an cinneadh sin, chun críocha an fho-ailt seo, in éifeacht maidir leis na scaireanna sin don tréimhse riachtanach.

(c) I gcás na scaireanna cisteáin a bheidh le hatheisiúint a bheith díorthaithe, go hiomlán nó go páirteach, ó scaireanna a d'fhuascail an chuideachta de réir fhorálacha na Coda seo déanfar raon praghsanna atheisiúna na scaireanna sin go léir nó na coda sin (de réir mar a bheidh) a chinneadh le rún speisialta de chuid na cuideachta a rithfear sula ndéanfar aon chonradh chun na scaireanna sin a atheisiúint agus fanfaidh an cinneadh sin, chun críocha an fho-ailt seo, in éifeacht maidir leis na scaireanna sin don tréimhse riachtanach.

(d) Féadfaidh an chuideachta ó am go ham le rún speisialta cinneadh ar raon praghsanna atheisiúna faoi mhír (b) nó (c) a athrú nó a athnuachan maidir le scaireanna cisteáin áirithe sula ndéanfar aon chonradh chun na scaireanna sin a atheisiúint agus fanfaidh aon athrú nó athnuachan den sórt sin, chun críocha an fho-ailt seo, in éifeacht mar chinneadh ar raon praghsanna atheisiúna na scaireanna sin don tréimhse riachtanach.

(e)   (i) Chun a chinneadh san fho-alt seo cibé atá scaireanna cisteáin á n-atheisiúint ar an eismhargadh, beidh éifeacht le forálacha alt 212 (ceannach ar an eismhar adh agus ar an margadh) trí na focail “hatheisiúint”, “atheisiúint ar an eismhargadh” agus “atheisítear” faoi seach a chur in ionad na bhfocal “ceannach”, “ceannach ar an eismhargadh” agus “cheannaítear” i bhfo-alt (1) (a) den alt sin.

(ii) San fho-alt seo ciallaíonn “an tréimhse riachtanach” an tréimhse ocht mí dhéag ó dháta rite an rúin lena gcinnfear an raon praghsanna atheisiúna nó lena n-athrófar nó lena n-athnuafar (de réir mar a bheidh) an cinneadh sin nó cibé tréimhse ama is giorra ná sin a bheidh sonraithe sa rún.

(7) Aon atheisiúint scaireanna cisteáin ag cuideachta ar sárú é ar aon cheann d'fhorálacha fho-alt (6), beidh sé neamhdhleathach.

Cumhacht chun scaireanna a chomhshó ina scaireanna infhuascailte.

210. —(1) Faoi réir fho-ailt (2), (3), (4) agus (5) agus fhorálacha Achtanna na gCuideachtaí a rialaíonn athrú ar chearta a ghabhann le cineálacha scaireanna agus ar mheabhrán nó airteagail chuideachta, féadfaidh cuideachta aon scaireanna dá cuid a chomhshó ina scaireanna infhuascailte.

(2) Ní bheidh éifeacht le comhshó scaireanna faoi fho-alt (1) maidir le haon scaireanna a gcuirfidh a sealbhóir in iúl don chuideachta, roimh dháta an chomhshó, go bhfuil mífhonn air comhshó a dhéanamh ar a chuid scaireanna ach, faoi réir an méid sin agus fhorálacha eile an ailt seo, beidh éifeacht leis an gcomhshó de réir a théarmaí.

(3) Má dhéanann scairshealbhóir agóid i gcoinne comhshó, ní dhéanfaidh fo-alt (2) dochar d'aon cheart a d'fhéadfadh a bheith aige faoi Achtanna na gCuideachtaí nó thairis sin dlínse na cúirte a agairt chun an comhshó a chur ar ceal nó thairis sin faoiseamh a chur ar fáil maidir leis an gcéanna.

(4) Ní dhéanfar aon scaireanna a chomhshó ina scaireanna infhuascailte más rud é, de bharr an chomhshó, go mbeadh luach ainmniúil an scairchaipitil eisithe neamhinfhuascailte níos lú ná aon deichiú de luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe iomlán na cuideachta.

(5) Beidh feidhm ag forálacha ailt 207, 208 agus 209 maidir le scaireanna a ndearnadh iad a chomhshó ina scaireanna infhuascailte faoin alt seo.

Cumhacht cuideachta a cuid scaireanna féin a cheannach.

211. —(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den Chuid seo, féadfaidh cuideachta, má údaraíonn a cuid airteagal di é amhlaidh, a cuid scaireanna féin (lena n-áirítear aon scaireanna infhuascailte) a cheannach.

(2) Beidh feidhm ag ailt 207 (2), 208 agus 209 i ndáil le ceannach aon cheann dá cuid scaireanna féin ag cuideachta faoin alt seo amhail mar atá feidhm ag na hailt sin i ndáil le fuascailt scaireanna ag cuideachta faoi alt 207.

(3) Ní cheannóidh cuideachta aon cheann dá cuid scaireanna faoin alt seo más rud é, de bharr an cheannaigh sin, go mbeadh luach ainmniúil an scairchaipitil eisithe neamhinfhuascailte níos lú ná aon deichiú de luach ainmniúil scairchaipiteal eisithe iomlán na cuideachta.

Ceannach ar an eismhargadh agus ar an margadh.

212. —(1) Chun críocha ailt 213 agus 215, maidir le ceannach scaireanna dá cuid féin ag cuideachta—

(a) is “ceannach ar an eismhargadh” é má cheannaítear na scaireanna—

(i) ar dhóigh seachas ar stocmhalartán aitheanta, nó

(ii) ar stocmhalartán aitheanta ach nach mbeidh siad faoi réir comhshocraíochta margaíochta ar an stocmhalartán sin,

(b) is “ceannach ar an margadh” é má cheannaítear na scaireanna ar stocmhalartán aitheanta agus go mbeidh siad faoi réir comhshocraíochta margaíochta.

(2) Chun críocha fho-alt (1), beidh scaireanna cuideachta faoi réir comhshocraíochta margaíochta ar stocmhalartán aitheanta—

(a) má tá siad liostaithe ar an stocmhalartán sin, nó

(b) má tugadh saoráidí don chuideachta le go ndéanfaí déileálacha sna scaireanna sin ar an stocmhalartán sin gan cead roimh ré le haghaidh idirbhearta aonaracha ón údarás a bheidh ag rialú an stocmhalartáin sin agus gan teorainn a chur leis an am a mbeidh na saoráidí sin ar fáil lena linn.

Údarás maidir le ceannach ar an eismhargadh.

213. —(1) Ní dhéanfaidh cuideachta ceannach ar a scaireanna féin ar an eismhargadh ar dhóigh seachas de bhun conartha arna údarú roimh ré de réir an ailt seo.

(2) Déanfar téarmaí an chonartha ceannaigh atá beartaithe a údarú le rún speisialta sula ndéanfar an conradh agus féadfar aon údarás den sórt sin a athrú, a chúlghairm nó a athnuachan ó am go ham le rún speisialta.

(3) Ní bheidh rún speisialta faoi fho-alt (2) éifeachtach chun críocha an ailt seo má fheidhmíonn aon chomhalta den chuideachta a shealbhaíonn scaireanna lena mbaineann an rún na cearta vótála a ghabhann le haon cheann de na scaireanna sin agus é ag vótáil ar an rún agus más rud é nach rithfí an rún mura ndéanfadh sé amhlaidh.

(4) D'ainneoin aon ní in alt 137 den Phríomh-Acht nó in airteagail chuideachta féadfaidh aon chomhalta den chuideachta vótaíocht a éileamh ar rún speisialta faoi fho-alt (2).

(5) Ní bheidh rún speisialta faoi fho-alt (2) éifeachtach mura mbeidh cóip den chonradh ceannaigh atá beartaithe nó, i gcás nach mbeidh an conradh i scríbhinn, meabhrán scríofa dá chuid téarmaí, ar fáil lena iniúchadh ag comhaltaí den chuideachta—

(a) ag oifig chláraithe na cuideachta ar feadh na tréimhse 21 lá ar a laghad dar críoch dáta an chruinnithe ag a ritear an rún, agus

(b) ag an gcruinniú féin.

(6) Ní mór ainmneacha aon chomhaltaí a shealbhaíonn scaireanna lena mbaineann an conradh a bheith ar áireamh in aon mheabhrán de théarmaí an chonartha ceannaigh a chuirfear ar fáil chun críocha an ailt seo, agus ní mór meabhrán scríofa ina sonrófar aon ainmneacha den sórt sin nach mbeidh le fáil sa chonradh féin a bheith curtha i gceangal le haon chóip den chonradh a chuirfear ar fáil chun na gcríoch sin.

(7) Ní fhéadfaidh cuideachta comhaontú le conradh ceannaigh láithreach a bheidh ceadaithe faoin alt seo a athrú ach amháin sa chás go mbeidh an t-athrú údaraithe le rún speisialta de chuid na cuideachta roimh chomhaontú leis, agus beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (5) i ndáil leis an údarás sin ach ní foláir cóip nó meabhrán (de réir mar a éilítear sa chás) den chonradh láithreach a bheith ar fáil freisin le haghaidh iniúchta de réir fho-alt (5).

Conradh ceannaigh teagmhasach.

214. —(1) San alt seo ciallaíonn “conradh ceannaigh teagmhasach” conradh arna dhéanamh ag cuideachta agus a bhaineann le haon scaireanna dá cuid, nach ionann agus conradh chun na scaireanna sin a cheannach ach faoina bhféadfaidh an chuideachta teacht chun bheith i dteideal nó faoi oibleagáid na scaireanna sin a cheannach.

(2) Ní dhéanfaidh cuideachta a cuid scaireanna féin a cheannach de bhun conartha ceannaigh theagmhasaigh ach amháin sa chás go mbeidh téarmaí an chonartha údaraithe le rún speisialta de chuid na cuideachta sula ndéantar an conradh agus beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (7) d'alt 213 maidir leis an gconradh agus leis an rún sin.

Údarás maidir le ceannach ar an margadh.

215. —(1) Ní dhéanfaidh cuideachta ceannach ar a scaireanna féin ar an margadh mura mbeidh an ceannach údaraithe roimh ré ag an gcuideachta i gcruinniú ginearálta agus féadfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta aon údarás den sórt sin a athrú, a chúlghairm nó a athnuachan ó am go ham. Ní fhorléireofar an fo-alt seo mar fho-alt a cheanglaíonn go mbeadh aon chonradh áirithe chun scaireanna a cheannach ar an margadh údaraithe ag an gcuideachta i gcruinniú ginearálta agus chun críocha na Coda seo i gcás go mbeidh ceannach scaireanna ar an margadh údaraithe de réir an ailt seo measfar go mbeidh aon chonradh a dhéanfar de bhun an údaraithe sin, maidir le ceannach den sórt sin, údaraithe amhlaidh freisin.

(2) Beidh feidhm ag alt 143 den Phríomh-Acht maidir le rún faoi fho-alt (1).

(3) I gcás cuideachta poiblí teoranta, maidir le haon údarás a dheonófar faoi fho-alt (1)—

(a) sonróidh sé an líon uasta scaireanna a údaraítear a fháil; agus

(b) cinnfidh sé na huasphraghsanna agus na híosphraghsanna a fhéadfar a íoc ar na scaireanna.

(4) Féadfaidh rún lena mbaineann fo-alt (3) ceachtar de na praghsanna a luaitear i mír (b) den fho-alt sin, nó iad araon, a chinneadh—

(a) trí shuim áirithe a shonrú; nó

(b) trí bhonn nó foirmle a chur ar fáil chun méid an phraghais i gceist a ríomh gan tagairt do rogha nó do thuairim aon duine.

Ré saoil an údaráis a dheonóidh cuideachtaí poiblí teoranta chun scaireanna dá gcuid féin a cheannach.

216. —(1) Gan dochar do ghinearáltacht ailt 213, 214 agus 215, i gcás cuideachta poiblí teoranta, sonróidh aon údarás a dheonófar faoi na hailt seo an dáta a rachaidh an t-údarás i léig, ar dáta é nach déanaí ná 18 mí tar éis an dáta a rithfear an rún speisialta nó an gnáthrún, de réir mar a bheidh, ag deonú an údaráis.

(2) Féadfaidh cuideachta phoiblí theoranta ceannach a dhéanamh tar éis aon teorainn ama a fhorchuirtear de bhua fho-alt (1) a bheith imithe i léig in aon chás inar tugadh an conradh ceannaigh chun críche sula ndeachaigh an t-údarás i léig agus go gceadaíonn téarmaí an údaráis don chuideachta conradh ceannaigh a dhéanamh a d'fhorghníomhófaí nó a d'fhéadfaí a fhorghníomhú go hiomlán nó go páirteach tar éis don údarás dul i léig.

Sannadh nó scaoileadh ar cheart cuideachta scaireanna dá cuid féin a cheannach.

217. —(1) Aon sannadh airbheartaithe a dhéanfar ar chearta cuideachta faoi aon chonradh a údaraítear faoi alt 213, 214 nó 215, beidh sé ar neamhní.

(2) Ní bhacfaidh aon ní i bhfo-alt (1) ar chuideachta a ceart a scaoileadh faoi aon chonradh a údaraítear faoi alt 213, 214 nó 215 ar choinníoll, i gcás conartha a údaraítear faoi alt 213 nó 214, go mbeidh an scaoileadh údaraithe le rún speisialta de chuid na cuideachta sula ndéantar an scaoileadh agus aon scaoileadh airbheartaithe den sórt sin ag cuideachta nach bhfuil údaraithe mar a dúradh beidh sé ar neamhní.

(3) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (7) d'alt 213 maidir le rún faoi fho-alt (2).

Íocaíochtaí foghabhálacha maidir le scaireanna dá cuid féin a cheannach.

218. —(1) Maidir le haon íocaíocht a dhéanfaidh cuideachta i gcomaoin ar an méid seo a leanas—

(a) aon cheart a fháil maidir le scaireanna dá cuid féin a cheannach de bhun conartha a údaraítear faoi alt 214, nó

(b) athrú ar chonradh a údaraítear faoi alt 213 nó 214, nó

(c) aon cheann d'oibleagáidí na cuideachta a scaoileadh maidir le haon scaireanna dá cuid féin a cheannach faoi chonradh a údaraítear faoi alt 213, 214 nó 215

beidh an íocaíocht sin neamhdhleathach má dhéantar aon íocaíocht den sórt sin ar dhóigh seachas as brabúis indáilte na cuideachta.

(2) Mura sásaítear ceanglais fho-alt (1) i ndáil le conradh—

(a) i gcás lena mbaineann mír (a) den fho-alt sin, ní bheidh aon cheannach scaireanna dá cuid féin ag an gcuideachta de bhun an chonartha sin dleathach faoin gCuid seo;

(b) i gcás lena mbaineann mír (b) den fho-alt sin, ní bheidh aon cheannach den sórt sin, tar éis an athraithe, dleathach faoin gCuid seo; agus

(c) i gcás lena mbaineann mír (c) den fho-alt sin, beidh an scaoileadh airbheartaithe ar neamhní.

Éifeacht mainneachtana ag cuideachta scaireanna a fhuascailt nó a cheannach.

219. —(1) Baineann an t-alt seo—

(a) le scaireanna infhuascailte a eiseofar tar éis theacht i ngníomh na Coda seo;

(b) le scaireanna a ndearnadh iad a chomhshó ina scaireanna infhuascailte de bhun alt 210: agus

(c) le scaireanna a gcomhaontóidh an chuideachta iad a cheannach de bhun alt 213, 214 nó 215.

(2) Gan dochar d'aon cheart eile atá ag sealbhóir aon scaireanna lena mbaineann an t-alt seo, ní bheidh cuideachta faoi dhliteanas i leith damáistí maidir le haon mhainneachtain dá cuid aon scaireanna den sórt sin a fhuascailt nó a cheannach.

(3) Ní dheonóidh an chúirt ordú maidir le sainchomhlíonadh téarmaí fuascailte nó ceannaigh na scaireanna lena mbaineann an t-alt seo má thaispeánann an chuideachta nach féidir léi costas fuascailte nó ceannaigh na scaireanna a ghlanadh as brabúis atá ar fáil lena ndáileadh.

(4) Más rud é ag tús foirceanta cuideachta go mbeidh aon scaireanna lena mbaineann an t-alt seo nach mbeidh fuascailte ná ceannaithe, ansin, faoi réir fho-ailt (5), (6) agus (7), féadfar na téarmaí fuascailte nó ceannaigh a chur i bhfeidhm in aghaidh na cuideachta agus nuair a bheidh na scaireanna fuascailte nó ceannaithe amhlaidh faoin bhfo-alt seo déileálfar leo mar scaireanna cealaithe.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4)—

(a) má bhí foráil sna téarmaí fuascailte nó ceannaigh go ndéanfaí an fhuascailt nó an ceannach ar dháta níos déanaí ná dáta thosach an fhoirceanta, nó

(b) más rud é, le linn na tréimhse dar tús an dáta a raibh an fhuascailt nó an ceannach le déanamh agus dar críoch tosach an fhoirceanta, nach bhféadfadh an chuideachta tráth ar bith dáileadh a dhéanamh go dleathach a bheadh comhionann de réir luacha leis an bpraghas ar a raibh na scaireanna le fuascailt nó le ceannach.

(6) Íocfar i dtosaíocht ar aon mhéid a bhfuil an chuideachta faoi dhliteanas ina leith de bhua fho-alt (4) íoc a dhéanamh maidir le haon scaireanna—

(a) gach fiach agus dliteanas eile de chuid na cuideachta seachas aon fhiach agus dliteanas a bheidh dlite do chomhaltaí ina gcáil mar chomhaltaí den sórt sin, agus

(b) má ghabhann cearta le scaireanna eile, cibé acu maidir le caipiteal nó ioncam, a dtugtar tosaíocht dóibh ar chearta maidir le caipiteal a ghabhann leis na scaireanna céadluaite, aon mhéid a bheidh dlite faoi chomhair na cearta tosaíochta sin a shásamh,

ach faoi réir mar a dúradh, íocfar aon mhéid den sórt sin i dtosaíocht ar aon mhéideanna a bheidh dlite do chomhaltaí faoi chomhair a gcearta (cibé acu maidir le caipiteal nó ioncam) mar chomhaltaí a shásamh.

(7) Más rud é, de bhua rialacha féimheachta a chur i bhfeidhm le halt 284 den Phríomh-Acht an tráth a mbeidh cuideachtaí dócmhainneacha á bhfoirceannadh, nach mbeidh creidiúnaí cuideachta i dteideal aon ús a íoc leis ach amháin tar éis fiacha eile go léir na cuideachta a bheith íoctha, folóidh fiacha agus dliteanais na cuideachta, chun críocha fho-alt (6), an dliteanas an t-ús sin a íoc.

Scaireanna tosaíochta infhuascailte láithreacha a fhuascailt.

220. —Aisghairtear leis seo alt 64 den Phríomh-Acht ach aon scairreanna tosaíochta infhuascailte a eiseoidh cuideachta faoi theorainn scaireanna sula dtiocfaidh an Chuid seo i ngníomh a d'fhéadfadh a bheith fuascailte faoin alt sin murach an aisghairm ar alt 64. beidh siad faoi réir a bhfuascailte de réir fhorálacha na Coda seo ach amháin go bhféadfar aon phréimh is iníoctha ar fhuascailt a íoc, d'ainneoin alt 207 (2) (e) agus (f), as an gcuntas scairphréimhe in ionad í a íoc as brabúis nó go bhféadfar í a íoc go páirteach as an gcuntas sin agus go páirteach as brabúis atá ar fáil lena ndáileadh.

Tagairtí do scaireanna tosaíochta infhuascailte a fhorléiriú.

221. —Déanfar tagairt do scaireanna tosaíochta infhuascailte—

(a) in alt 69 (1) (e) den Phríomh-Acht agus sa Dara, sa Tríú, sa Cheathrú agus sa Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, agus

(b) in alt 55 (1) (h) d'Acht 1983,

a fhorléiriú mar thagairt do scaireanna infhuascailte.

Doiciméid a choinneáil agus a iniúchadh.

222. —(1) Déanfaidh gach cuideachta a dhéanann conradh faoi alt 213, 214 nó 215 cóip den chonradh sin, nó i gcás nach mbeidh sé i scríbhinn, meabhrán dá chuid téarmaí, a choimeád ag a hoifig chláraithe go dtí go mbeidh deich mbliana caite tar éis an conradh a bheith comhlíonta go hiomlán.

(2) Gach doiciméad a cheanglaítear a choimeád faoi fho-alt (1), beidh sé le linn uaireanta gnó (faoi réir cibé srianta réasúnacha a fhorchuirfidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ionas go gceadófar 2 uair an chloig ar a laghad gach lá le haghaidh iniúchta) ar fáil chun a iniúchta ag aon chomhalta, agus más cuideachta phoiblí theoranta an chuideachta, ag aon duine eile.

(3) Má mhainníonn cuideachta an t-alt seo a chomhlíonadh beidh an chuideachta agus gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion.

(4) I gcás go ndiúltófar iniúchadh ar dhoiciméad a cheanglaítear faoi fho-alt (2), féadfaidh an chúirt, le hordú, ar iarratas ó dhuine a d'iarr iniúchadh agus ar diúltaíodh dó, a cheangal ar an gcuideachta an t-iniúchadh ar an doiciméad sin a lamháil.

Feidhm alt 108 (6) maidir le déileálacha ag cuideachta ina cuid urrús féin.

223. —Ní chuirfidh fo-alt (6) d'alt 108, tráth a mbeifear á chur i bhfeidhm maidir le déileálacha ag cuideachta ina cuid urrús féin, aon bhac ar chuideachta déileáil ina cuid urrús féin tráth ar bith de bhíthin amháin go bhfuil faisnéis ina sheilbh ag oifigeach don chuidcachta sin—

(a) más duine seachas an t-oifigeach a ghlac an cinneadh an t-idirbheart a dhéanamh thar a ceann, agus

(b) murar cuireadh an fhaisnéis in iúl don duine sin agus murar thug duine a raibh an fhaisnéis ina sheilbh aige aon chomhairle a bhaineann leis an idirbheart dó.

Fochuideachta do shealbhú scaireanna ina cuideachta shealbhaíochta.

224. —(1) D'ainneoin ailt 32 agus 60 den Phríomh-Acht. féadfaidh cuideachta, faoi réir fhorálacha an ailt seo, scaireanna a fháil agus a shealbhú i gcuideachta arb í a cuideachta shealbhaíochta í.

(2) Beidh fáil agus sealbhú scaireanna ag fochuideachta ina cuideachta shealbhaíochta faoi fho-alt (1) faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

(a) Soláthrófar an chomaoin chun na scaireanna sin a fháil as na brabúis de chuid na fochuideachta a bheidh ar fáil lena ndáileadh.

(b) Ar na scaireanna sin a fháil agus fad a shealbhaíonn an fhochuideachta na scaireanna—

(i) déanfar chun gach críoch brabúis na fochuideachta a bheidh ar fáil lena ndáileadh a shrianadh de shuim a bheidh comhionann le costas iomlán na scaireanna a fuarthas;

(ii) chun críocha na gcuntas comhdhlúite a bheidh ullmhaithe ag an gcuideachta shealbhaíochta de réir ailt 150 go 152 den Phríomh-Acht, déileálfar leis na scaireanna ar an modh céanna a éilítear maidir le scaireanna a shealbhaítear mar scaireanna cisteáin faoi alt 43A d'Acht 1983 (a cuireadh isteach le halt 232 (c) den Acht seo); agus

(iii) ní fheidhmeoidh an fhochuideachta aon chearta vótála maidir leis na scaireanna agus beidh aon fheidhmiú airbheartaithe ar na cearta sin ar neamhní.

(3) Aon chonradh chun scaireanna a fháil (cibé acu le leithroinnt nó le haistriú) ag fochuideachta ina cuideachta shealbhaíochta ní dhéanfar é gan é a bheith údaraithe roimh ré ag an bhfochuideachta agus ag a cuideachta shealbhaíochta agus beidh feidhm ag forálacha ailt 212 go 217, fara na modhnuithe is gá, maidir leis an údarás sin a dheonú, a athrú, a chúlghairm agus a scaoileadh.

(4) Chun críocha an ailt seo, ní fholóidh brabúis fochuideachta a bheidh ar fáil lena ndáileadh na brabúis is inchurtha i leith aon scaireanna san fhochuideachta a bheidh á sealbhú de thuras na huaire ag cuideachta shealbhaíochta na fochuideachta sa mhéid gur brabúis iad don tréimhse roimh an dáta a bhfuair nó óna bhfuair an chuideachta shealbhaíochta na scaireanna.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le scaireanna a shealbhaíonn fochuideachta ina cuideachta shealbhaíochta sna himthosca a cheadaítear le halt 32 den Phríomh-Acht.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo, seachas fo-alt (2) (b) iii, maidir le scaireanna a ndéanfaidh fochuideachta suibscríobh lena n-aghaidh, nó a cheannóidh nó a shealbhóidh sí, ina cuideachta shealbhaíochta de bhun alt 9 (1) den Acht Árachais, 1990 .

Dliteanas sibhialta mar gheall ar cheannach míchuí i gcuideachta shealbhaíochta.

225. —(1) Más rud é, maidir le cuideachta a fuair scaireanna ina cuideachta shealbhaíochta de réir alt 224, go dtosaítear á foirceannadh laistigh de shé mhí tar éis na scaireanna sin a fháil agus nach féidir leis an gcuideachta, an tráth a dtosaíonn an foirceannadh, a cuid liacha (ag cur na ndliteanas teagmhasach agus ionchasach sa chuntas) a íoc, féadfaidh an chúirt faoi réir fho-alt (2), ar iarratas ó leachtaitheoir, creidiúnaí, fostaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta, a dhearbhú go ndlífidh stiúrthóirí na cuideachta i gcomhpháirt agus go leithleach an méid iomlán a d'íoc an chuideachta ar na scaireanna a aisíoc leis an gcuideachta.

(2) I gcás gur dealraitheach don chúirt, maidir le haon duine a n-iarrtar dearbhú ina leith faoi fho-alt (1), gur chreid an duine sin ar fhorais réasúnacha go raibh an ceannach sin ar an gceannach ab fhearr a rachadh chun tairbhe don chuideachta, féadfaidh an chúirt é a shaoradh go huile nó go páirteach ó dhliteanas pearsanta ar cibé téarmaí is cuí léi.

Tuairisceán le tabhairt don chláraitheoir.

226. —(1) Gach cuideachta a cheannóidh scaireanna de bhun na Coda seo, déanfaidh sí, laistigh de 28 lá tar éis na scaireanna sin a sheachadadh ar an gcuideachta, tuairisceán san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh ar an gcláraitheoir lena chlárú ag sonrú, maidir le scaireanna de gach cineál a ceannaíodh, líon agus luach ainmniúil na scaireanna sin agus an dáta ar seachadadh iad ar an gcuideachta.

(2) I gcás cuideachta poiblí teoranta sonrófar sa tuairisceán freisin—

(a) an méid comhiomlán a d'íoc an chuideachta ar na scaireanna, agus

(b) na huasphraghsanna agus na híosphraghsanna a íocadh maidir le gach cineál a ceannaíodh.

(3) Féadfar sonraí i dtaobh scaireanna a seachadadh ar an gcuideachta ar dhátaí éagsúla agus faoi chonarthaí éagsúla a áireamh i dtuairisceán aonair chuig an gcláraitheoir agus i gcás den sórt sin is é an méid is gá a shonrú faoi fho-alt (2) (a) ná an méid comhiomlán a d'íoc an chuideachta ar na scaireanna go léir lena mbaineann an tuairisceán.

(4) Má mhainníonn cuideachta ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus gach oifigeach a rinne mainneachtain ciontach i gcion.

(5) Féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoin alt seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

Leasú ar alt 89 den Phríomh-Acht.

227. —Cuirtear leis seo an t-alt seo a leanas in ionad alt 89 den Phríomh-Acht:

“Eisiúint, fuascailt nó ceannach scaireanna atá neamhbhailí a dhéanamh bailí.

89.—(1) Má bhíonn cuideachta tar éis scaircanna ina caipiteal a bhunú nó a eisiúint, nó aon scaireanna dá cuid a fháil trí fhuascailt nó trí cheannach i gcomhlíonadh airbheartaithe ar Chuid XI d'Acht na gCuideachtaí, 1990 , agus go bhfuil cúis ann chun go gceapfaí gur bunaíodh, gur eisíodh nó go bhfuarthas na scaireanna sin mar a dúradh go neamhbhailí, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón gcuideachta, ó aon sealbhóir nó iarshealbhóir scaireanna den sórt sin nó ó aon chomhalta nó iarchomhalta nó creidiúnaí, de chuid na cuideachta, nó óna leachtaitheoir, a dhearbhú go mbeidh an bunú, an eisiúint nó an fháil sin bailí chun gach críche más deimhin leis an gcúirt go mbeadh sé cóir agus cothromasach é sin a dhéanamh, agus air sin measfar na scaireanna sin a bheith, ón uair a bunaíodh, a eisíodh nó a bhfuarthas iad, de réir mar a bheidh, arna mbunú, arna n-eisiúint nó arna bhfáil go bailí.

(2) I gcás gur fuasclaíodh nó gur ceannaíodh scaireanna de shárú ar mhír (d), (e) nó (f) d'alt 207 (2) nó alt 207 (3) d'Acht na gCuideachtaí, 1990 , ansin ní dhéanfaidh an chúirt dearbhú faoi fho-alt (1) thuas maidir leis na scaireanna sin.

(3) Ní bheidh d'éifeacht le saoradh a dheonú ag an gcúirt faoin alt seo, i gcás go n-ordaíonn an chúirt amhlaidh, go saorfar an chuideachta nó a cuid oifigeach ó aon dliteanas a bheidh tabhaithe faoi alt 41 (3) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 .”.

Rialacháin maidir le scaireanna a cheannach.

228. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh a rialóidh ceannach a gcuid scaireanna féin, nó scaireanna ina gcuideachta shealbhaíochta, ag cuideachtaí agus díol a gcuid scaireanna féin ag cuideachtaí ar scaireanna iad atá á sealbhú mar scaireanna cisteáin agus féadfaidh rialacháin den sórt sin baint a bheith acu le cuideachtaí i gcoitinne nó le haicme nó cineál áirithe cuideachta.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) féadfaidh rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh don mhéid seo a leanas go háirithe—

(a) cineál nó tuairisc na scaireanna a fhéadfar (nó nach bhféadfar) a cheannach nó a dhíol,

(b) an praghas ar a bhféadfar iad a cheannach nó a dhíol,

(c) uainiú na gceannach nó na ndíol sin.

(d) an modh ina bhféadfar na scaireanna a cheannach nó a dhíol, agus

(e) an méid trádála sna scaireanna a fhéadfaidh cuideachtaí a dhéanamh.

(3) Má mhainníonn cuideachta forálacha na rialachán a rinneadh faoin alt seo a chomhlíonadh beidh an chuideachta agus gach oifigeach a rinne mainneachtain ciontach i gcion.

Dualgas cuideachta fógra a thabhairt don stocmhalartán.

229. —(1) Aon uair a cheannófar scaireanna, a mbeidh saoráidí déileála curtha ar fáil dóibh ar stocmhalartán aitheanta, ag an gcuideachta a d'eisigh na scaireanna nó ag cuideachta arb í fochuideachta na cuideachta sin í, beidh an chuideachta ar ceannaíodh a cuid scaireanna faoi oibleagáid an méid sin a fhógairt don stocmhalartán sin: agus féadfaidh an stocmhalartán aon fhaisnéis a bheidh faighte aige faoin bhfo-alt seo a fhoilsiú i cibé slí a chinnfidh sé.

(2) Déanfar oibleagáid a fhorchuirtear le fo-alt (1) a chomhall roimh dheireadh an lae díreach i ndiaidh an lae a dtagann sí i gceist.

(3) Má dhéantar mainneachtain an t-alt seo a chomhlíonadh beidh an chuideachta agus gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion.

Dualgas an stocmhalartáin i ndáil le ceannaigh neamhdhleathacha.

230. —(1) Más dealraitheach d'údarás iomchuí de chuid stocmhalartáin aitheanta, maidir le cuideachta a bhfuil saoráidí déileála curtha ar fáil ar an stocmhalartán sin i gcás a cuid scaireanna, go ndearna an chuideachta cion faoi alt 228 nó 229, tabharfaidh an t-údarás sin láithreach tuairisc i dtaobh an ábhair don Stiúrthóir lonchúiseamh Poiblí agus soláthróidh sé don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí cibé faisnéis, agus tabharfaidh dó cibé rochtain chuig aon doiciméid, agus cibé saoráidí chun aon doiciméid a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh, a theastóidh ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, ar faisnéis í nó ar doiciméid iad a bheidh i seilbh nó faoi urláimh an údaráis sin agus a bhainfidh leis an ábhar i gceist.

(2) I gcás gur dealraitheach do chomhalta de stocmhalartán aitheanta go ndearna aon duine cion faoi alt 228 nó 229, tabharfaidh sé tuairisc láithreach d'údarás iomchuí de chuid an stocmhalartáin aitheanta áirithe, a thiocfaidh, air sin, faoin dualgas dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Más dealraitheach do chúirt in aon imeachtaí go ndearna aon duine cion mar a dúradh, agus nár tugadh aon tuairisc i dtaobh an ábhair don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt sin, ar iarratas ó aon duine ag a bhfuil leas sna himeachtaí lena mbaineann nó as a treoir féin, a ordú d'údarás iomchuí de chuid an stocmhalartáin aitheanta lena mbaineann, tuairisc den sórt sin a thabhairt agus ar thuairisc a thabhairt dá réir sin, beidh éifeacht leis an alt seo ionann is dá mbeadh an tuairisc tugtha de bhun fho-alt (1).

(4) Má tharlaíonn, tráth a dhéanfar tuairisc i dtaobh aon ábhair a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó aon ábhar a tharchur chuige faoin alt seo, go measfaidh sé gur cás é inar cheart ionchúiseamh a thionscnamh agus go dtionscnóidh sé imeachtaí dá réir sin, beidh sé de dhualgas ar údarás iomchuí de chuid an stocmhalartáin aitheanta lena mbaineann agus ar gach oifigeach don chuideachta a bhfuil a cuid scaireanna i gceist, agus ar aon duine eile ar dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go bhfuil faisnéis iomchuí aige (seachas aon chosantóir sna himeachtaí) gach cúnamh a thabhairt a bheidh, le réasún, ar a chumas nó ar a gcumas a thabhairt i dtaca leis an ionchúiseamh.

(5) Más dealraitheach don Aire de dhroim gearáin chuig údarás iomchuí de chuid stocmhalartáin aitheanta, maidir le cion líomhnaithe faoi alt 228 nó 229, go bhfuil imthosca ann a thugann le fios—

(a) gur cheart don údarás iomchuí a chuid cumhachtaí a úsáid faoin alt seo ach nach ndearna sé amhlaidh, nó

(b) gur cheart tuairisc a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoi fho-alt (1) ach nár thug an t-údarás iomchuí lena mbaineann tuairisc amhlaidh,

féadfaidh sé a iarraidh ar an údarás iomchuí na cumhachtaí sin a úsáid nó tuairisc den sórt sin a thabhairt agus ar thuairisc a bheith tugtha dá réir sin beidh éifeacht leis an alt seo amhail is dá mbeadh an tuairisc tugtha de bhun fho-alt (1).

(6) I gcás go ndéanfaidh an tAire iarratas faoi fho-alt (5), cuirfidh an t-údarás iomchuí lena mbaineann torthaí a chuid imscrúduithe nó cóip dá thuairisc faoi fho-alt (1), de réir mar a bheidh, in iúl don Aire.

(7) Ní bheidh údarás iomchuí de chuid stocmhalartáin aitheanta faoi dhliteanas i ndamáistí maidir le haon ní a rinne an t-údarás nó a d'fhág sé gan déanamh i dtaca le feidhmiú a chuid feidhmeanna aige faoin alt seo murar de mheon mímhacánta a rinneadh an gníomh nó nach ndearnadh an neamhghníomh a ndearnadh gearán faoi.

(8) Chun críocha an ailt seo is “údarás iomchuí” gach ceann díobh seo a leanas i ndáil le stocmhalartán aitheanta—

(i) a bhord stiúrthóirí, a choiste bainistíochta nó a chomhlacht bainistíochta eile,

(ii) a bhainisteoir, cibé cuma a dtuairiscítear é.

(9) Beidh na cumhachtaí agus na dualgais chéanna ag údarás iomchuí chun críocha an ailt seo atá aige faoi ailt 117 agus 120.

(10) I gcás go measfaidh an tAire gur gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh chun riar cuí éifeachtach a dhéanamh ar an alt seo, féadfaidh sé cibé rialacháin a dhéanamh is cuí leis—

(a) i ndáil le cumhachtaí daoine údaraithe, nó

(b) i ndáil leis na nithe ar ina leith, nó na daoine ar uathu, a fhéadfaidh daoine údaraithe faisnéis a éileamh faoi alt 117, arna chur chun feidhme le fo-alt (9).

Leasuithe ar an bPríomh-Acht maidir le scairchaipiteal.

231. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) trí “agus in alt 207 (2) d'Acht na gCuideachtaí, 1990 ,” a chur isteach i ndiaidh “ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo” in alt 62 (1);

(b) trí “tosaíochta” a scriosadh mar a bhfuil sé ar dtús agus trí ” a fhuascailt de bhun alt 220 d'Acht na gCuideachtaí, 1990 ”, a chur isteach i ndiaidh “ar aon scaireanna tosaíochta infhuascailte” in alt 62 (2); agus

(c) trí “aon chuid dá scaireanna a cheannach ná” a scriosadh in alt 72 (1).

(2) Leasaítear leis seo an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (d) de mhír 12:

“(d) na méideanna faoi seach a soláthraíodh chun scairchaipiteal na cuideachta a cheannach, chun scairchaipiteal a fhuascailt agus chun iasachtaí a fhuascailt;”.

Leasuithe ar Acht 1983.

232. —Leasaítear leis seo Acht 1983—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) in alt 41 (4):

“(a) fuascailt ar scaireanna tosaíochta de bhun alt 65 den Phríomh-Acht nó fuascailt nó ceannach scaireanna de bhun Chuid XI d'Acht na gCuideachtaí, 1990 ;”;

(b) trí alt 43 (13) a scriosadh;

(c) tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 43:

“Cuntas ar a scaireanna féin.

43A.—Má shealbhaíonn cuideachta nó ainmnitheach de chuid cuideachta scaireanna sa chuideachta nó leas sna scaireanna sin, ní thaispeánfar na scaircanna sin i gclár comhardaithe na cuidcachta mar shócmhainn, ach déanfar—

(a) asbhaint choslas na scaireanna faighte as na brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh, agus

(b) luach ainmniúil na scaireanna sin,

a nochtadh sna nótaí a ghabhann leis na cuntais agus dá réir sin déanfar na brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh a shrianadh de mhéid na hasbhainte sin.”;

(d) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) in alt 51 (2):

“(b) scaireanna tosaíochta a fhuascailt de bhun alt 65 den Phríomh-Acht amach as na fáltais ó eisiúint nua scaireanna a dhéanfar chun críocha fuascailte;”; agus

(e) tríd an mír seo a leanas a chur isteach tar éis na míre a chuirtear isteach le mír (d):

“(bb) scaireanna a fhuascailt nó a cheannach de bhun Chuid XI d'Acht na gCuideachtaí, 1990 , amach as na fáltais ó eisiúint nua scaireanna a dhéanfar chun críocha na fuascailte nó an cheannaigh agus aon phréimh a íoc amach as cuntas scairphréimhe na cuideachta tráth fuascailte de bhun alt 220 sa Chuid sin;”.

Leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 .

233. —(1) Leasaítear leis seo alt 14 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986

(a) i mír (vi) trí “fála nó diúscartha” a chur in ionad “diúscartha”; agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (vi):

“(vii) na fáthanna leis an bhfáil, lian nó muirear de réir mar a bheidh.”.

(2) Leasaítear leis seo Cuid I den Sceideal a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1986

(a) trí na hítimí A.III.7, B.III.2 agus H.IV. 2 a scriosadh i bhFoirmle I de na foirmlí do chlár comhardaithe;

(b) i bhFoirmle 2 de na foirmlí do chlár comhardaithe, trí—

(i) faoi “Sócmhainní”, ítimí A.III.7 agus B.III.2 (Sócmhainní), agus

(ii) faoi “Dliteanais”, ítim A.IV.2;

a scriosadh, agus

(c) trí nóta (3) sna nótaí ar na foirmlí do chlár comhardaithe tar éis na bhfoirmlí réamhráite a scriosadh.

(3) Leasaítear leis seo Cuid IV den Sceideal a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1986

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach tar éis mhír 32:

“32A. Ní foláir sonraí faoi aon srian ar bhrabúis a bhí ar fáil lena ndáileadh de bhua alt 224 (2) (b) (i) d'Acht na gCuideachtaí, 1990 , a lua freisin.”: agus

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (3) de mhír 39:

“(3) Na méideanna faoi seach a cuireadh ar fáil chun scairchaipiteal na cuideachta a cheannach, chun scairchaipiteal a fhuascailt agus chun iasachtaí a fhuascailt.”.

Cionta faoin gCuid seo.

234. —(1) Beidh cuideachta a sháraíonn aon fhoráil de na forálacha seo a leanas ciontach i gcion, eadhon ailt 207 go 211, 218 agus 222 go 224.

(2) Beidh feidhm ag alt 241 maidir le cion faoin gCuid seo.