An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Leasanna i Scaireanna a Nochtadh) Ar Aghaidh (Caibidil 3 Orduithe um Nochtadh: Cuideachtaí seachas Cuideachtaí Poiblí Teoranta)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

Caibidil 2

Fáltais Aonair agus Grúpfháltais

Oibleagáid nochtadh a dhéanamh agus na cásanna ina ndéanfar é.

67. —(1) I gcás—

(a) go bhfaighidh duine go bhfios dó leas i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí cuideachta poiblí teoranta nó go scoireann sé de leas a bheith aige i scaireanna a chuimsítear amhlaidh (cibé acu a choimeádann sé leas i scaireanna eile a chuimsítear amhlaidh nó nach gcoimeádann), nó

(b) go bhfaigheann duine amach go bhfuil leas i scaireanna a chuimsítear amhlaidh faighte aige nó gur scoir sé de leas a bheith aige i scaireanna a chuimsítear amhlaidh a raibh leas aige iontu roimhe sin,

ansin, faoi réir fhorálacha ailt 68 go 79, beidh sé faoi oibleagáid (“an oibleagáid nochtadh a dhéanamh”) fógra a thabhairt don chuideachta maidir leis na leasanna atá nó a bhí aige ina cuid scaireanna.

(2) I ndáil le cuideachta phoiblí theoranta, ciallaíonn “scairchaipiteal iomchuí” scairchaipiteal eisithe na cuideachta de chineál a ngabhann cearta vótála leis sna himthosca go léir ag cruinnithe ginearálta na cuideachta agus dearbhaítear leis seo chun amhras a sheachaint—

(a) i gcás go roinntear scairchaipiteal iomchuí cuideachta i gcineálacha éagsúla scaireanna, aon tagairtí sa Chaibidil seo do chéatadán de luach ainmniúil a scairchaipitil iomchuí, is tagairtí iad do chéatadán de luach ainmniúil na scaireanna eisithe a chuimsítear i ngach ceann de na cineálacha arna dtógáil ar leithligh, agus

(b) nach ndéanann fionraíocht shealadach ar chearta vótála maidir le scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal eisithe cuideachta d'aon chineál den sórt sin difear d'fheidhmiú na Caibidle seo i ndáil le leasanna sna scaireanna sin nó in aon scaireanna eile a chuimsítear sa chineál sin.

(3) Más rud é, seachas in imthosca i bhfo-alt (1)—

(a) go bhfuil a fhios ag duine an tráth a tharlaíonn sé, go bhfuil athrú ar bith ar imthosca a dhéanann difear d'fhíorais is iomchuí don alt díreach ina dhiaidh seo a chur i bhfeidhm maidir le leas láithreach dá chuid i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal de thuairisc ar bith de chuid cuideachta, nó

(b) go dtagann duine, thairis sin, chun fios a bheith aige i dtaobh aon fhíoras den sórt sin (cibé acu de dhroim aon athrú den sórt sin ar aon imthosca nó nach ea),

ansin, faoi réir fhorálacha ailt 68 go 79, beidh sé faoin oibleagáid nochtadh a dhéanamh.

(4) Measfar, maidir le haon duine d'fháil leasa i scaireanna nó i mbintiúir cuideachta atá cláraithe sa Stát, gurb ionann an fháil sin agus an duine sin do thoiliú aon fhaisnéis do nochtadh aige féin, ag a ghníomhairí nó ag a idirghabhálaithe, is faisnéis a cheanglaítear a nochtadh i ndáil le scaireanna nó bintiúir le hAchtanna na gCuideachtaí.

Leasanna atá le nochtadh.

68. —(1) Chun críocha na hoibleagáide nochtadh a dhéanamh, is iad na leasanna a chuirfear san áireamh ná leasanna i scairchaipiteal iomchuí de chuid na cuideachta lena mbaineann.

(2) Beidh leas infhógartha ag duine aon tráth a mbeidh leas aige i scaireanna a chuimsítear sa scairchaipiteal sin de luach ainmniúil comhiomlán atá comhionann leis an gcéatadán, nó níos mó ná an céatadán, de luach ainmniúil an scairchaipitil sin arb é an céatadán infhógartha é de thuras na huaire.

(3) Na fíorais uile is iomchuí chun a chinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil leas infhógartha ag duine aon tráth (nó leibhéal a leasa de réir céatadáin) glacfar leis gurb é atá iontu ná na fíorais de réir mar is eol dó iad an tráth sin.

(4) Beidh an oibleagáid ann nochtadh a dhéanamh faoi alt 67 (1) nó (3) i gcás go bhfuil leas infhógartha ag an duine díreach tar éis an trátha iomchuí ach nach raibh leas den sórt sin aige díreach roimh an tráth sin.

(5) Beidh an oibleagáid ann freisin faoi alt 67 (1)—

(a) i gcás leas infhógartha a bheith ag an duine roimh an tráth iomchuí, ach nach mbeidh leas den sórt sin aige go díreach ina dhiaidh, nó

(b) i gcás leas infhógartha a bheith aige díreach roimh an tráth sin, agus leas den sórt sin a bheith aige díreach ina dhiaidh sin, ach gan leibhéil a leasa de réir céatadáin díreach roimh an tráth sin agus go díreach ina dhiaidh a bheith comhionann.

(6) Chun críocha an ailt seo ciallaíonn “an tráth iomchuí“—

(a) i gcás faoi alt 67 (1) (a) nó (3) (a), tráth an teagmhais nó an athraithe ar imthosca a luaitear ansin, agus

(b) i gcás faoi alt 67 (1) (b) nó (3) (b), an tráth ar tháinig an duine chun fios a bheith aige i dtaobh na bhfíoras i gceist.

“Leibhéal de réir céatadáin” i ndáil le leasanna infhógartha.

69. —(1) Faoi réir an agúis thíosluaite ciallaíonn “leibhéal de réir céatadáin”, in alt 68 (5) (b), an figiúr céatadáin a fhaightear trí luach ainmniúil comhiomlán na scaireanna go léir a chuimsítear sa scairchaipiteal lena mbaineann ina bhfuil leas ag an duine díreach roimh nó (de réir mar a bheidh) díreach i ndiaidh an trátha iomchuí a shloinneadh mar chéatadán de luach ainmniúil an scairchaipitil sin agus an figiúr sin a chothromú síos, mura slánuimhir í, go dtí an chéad slánuimhir eile.

(2) I gcás luach ainmniúil an scairchaipitil a bheith níos mó díreach i ndiaidh an trátha iomchuí ná mar a bhí sé díreach roimhe, cinnfear leibhéal de réir céatadáin leas an duine díreach roimh an tráth sin (chomh maith le díreach ina dhiaidh) faoi threoir an méid is mó.

An céatadán infhógartha.

70. —(1) An tagairt in alt 68 (2) don chéatadán infhógartha is tagairt í do 5 faoin gcéad nó cibé céatadán eile a bheidh forordaithe ag an Aire faoin alt seo.

(2) Féadfaidh an tAire an céatadán a fhorordú a bheidh le cur chun feidhme nuair a bheifear ag cinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil leas duine i scaireanna cuideachta infhógartha faoi alt 67; agus féadfar céatadáin éagsúla a fhorordú i ndáil le cuideachtaí de chineálacha éagsúla nó de thuairiscí éagsúla.

(3) Más rud é de dhroim laghdaithe a fhorordaítear faoin alt seo sa chéatadán a leagtar síos leis an ordú sin go dtagann leas duine i scaireanna cuideachta chun bheith infhógartha, tiocfaidh sé ansin faoin oibleagáid nochtadh a dhéanamh maidir leis; agus ní foláir an oibleagáid a chomhlíonadh laistigh den tréimhse 10 lá díreach i ndiaidh an lae a dtagann sí i gceist.

Na sonraí a bheidh san fhógra.

71. —(1) Faoi réir alt 70 (3) ní foláir oibleagáid atá ar dhuine fógra a thabhairt faoi alt 67 a chomhlíonadh laistigh den tréimhse 5 la díreach i ndiaidh an lae a dtagann an oibleagáid i gceist, agus ní foláir an fógra chuig an gcuideachta a bheith i scríbhinn.

(2) Ní foláir don fhógra an scairchaipiteal lena mbaineann sé a shonrú, agus ní foláir dó freisin—

(a) an líon scaireanna a lua a chuimsítear sa scairchaipiteal sin arb eol don duine a thugann an fógra leas a bheith aige iontu díreach i ndiaidh an trátha ar tháinig an oibleagáid i gceist, nó

(b) i gcás nach mbeidh, níos mó, leas infhógartha ag an duine i scaireanna a chuimsítear sa scairchaipiteal sin, a lua nach bhfuil an leas sin aige níos mó.

(3) In aon fhógra maidir le leas duine i scairchaipiteal iomchuí cuideachta (ar leith ó fhógra a luann nach bhfuil aige níos mó aon leas infhógartha i scaireanna a chuimsítear sa scairchaipiteal sin) áireofar sonraí—

(a) faoi chéannacht gach sealbhóra chláraithe scaireanna lena mbaineann an fógra, agus

(b) faoi líon na scaireanna sin a shealbhaíonn gach sealbhóir cláraithe den sórt sin,

a mhéid is eol don duine a thugann an fógra ar an dáta a thugtar an fógra.

(4) Duine a bhfuil leas aige i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí cuideachta, agus a mbeidh an leas sin infhógartha, beidh sé faoi oibleagáid fógra a thabhairt don chuideachta i scríbhinn—

(a) i dtaobh aon sonraí i ndáil leis na scaireanna sin a shonraítear i bhfo-alt (3), agus

(b) i dtaobh aon athraithe ar na sonraí sin,

a dtagann sé. i gceachtar cás, chun fios a bheith aige ina dtaobh aon tráth tar éis aon dáta chun leas a fhógairt agus roimh an gcéad ócáid i ndiaidh an dáta sin a dtagann sé faoi aon oibleagáid eile chun nochtadh a dhéanamh maidir lena leas i scaireanna a chuimsítear sa scairchaipiteal sin.

Ní foláir oibleagáid faoin alt seo a chomhlíonadh laistigh den tréimhse 5 lá díreach i ndiaidh an lae a dtagann sí i gceist.

(5) An tagairt i bhfo-alt (4) do dháta chun leas a fhógairt, i ndáil le leas duine i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí cuideachta poiblí teoranta, is tagairt í do cheachtar díobh seo a leanas—

(a) dáta aon fhógra a thugann sé maidir lena leas faoin gCuid seo, agus

(b) i gcás gur mhainnigh sé fógra a thabhairt, an dáta ar tháinig deireadh leis an tréimhse a cheadaítear chun é a thabhairt.

(6) Duine a bhfuil leas i scaireanna aige tráth ar bith, ar leas infhógartha é, measfar faoi fho-alt (4) go bhfuil sé ag leanúint de leas infhógartha a bheith aige iontu mura dtagann sé agus go dtí go dtagann sé faoi oibleagáid fógra a thabhairt á lua nach bhfuil leas den sórt sin aige a thuilleadh sna scaireanna sin.

Fógra a thabhairt faoi leasanna teaghlaigh agus leasanna corpraithe.

72. —(1) Chun críocha ailt 67 go 71 glacfar leis go bhfuil leas ag duine in aon scaireanna a bhfuil leas ag a bhanchéile nó ag aon leanbh mionaoiseach leis iontu.

(2) Chun na gcríoch seo, glacfar leis go bhfuil leas ag duine i scaireanna má tá leas ag comhlacht corpraithe iontu agus—

(a) gur gnách leis an gcomhlacht sin nó a chuid stiúrthóirí gníomhú de réir a orduithe nó a threoracha, nó

(b) go bhfuil sé i dteideal an tríú cuid nó níos mó den chumhacht vótála ag cruinnithe ginearálta an chomhlachta chorpraithe sin a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú.

(3) I gcás go bhfuil duine i dteideal an tríú cuid nó níos mó den chumhacht vótála ag cruinnithe ginearálta comhlachta chorpraithe a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú agus go bhfuil an comhlacht corpraithe sin i dteideal aon chuid den chumhacht vótála ag cruinnithe ginearálta comhlachta chorpraithe eile (“an chumhacht vótála éifeachtach”) a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú, ansin, chun críocha fho-alt (2) (b), glacfar leis go bhfuil an chumhacht vótála éifeachtach infheidhmithe ag an duine sin.

(4) Chun críocha fho-ailt (2) agus (3) beidh duine i dteideal cumhacht vótála a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú—

(a) má tá ceart aige (bíodh sé faoi réir coinníollacha nó ná bíodh) a dtabharfadh a fheidhmiú an teideal sin dó amhlaidh, nó

(b) má tá sé faoi oibleagáid (bíodh sé faoina réir amhlaidh nó ná bíodh) a dtabharfadh a comhall an teideal sin dó amhlaidh.

Comhaontú chun leasanna a fháil i gcuideachta phoiblí theoranta.

73. —(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, maidir le comhaontú idir beirt nó níos mó ina bhfolaítear foráil chun leasanna i scaireanna a fháil, ag aon pháirtí nó páirtithe sa chomhaontú, is leasanna i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí cuideachta poiblí teoranta áirithe (“an sprioc-chuideachta”), is comhaontú é lena mbaineann an t-alt seo más rud é—

(a) go bhfolaítear ann freisin forálacha lena bhforchuirtear oibleagáidí nó srianta ar aon pháirtí nó ar aon pháirtithe sa chomhaontú maidir le húsáid, coimeád nó diúscairt leasanna i scaireanna na cuideachta sin a fuarthas de bhun an chomhaontaithe (cibé acu i dteannta aon leasanna eile dá gcuid i scaireanna na cuideachta sin lena mbaineann an comhaontú nó nach ea); agus

(b) go bhfaigheann, iarbhír, aon cheann de na páirtithe aon leas i scaireanna na cuideachta de bhun an chomhaontaithe;

agus, i ndáil le comhaontú den sórt sin, aon tagairtí san alt seo agus in ailt 74 agus 75 don sprioc-chuideachta is tagairtí iad don chuideachta arb í an sprioc-chuideachta í le haghaidh an chomhaontaithe sin de réir an ailt seo.

(2) An tagairt i bhfo-alt (1) (a) d'úsáid leasanna i scaireanna sa sprioc-chuideachta is tagairt í d'fheidhmiú aon cheart nó aon rialaithe nó tionchair a thig ó na leasanna sin (lena n-áirítear an ceart aon chomhaontú a dhéanamh chun aon cheann de na cearta sin a fheidhmiú, nó chun feidhmiú aon cheann de na cearta sin a rialú, ag duine eile).

(3) Aon uair a gheofar aon leas i scaireanna sa sprioc-chuideachta de bhun comhaontaithe den sórt sin mar atá thuasluaite, leanfaidh an t-alt seo d'fheidhm a bheith aige maidir leis an gcomhaontú sin gan spleáchas—

(a) do cibé acu a fhaightear nó nach bhfaightear aon leasanna breise i scaireanna na cuideachta de bhun an chomhaontaithe, agus

(b) d'aon athrú ar na daoine ar páirtithe iad de thuras na huaire ann, agus

(c) d'aon athrú ar an gcomhaontú,

fad a fholófar i gcónaí sa chomhaontú forálacha d'aon tuairisc a luaitear i bhfo-alt (1) (a).

Aon tagairtí san fho-alt seo don chomhaontú folaíonn siad tagairtí d'aon chomhaontú a bhfuil éifeacht leis (cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach) in ionad an chomhaontaithe bunaidh.

(4) San alt seo, agus i dtagairtí freisin in áiteanna eile sa Chuid seo do chomhaontú lena mbaineann an t-alt seo, folaíonn “comhaontú” aon chomhaontú nó comhshocraíocht; agus maidir le tagairtí san alt seo d'fhorálacha de chomhaontú—

(a) folaíonn siad, dá réir sin, gealltanais, ionchais nó tuiscintí a bhfuil feidhm acu faoi aon chomhshocraíocht, agus

(b) (gan dochar don mhéid thuasluaite) folaíonn siad freisin aon fhorálacha, bídís sainráite nó intuigthe agus bídís daingean nó ná bíodh.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le comhaontú nach ceangal dlíthiúil é mura mbeidh frithpháirteachas i ngealltanais, in ionchais nó i dtuiscintí na bpáirtithe ann i gceist leis; ná ní bheidh feidhm ag an alt maidir le comhaontú chun aon tairiscint scaireanna i gcuideachta a fhrithghealladh nó a fho-fhrithghealladh, ar choinníoll nach mbaineann an comhaontú ach leis an gcuspóir sin agus le haon ábhair a ghabhann leis.

Oibleagáid nochtadh a dhéanamh a thig faoi alt 73.

74. —(1) I gcás comhaontú lena mbaineann alt 73, glacfar leis go bhfuil leas (chun críocha na hoibleagáide nochtadh a dhéanamh) ag gach páirtí sa chomhaontú sna scaireanna go léir sa sprioc-chuideachta ina bhfuil leas ar leith ón gcomhaontú ag aon pháirtí eile ann (cibé acu a fuarthas nó nach bhfuarthas leas an pháirtí eile i gceist, nó cibé acu a fholaíonn sé nó nach bhfolaíonn sé aon leas a fuarthas, de bhun an chomhaontaithe).

(2) Chun na gcríoch sin, agus chun críocha alt 75 freisin, is leas ar leith ón gcomhaontú leas páirtí i gcomhaontú den sórt sin i scaireanna sa sprioc-chuideachta más ar shlí seachas de bhua alt 73 agus an t-alt seo a fheidhmiú i ndáil leis an gcomhaontú, atá leas aige sna scaireanna sin.

(3) Dá réir sin, folaíonn aon leas den sórt sin de chuid an duine (ar leith ón gcomhaontú), chun na gcríoch sin, aon leas a ndéileáiltear leis mar leas dá chuid faoi alt 72 nó trí alt 73 agus an t-alt seo a fheidhmiú i ndáil le haon chomhaontú eile maidir le scaireanna sa sprioc-chuideachta ar páirtí ann é.

(4) Maidir le fógra i dtaobh a leasa i scaireanna sa sprioc-chuideachta a thabharfar don chuideachta sin faoin gCuid seo ag duine ar páirtí é de thuras na huaire i gcomhaontú lena mbaineann alt 73—

(a) dearbhóidh sé gur páirtí i gcomhaontú den sórt sin an duine a thug an fógra,

(b) folóidh sé ainmneacha agus (a mhéid is eol dó) seoltaí na bpáirtithe eile sa chomhaontú agus déanfaidh sé iad a aithint sa cháil sin, agus

(c) dearbhóidh sé cibé acu is scaireanna a bhfuil leas aige iontu de bhua alt 73 agus an ailt seo aon cheann de na scaireanna lena mbaineann an fógra nó nach ea agus más ea, líon na scaireanna sin.

(5) I gcás go dtugann duine fógra do chuideachta faoin gCuid seo de dhroim é do scor de leas a bheith aige in aon scaireanna de chuid na cuideachta sin de bhua gur scoir sé féin nó aon duine eile de bheith ina pháirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73, folóidh an fógra ráiteas gur scoir sé féin nó an duine eile sin de bheith ina pháirtí sa chomhaontú (de réir mar a éileoidh an cás) agus freisin (sa chás deiridh sin) ainm agus (más eol dó é) seoladh an duine eile sin.

Oibleagáid ar dhaoine a ghníomhaíonn le chéile scéala a thabhairt dá chéile.

75. —(1) Beidh duine is páirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73 faoi réir cheanglais an ailt seo tráth ar bith—

(a) nuair is cuideachta phoiblí theoranta an sprioc-chuideachta, agus gurb eol dó é sin a bheith amhlaidh, agus

(b) nuair is éard atá sna scaireanna sa chuideachta sin lena mbaineann an comhaontú, nó go bhfolaíonn siad, scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na cuideachta, agus gurb eol dó gur mar sin atá an cás, agus

(c) nuair is eol dó na fíorais ar dá dtoradh is comhaontú lena mbaineann alt 73 an comhaontú.

(2) Beidh duine den sórt sin faoi oibleagáid fógra a thabhairt i scríbhinn do gach páirtí eile sa chomhaontú i dtaobh sonraí iomchuí a leasa (más ann), ar leith ón gcomhaontú, i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta—

(a) ar é do theacht chun bheith faoi réir cheanglais an ailt seo i gcéaduair, agus

(b) gach uair i ndiaidh an trátha sin, fad a bheidh sé fós faoi réir na gceanglas sin, a tharlaíonn aon teagmhas nó imthosca faoi réim alt 67 (1) (mar a bhaineann sé lena chás ar shlí eile seachas faoi threoir leasanna a ndéileáiltear leo mar leasanna dá chuid faoi alt 74 mar a bhaineann leis an gcomhaontú sin).

(3) Is iad na sonraí iomchuí a bhfuil fógra le tabhairt maidir leo faoi fho-alt (2)—

(a) an líon scaireanna (más ann) a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta ina gceanglófaí ar an duine a bheadh ag tabhairt an fhógra a leas a lua i gcás go mbeadh sé faoin oibleagáid nochtadh a dhéanamh maidir leis an leas sin (ar leith ón gcomhaontú) díreach i ndiaidh an trátha ar tháinig an oibleagáid chun fógra a thabhairt faoi fho-alt (2) i gceist, agus

(b) na sonraí iomchuí maidir le húinéireacht chláraithe na scaireanna sin, a mhéid ab eol dó iad ar dháta an fhógra.

(4) Beidh duine atá de thuras na huaire faoi réir cheanglais an ailt seo faoi oibleagáid fógra a thabhairt do gach páirtí eile sa chomhaontú, i scríbhinn—

(a) i dtaobh aon sonraí iomchuí maidir le húinéireacht chláraithe aon scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta ina bhfuil leas aige ar leith ón gcomhaontú, agus

(b) i dtaobh aon athraithe ar na sonraí sin,

a dtagann sé, i gceachtar cás, chun fios a bheith aige ina dtaobh aon tráth tar éis aon dáta chun leas a fhógairt agus roimh an gcéad ócáid i ndiaidh an dáta sin a dtagann sé faoi aon oibleagáid eile chun fógra a thabhairt faoi fho-alt (2) maidir lena leas i scaireanna a chuimsítear sa scairchaipiteal sin.

(5) An tagairt i bhfo-alt (4) do dháta chun leas a fhógairt, i ndáil le leas duine i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na sprioc-chuideachta, is tagairt í do cheachtar díobh seo a leanas—

(a) dáta aon fhógra a thugann sé maidir lena leas faoi fho-alt (2), agus

(b) i gcás gur mhainnigh sé an fógra sin a thabhairt, an dáta ar tháinig deireadh leis an tréimhse a cheadaítear leis an alt seo chun an fógra a thabhairt.

(6) Beidh duine ar páirtí é i gcomhaontú lena mbaineann alt 73 faoi oibleagáid fógra a thabhairt do gach páirtí eile sa chomhaontú, i scríbhinn, faoina sheoladh reatha—

(a) ar é do theacht chun bheith faoi réir cheanglais an ailt seo i gcéaduair, agus

(b) ar aon athrú a theacht ar a sheoladh i ndiaidh an trátha sin agus fad a bheidh sé fós faoi réir na gceanglas sin.

(7) Aon tagairt do na sonraí iomchuí maidir le húinéireacht chláraithe scaireanna is tagairt í do cibé sonraí i ndáil leis na scaireanna sin atá luaite in alt 71 (3) (a) nó (b).

(8) An oibleagáid atá ar dhuine aon fhógra a cheanglaítear leis an alt seo a thabhairt d'aon duine eile, ní foláir í a chomhall laistigh den tréimhse 5 lá díreach i ndiaidh an lae ar tháinig an oibleagáid i gceist.

Leasanna i scaireanna a chur i leith duine.

76. —(1) I gcás go dtagraíonn alt 67 nó 68 do dhuine a fhaigheann leas i scaireanna nó a scoireann de leas a bheith aige i scaireanna folaíonn an tagairt sin i gcásanna áirithe é do theacht chun leas a bheith aige sna scaireanna sin nó é do scor de leas a bheith aige sna scaireanna sin de bhua leasa duine eile.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go dtagann sé chun leas a bheith aige nó go scoireann sé de leas a bheith aige de bhua alt 72 nó (de réir mar a bheidh) alt 74 cibé acu—

(a) de bhua an fhíorais go dtagann an duine a bhfuil leas aige sna scaireanna chun bheith, nó go scoireann sé de bheith, ina dhuine a ndéileálfar lena chuid leasanna (más ann), de bhua ceachtar alt, mar leasanna dá chuid, nó

(b) de dhroim an fhíorais gur tháinig duine den sórt sin chun leas a bheith aige, nó gur scoir sé de leas a bheith aige, sna scaireanna, nó

(c) de dhroim an fhíorais go dtagann sé féin chun bheith, nó go scoireann sé de bheith, ina pháirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73 ar páirtí ann de thuras na huaire an duine a bhfuil leas aige sna scaireanna, nó

(d) de dhroim an fhíorais go dtagann comhaontú ar páirtithe ann é féin agus an duine sin chun bheith, nó go scoireann sé de bheith, ina chomhaontú lena mbaineann an t-alt sin 73.

(3) Déileálfar leis an duine faoi alt 67 mar dhuine arb eol dó go bhfuair sé leas sna scaireanna nó (de réir mar a bheidh) gur scoir sé de leas a bheith aige iontu, más eol dó agus nuair is eol dó—

(a) na fíorais iomchuí maidir le leas an duine eile sna scaireanna, agus

(b) na fíorais iomchuí ar dá mbua a tháinig sé féin chun leas a bheith aige iontu nó ar scoir sé de leas a bheith aige iontu, de réir alt 72 nó 74.

(4) Measfar go mbeidh na fíorais iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (3) (a) ar eolas aige más eol dó (cibé acu go comhthráthach nó nach ea) leas an duine eile a bheith ar marthain aon tráth ábhartha nó an fíoras gur tháinig an duine eile chun leas a bheith aige sna scaireanna, nó gur scoir sé de leas a bheith aige iontu, aon tráth den sórt sin; agus is éard is “tráth ábhartha” ann aon tráth ar déileáladh nó a ndéileáiltear le leasanna (más ann) an duine eile mar leasanna dá chuid faoi alt 72 nó 74.

(5) Measfar go mbeidh eolas ag duine ar leas duine eile i scaireanna a bheith ar marthain nó (de réir mar a bheidh) gur tháinig duine eile chun leas a bheith aige, nó gur scoir sé de leas a bheith aige, i scaireanna má tugadh fógra dó faoi alt 75 i dtaobh fíoras maidir le leas an duine eile a léiríonn go bhfuil leas aige sna scaireanna (cibé acu ar a chuntas féin nó de bhua leasa tríú páirtí iontu) nó gur tháinig sé chun leas a bheith aige iontu nó gur scoir sé de leas a bheith aige iontu.

Leasanna i scaireanna atá le fógairt.

77. —(1) Beidh feidhm ag an alt seo, faoi réir alt 78, agus cinneadh á dhéanamh chun críocha ailt 67 go 71 cibé acu atá nó nach bhfuil leas infhógartha, ag duine i scaireanna.

(2) Déanfar aon tagairt do leas i scaireanna a léamh mar thagairt a fholaíonn leas d'aon chineál ar bith sna scaireanna. Dá réir sin tabharfar neamhaird ar aon srianta nó aon choisc a bhfuil, nó a bhféadfadh go mbeadh, feidhmiú aon chirt a ghabhann leis an leas faoina réir.

(3) I gcás go sealbhaítear maoin ar iontaobhas agus go gcuimsítear leas i scaireanna sa mhaoin glacfar leis, maidir le tairbhí den iontaobhas nach bhfuil, ar leith ón bhfo-alt seo, leas aige sna scaireanna, go bhfuil an leas sin aige; ach is fo-alt é an fo-alt seo atá gan dochar do na forálacha ina dhiaidh seo den alt seo.

(4) Glacfar leis go bhfuil leas ag duine i scaireanna—

(a) má dhéanann sé conradh chun iad a cheannach (cibé acu ar airgead tirim nó ar chomaoin eile), nó

(b) má bhíonn sé i dteideal, agus nach é an sealbhóir cláraithe é, aon cheart a fheidhmiú a thugtar de bhíthin na scaireanna a shealbhú, nó má bhíonn sé i dteideal feidhmiú aon chirt den sórt sin a rialú.

(5) Chun críocha fho-alt (4) (b), beidh duine i dteideal aon cheart a fheidhmiú a thugtar de bhíthin scaireanna a shealbhú, nó an feidhmiú sin a rialú—

(a) má tá ceart aige (bíodh sé faoi réir coinníollacha nó ná bíodh) a dtabharfadh a fheidhmiú an teideal sin dó amhlaidh, nó

(b) má tá sé faoi oibleagáid (bíodh sé faoina réir amhlaidh nó ná bíodh) a dtabharfadh a comhall an teideal sin dó amhlaidh.

(6) Glacfar leis go bhfuil leas ag duine i scaireanna más rud é, ar dhóigh seachas de bhua leas a bheith aige faoi iontaobhas—

(a) go bhfuil ceart aige chun glaoch a dhéanamh d'fhonn na scaireanna a sheachadadh air féin nó ar a ordú, nó

(b) go bhfuil ceart aige leas a fháil i scaireanna nó go bhfuil sé faoi oibleagáid leas a ghlacadh i scaireanna,

cibé acu atá nó nach bhfuil an ceart nó an oibleagáid coinníollach nó iomlán i gcás ar bith.

(7) Gan dochar d'fho-alt (2), ní ghlacfar le cearta ná oibleagáidí chun suibscríobh le haghaidh scaireanna ar bith chun críocha fho-alt (6), mar chearta chun aon leas a fháil i scaireanna ná mar oibleagáidí chun aon leas a ghlacadh i scaireanna.

(8) I gcás comhleas a bheith ag daoine measfar go bhfuil an leas sin ag gach duine acu.

(9) Ní bhaineann sé le hábhar scaireanna a bhfuil leas ag duine iontu a bheith neamh-inaitheanta.

(10) Aon seachadadh scaireanna a dhéanfar chun ordú duine mar chomhall ar chonradh iad do cheannach aige nó mar shásamh ar cheart dá chuid chun glaoch a dhéanamh d'fhonn iad a sheachadadh, nó mainneachtain scaireanna a sheachadadh de réir théarmaí aon chonartha den sórt sin nó ar a mbeidh ceart den sórt sin le sásamh, measfar gurb ionann sin agus teagmhas a scoireann sé dá dhroim de leas a bheith aige iontu, agus measfar gurb amhlaidh cás má théann ceart duine i léig chun glaoch a dhéanamh d'fhonn scaireanna a sheachadadh.

Leasanna a dtabharfar neamhaird orthu.

78. —(1) Tabharfar neamhaird ar na leasanna seo a leanas i scaireanna chun críocha ailt 67 go 71—

(a) i gcás go sealbhaítear maoin ar iontaobhas agus go gcuimsítear leas i scaireanna sa mhaoin sin, leas i bhfrithdhílse nó i bhfuíoll nó leas iontaobhaí ainmniúil agus aon leas lánroghnach;

(b) leas duine atá ar marthain de bhua—

(i) aonaid a bheith á sealbhú aige—

(I) i scéim iontaobhais aonad chláraithe de réir bhrí alt 3 den Acht um Iontaobhais Aonad, 1972 ;

(II) in iontaobhas aonad lena mbaineann alt 31 den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , arna leasú le halt 34 den Acht Airgeadais, 1977 ;

(III) i ngnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe), 1989 (I.R. Uimh. 78 de 1989);

(ii) scéime a dhéantar faoi alt 46 den Acht Carthanas, 1961 ;

(c) leas atá ag duine le haghaidh a shaoil féin nó saoil duine eile faoi shocraíocht i gcás gurb éard atá sa mhaoin a chuimsítear sa tsocraíocht, nó i gcás go bhfolaíonn an mhaoin sin, scaireanna agus go sásaítear na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (3);

(d) leas urrúis díolmhaithe;

(e) leas de chuid Uachtarán na hArd-Chúirte atá ar marthain de bhua alt 13 den Acht Comharbais, 1965 ;

(f) leas de chuid Chuntasóir na hArd-Chúirte i scaireanna a shealbhaíonn sé de réir rialacha cúirte;

(g) cibé leasanna, nó leasanna de cibé cineál, a bheidh forordaithe chun críocha na míre seo le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire.

(2) Ní ghlacfar leis go mbeidh leas i scaireanna ag duine, de bhua alt 77 (4) (b), de bhíthin amháin gur ceapadh é mar sheachvótálaí chun vótáil ag cruinniú sonraithe de chuid cuideachta nó ag cruinniú de chuid aon chineál dá cuid comhaltaí agus ag aon atráth den chruinniú sin. nó gur cheap comhlacht corpraithe é chun gníomhú mar a ionadaí ag aon chruinniú de chuid cuideachta nó ag cruinniú de chuid aon chineál dá cuid comhaltaí.

(3) Na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (c) is coinníollacha iad, i ndáil le socraíocht—

(a) gur socraíocht neamh-inchúlghairthe í, agus

(b) nach bhfuil aon leas ag an socraitheoir (de réir bhrí alt 96 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ) in aon ioncam a thagann faoin tsocraíocht nó in aon mhaoin a chuimsítear inti.

(4) Is leas urrúis díolmhaithe chun críocha fho-alt (1) (d) leas i scaireanna—

(a) más leas é a shealbhaíonn—

(i) sealbhóir ceadúnais faoi alt 9 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , nó cuideachta árachais de réir bhrí na nAchtanna Árachais, 1909 go 1990,

(ii) banc taisce iontaobhais (de réir bhrí na nAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979) nó Banc Taisce an Phoist de réir bhrí na nAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958,

(iii) Corparáid an Chairde Talmhaíochta cpt nó Corparáid an Chairde Tionscail cpt,

(iv) comhalta de stocmhalartán aitheanta a sheolann gnó mar stocbhróicéir, agus

(b) más ar mhodh urrúis amháin a shealbhaítear é chun críocha idirbhirt arna dhéanamh ag an duine nó ag an gcomhlacht áirithe i ngnáthchúrsa gnó an duine nó an chomhlachta sin.

Forálacha eile a bhaineann le fógra a thabhairt.

79. —(1) I gcás go n-údaraíonn duine d'aon duine eile (“an gníomhaire”) leasanna i scaireanna a fháil nó a dhiúscairt thar a cheann, ar scaireanna iad a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí cuideachta poiblí teoranta, áiritheoidh sé go dtabharfaidh an gníomhaire fógra dó láithreach i dtaobh leasanna i scaireanna atá cuimsithe amhlaidh a bheith faighte nó diúscartha ag an ngníomhaire a bheidh, nó a fhéadfaidh a bheith, ina chúis le haon oibleagáid, i dtaca leis féin de, fógra a thabhairt faoin gCaibidil seo maidir lena leas sa scairchaipiteal sin.

(2) Aon oibleagáid aon fhógra a thabhairt a fhorchuirtear ar aon duine leis an gCaibidil seo déileálfar leis mar oibleagáid nár comhalladh mura ndéantar, leis an bhfógra ar dá bhíthin a airbheartaítear an oibleagáid sin a chomhall, an duine a aithint agus a sheoladh a thabhairt agus, i gcás gur stiúrthóir nó rúnaí ar an gcuideachta é, mura ndeirtear go sainráite ann go bhfuil sé á thabhairt mar chomhall ar an oibleagáid sin.

(3) Maidir le duine—

(a) a mhainníonn, laistigh den tréimhse chuí, oibleagáid a chomhall aon fhógra a thabhairt a éilítear leis an gCaibidil seo; nó

(b) a thugann ráiteas do chuideachta, mar chomhall airbheartaithe ar aon oibleagáid den sórt sin, arb eol dó é a bheith bréagach, nó a thugann go meargánta ráiteas atá bréagach do chuideachta; nó

(c) a mhainníonn, laistigh den tréimhse chuí, oibleagáid a chomhall aon fhógra a thabhairt d'aon duine eile a éilítear le halt 75,

ní bheidh aon cheart ná leas d'aon chineál ar bith maidir le haon scaireanna sa chuideachta áirithe atá á sealbhú aige, infheidhmithe aige, cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach, le caingean nó le himeacht dlí.

(4) I gcás go gcuirtear srianadh le haon cheart nó leas faoi fho-alt (3), féadfaidh aon duine a rinne mainneachtain faoin bhfo-alt sin nó aon duine eile a ndearna an srianadh sin difear dó, iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar fhaoiseamh ó mhíchumas a fhorchuirtear le fo-alt (3) nó a thig dá dhroim agus féadfaidh an chúirt ar a bheith deimhin di gur de thionóisc nó de thaisme nó gur mar gheall ar chúis leordhóthanach éigin eile a tharla an mhainneachtain nó go bhfuil sé cóir cothromasach faoiseamh a dheonú ar fhorais eile, an faoiseamh sin a dheonú go ginearálta nó maidir le haon cheart nó leas áirithe, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi.

(5) I gcás gur duine dá dtagraítear i bhfo-alt (3) iarratasóir ar fhaoiseamh faoi fho-alt (4), ní dheonóidh an chúirt an faoiseamh sin más dealraitheachdóigh gur tharla an mhainneachtain mar gheall ar aon ghníomh nó neamhghníomh toiliúil ag an iarratasóir.

(6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le hoibleagáid a bhaineann le duine a scoireann de leas a bheith aige i scaireanna in aon chuideachta.

(7) Beidh duine—

(a) a mhainníonn, laistigh den tréimhse chuí, oibleagáid a chomhall nochtadh a dhéanamh a fhorchuirtear air leis an gCaibidil seo, nó

(b) a mhainníonn, laistigh den tréimhse chuí, oibleagáid a chomhall fógra a éilítear le halt 75 a thabhairt d'aon duine eile, nó

(c) a mhainníonn fo-alt (1) a chomhlíonadh gan leithscéal réasúnach.

ciontach i gcion.

(8) Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion faoi fho-alt (7) (b) a chruthú nárbh fhéidir leis, laistigh den tréimhse chuí, an fógra a éilítear le halt 75 a thabhairt don duine eile sin, agus—

(a) nárbh fhéidir leis ó shin an fógra a éilítear amhlaidh a thabhairt; nó

(b) gur thug sé an fógra sin a luaithe ab fhéidir leis sin a dhéanamh tar éis dheireadh na tréimhse sin.

Clár leasanna i scaireanna.

80. —(1) Coimeádfaidh gach cuideachta phoiblí theoranta clár chun críocha ailt 67 go 71 agus aon uair a gheobhaidh an chuideachta faisnéis ó dhuine de dhroim oibleagáid a chomhall a fhorchuirtear air le haon alt de na hailt sin, beidh sí faoi oibleagáid an fhaisnéis sin agus an dáta ar inscríobhadh í a inscríobh sa chlár os comhair ainm an duine sin.

(2) Gan dochar d'fho-alt (1), i gcás go bhfaighidh cuideachta fógra faoin gCuid seo a mbeidh ráiteas ann gur scoir an duine a thugann an fógra, nó aon duine eile, de bheith ina pháirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73, beidh an chuideachta faoi oibleagáid an fhaisnéis sin a thaifeadadh os comhair ainm an duine sin gach áit ina bhfuil a ainm ar fáil sa chlár mar pháirtí sa chomhaontú sin (lena n-áirítear aon taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile).

(3) Ní foláir aon oibleagáid a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó (2) a chomhall laistigh den tréimhse 3 lá díreach i ndiaidh an lae a dtagann sí i gceist.

(4) Déanfar nádúr agus réim leasa duine in aon scaireanna, ar leas é atá taifeadta sa chlár sin, a thaifeadadh sa chlár sin má éilíonn sé amhlaidh.

(5) Ní bheidh an chuideachta, de bhua aon ní a dhéanfar chun críocha an ailt seo, faoi admhálacht maidir le fógra i dtaobh, ná inchurtha faoi fhiosrú i dtaobh, cearta aon duine i ndáil le haon scaireanna.

(6) Ní foláir an clár a bheith curtha le chéile sa dóigh go dtaispeánfar na taifid ann, os coinne na n-ainmneacha ar leithligh a bheidh taifeadta ann, in ord cróineolaíoch.

(7) Mura mbeidh an clár i gcruth de shórt gur treoirleabhar ann féin é coimeádfaidh an chuideachta treoirleabhar de na hainmneacha a thaifeadfar sa chlár ina mbeidh, maidir le gach ainm, léiriú leordhóthanach chun go bhféadfar an fhaisnéis a bheidh taifeadta sa treoirleabhar os a choinne a fháil go héasca; agus déanfaidh an chuideachta, laistigh de 10 lá tar éis an dáta a dtaifeadfar ainm sa chlár, aon athrú is gá ar an treoirleabhar.

(8) Má scoireann an chuideachta de bheith ina cuideachta phoiblí theoranta leanfaidh sí de bheith ag coimeád an chláir agus aon treoirleabhair atá bainteach leis go dtí deireadh na tréimhse 6 bliana ag tosú leis an lá díreach i ndiaidh an lae sin a scoireann sí de bheith ina cuideachta den sórt sin.

(9) Déanfar an clár agus aon treoirleabhar comhbhainteach—

(a) a choimeád ag an áit a gcoiméadtar an clár a cheanglaítear ar an gcuideachta a choimeád le halt 59 (clár leasanna stiúrthóirí agus rúnaithe), agus

(b) a chur ar fáil lena iniúchadh de réir alt 88.

(10) Má mhainnítear aon cheann d'fhorálacha an ailt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach di a rinne mainneachtain agus, as sárú leanúnach, fíneáil mhainneachtana laethúil nach mó ná £50.

Imscrúduithe cuideachta.

81. —(1) Féadfaidh cuideachta phoiblí theoranta le fógra i scríbhinn a cheangal ar dhuine arb eol don chuideachta, nó a bhfuil cúis réasúnach aici lena chreidiúint, go bhfuil leas aige i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na cuideachta nó, tráth ar bith le linn na 3 bliana díreach roimh an dáta a n-eiseofar an fógra (ach gan tráth ar bith roimh thosach feidhme an ailt seo a áireamh) go raibh leas aige sna scaireanna sin—

(a) an fíoras sin a dhearbhú nó (de réir mar a bheidh) a léiriú cibé acu atá an cás amhlaidh nó nach bhfuil, agus

(b) i gcás go sealbhaíonn nó gur shealbhaigh sé leas le linn an trátha sin i scaireanna a chuimsítear amhlaidh, cibé faisnéis bhreise a thabhairt a éileofar de réir an fho-ailt sin ina dhiaidh seo.

(2) Féadfaidh fógra faoin alt seo a cheangal ar an duine chuig a seolfar é—

(a) sonraí a thabhairt faoina iar-leas nó a leas láithreach féin i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na cuideachta (a shealbhaigh sé aon tráth le linn na tréimhse 3 bliana a luaitear i bhfo-alt (1)),

(b) i gcás gur leas láithreach an leas agus go bhfuil aon leas eile i scaireanna ar marthain nó, in aon chás, i gcás go raibh leas eile sna scaireanna ar marthain le linn na tréimhse 3 bliana sin tráth ar bith nuair a bhí a leas féin ar marthain, cibé sonraí a thabhairt (chomh fada agus is eol dó) maidir leis an leas eile sin a cheanglófar leis an bhfógra,

(c) i gcás gur iar-leas a leas, sonraí a thabhairt (chomh fada agus is eol dó) i dtaobh chéannacht an duine a raibh an leas sin á shealbhú aige díreach agus é ag scor den leas sin a shealbhú.

(3) Folaíonn na sonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (a) agus (2) (b) sonraí i dtaobh chéannacht na ndaoine a bhfuil leas acu sna scaireanna i gceist agus i dtaobh cibé acu is páirtithe, nó ba pháirtithe, daoine a bhfuil leas acu sna scaireanna céanna in aon chomhaontú lena mbaineann alt 73 nó in aon chomhaontú nó comhshocraíocht a bhaineann le haon chearta a fheidhmiú a thugtar de bhíthin na scaireanna a shealbhú.

(4) Ceanglófar le fógra faoin alt seo gur i scríbhinn, agus laistigh de cibé tráth réasúnach a bheidh sonraithe san fhógra, a thabharfar aon fhaisnéis mar fhreagra ar an bhfógra.

(5) Beidh feidhm ag ailt 72 go 74 agus 77 chun tagairtí san alt seo do dhaoine a bhfuil leas acu i scaireanna agus do leasanna i scaireanna, faoi seach, a fhorléiriú amhail mar atá feidhm acu i ndáil le hailt 67 go 70 (ach gan aon tagairt d'alt 78 a chur san áireamh).

(6) Beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le duine a bhfuil ceart aige, nó a raibh ceart aige roimhe sin, nó atá nó a bhí i dteideal ceart a fháil, chun suibscríobh le haghaidh scaireanna i gcuideachta phoiblí theoranta a chuimseofaí tráth eisiúna i scairchaipiteal iomchuí na cuideachta sin amhail mar atá feidhm aige i ndáil le duine a bhfuil, nó a raibh, leas aige i scaireanna a chuimsítear amhlaidh; agus déanfar tagairtí san alt seo do leas i scaireanna a chuimsítear amhlaidh agus do scaireanna a chuimsítear amhlaidh a léamh dá réir sin in aon chás den sórt sin mar thagairtí a fholaíonn faoi seach aon cheart agus aon scaireanna den sórt sin a chuimseofaí amhlaidh tráth eisiúna.

Leasanna a nochtadh faoi alt 81 a chlárú.

82. —(1) Más rud é, de bhun ceanglais a fhorchuirtear ar dhuine faoi alt 81, go bhfaigheann cuideachta faisnéis lena mbaineann an t-alt seo maidir le scaireanna a chuimsítear ina scairchaipiteal iomchuí, beidh sí faoi oibleagáid—

(a) an fíoras gur forchuireadh an ceanglas agus an dáta ar forchuireadh é, agus

(b) aon fhaisnéis lena mbaineann an t-alt seo a fhaightear de bhun an cheanglais,

a thaifeadadh os comhair ainm shealbhóir cláraithe na scaireanna sin i gcuid ar leithligh dá clár leasanna i scaireanna.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon fhaisnéis a fhaightear de bhun ceanglais a fhorchuirtear le halt 81 a bhaineann leis na leasanna láithreacha a shealbhaíonn aon daoine i scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí na cuideachta i gceist.

(3) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (10) d'alt 80 i ndáil le haon chuid den chlár a choimeádtar de réir fho-alt (1) den alt seo, agus tagairtí d'fho-alt (1) den alt sin a léamh mar thagairtí a fholaíonn fo-alt (1) den alt seo.

Imscrúduithe cuideachta ar fhoréileamh o chomhaltaí.

83. —(1) Féadfar a cheangal ar chuideachta a cuid cumhachtaí a fheidhmiú faoi alt 81 má fhaightear foréileamh ó chomhaltaí den chuideachta ag a mbeidh ar dháta an fhoréilimh a thaisceadh an deichiú cuid ar a laghad den chaipiteal íoctha sin de chuid na cuideachta lena ngabhann ar an dáta sin ceart vótála ag cruinnithe ginearálta na cuideachta.

(2) Ní foláir don fhoréileamh—

(a) a lua go bhfuil na foréilitheoirí ag éileamh ar an gcuideachta a cuid cumhachtaí a fheidhmiú faoi alt 81,

(b) an modh a shonrú ina n-éilíonn siad na cumhachtaí sin a fheidhmiú, agus

(c) forais réasúnacha a thabhairt chun éileamh ar an gcuideachta na cumhachtaí sin a fheidhmiú ar an modh a shonraítear.

agus ní foláir é a bheith sínithe ag na foréilitheoirí agus é a thaisceadh in oifig chláraithe na cuideachta.

(3) Féadfaidh doiciméid leithleacha san fhoirm chéanna a bheith san fhoréileamh agus gach ceann acu sínithe ag foréilitheoir amháin nó níos mó.

(4) Ar fhoréileamh a thaisceadh i gcomhlíonadh an ailt seo feidhmeoidh an chuideachta a cuid cumhachtaí faoi alt 81 ar an modh a bheidh sonraithe san fhoréileamh.

(5) Má mhainnítear fo-alt (4) a chomhlíonadh féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó na foréilitheoirí, nó ó aon duine acu, agus ar a bheith deimhin di go bhfuil sé réasúnach déanamh amhlaidh, a cheangal ar an gcuideachta a cuid cumhachtaí a fheidhmiú faoi alt 81 ar mhodh a bheidh sonraithe san ordú.

Tuarascáil ón gcuideachta do chomhaltaí.

84. —(1) Ar imscrúdú a dhéanfaidh cuideachta de bhun foréilimh faoi alt 83 a bheith críochnaithe, beidh sé de dhualgas ar an gcuideachta a chur faoi deara tuarascáil faoin bhfaisnéis a fuarthas de bhun an imscrúdaithe sin a ullmhú agus cuirfear an tuarascáil ar fáil ag oifig chláraithe na cuideachta laistigh de thréimhse réasúnach tar éis an t-imscrúdú sin a chríochnú.

(2) Más rud é—

(a) go ngabhann cuideachta imscrúdú de láimh de bhun foréilimh faoi alt 83, agus

(b) nach mbeidh an t-imscrúdú críochnaithe roimh dheireadh 3 mhí dar tosach an dáta díreach tar éis dháta taiscthe an fhoréilimh,

cuirfidh an chuideachta faoi deara tuarascáil eatramhach a ullmhú i leith na tréimhse sin, agus gach tréimhse leanúnach 3 mhí a chríochnóidh roimh an imscrúdú bheith tugtha chun críche, maidir leis an bhfaisnéis a fuarthas le linn na tréimhse sin de bhun an imscrúdaithe. Cuirfear gach tuarascáil den sórt sin ar fáil ag oifig chláraithe na cuideachta laistigh de thréimhse réasúnach tar éis dheireadh na tréimhse lena mbaineann sí.

(3) An tréimhse chun aon tuarascáil a ullmhaítear faoin alt seo a chur ar fáil mar a cheanglaítear le fo-alt (1) nó (2), ní rachaidh sí thar 15 lá.

(4) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de 3 lá ó aon tuarascáil a ullmhófar faoin alt seo a bheith curtha ar fáil ag a hoifig chláraithe, scéala a thabhairt do na foréilitheoirí go bhfuil an tuarascáil ar fáil amhlaidh.

(5) Measfar maidir le himscrúdú a dhéanfaidh cuideachta de bhun foréilimh faoi alt 83 go mbeidh sé, chun críocha an ailt seo, tugtha chun críche nuair a bheidh na fiosruithe sin go léir is gá nó is fóirsteanach chun críocha an fhoréilimh déanta ag an gcuideachta agus, i gcás gach fiosraithe den sórt sin, nuair a bheidh freagra faighte ag an gcuideachta nó nuair a bheidh an t-am a cheadaítear le freagra a thabhairt caite.

(6) Déanfar tuarascáil a ullmhófar faoin alt seo—

(a) a choimeád ag oifig chláraithe na cuideachta ón lá a mbeidh sí ar fáil inti ar dtús de réir fho-alt (1) nó (2) go dtí go mbeidh 6 bliana caite ag tosú leis an lá díreach i ndiaidh an lae sin, agus

(b) a chur ar fáil lena hiniúchadh de réir alt 88 fad a bheidh sí á coimeád amhlaidh.

(7) Má mhainnítear fo-alt (1), (2), (3), (4) nó (6) (a), a chomhlíonadh beidh an chuideachta agus gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion agus dlífear fíneáil a chur orthu.

Pionós de dheasca mainneachtana faisnéis a chur ar fáil.

85. —(1) I gcás go seirbheálfaidh cuideachta fógra faoi alt 81 ar dhuine a bhfuil nó a raibh leas aige i scaireanna na cuideachta agus go mainníonn an duine sin aon fhaisnéis a éilítear leis an bhfógra a thabhairt don chuideachta laistigh den am a bheidh sonraithe ann, féadfaidh an chuideachta iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú á ordú go mbeidh na scaireanna i gceist faoi réir srianta faoi alt 16.

(2) Féadfaidh an chúirt ordú den sórt sin a dhéanamh d'ainneoin aon chumhachta i meabhrán nó in airteagail na cuideachta is iarratasóir lena gcumasaítear don chuideachta féin srianta dá samhail a fhorchur ar na scaireanna i gceist.

(3) Faoi réir na bhfo-alt seo a leanas beidh duine a mhainníonn fógra faoi alt 81 a chomhlíonadh, ciontach i gcion.

(4) Ní bheidh duine ciontach i gcion de bhua gur mhainnigh sé fógra faoi alt 81 a chomhlíonadh má chruthaíonn sé go raibh an ceanglas i dtaobh na faisnéise a thabhairt cráiteach nó suaibhreosach.

(5) I gcás go ndéanfar ordú faoin alt seo ag ordú go mbeidh scaireanna faoi réir srianta faoi alt 16, féadfaidh an chuideachta nó aon duine a bheidh éagóirithe ag an ordú, iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú á ordú go scoirfidh na scaireanna de bheith faoi réir na srianta amhlaidh.

(6) Beidh feidhm ag fo-ailt (6) go (16) d'alt 16 i ndáil le haon scaireanna atá faoi réir na srianta a fhorchuirtear leis an alt sin de bhua ordú faoin alt seo ach aon tagairt don Aire i bhfo-ailt (6) go (15) a bheith fágtha ar lár.

Taifid a bhaint den chlár.

86. —(1) Féadfaidh cuideachta taifead os comhair ainm duine a bhaint dá clár leasanna i scaireanna má tá breis agus 6 bliana caite ón dáta a ndearnadh an taifead, agus—

(a) gur taifeadadh sa taifead sin gur scoir an duine a bhí i gceist de leas is infhógartha faoin gCaibidil seo a bheith aige i scairchaipiteal iomchuí na cuideachta, nó

(b) gur cuireadh taifead níos déanaí ina áit faoi alt 80 os comhair ainm an duine chéanna;

agus i gcás faoi mhír (a), féadfaidh an chuideachta freisin ainm an duine sin a bhaint den chlár.

(2) Má dhéanann duine, de bhun oibleagáide a fhorchuirtear air le haon fhoráil den Chaibidil seo, ainm agus seoladh duine eile a thabhairt do chuideachta mar dhuine a bhfuil leas aige i scaireanna sa chuideachta, tabharfaidh an chuideachta fógra don duine eile, laistigh de 15 lá ón dáta ar tugadh an fhaisnéis sin di, go bhfuil sé ainmnithe amhlaidh agus folóidh sí san fhógra sin—

(a) sonraí maidir le haon taifead a bhaineann leis a rinne an chuideachta de dhroim an fhaisnéis sin a bheith tugtha di, ina clár leasanna i scaireanna, agus

(b) ráiteas a chuirfidh a cheart in iúl dó iarratas a dhéanamh chun an taifead a bhaint den chlár de réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo.

(3) Duine ar thug cuideachta fógra dó de bhun fho-alt (2) go ndearnadh taifead a bhaineann leis i gclár na cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna féadfaidh sé iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gcuideachta chun an taifead sin a bhaint den chlár; agus bainfidh an chuideachta an taifead den chlár más deimhin léi go raibh an fhaisnéis ar dá bun a rinneadh an taifead míchruinn.

(4) Más rud é, maidir le duine a n-aithnítear é i gclár cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna mar dhuine is páirtí i gcomhaontú lena mbaineann alt 73 (cibé acu le taifead os comhair a ainm féin nó le taifead a bhaineann leis a rinneadh os comhair ainm duine eile mar a luaitear i bhfo-alt (2) (a)), go scoireann sé de bheith ina pháirtí sa chomhaontú sin, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gcuideachta chun an fhaisnéis sin a chur sa chlár; agus más deimhin leis an gcuideachta gur scoir sé de bheith ina pháirtí sa chomhaontú, taifeadfaidh sí an fhaisnéis sin (mura bhfuil sí taifeadta cheana féin) gach áit ina bhfuil a ainm mar pháirtí sa chomhaontú sin sa chlár.

(5) Má dhiúltaítear iarratas faoi fho-alt (3) nó (4) (i gcás de réir fho-alt (4), seachas ar an bhforas go bhfuil an fhaisnéis taifeadta cheana féin) féadfaidh an t-iarratasóir iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú á ordú don chuideachta an taifead atá i gceist a bhaint den chlár nó (de réir mar a bheidh) an fhaisnéis atá i gceist a áireamh sa chlár; agus féadfaidh an chúirt, más cuí léi, ordú den sórt sin a dhéanamh.

(6) I gcás go mbaintear ainm de chlár cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna de bhun fho-alt (1) nó (3) nó de bhun ordú faoi fho-alt (5), déanfaidh an chuideachta laistigh de 14 lá ón dáta ar baineadh an t-ainm sin den chlár aon athrú is gá in aon treoirleabhar comhbhainteach.

(7) Má mhainnítear fo-alt (2) nó (6) a chomhlíónadh beidh an chuideachta agus gach oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion agus dlífear fíneáil a chur orthu.

An tráth nach bhfuil taifid le baint den chlár.

87. —(1) Ní scriosfar taifid i gclár cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna faoin gCaibidil seo ach amháin de réir alt 86.

(2) Má scriostar taifead as clár cuideachta i dtaobh leasanna i scaireanna de shárú ar fho-alt (1), cuirfidh an chuideachta an taifead sin ar ais ar an gclár a luaithe is indéanta sin le réasún.

(3) Má mhainnítear fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus gach oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion agus dlífear fíneáil a chur orthu.

Clár agus tuarascálacha a iniúchadh.

88. —(1) Aon chlár i dtaobh leasanna i scaireanna agus aon tuarascáil a éilítear le halt 84 (6) a bheith ar fáil lena hiniúchadh de réir an ailt seo, beidh siad ar oscailt le linn uaireanta gnó (faoi réir cibé srianta réasúnacha a fhorchuirfidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ionas go lamhálfar 2 uair an chloig ar a laghad gach lá chun a n-iniúchta) chun a n-iniúchta ag aon chomhalta den chuideachta nó ag aon duine eile gan táille.

(2) Beidh an clár dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar oscailt freisin agus fágfar ar oscailt agus ar fáil é ceathrú uaire an chloig ar a laghad roimh an am atá ceaptha do thosú chruinniú ginearálta bliantúil na cuideachta, agus le linn an chruinnithe, d'aon duine a bheidh ag freastal ar an gcruinniú.

(3) Féadfaidh aon chomhalta den sórt sin nó duine eile cóip d'aon chlár nó tuarascáil den sórt sin nó d'aon chuid de a éileamh, ar 15 pingin, nó cibé suim faoina bhun sin a fhorordóidh an chuideachta, a íoc in aghaidh gach 100 focal nó codán de 100 focal a éilítear a chóipeáil; agus cuirfidh an chuideachta faoi deara go ndéanfar aon chóip a éileoidh duine amhlaidh a chur ar aghaidh chuige roimh an tréimhse 10 lá a bheith caite dar tosach an lá tar éis an lae a gheobhaidh an chuideachta an t-éileamh.

(4) Má dhiúltaítear cead chun iniúchadh a dhéanamh a éileofar faoin alt seo nó mura gcuirfear ar aghaidh laistigh den tréimhse chuí cóip a éileofar amhlaidh, beidh an chuideachta agus gach oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion agus dlífear fíneáil a chur orthu.

(5) I gcás go ndiúltaítear cead iniúchadh, a éilítear faoin alt seo, a dhéanamh ar aon chlár nó tuarascáil, féadfaidh an chúirt, le hordú, iallach a chur iniúchadh a dhéanamh láithreach air nó uirthi; agus i gcás mainneachtain a dhéanamh cóip a chur ar aghaidh a éilíodh faoin alt seo, féadfaidh an chúirt, le hordú, a ordú go ndéanfar an chóip a éilíodh a chur chuig an duine a d'éiligh í.

Treoir 1988.

89. —Tá ailt 90 go 96 ann chun éifeacht a thabhairt do Threoir 88/627/CEE ón gComhairle, an 12 Nollaig, 1988* (“Treoir 1988”) maidir leis an bhfaisnéis atá le foilsiú nuair a fhaightear mórshealúchas i gcuideachta liostaithe nó nuair a dhiúscraítear é.

Forálacha maidir le léiriú.

90. —(1) In ailt 91 go 96—

ciallaíonn “an Malartán” Coiste Aonad na hÉireann den Stocmhalartán Idirnáisiúnta de chuid na Ríochta Aontaithe agus Phoblacht na hÉireann Teoranta;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn tagairtí d'fheidhmiú feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus dualgais, tagairtí d'fheidhmiú cumhachtaí agus do chomhlíonadh dualgas.

(2) Chun críocha ailt 91 go 96, is “údarás iomchuí” maidir leis an Malartán gach ceann díobh seo a leanas—

(i) a choiste bainisteoireachta.

(ii) a bhainisteoir, cibé caoi a thuairiscítear é.

Oibleagáid leasanna áirithe a fhógairt don Mhalartán.

91. —(1) Baineann an t-alt seo le leasanna i scaireanna—

(a) a chuimsítear i scairchaipiteal iomchuí cuideachta poiblí teoranta, agus

(b) atá liostaithe go hoifigiúil ar an Malartán.

(2) Nuair a thagann duine ar an eolas go bhfuil leas i scaireanna lena mbaineann an t-alt seo faighte aige, nó go bhfuil scortha aige de leas a bheith aige iontu agus, tar éis na fála nó na diúscartha sin, gur mó leibhéal de réir céatadáin (de réir bhrí alt 69) a chuid leasa sa scairchaipiteal sin ná na leibhéil de réir céatadáin dá dtagraítear i bhfo-alt (3), nó go dtiteann sé faoina mbun sin. beidh sé, i dteannta an oibleagáid a bheith air nochtadh a dhéanamh a bhfuil sé faoina réir faoi alt 67, faoi oibleagáid freisin fógra a thabhairt don Mhalartán i dtaobh a leasa sna scaireanna tar éis na fála nó an scoir, de réir mar a bheidh.

(3) Is iad na leibhéil de réir céatadáin dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ná 10 faoin gcéad, 25 faoin gcéad, 50 faoin gcéad agus 75 faoin gcéad.

(4) Beidh feidhm ag forálacha na Caibidle seo maidir leis na leasanna atá le fógairt don Mhalartán agus leis an tslí atá siad le fógairt amhlaidh, amhail mar atá feidhm acu maidir leis na leasanna atá le fógairt do chuideachta faoin gCaibidil seo.

(5) I gcás go bhfaighidh an Malartán dearbhú faoin alt seo, déanfaidh sé, faoi réir fho-alt (6), agus laistigh de thrí lá tar éis é a fháil, an fhaisnéis atá sa dearbhú sin a fhoilsiú i cibé slí a chinnfidh sé.

(6) Féadfaidh an Malartán a chinneadh gan an fhaisnéis atá sa dearbhú a fhoilsiú más rud é, agus más rud é amháin, gur deimhin leis—

(a) go mbeadh nochtadh na faisnéise sin in aghaidh leas an phobail, nó

(b) go ndéanfadh nochtadh den sórt sin dochar mór don chuideachta nó do na cuideachtaí lena mbaineann:

Ar choinníoll—

(i) nach gcinnfidh an Malartán gan an fhaisnéis a fhoilsiú faoi mhír (b) mura deimhin leis nach dóigh go ndéanfadh cinneadh déanamh amhlaidh an pobal a chur ar míthreoir maidir leis na fíorais agus na himthosca, a bhfuil eolas ina leith riachtanach chun na leasanna atá i gceist a mheasúnú, agus

(ii) d'ainneoin aon chinneadh a dhéanfar faoin bhfo-alt seo, go bhféadfaidh an Malartán an fhaisnéis a fhoilsiú tráth is déanaí ná trí lá tar éis í a fháil más deimhin leis nach bhfuil feidhm níos mó ag na dálaí i mír (a) nó (b).

Dualgas ar údarás iomchuí tuarascáil a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

92. —(1) Más dealraitheach d'údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin gur sháraigh aon duine alt 91, tabharfaidh an t-údarás sin láithreach tuarascáil i dtaobh an ábhair don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus soláthróidh sé don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí cibé faisnéis, agus tabharfaidh dó cibé rochtain chuig aon doiciméid, agus cibé saoráidí chun aon doiciméid a iniúchadh agus cóipeanna díobh a thógáil, a éileoidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, ar faisnéis í nó ar doiciméid iad a bheidh i seilbh nó faoi urláimh an údaráis sin agus a bhainfidh leis an ábhar i gceist.

(2) I gcás gur dealraitheach do chomhalta den Mhalartán gur sháraigh aon duine alt 91, tabharfaidh sé tuarascáil faoi sin láithreach d'údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin a thiocfaidh, air sin, faoin dualgas dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Más dealraitheach do chúirt in aon imeachtaí go ndearna aon duine sárú mar a dúradh, agus nár tugadh aon tuarascáil faoi sin don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt sin, ar iarratas ó aon duine ag a bhfuil leas sna himeachtaí áirithe, nó as a treoir féin, a ordú d'údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin tuarascáil den sórt sin a thabhairt agus, ar thuarascáil a thabhairt dá réir sin, beidh éifeacht leis an alt seo ionann is dá mbeadh an tuarascáil tugtha de bhun fho-alt (1).

(4) Más rud é, nuair a thabharfar tuarascáil i dtaobh aon ábhair don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó a chuirfear aon ábhar faoina bhráid faoin alt seo, go measfaidh sé gur cás é inar cheart ionchúiseamh a thionscnamh agus go dtionscnóidh sé imeachtaí dá réir sin, beidh sé de dhualgas ar údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin, agus ar gach oifigeach don chuideachta a bhfuil a chuid urrús i gceist, agus ar aon duine eile ar dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go bhfuil faisnéis iomchuí aige (seachas aon chosantóir sna himeachtaí) gach cúnamh a bheidh ar a chumas nó ar a gcumas le réasún a thabhairt i dtaca leis an ionchúiseamh.

(5) Beidh na cumhachtaí agus na dualgais chéanna ag údarás iomchuí chun críocha an ailt seo atá aige faoi alt 117.

(6) I gcás go measann an tAire é a bheith riachtanach nó fóirsteanach déanamh amhlaidh chun riar cuí agus éifeachtach a dhéanamh ar an alt seo, féadfaidh sé cibé rialacháin a dhéanamh is iomchuí leis—

(a) i ndáil le cumhachtaí daoine údaraithe, nó

(b) i ndáil leis na hábhair ar ina dtaobh, nó na daoine ar uathu, a fhéadfaidh daoine údaraithe faisnéis a éileamh faoi alt 117 arna chur chun feidhme le fo-alt (5).

Feidhm Rialacháin 1984 agus leasú orthu.

93. —(1) Folóidh an tuarascáil bhliantúil a éilítear le Rialachán 11 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Stocmhargadh), 1984 (I.R. Uimh. 282 de 1984) (“Rialacháin 1984”)—

(a) an líon gearán scríofa a fuarthas a thugann le tuiscint sáruithe a d'fhéadfadh a bheith ar alt 91,

(b) an líon tuarascálacha a tugadh faoi alt 92,

(c) an líon uaireanta nár tugadh tuarascálacha amhlaidh, de dhroim feidhmiú cumhachtaí ag daoine údaraithe faoi alt 117, arna chur chun feidhme le halt 92, agus

(d) cibé faisnéis eile a fhorordófar.

(2) Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann le Rialacháin 1984 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 5 (c) de Sceideal C den Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 79/279/CEE ón gComhairle, an 5 Márta 1979* atá leagtha amach sa Sceideal sin:

“(c) Ní foláir don chuideachta aon athruithe i struchtúr (scairshealbhóirí agus miondealú sealúchas) na mórshealúchas ina caipiteal i gcomparáid le faisnéis a foilsíodh roimhe sin ar an ábhar sin a chur in iúl don phobal a luaithe a thugann sí na hathruithe sin faoi deara.

Go háirithe, ní foláir do chuideachta nach bhfuil faoi réir Threoir 88/627/CEE ón gComhairle maidir leis an bhfaisnéis atá le foilsiú an tráth a fhaightear, nó a chuirtear de láimh, mórshealúchas i gcuideachta liostaithe, an pobal a chur ar a iúl laistigh de naoi lá féilire aon uair a thagann sí ar an eolas go bhfuil duine nó eintiteas tar éis líon scaireanna a fháil nó a chur de láimh sa chaoi gur mó sealúchas an duine nó an eintitis sin, nó gur lú é, ná ceann de na tairseacha atá leagtha síos in Airteagal 4 den Treoir sin.”.

Oibleagáid maidir le rúndacht ghairmiúil.

94. —(1) Ní dhéanfar faisnéis a fuair aon duine de na daoine seo a leanas de bhua fheidhmiú a chuid feidhmeanna ag an Malartán faoin gCuid seo a nochtadh ach amháin de réir dlí, eadhon—

(a) údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin;

(b) duine údaraithe, nó

(c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe cheana ag an Malartán.

(2) Ní choiscfidh fo-alt (1) údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin ó aon fhaisnéis a nochtadh don Aire faoin gCuid seo nó d'údarás dá shamhail i mBallstát eile de chuid na gComhphobal Eorpach de bhun alt 96.

(3) Beidh aon duine a sháraíonn fo-alt (1) ciontach i gcion.

Díolúine ó agra.

95. —Ní bheidh údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin faoi dhliteanas i leith damáistí maidir le haon ní a rinne an t-údarás nó a d'fhág an t-údarás gan déanamh i ndáil le feidhmiú a chuid feidhmeanna aige faoi ailt 91 go 96 mura rud é gur de mheon mímhacánta a rinneadh an gníomh nó an neamhghníomh a ndearnadh gearán faoi.

Comhoibriú idir údaráis i mBallstáit.

96. —I bhfeidhmiú a chuid feidhmeanna dó faoi ailt 91 go 94, comhlíonfaidh údarás iomchuí de chuid an Mhalartáin Airteagal 12 (comhoibriú idir údaráis inniúla i mBallstáit) de Threoir 1988.

*IO Uimh. L348. 17.12.1988, lch.62.

*IO Uimh. L66. 16.3.1979. Ich.21.