An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 3 Orduithe um Nochtadh: Cuideachtaí seachas Cuideachtaí Poiblí Teoranta) Ar Aghaidh (CUID V Déileáil Chos Istigh)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

Caibidil 4

Forálacha ginearálta faoi scairchláir etc.

Cumhacht chun táillí iniúchta uasta etc. a athrú.

105. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon cheann de na táillí a ndéantar tagairt dóibh sna hailt seo a leanas a athrú—

(a) alt 60 (5) den Acht seo nó alt 92 (1), 119 (1) nó 195 (10) (a cuireadh isteach le halt 51 den Acht seo) den Phríomh-Acht, nó

(b) alt 60 (8) nó 88 (3) den Acht seo, nó alt 92 (2), 92 (3), 119 (2) nó 146 (2) den Phríomh-Acht.

(2) Féadfaidh an tAire freisin, le hordú, an bonn atá le haon cheann de na táillí dá dtagraítear sna forálacha a shonraítear i bhfo-alt (1) (b) a athrú ón mbonn dá dtagraítear sna forálacha sin go bonn éigin eile.

(3) Nuair a bheidh aon ordú á dhéanamh aige faoin alt seo cuirfidh an tAire san áireamh na costais ghinearálta a thabhaigh cuideachta chun iniúchadh na gclár nó na ndoiciméad eile dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó chun soláthar cóipeanna den chéanna, a éascú.

(4) Gach ordú a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Forálacha idirthréimhseacha.

106. —(1) Más rud é ar thosach feidhme an ailt seo go bhfuil leas ag duine agus go mbeadh an leas sin, dá mba gur tar éis an tosach feidhme sin a gheofaí é, faoi réir ceanglais fógra a thabhairt faoi Chaibidil 1 nó 2, beidh an duine faoi oibleagáid an fógra a éilítear leis an gCaibidil lena mbaineann a thabhairt don chuideachta maidir lena leas.

(2) Chun críocha fho-alt (1), beidh feidhm ag ailt 56 agus 71 (1) amhail is dá gcuirfí tréimhse 14 lá in ionad na tréimhse 5 lá a luaitear i ngach ceann de na forálacha sin.

(3) Beidh feidhm ag alt 73 i ndáil le comhaontú d'ainneoin gur roimh thosach feidhme an ailt seo a rinneadh é nó gur roimh an tosach feidhme sin a tharla aon fháil scaireanna den sórt sin a luaitear i bhfo-alt (1) (b) den alt sin.