Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

51 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 51 de 1998


AN tACHT OIDEACHAIS, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Caiteachais.

4.

Fógraí a sheirbheáil.

5.

Rialacháin agus orduithe a leagan.

6.

Cuspóirí an Achta.

7.

Feidhmeanna an Aire.

CUID II

Scoileanna

8.

Pátrún scoile.

9.

Feidhmeanna scoile.

10.

Scoileanna a aithint.

11.

Aitheantas a tharraingt siar.

12.

Maoiniú bliantúil.

CUID III

An Chigireacht

13.

An Chigireacht.

CUID IV

Boird Bhainistíochta

14.

Bunú agus comhaltas bord bainistíochta.

15.

Feidhmeanna boird.

16.

Díscaoileadh ag pátrún.

17.

Díscaoileadh ag pátrún ar iarraidh ón Aire.

18.

Cuntais agus taifid a choimeád.

19.

Tuarascáil maidir le hoibriú an bhoird.

20.

Tuarascáil agus faisnéis.

21.

An plean scoile.

CUID V

An Príomhoide agus na Múinteoirí

22.

Feidhmeanna an Phríomhoide agus na múinteoirí.

23.

An Príomhoide.

24.

Forálacha a bhaineann leis an bhfoireann.

CUID VI

Ilghnéitheach

25.

Scoilbhliain, seachtain scoile, lá scoile.

26.

Cumann tuismitheoirí.

27.

Faisnéis do mhic léinn agus comhairle mac léinn.

28.

Nósanna imeachta maidir le gearáin agus nósanna imeachta eile.

29.

Achomhairc chuig an Ard-Rúnaí.

30.

Curaclam.

31.

Múineadh trí Ghaeilge.

32.

Míbhuntáiste oideachasúil.

33.

Rialacháin.

34.

Bliain airgeadais.

35.

Leasú ar an Intermediate Education (Ireland) Act, 1878.

36.

Leasú ar an Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930.

37.

Lárionaid tacaíochta oideachais.

CUID VII

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

38.

An lá bunaithe.

39.

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta a bhunú.

40.

Comhdhéanamh agus ceapadh.

41.

Cuspóirí agus feidhmeanna.

42.

Dul i gcomhairle le comhlachtaí ainmnithe.

43.

Príomhoifigeach feidhmiúcháin.

44.

Foireann.

45.

Deontais.

46.

Cuntais agus faisnéis.

47.

Coistí.

48.

Tuarascáil Bhliantúil.

CUID VIII

Scrúduithe

49.

Léiriú.

50.

Scrúduithe.

51.

Rialacháin.

52.

Cionta.

53.

Rochtain ar fhaisnéis áirithe a dhiúltú.

CUID IX

Comhlachtaí Corpraithe.

54.

Comhlachtaí a bhunú chun seirbhísí a bhaineann le hoideachas a sholáthar.

55.

Comhaltas agus foireann.

56.

Feidhmeanna.

57.

Riarachán.

58.

Deontais.

59.

Ordú bunaithe a chúlghairm.

SCEIDEAL 1

An Chomhairle

SCEIDEAL 2

Scrúduithe


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1998

Achtanna na Leanaí, 1908 go 1989

An tAcht um Chúram Leanaí, 1991

1991, Uimh. 17

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

Na hAchtanna um Chaomhnóireacht Leanaí, 1964 go 1997

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

Na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1996

Intermediate Education (Ireland) Act, 1878

1878, 41 & 42 Vic. c. 66

Na hAchtanna Oideachais Idirmheánaigh (Éirinn), 1878 go 1924

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956

1956, Uimh. 21

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997

1997, Uimh. 27

Na hAchtanna Ceardchumann, 1871 go 1990

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 51 de 1998


AN tACHT OIDEACHAIS, 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL MAIDIR LE hOIDEACHAS GACH DUINE SA STÁT, LENA nÁIRÍTEAR AON DUINE AR A bhFUIL MÍCHUMAS NÓ AG A bhFUIL RIACHTANAIS SPEISIALTA EILE OIDEACHAIS, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I gCOITINNE MAIDIR LE BUNOIDEACHAS, IAR-BHUNOIDEACHAS, OIDEACHAS AOSACH AGUS LEANÚNACH, AGUS GAIRMOIDEACHAS AGUS GAIRMOILIÚINT; DÁ ÁIRITHIÚ GO bhFUIL AN CÓRAS OIDEACHAIS CUNTASACH DO MHIC LÉINN, DÁ dTUISMITHEOIRÍ AGUS DON STÁT AS AN OIDEACHAS A SHOLÁTHRAÍTEAR, GO nURRAMAÍONN SÉ AN ÉAGSÚLACHT LUACHANNA, CREIDEAMH, TEANGACHA AGUS TRAIDISIÚN I SOCHAÍ NA hÉIREANN AGUS GO STIÚRTAR É LE MEON COMHPHÁIRTÍOCHTA IDIR SCOILEANNA, PÁTRÚIN, MIC LÉINN, TUISMITHEOIRÍ, MÚINTEOIRÍ AGUS FOIREANN EILE SCOILE, AN POBAL DÁ bhFÓNANN AN SCOIL AGUS AN STÁT; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SCOILEANNA AGUS A mBAINISTÍOCHT A AITHINT AGUS A MHAOINIÚ TRÍ BHOIRD BHAINISTÍOCHTA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CIGIREACHT SCOILEANNA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RÓL AGUS FREAGRACHTAÍ PRÍOMHOIDÍ AGUS MÚINTEOIRÍ; DO BHUNÚ NA COMHAIRLE NÁISIÚNTA CURACLAIM AGUS MEASÚNACHTA AGUS DO DHÉANAMH SOLÁTHAIR DI, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [23 Nollaig, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: