An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII Scrúduithe) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 1 An Chomhairle)

51 1998

AN tACHT OIDEACHAIS, 1998

CUID IX

Comhlachtaí Corpraithe

Comhlachtaí a bhunú chun seirbhísí a bhaineann le hoideachas a sholáthar.

54. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham, le comhthoiliú an Rialtais, le hordú (dá ngairtear “ordú bunaithe” san Acht seo), comhlacht a bhunú chun feidhmeanna i dtaca le seirbhísí taca a sholáthar, nó i ndáil leis an soláthar sin, a chomhlíonadh faoi réir fho-alt (2).

(2) Beidh comhlíonadh feidhmeanna ag comhlacht a bhunófar faoi fho-alt (1) faoi réir chinneadh an Aire i dtaobh nithe a bhaineann le beartas.

(3) Maidir le comhlacht a bhunófar faoi fho-alt (1), tabharfar cibé teideal air a shonrófar san ordú bunaithe.

(4) Beidh comhlacht a bhunófar amhlaidh ina chomhlacht corpraithe ag a mbeidh comharbas suthain agus séala, agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm corpraithe agus beidh cumhacht aige talamh a shealbhú.

(5) Féadfaidh an tAire ó am go ham, le hordú, ordú bunaithe nó ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo a leasú.

(6) Beidh an duine a cheapfar mar phríomhoifigeach ar chomhlacht a bhunófar faoi fho-alt (1) cuntasach don Aire i gcomhall na bhfeidhmeanna dá dtagraítear san fho-alt sin.

(7) Sula ndéanfaidh an tAire ordú faoin alt seo, rachaidh sé nó sí i gcomhairle, de réir mar is cuí leis an Aire, le daoine a ndéanfaidh an t-ordú beartaithe difear dóibh go díreach, nó le ceardchumainn nó comhlachais atá ionadaitheach do na daoine sin.

(8) D'ainneoin alt 5 , ní dhéanfaidh an tAire ordú faoin alt seo mura mbeidh curtha faoi deara aige nó aici ar dtús dréacht den ordú beartaithe a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus mura mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag an dá Theach.

Comhaltas agus foireann.

55. —(1) Beidh i ngach ordú bunaithe cibé forálacha is cuí leis an Aire i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) líon comhaltaí an chomhlachta a bhunófar leis an ordú, modh, téarmaí agus coinníollacha a gceaptha agus a seilbh oifige, agus

(b) líon, gráid, cáilíochtaí, modh ceaptha (lena n-áirítear iasacht), coinníollacha seirbhíse, seilbh oifige agus luach saothair agus aoisliúntas na ndaoine a bheidh fostaithe sa chomhlacht nó ag an gcomhlacht a bhunófar amhlaidh.

(2) Aon duine a bheidh ar iasacht nó a aistreofar chuig comhlacht a bhunófar faoi alt 54 , ní bhfaighidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís an chomhlachta sin, luach saothair níos lú ná ní bheidh sé nó sí faoi réir coinníollacha seirbhíse is lú tairbhe ná an luach saothair a raibh an duine sin ina theideal agus na coinníollacha seirbhíse a raibh an duine sin faoina réir roimh an iasacht nó an aistriú sin.

Feidhmeanna.

56. —Beidh in ordú bunaithe cibé forálacha is cuí leis an Aire ina míneofar feidhmeanna an chomhlachta a bhunófar leis an ordú agus an modh ina bhféadfaidh, agus na coinníollacha faoina bhféadfaidh, an comhlacht a bhunófar amhlaidh na feidhmeanna a mhíneofar amhlaidh a chomhlíonadh.

Riarachán.

57. —Beidh in ordú bunaithe cibé forálacha is cuí leis an Aire maidir le riaradh ginearálta an chomhlachta a bhunófar leis an ordú, lena n-áirítear forálacha maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cruinnithe an chomhlachta a bhunófar amhlaidh agus an nós imeachta ag cruinnithe den sórt sin,

(b) úsáid agus fíordheimhniú a shéala,

(c) rialáil a chuid airgid agus coimeád agus iniúchadh a chuid cuntas, agus

(d) an comhlacht sin do thabhairt faisnéise i dtaobh chomhlíonadh a fheidhmeanna don Aire ó am go ham agus faisnéis den sórt sin a thabhairt don Aire aon tráth a iarrfaidh sé nó sí í.

Deontais.

58. —I ngach bliain airgeadais, féadfaidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais deontas a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do chomhlacht a cheapfar faoi alt 54 chun críocha caiteachais ag an gcomhlacht sin i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Ordú bunaithe a chúlghairm.

59. —(1) Féadfaidh an tAire tráth ar bith, le hordú, ordú bunaithe a chúlghairm.

(2) Beidh in ordú cúlghairme cibé forálacha is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach de dhroim na cúlghairme, agus, go háirithe, féadfar foráil a dhéanamh ann le haghaidh na nithe seo a leanas—

(a) díscaoileadh an chomhlachta a bunaíodh leis an ordú bunaithe agus aistriú nó dáileadh mhaoin, chearta agus dhliteanais an chomhlachta sin chuig aon cheann nó aon duine acu seo a leanas—

(i) an tAire, nó

(ii) aon chomhlacht amháin eile nó níos mó a bunaíodh le hordú bunaithe,

(b) conarthaí leanúnacha a rinne an comhlacht díscaoilte a choimeád ar marthain,

(c) leanúint d'imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh,

(d) d'ainneoin aon sriain atá in aon Acht eile, sealbhóir aon oifige faoin gcomhlacht díscaoilte a aistriú—

(i) chuig an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, nó

(ii) chuig aon chomhlacht eile a bunaíodh le hordú bunaithe.