Ar Aghaidh (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

2 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1999


AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT


CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

 

1.

Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Cáin Ioncaim.

2.

Leasú ar na forálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

3.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

4.

Faoisimh phearsanta.

5.

Faoisimh do thuismitheoirí ar baintreacha iad agus do thuismitheoirí singile eile.

6.

Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 15 den Phríomh-Acht.

7.

Liúntas fostaí.

8.

Leasú ar alt 468 (faoiseamh do dhaoine dalla) den Phríomh-Acht.

9.

Duine fostaithe a thugann aire do phearsa aonair éagumasaithe.

10.

Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den Phríomh-Acht.

11.

Leasú ar alt 126 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh) den Phríomh-Acht.

12.

Mar a dhéileálfar le hioncam a eascraíonn de thoradh suibscríobhanna poiblí áirithe arna gcruinniú thar ceann pearsan aonair éagumasaithe.

13.

Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ioncaim) de Chuid 7 den Phríomh-Acht.

14.

Leasú ar alt 201 (díolúintí agus faoisimh i leith cánach faoi alt 123) den Phríomh-Acht.

15.

Liúntas maraí, etc.

16.

Leasú ar Chuid 16 (faoiseamh ó cháin ioncaim i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe — an scéim um leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den Phríomh-Acht.

17.

Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 18) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

18.

Leasú ar Chaibidil 2 (íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe) de Chuid 18 den Phríomh-Acht.

19.

Sochair scoir.

20.

Blianachtaí saoil ceannaithe.

21.

Leasú ar alt 823 (asbhaint i leith ioncaim arna thuilleamh lasmuigh den Stát) den Phríomh-Acht.

22.

Leasú ar alt 869 (fógraí agus foirmeacha a sheachadadh agus a sheirbheáil agus fianaise orthu) den Phríomh-Acht.

23.

Leasú ar alt 961 (nótaí éilimh agus admhálacha a eisiúint) den Phríomh-Acht.

24.

Leasú ar Chaibidil 4 (cáin ioncaim ar dhíolaíochtaí áirithe a bhailiú agus a ghnóthú (an córas ÍMAT)) de Chuid 42 den Phríomh-Acht.

25.

Leasú ar alt 987 (pionóis i leith sárú rialachán) den Phríomh-Acht.

26.

Faoiseamh i leith táillí a íocadh le coláistí a mhaoinítear go poiblí san Aontas Eorpach le haghaidh oideachais tríú leibhéal lánaimseartha.

Caibidil 3

Cáin Iarchoimeádta Díbhinne.

27.

Cáin iarchoimeádta díbhinne.

28.

Dáiltí chuig neamhchónaitheoirí áirithe.

29.

Leasú ar alt 831(Treoir Uimh. 90/435/CEE ón gComhairle, a bhaineann leis an gcomhchóras cánachais is infheidhme i gcás máthairchuideachtaí agus fochuideachtaí de chuid Ballstát éagsúil, a chur i ngníomh) den Phríomh-Acht.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

30.

Forléiriú ar thagairtí do mhionnaí, etc.

31.

Leasú ar alt 97 (rialacha ríomha agus asbhaintí inlamhála) den Phríomh-Acht.

32.

Leasú ar alt 110 (sócmhainní a urrúsú) den Phríomh-Acht.

33.

Leasú ar alt 118 (sochair chomhchineáil: foráil mhuirearúcháin ghinearálta) den Phríomh-Acht.

34.

Saoráidí cúraim leanaí áirithe a dhíolmhú ó shochar comhchineáil.

35.

Leasú ar alt 472A (faoiseamh don lucht dífhostaithe fadtéarma) den Phríomh-Acht.

36.

Leasú ar alt 485 (faoiseamh i leith bronntanas d'fhorais tríú leibhéal) den Phríomh-Acht.

37.

Faoiseamh i leith bronntanas don Chiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht).

38.

Leasú ar alt 225 (deontais fostaíochta) den Phríomh-Acht.

39.

Leasú ar alt 246 (íocaíochtaí úis ag cuideachtaí agus le neamhchónaitheoirí) den Phríomh-Acht.

40.

Tuairisceáin ar ús arna íoc le neamhchónaitheoirí.

41.

Leasú ar Sceideal 29 (forálacha dá dtagraítear in ailt 1052, 1053 agus 1054) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

42.

Leasú ar alt 2 (tosach feidhme) den Acht um Athnuachan Uirbeach, 1998.

43.

Leasú ar alt 330 (léiriú (Caibidil 2)) den Phríomh-Acht.

44.

Leasú ar Chaibidil 3 (limistéir ainmnithe, sráideanna ainmnithe, limistéir fiontraíochta agus carrchlóis ilstóir i limistéir uirbeacha áirithe) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

45.

Leasú ar alt 351 (léiriú (Caibidil 4)) den Phríomh-Acht.

46.

Leasú ar alt 360 (léiriú (Caibidil 5)) den Phríomh-Acht.

47.

Leasú ar Chaibidil 8 (limistéir thuaithe cháilitheacha) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

48.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh tithe téarnaimh príobháideacha.

49.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críocha áirithe cúraim leanaí.

50.

Faoiseamh i leith cóiríochta mac léinn áirithe a chur ar fáil.

51.

Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla i leith foirgneamh a úsáidtear chun críocha oideachais tríú leibhéal) den Phríomh-Acht.

52.

Leasú ar alt 403 (srian ar úsáid liúntas caipitiúil i leith sócmhainní léasaithe áirithe) den Phríomh-Acht.

53.

Liúntais chaipitiúla, agus asbhaint, i leith feithiclí.

54.

Leasú ar alt 666 (asbhaint i leith méadú ar stocluachanna) den Phríomh-Acht.

55.

Leasú ar alt 667 (forálacha speisialta i leith feirmeoirí cáilitheacha) den Phríomh-Acht.

56.

Leasú ar Chaibidil 1 (ginearálta) de Chuid 20 (gnóchain inmhuirearaithe cuideachtaí) den Phríomh-Acht.

57.

Srian ar fhritháireamh caillteanas réamhiontrála.

58.

Leasú ar alt 746 (gnóchain ioncaim eischósta a fhabhraíonn chuig daoine a bhfuil cónaí nó sainchónaí orthu thar lear) den Phríomh-Acht.

59.

Leasú ar Chaibidil 1 (ceannach agus díol urrús) de Chuid 28 den Phríomh-Acht.

60.

Leasú ar Chuid 33 (frithsheachaint) den Phríomh-Acht.

61.

Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

62.

Leasú ar alt 723 (polasaithe infheistíochta speisialta) den Phríomh-Acht.

63.

Leasú ar alt 737 (scéimeanna infheistíochta speisialta) den Phríomh-Acht.

64.

Leasú ar alt 738 (gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta) den Phríomh-Acht.

65.

Leasú ar alt 838 (cuntais infheistíochta punainne speisialta) den Phríomh-Acht.

66.

Leasú ar alt 839 (teorainneacha ar infheistíochtaí speisialta) den Phríomh-Acht.

67.

Leasú ar alt 832 (forálacha i ndáil leis an gCoinbhinsiún chun cánachas dúbailte ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla a sheachaint go cómhalartach sa Stát agus sa Ríocht Aontaithe) den Phríomh-Acht.

Caibidil 5

Scéimeanna Scair-Rogha Coigilteas-Choibhneasa agus Scair-Scéimeanna d'Fhostaithe

68.

Scéimeanna scair-rogha coigilteas-choibhneasa.

69.

Scair-scéimeanna d'fhostaithe.

Caibidil 6

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Faoisimh ó Cháin chun Saoráidí Loctha agus Marcaíochta a Sholáthar agus i leith Forbairtí Gaolmhara Áirithe

70.

Leasú ar Chuid 10 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide: faoisimh i leith athnuachan agus feabhsú limistéar uirbeach áirithe, limistéar saoire áirithe agus oileán áirithe) den Phríomh-Acht.

Caibidil 7

Cáin Chorparáide.

71.

Ráta cánach corparáide.

72.

Leasú ar alt 22 (ráta laghdaithe cánach corparáide d'ioncam áirithe) den Phríomh-Acht.

73.

Ard-ráta cánach corparáide.

74.

Forálacha a bhaineann leis an ráta cánach corparáide 10 faoin gcéad.

75.

Leasú ar alt 88 (asbhaint i leith bronntanas don Enterprise Trust Ltd.) den Phríomh-Acht.

76.

Ioncam na Cuideachta um Chúiteamh d'Infheisteoirí Tta.

77.

Díolúine ó cháin chorparáide a tharraingt siar ó Bhord Gáis Éireann.

78.

Leasú ar Chaibidil 5 (grúp-fhaoiseamh) de Chuid 12 den Phríomh-Acht.

79.

Leasú ar alt 130 (nithe a ndéileálfar leo mar dháiltí) den Phríomh-Acht.

80.

Leasú ar alt 486 (cáin chorparáide: faoiseamh i leith bronntanas do First Step) den Phríomh-Acht.

81.

Leasú ar Sceideal 24 (faoiseamh ó cháin ioncaim agus ó cháin chorparáide trí bhíthin creidmheasa i leith cánach coigríche) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

82.

Áit chónaithe cuideachta.

83.

Leasú ar alt 882 (sonraí a bheidh le tabhairt ag cuideachtaí nua) den Phríomh-Acht.

84.

Leasú ar Chaibidil 2 (pionóis eile i leith cánach corparáide) de Chuid 47 den Phríomh-Acht.

85.

Leasú ar ailt 198, 710 agus 734 den Phríomh-Acht.

86.

Leasú ar alt 707 (caiteachais bhainistíochta) den Phríomh-Acht.

Caibidil 8

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

87.

Leasú ar alt 541A (mar a dhéileálfar le fiacha ar athrú airgeadra) den Phríomh-Acht.

88.

Leasú ar Chaibidil 3 (sócmhainní a shealbhaítear i gcáil mhuiníneach nó ionadaitheach, oidhreachtaí agus socraíochtaí) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.

89.

Leasú ar Chaibidil 4 (scaireanna agus urrúis) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.

90.

Leasú ar Chaibidil 7 (faoisimh agus díolúintí eile) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.

91.

Leasú ar alt 649A (diúscairtí iomchuí: ráta muirir) den Phríomh-Acht.

92.

Leasú ar Chaibidil 5 (cáin ghnóchan caipitiúil: tuairisceáin, faisnéis, etc.) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

93.

Leasú ar Sceideal 15 (liosta comhlachtaí chun críocha alt 610) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 2

Custaim agus Mál

Caibidil 1

Cáin Ola Mianra.

94.

Léiriú (Caibidil 1).

95.

Cáin a mhuirearú.

96.

Rátaí.

97.

Rátaí is ísle ná rátaí caighdeánacha.

98.

Táirgeacht ghortóireachta.

99.

Seirbhísí bóthair do phaisinéirí.

100.

Faoisimh ó cháin ola mianra i leith olaí mianra áirithe.

101.

Ceadúnú.

102.

Cionta.

103.

Toimhdeana in imeachtaí áirithe.

104.

Rialacháin.

105.

Forálacha ginearálta.

106.

Aisghairm agus cúlghairm.

107.

Comhleanúnachas.

108.

Cúram agus bainistiú cánach ola mianra.

109.

Tosach feidhme (Caibidil 1).

Caibidil 2

Ilghnéitheach.

110.

Hidreacarbóin.

111.

Táirgí tobac.

112.

Leasú ar alt 104 (táirgí inmháil) den Acht Airgeadais, 1992.

113.

Leasú ar Chaibidil II (Cumhachtaí Oifigeach) de Chuid II den Acht Airgeadais, 1995.

114.

Leasú ar alt 105 (achomhairc chuig na Coimisinéirí Achomhairc) den Acht Airgeadais, 1995.

115.

Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais, 1992.

116.

Leasú ar alt 132 (dleacht máil a mhuirearú) den Acht Airgeadais, 1992.

117.

Geallta, laghdú ar an ráta dleachta máil.

118.

Méadú ar phionóis i leith cionta gealltóireachta.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha.

119.

Léiriú (Cuid 3).

120.

Leasú ar Chuid 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.

121.

Leasú ar alt 5 (soláthar seirbhísí) den Phríomh-Acht.

122.

Scéim speisialta i leith óir infheistíochta.

123.

Leasú ar alt 8 (daoine inchánach) den Phríomh-Acht.

124.

Leasú ar alt 10 (an méid ar arb inmhuirearaithe cáin) den Phríomh-Acht.

125.

Leasú ar alt 10A (earraí imeallscéime) den Phríomh-Acht.

126.

Leasú ar alt 10B (scéim speisialta do cheantálaithe) den Phríomh-Acht.

127.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

128.

Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

129.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

130.

Leasú ar alt 12B (scéim speisialta i leith córacha iompair arna soláthar ag déileálaithe inchánach) den Phríomh-Acht.

131.

Scéim speisialta i leith innealra talmhaíochta.

132.

Leasú ar alt 13 (loghadh cánach ar earraí a onnmhairítear, etc.) den Phríomh-Acht.

133.

Leasú ar alt 16 (dualgas taifid a choimeád) den Phríomh-Acht.

134.

Leasú ar alt 17 (sonraisc) den Phríomh-Acht.

135.

Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den Phríomh-Acht.

136.

Meastacháin agus measúnachtaí a ghiniúint trí phróiseas leictreonach, fótagrafach nó eile.

137.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

138.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

139.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4

Dleachtanna Stampa

Caibidil 1

Forálacha Ginearálta.

140.

Foráil a bhaineann leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

141.

Leasú ar alt 114 (aistrithe ag céilí a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1990.

142.

Leasú ar alt 207 (ionstraimí seirbhísí airgeadais áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1992.

143.

Leasú ar alt 106 (caipiteal iasachta agus urrúis áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1993.

144.

Leasú ar alt 150 (iasachtaíocht stoic) den Acht Airgeadais, 1995.

145.

Leasú ar alt 121 (formhuirir) den Acht Airgeadais, 1997.

146.

Leasú ar alt 6 (tosach feidhme (Cuid 2)) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1998.

Caibidil 2

Bearta roimh Chomhdhlúthú

147.

Léiriú (Caibidil 2).

148.

Feidhm (Caibidil 2).

149.

Leasú ar alt 3 (power to grant licences to deal in stamps) d'Acht Bainistíochta 1891.

150.

Leasú ar alt 4 (penalty for unauthorised dealing in stamps, etc.) d'Acht Bainistíochta 1891.

151.

Leasú ar alt 6 (penalty for hawking stamps) d'Acht Bainistíochta 1891.

152.

Leasú ar alt 13 (certain offences in relation to dies and stamps provided by Commissioners to be felonies) d'Acht Bainistíochta 1891.

153.

Leasú ar alt 18 (licensed person in possession of forged stamps to be presumed guilty until contrary is shown) d'Acht Bainistíochta 1891.

154.

Leasú ar alt 20 (as to defacement of adhesive stamps) d'Acht Bainistíochta 1891.

155.

Leasú ar alt 21 (penalty for frauds in relation to duties) d'Acht Bainistíochta 1891.

156.

Leasú ar alt 5 (facts and circumstances affecting duty to be set forth in instruments) d'Acht 1891.

157.

Leasú ar alt 8 (general direction as to the cancellation of adhesive stamps) d'Acht 1891.

158.

Leasú ar alt 9 (penalty for frauds in relation to adhesive stamps) d'Acht 1891.

159.

Leasú ar alt 16 (rolls, books, etc. to be open to inspection) d'Acht 1891.

160.

Leasú ar alt 17 (penalty for enrolling, etc. instrument not duly stamped) d'Acht 1891.

161.

Leasú ar alt 100 (penalty for not making out policy, or making, etc. any policy not duly stamped) d'Acht 1891.

162.

Leasú ar alt 107 (penalty for issuing share warrant not duly stamped) d'Acht 1891.

163.

Leasú ar alt 109 (penalty for issuing stock certificate unstamped) d'Acht 1891.

164.

Leasú ar alt 49 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1969.

165.

Leasú ar alt 41 (dleacht stampa ar bhillí malairte agus ar nótaí geallúna) den Acht Airgeadais, 1970.

166.

Leasú ar alt 109 (feidhm forálacha áirithe a bhaineann le pionóis faoin Acht Cánach Ioncaim, 1967) den Acht Airgeadais, 1991.

167.

Leasú ar alt 107 (sonraí a bheidh le seachadadh i gcásanna aistrithe agus léasanna) den Acht Airgeadais, 1994.

168.

Leasú ar alt 112 (faoiseamh ó dhleacht stampa i leith aistrithe chuig feirmeoirí oilte óga) den Acht Airgeadais, 1994.

169.

Leasú ar alt 107 (faoiseamh do bhallghnólachtaí) den Acht Airgeadais, 1996.

170.

Leasú ar alt 108 (oibleagáidí comhaltaí córais) den Acht Airgeadais, 1996.

171.

Leasú ar alt 14 (faoiseamh ó dhleacht stampa le haghaidh tithe nó árasán nua áirithe) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1998.

172.

Leasú ar alt 26 (recovery of fines) d'Acht Bainistíochta 1891.

173.

Leasú ar alt 13 (persons dissatisfied may appeal) d'Acht 1891.

174.

Leasú ar alt 74 (achomhairc i gcásanna áirithe) den Acht Airgeadais, 1973.

175.

Leasú ar alt 103 (foráil a bhaineann le diúscairt shaorálach inter vivos, etc.) den Acht Airgeadais, 1991.

176.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1891.

177.

Leasú ar alt 23 (certain mortgages of stock to be chargeable as agreements) d'Acht 1891.

178.

Leasú ar alt 41 (bills of sale) d'Acht 1891.

179.

Leasú ar alt 118 (assignment of policy of life assurance to be stamped before payment of money assured) d'Acht 1891.

180.

Leasú ar alt 74 (stamp duty on gifts inter vivos) den Finance (1909-10) Act, 1910.

181.

Leasú ar alt 31 (conarthaí áirithe chun díol leasanna léasacha a bheith le muirearú mar thíolacais díola) den Acht Airgeadais, 1978.

182.

Leasú ar alt 19 (tíolacadh nó aistriú ar dhíol — tórainn le dleacht stampa i gcás idirbheart áirithe idir chomhluchta corpraithe) den Acht Airgeadais, 1952.

183.

Leasú ar alt 31 (faoiseamh ó dhleacht stampa caipitil agus aistrithe i gcás cuideachtaí a athchóiriú nó a chónascadh) den Acht Airgeadais, 1965.

184.

Leasú ar alt 9 (procedure for obtaining allowance) d'Acht Bainistíochta 1891.

185.

Lamháltas i leith ionstraimí caillte.

186.

Leasú ar alt 1 (charge of duties in schedule) d'Acht 1891.

187.

Leasú ar alt 12 (assessment of duty by Commissioners) d'Acht 1891.

188.

Leasú ar alt 14 (terms upon which instruments not duly stamped may be received in evidence) d'Acht 1891.

189.

Leasú ar alt 58 (direction as to duty in certain cases) d'Acht 1891.

190.

Leasú ar alt 77 (directions as to duty in certain cases) d'Acht 1891.

191.

Leasú ar alt 122 (definitions) d'Acht 1891.

192.

Leasú ar alt 5 (extension of stamp duty on share warrants and stock certificates to bearer) den Finance Act, 1899.

193.

Leasú ar alt 40 (díúitéthe stampa in airgead reatha coigríche) den Acht Airgid, 1933.

194.

Leasú ar alt 69 (dleacht stampa le muirearú ar ráiteas) den Acht Airgeadais, 1973.

195.

Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1982.

196.

Leasú ar alt 208 (suíomh fiontair árachais chun críocha dleachta stampa) den Acht Airgeadais, 1992.

197.

Aisghairm (Caibidil 2).

CUID 5

Cáin Mhaoine Cónaithe.

198.

Leasú ar alt 100 (teorainn díolúine mhargadhluacha) den Acht Airgeadais, 1983.

CUID 6

Cáin Fháltas Caipitiúil.

199.

Léiriú (Cuid 6).

200.

Leasú ar alt 36 (tuairisceáin a sheachadadh) den Phríomh-Acht.

201.

Leasú ar an Dara Sceideal (cáin a ríomh) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

202.

Leasú ar alt 41 (cáin agus ús ar cháin a íoc) den Phríomh-Acht.

203.

Leasú ar alt 51 (achomhairc i ndáil le luach maoine réadaí) den Phríomh-Acht.

204.

Leasú ar alt 53 (bronntanais bheaga a bheith díolmhaithe) den Phríomh-Acht.

205.

Leasú ar alt 58 (fáltais áirithe a bheith díolmhaithe) den Phríomh-Acht.

206.

Díolúine a bhaineann le sochair scoir.

CUID 7

Ilghnéitheach.

207.

Leasú ar Chaibidil 4 (cumhachtaí ioncaim) de Chuid 38 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

208.

Cumhacht chun faisnéis a fháil ó Aire den Rialtas nó ó chomhlacht poiblí.

209.

Comhdú leictreonach tuairisceán cánach.

210.

Leasú ar alt 884 (tuairisceáin ar bhrabúis) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

211.

Leasú ar alt 1078 (cionta ioncaim) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

212.

Leasú ar alt 1094 (imréiteach cánach i ndáil le ceadúnais áirithe) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

213.

An tAire Airgeadais d'urscaoileadh dliteanais i leith iasachtaí áirithe a bheidh faighte ag an Aire Talmhaíochta agus Bia.

214.

Leasú ar an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995.

215.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

216.

Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

217.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de Dhroim Athraithe ar an Ráta Cánach Corparáide

SCEIDEAL 2

Na Rátaí Cánach Ola Mianra

SCEIDEAL 3

Aisghairm agus Cúlghairm a bhaineann le Dleacht Máil ar Ola Mhianra

SCEIDEAL 4

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

SCEIDEAL 5

Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí

SCEIDEAL 6

Dleachtanna Stampa, etc.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um an mBord Bia, 1994

1994, Uimh. 22

An tAcht um Gheall-Chur, 1931

1931, Uimh. 27

Acht Páirce Cuimhneacháin Bourn Vincent, 1932

1932, Uimh. 31

An tAcht um Údarás Craolacháin, 1960

1960, Uimh. 10

Acht na gCanálacha, 1986

1986, Uimh. 3

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht um Chúram Leanaí, 1991

1991, Uimh. 17

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995

1995, Uimh. 32

Companies Act, 1867

30 & 31 Vict., c.131

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990

1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

 

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1997

1997, Uimh. 15

An Acht um Cheartas Coiriúil, 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1988

1988, Uimh. 10

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, 1997

1997, Uimh. 7

Finance Act, 1894

57 & 58 Vict., c.30

Finance Act, 1895

58 Vict., c.16

Finance Act, 1899

62 & 63 Vict., c.9

Finance Act, 1902

2 Edw 7, c.7

Finance Act, 1907

7 Edw 7, c.13

Finance (1909-10) Act, 1910

10 Edw 7, c.8

An tAcht Airgid, 1923

1923, Uimh. 21

An tAcht Airgid, 1924

1924, Uimh. 27

An tAcht Airgid, 1925

1925, Uimh. 28

An tAcht Airgid, 1926

1926, Uimh. 35

An tAcht Airgid, 1928

1928, Uimh. 11

An tAcht Airgid, 1930

1930, Uimh. 20

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 31

An tAcht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931

1931, Uimh. 43

An tAcht Airgid, 1932

1932, Uimh. 20

An tAcht Airgid, 1933

1933, Uimh. 15

An tAcht Airgid, 1935

1935, Uimh. 28

An tAcht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935

1935, Uimh. 7

An tAcht Airgid, 1936

1936, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais, 1939

1939, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1940

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1941

1941, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1942

1942, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1943

1943, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1946

1946, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1948

1948, Uimh. 12

An tAcht Airgeadais, 1949

1949, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1951

1951, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1952

1952, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1955

1955, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1956

1956, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais (Forála Ilghnéitheacha), 1956

1956, Uimh. 47

An tAcht Airgeadais, 1957

1957, Uimh. 20

An tAcht Airgeadais, 1958

1958, Uimh. 25

An tAcht Airgeadais, 1959

1959, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1960

1960, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1964

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1965

1965, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais, 1966

1966, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1968

1968, Uimh. 33

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1988

1988, Uimh. 12

An tAcht Airgeadais, 1989

1989, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1990

1990, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1991

1991, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992

1992, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1994

1994, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1995

1995, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais, 1996

1996, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1997

1997, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais, 1998

1998, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1998

1998, Uimh. 15

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981

1981, Uimh. 30

An tAcht Iascaigh, 1980

1980, Uimh. 1

An tAcht Foraoiseachta, 1988

1988, Uimh. 26

Glebe Loan (Ireland) Act, 1870

32 & 33 Vict., c.112

An tAcht Mine Féir (Táirgeadh), 1953

1953, Uimh. 11

Acht Mhór-Iarnród an Tuaiscirt, 1958

1958, Uimh. 20

An tAcht Cuanta, 1996

1996, Uimh. 11

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971

1971, Uimh. 22

An tAcht um Chónaidhmeadh agus Cónascadh Ospidéal, 1961

1961, Uimh. 21

Acht na dTithe, 1966

1966, Uimh. 21

Achtanna na dTithe, 1966 go 1998

 

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

An tAcht Alcóil Cheardais (Leasú), 1947

1947, Uimh. 2

An tAcht Oiliúna Tionscail, 1967

1967, Uimh. 5

Inland Revenue Regulation Act, 1890

53 & 54 Vict., c.21

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 20

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993

1993, Uimh. 19

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995

1995, Uimh. 28

An tAcht Árachais, 1990

1990, Uimh. 26

An tAcht Deocha Meisciúla, 1960

1960, Uimh. 18

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995

1995, Uimh. 29

Licencing (Ireland) Act, 1902

2 Edw., c.18

Limited Partnerships Act, 1907

7 Edw. 7., c.24

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 go 1992

 

An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath), 1993

1993, Uimh. 31

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1998

 

An tAcht um Fhoras na Mara, 1991

1991, Uimh. 2

An tAcht Méadreolaíochta, 1996

1996, Uimh. 27

Acht Chuideachta na Mianraí, 1945

1945, Uimh. 7

An tAcht Forbairte Minearál, 1940

1940, Uimh. 31

An tAcht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963

1963, Uimh. 32

An tAcht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996

1996, Uimh. 28

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990

1990, Uimh. 18

An tAcht um Cholún Nelson, 1969

1969, Uimh. 9

Oaths Act, 1888

51 & 52 Vict., c.46

An tAcht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960

1960, Uimh. 7

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus Achomhairc), 1960

1960, Uimh. 45

Public Works (Ireland)(No. 2) Act, 1846

9 & 10 Vict., c.86

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch, 1991

1991, Uimh. 9

Acht na mBóthar Iarainn, 1924

1924, Uimh. 29

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991

 

Revenue Act, 1898

61 & 62 Vict., c.46

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1932

1932, Uimh. 2

Roads Act, 1920

10 & 11 Geo. c.72

An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997

1997, Uimh. 46

An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht) (Leasú), 1998

1998, Uimh. 53

An tAcht Iascaigh Mhara, 1952

1952, Uimh. 7

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1970

1970, Uimh. 9

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1983

1983, Uimh. 13

Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990

1990, Uimh. 20

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993

1993, Uimh. 27

Stamp Act, 1891

54 & 55 Vict., c.39

Stamp Duties Management Act, 1891

54 & 55 Vict., c.38

An tAcht um Stocmhalartáin, 1995

1995, Uimh. 9

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Institiúid Innealtóirí Sibhialta na hÉireann (Cairt a Leasú), 1969

1969, Uimh. 1 (Príobháideach)

An tAcht Iompair, 1944

1944, Uimh. 21

An tAcht Iompair, 1950

1950, Uimh. 12

An tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú), 1986

1986, Uimh. 31

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989

1989, Uimh. 21

An tAcht um Athnuachan Uirbeach, 1998

1998, Uimh. 27

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1990

1990, Uimh. 37

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

Na hAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1998

 

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976

1976, Uimh. 39

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 1999


AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.

[25 Márta, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: