Ar Aghaidh (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

6 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 2006


AN tACHT AIRGEADAIS 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1. Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2. Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

3. Creidmheasanna cánach pearsanta.

4. Díolúine aoise.

5. Leasú ar alt 467 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Phríomh-Acht.

6. Leasú ar alt 472C (faoiseamh i leith suibscríobhanna ceardchumainn) den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

8. Faoiseamh i leith muirear seirbhíse.

9. Leasú ar alt 248 (faoiseamh do phearsana aonair i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí) den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 18) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

11. Rialacha ríomha agus asbhaintí inlamhála.

12. Leasú ar alt 664 (faoiseamh i leith ioncaim áirithe ó thalamh feirmeoireachta a léasú) den Phríomh-Acht.

13. Faoiseamh i leith seirbhísí cúraim leanaí.

14. Sochair scoir.

15. Measúnacht ar bhonn cur ar aghaidh.

16. Cáin a asbhaint faoi ÍMAT.

17. Teorainn a chur le méid faoiseamh áirithe a mbaineann pearsana aonair áirithe a thuilleann mór-ioncam leas astu.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

18. Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

19. Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme etc. chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

20. Urrúis ainmnithe a dheonú do chomhlachtaí ceadaithe.

21. Leasú ar alt 373 (léiriú (Cuid 11)) den Phríomh-Acht.

22. Leasú ar Chaibidil 3 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide) de Chuid 7 (díolúintí cánach ioncaim agus cánach corparáide) den Phríomh-Acht.

23. Leasú ar Sceideal 26A (deonacháin do chomhlachtaí ceadaithe, etc.) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

24. Leasú ar alt 817 (scéimeanna chun dliteanas i leith cánach faoi Sceideal F a sheachaint) den Phríomh-Acht.

25. Faoisimh i leith áite cónaithe—scéimeanna éagsúla.

26. Srian ar chaiteachas a thabhaítear ar fhoirgniú agus ar athfheistiú foirgneamh tionscail agus tráchtála áirithe.

27. Liúntais chaipitiúla le haghaidh óstán, campaí saoire agus iostán saoire.

28. Liúntais chaipitiúla le haghaidh clinicí díobhálacha spóirt.

29. Liúntais chaipitiúla le haghaidh carrchlós ilstóir.

30. Liúntais chaipitiúla i gcomhair áitreabh tionscail agus tráchtála i limistéir athnuachana uirbí agus i gcomhair áitreabh tráchtála ar shráideanna ina bhfuil cónaí os cionn an tsiopa.

31. Liúntais chaipitiúla le haghaidh áitreabh tionscail agus tráchtála i limistéir athnuachana tuaithe.

32. Liúntais chaipitiúla le haghaidh saoráidí loctha agus marcaíochta agus le haghaidh áitreabh tráchtála gaolmhara.

33. Liúntais chaipitiúla le haghaidh áitreabh tionscail agus tráchtála i limistéir athnuachana baile.

34. Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal.

35. Liúntais chaipitiúla le haghaidh ospidéal príobháideach cáilitheach.

36. Liúntais chaipitiúla le haghaidh ionad meabhair-shláinte cáilitheach.

37. Liúntais chaipitiúla le haghaidh tithe téarnaimh, tithe banaltrais cláraithe agus aonad cónaithe cáilitheach.

38. Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críocha áirithe cúraim leanaí.

39. Liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta le haghaidh foirgneamh agus déanmhas áirithe.

40. Leasú ar alt 812 (cánachas ar ioncam a mheastar a éiríonn as aistrithe cirt chun ús a fháil ó urrúis) den Phríomh-Acht

41. Leasú ar Chuid 36A (cuntais dreasachta coigiltis speisialta) den Phríomh-Acht.

42. Pinsin: creidmheasanna cánach dreasachta.

43. Leasú ar alt 530 (léiriú (Caibidil 2)) de Phríomh-Acht.

44. Leasú ar alt 531 (íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe) den Phríomh-Acht.

45. Comhchistí conarthacha.

46. Mar a dhéileálfar le díbhinní áirithe.

47. Leasú ar alt 246 (íocaíochtaí úis ag cuideachtaí agus le neamhchónaitheoirí) den Phríomh-Acht.

48. Leasú ar Chaibidil 5 (sealbhóirí polasaithe—bonn nua) de Chuid 26 den Phríomh-Acht, etc.

49. Leasú ar Chaibidil 6 (polasaithe saoil coigríche áirithe— cánachas agus tuairisceáin) de Chuid 26 den Phríomh Acht.

50. Nithe áirithe a bhaineann le gnóthais infheistíochta i gCaibidil 1A de Chuid 27 den Phríomh-Acht.

51. Leasú ar Chaibidil 4 (cistí eischósta áirithe—cánachas agus tuairisceáin) de Chuid 27 den Phríomh-Acht.

52. Cuideachtaí urrúsaithe agus cistí margaidh airgid.

53. Leasú ar alt 739G (cánachas ar shealbhóirí aonad i ngnóthais infheistíochta) den Phríomh-Acht.

54. Leasú ar alt 713 (ioncam infheistíochta in áirithe do shealbhóirí polasaithe) den Phríomh-Acht.

55. Leasú ar alt 141 (dáiltí ó ioncam as ríchíosanna paitinne) den Phríomh-Acht.

56. Leasú ar Chaibidil 7 (bearta speisialta ar scor de thrádáil nó de ghairm agus an bonn le ríomh brabús nó gnóchan ó thrádáil nó ó ghairm a athrú) de Chuid 4 den Phríomh-Acht.

57. Leasú ar alt 64 (ús ar Eorabhannaí luaite) den Phríomh-Acht.

58. Leasú ar alt 407 (srian le húsáid caillteanas agus liúntas caipitiúil le haghaidh trádála loingsithe cáilithí) den Phríomh Acht.

59. Míniú ar chuideachta árachais.

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

60. Cur chun feidhme Threoir Uimh. 2005/19/CE ón gComhairle lena leasaítear Treoir 90/434/CEE maidir le cuideachtaí de chuid Ballstát éagsúil agus nithe áirithe eile.

61. Caighdeáin chuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo.

62. Sócmhainní airgeadra coigríche a chomhoiriúnú le scairchaipiteal airgeadra coigríche áirithe.

63. Leasú ar Sceideal 24 (faoiseamh ó cháin ioncaim agus ó cháin chorparáide de bhíthin creidmheasa i leith cánach coigríche) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

64. Leasú ar alt 626B (díolúine ó cháin i gcás gnóchan ar dhiúscairtí áirithe scaireanna) den Phríomh-Acht.

65. Leasú ar alt 247 (faoiseamh do chuideachtaí i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí eile) den Phríomh-Acht.

66. Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach i gcomhair caiteachais taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

67. Cáin tonnáiste.

68. Leasú ar Chaibidil 4 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide: mar a dhéileálfar le caillteanais áirithe agus liúntais chaipitiúla áirithe) de Chuid 12 den Phríomh-Acht.

69. Leasú ar Sceideal 4 (comhlachtaí Stát-tionscanta neamhthráchtála sonraithe a dhíolmhú ó fhorálacha cánach áirithe) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

Caibidil 5

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

70. Leasú ar alt 598 (gnó nó feirm a dhiúscairt ar “scor”) den Phríomh-Acht.

71. Leasú ar alt 599 (gnó nó feirm a dhiúscairt laistigh de theaghlach) den Phríomh-Acht.

72. Leasú ar alt 603A (láithreán a dhiúscairt chuig leanbh) den Phríomh-Acht.

73. Leasú ar alt 606 (saothar ealaíne, etc., a tugadh ar iasacht lena thaispeáint go poiblí, a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

74. Leasú ar Sceideal 15 (liosta comhlachtaí chun críocha alt 610) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

75. Leasú ar Chaibidil 2 (cáin ghnóchan caipitiúil) de Chuid 44 den Phríomh-Acht.

76. Leasú ar alt 588 (cuideachtaí árachais a dhí-fhrithpháirtiú) den Phríomh-Acht.

77. Leasú ar Sceideal 16 (cumainn fhoirgníochta: athrú stádais) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 2

Mál

78. Leasú ar alt 75 (muirearú agus rátaí) den Acht Airgeadais 2003.

79. Rátaí cánach ola mianra.

80. Leasú ar alt 94 (léiriú) den Acht Airgeadais 1999.

81. Faoiseamh i leith bithbhreosla.

82. Leasú ar phionóis ar chiontú achomair i gcionta máil áirithe.

83. Leasú ar alt 153 (rialacháin) den Acht Airgeadais 2001.

84. Leasú ar alt 81 (rialacháin) den Acht Airgeadais 2003.

85. Leasú ar alt 104 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1999.

86. Leasú ar alt 8 (rialacháin) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977.

87. Leasú ar alt 83 (rialacháin) den Acht Airgeadais 2005.

88. Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe nó ar fheithiclí breosla solúbtha áirithe.

89. Leasú ar alt 141 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1992.

90. Leasú ar alt 67 (dleacht gealltóireachta) den Acht Airgeadais 2002.

91. Dleacht gealltóireachta a íoc.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

92. Léiriú (Cuid 3).

93. Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

94. Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

95. Leasú ar alt 8 (daoine inchánach) den Phríomh-Acht.

96. Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirearaithe cáin) den Phríomh-Acht.

97. Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

98. Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

99. Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

100. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

101. Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4

Dleachtanna Stampa

102. Léiriú (Cuid 4).

103. Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

104. Cuideachtaí árachais a dhí-fhrithpháirtiú.

105. Leasú ar alt 81A (faoiseamh breise ó dhleacht stampa i leith aistrithe go feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

106. Comhlachtaí ceadaithe.

107. Cistí áirithe a athchóiriú nó a chónascadh.

108. An tSeirbhís Chúirteanna.

109. Teideal chun íocaíochta aonair feirme.

110. Leasú ar Chuid 8 (dleacht caipitil cuideachtaí) den Phríomh-Acht.

111. Leasú ar alt 123B (cártaí airgid, comhchártaí agus cártaí dochair) den Phríomh-Acht.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

112. Léiriú (Cuid 5).

113. Leasú ar alt 6 (bronntanas inchánach) den Phríomh-Acht.

114. Leasú ar alt 11 (oidhreacht inchánach) den Phríomh-Acht.

115. Leasú ar alt 77 (maoin oidhreachta a dhíolmhú) den Phríomh-Acht.

116. Leasú ar Chaibidil 3 (tobhach bliantúil ar iontaobhais lánroghnacha) de Chuid 3 den Phríomh-Acht.

117. Iontaobhais lánroghnacha: tuairisceáin.

118. Leasú ar Chuid 10 (faoisimh) den Phríomh-Acht.

119. Leasú ar alt 104 (liúntas i leith cánach gnóchan caipitiúil maidir leis an teagmhas céanna) den Phríomh-Acht.

CUID 6

Ilghnéitheach

120. Léiriú (Cuid 6).

121. Leasú ar alt 1003 (cáin a íoc trí dheonachán míreanna oidhreachta) den Phríomh-Acht.

122. Cáin a íoc trí dheonachán maoine oidhreachta a thabhairt d’iontaobhas oidhreachta Éireannach.

123. Foirmeacha, etc. a fhorordú.

124. Leasú ar Chaibidil 3A (Treoir 2003/48/CE an 3 Meitheamh 2003 ón gComhairle maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis i bhFoirm Íocaíochtaí Úis a chur i bhfeidhm agus Nithe Gaolmhara) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

125. Leasú ar Chaibidil 3 (oibleagáidí agus tuairisceáin eile) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

126. Idirbhearta chun dliteanas cánach a sheachaint: formhuirear, ús agus fógraí cosantacha.

127. Leasuithe teicniúla ilghnéitheacha i ndáil le cáin.

128. An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

129. Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

130. Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de Dhroim Athruithe ar Chreidmheasanna Cánach Pearsanta

SCEIDEAL 2

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Gheall-Chur 1931

1931, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000

2000, Uimh. 28

An tAcht Oideachais 1998

1998, Uimh. 51

An tAcht Airgeadais 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2000

2000, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2001

2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2003

2003, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2004

2004, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais 2005

2005, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Árachais 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht Léiriúcháin 2005

2005, Uimh. 23

An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005

2005, Uimh. 12

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2) 1983

1983, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1962

1962, Uimh. 26

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001

2001, Uimh. 25

An tAcht um Rúin Oifigiúla 1963

1963, Uimh. 1

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

Public Health (Ireland) Act 1878

41 & 42 Vic.c. 52

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004

2004, Uimh. 7

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

2004, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht Cánach Breisluacha 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú) 1978

1978, Uimh. 34

Na hAchtanna Cánach Breisluacha 1972 go 2005

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 2006


AN tACHT AIRGEADAIS 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR, AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I dTAOBH AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[31 Márta, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: