Ar Aghaidh ( CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáideach agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

11 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 11 de 2007


AN tACHT AIRGEADAIS 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáideach agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1 . Léiriú (Cuid 1)

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2 . Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

3 . Creidmheasanna cánach pearsanta.

4 . Díolúine aoise.

5 . Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

6 . Leasú ar alt 244 (faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí áirithe tí cónaithe) den Phríomh-Acht.

7 . Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den Phríomh-Acht.

8 . Fostaithe de chuid gníomhaireachtaí áirithe: liúntais seirbhíse coigríche.

9 . Faoisimh phearsanta: tuairisceáin faisnéise áirithe ó thríú páirtithe, etc.

10 . Leasú ar alt 126 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh) den Phríomh-Acht.

11 . Díolúine ó cháin ar ioncam áirithe.

12 . Díolúine i leith íocaíochtaí caiteachais áirithe.

13 . Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 18) den Phríomh-Acht.

14 . Leasú ar alt 216A (faoiseamh maidir le seomra a ligean ar cíos) den Phríomh-Acht.

15 . Leasú ar alt 216C (faoiseamh seirbhísí cúraim leanaí) den Phríomh-Acht.

16 . Leasú ar alt 664 (faoiseamh le haghaidh ioncaim áirithe ó thalamh feirme a léasú) den Phríomh-Acht.

17 . Sochair scoir.

18 . Forálacha a bhaineann le Caibidil 2A (teorannú ar mhéid faoiseamh áirithe arna n-úsáid ag pearsana aonair áirithe atá ar ard-ioncam) de Chuid 15 den Phríomh-Acht.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

19 . Leasú ar Chuid 16 (faoiseamh ó cháin ioncaim i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe — an scéim um leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den Phríomh-Acht.

20 . Leasú ar Chuid 40 (achomhairc) den Phríomh-Acht.

21 . Leasú ar alt 373 (léiriú (Cuid 11)) den Phríomh-Acht.

22 . Leasú ar alt 657A (cánachas ar íocaíochtaí áirithe feirme) den Phríomh-Acht.

23 . Cúnamh athstruchtúraithe le haghaidh fásóirí biatais siúcra.

24 . Leasú ar Chaibidil 2 (feirmeoireacht: faoiseamh i leith méadaithe ar luachanna stoic) de Chuid 23 den Phríomh-Acht.

25 . Leasú ar alt 669A (léiriú) den Phríomh-Acht.

26 . Cánachas ar bhrabúis agus ar ghnóchain ó staileanna.

27 . Leasú ar Sceideal 26A (deonacháin do chomhlachtaí ceadaithe, etc.) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

28 . Liúntais chaipitiúla le haghaidh aonad cónaithe cáilithe a bhaineann le tithe banaltrais cláraithe.

29 . Scéim infheistíochta bonneagair turasóireachta chonair na Sionainne Láir.

30 . Leasú ar alt 1008 (measúnacht ar leithligh ar chomhpháirtithe) den Phríomh-Acht.

31 . Leasú ar Chaibidil 2 (íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe) de Chuid 18 den Phríomh-Acht.

32 . Leasú ar Chuid 36A (cuntais dreasachta coigiltis speisialta) den Phríomh-Acht.

33 . Leasú ar Chuid 36B (pinsin: creidmheasanna cánach dreasachta) den Phríomh-Acht.

34 . Íocaíochtaí áirithe úis ag glacadóirí taisce.

35 . Faoiseamh ó chánachas dúbailte.

36 . Faoiseamh aontaobhach ó chánachas dúbailte.

37 . Leasú ar alt 81 (riail ghinearálta maidir le hasbhaintí) den Phríomh-Acht.

38 . Cáin iarchoimeádta díbhinne.

39 . Leasú ar Chuid 27 (iontaobhais aonad agus cistí eischósta) den Phríomh-Acht.

40 . Gnóthais infheistíochta agus cistí eischósta áirithe: cánachas ar ghnóthais infheistíochta punainne pearsanta.

41 . Leasú ar alt 739D (gnóchan a éiríonn as teagmhas inmhuirearaithe) den Phríomh-Acht.

42 . Leasú ar alt 730H (léiriú agus feidhm) den Phríomh-Acht.

43 . Leasú ar Chaibidil 5 (sealbhóirí polasaithe — bonn nua) de Chuid 26 den Phríomh-Acht.

44 . Leasú ar Chaibidil 1 (sócmhainní a aistriú as an Stát) de Chuid 33 den Phríomh-Acht.

45 . Leasú ar alt 234 (ioncam áirithe ó ríchíosanna paitinne) den Phríomh-Acht.

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

46 . Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach le haghaidh caiteachais taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

47 . Leasú ar alt 958 (dáta le cáin a íoc) den Phríomh-Acht.

48 . Grúpfhaoiseamh i leith caillteanas coigríche áirithe.

49 . Leasú ar alt 79B (sócmhainní airgeadra coigríche a chomhoiriúnú le scairchaipiteal airgeadra coigríche áirithe) den Phríomh-Acht.

50 . Leasú ar alt 452 (feidhm alt 130 maidir le hús áirithe) den Phríomh-Acht.

51 . Leasú ar alt 486B (faoiseamh i leith infheistíochta i nginiúint fuinnimh in-athnuaite) den Phríomh-Acht.

Caibidil 5

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

52 . Leasú ar Chaibidil 6 (aistrithe sócmhainní gnó) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.

53 . Leasú ar alt 603A (láithreán a dhiúscairt chuig leanbh) den Phríomh-Acht.

54 . Leasú ar Sceideal 15 (liosta comhlachtaí chun críocha alt 610) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

55 . Leasú ar alt 746 (gnóchain ioncaim eischósta a fhabhraíonn chuig daoine a bhfuil cónaí nó sainchónaí orthu thar lear) den Phríomh-Acht.

56 . Leasú ar alt 980 (asbhaint ón gcomaoin i leith sócmhainní áirithe a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

CUID 2

Mál

57 . Leasú ar alt 144 (cumhacht chun déileáil le hurghabhálacha, roimh dhaoradh agus dá éis) den Acht Airgeadais 2001.

58 . Aisghairmeacha ilghnéitheacha maidir le mál.

59 . Rátaí cánach ola mianra.

60 . Rátaí cánach ola mianra do bhreoslaí ionaid.

61 . Cionta cánach ola mianra.

62 . Rátaí cánach ar tháirgí tobac.

63 . Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais 1992.

64 . Leasú ar alt 135 (díolúine shealadach ó chlárú) den Acht Airgeadais 1992.

65 . Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe, nó ar fheithiclí breosla sholúbtha áirithe, nó ar fheithiclí leictreacha áirithe.

66 . Leasú ar alt 21 (uaireanta gnó in áitreabh cláraithe) den Acht um Gheall-Chur 1931.

67 . Dleacht máil ar chlárú déileálaithe arm tine.

68 . Dleacht máil ar dheimhniú airm tine.

69 . Dleacht máil ar dheimhniú airm tine do neamhchónaitheoir.

70 . Dleacht máil ar chlub raidhfilí nó chlub piostal nó raon lámhaigh a údarú.

71 . Dleacht máil ar dheimhniú oiliúna arm tine.

72 . Dleacht máil ar cheadúnas chun amuinisean a athlódáil.

73 . Dleacht máil ar údarú chun arm tine srianta a shealbhú, a úsáid, a iompar, a dhíol nó a thaispeáint lena dhíol.

74 . Mál: áitreabh daingean a ainmniú chun earraí coinnithe nó urghafa a choimeád.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

75 . Léiriú (Cuid 3).

76 . Leasú ar alt 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.

77 . Leasú ar alt 5 (soláthar seirbhísí) den Phríomh-Acht.

78 . Leasú ar alt 7 (díolúine a tharscaoileadh) den Phríomh-Acht.

79 . Leasú ar alt 8 (daoine inchánach) den Phríomh-Acht.

80 . Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirir cáin) den Phríomh-Acht.

81 . Leasú ar alt 10A (earraí imeallscéime) den Phríomh-Acht.

82 . Leasú ar alt 10B (scéim speisialta do cheantálaithe) den Phríomh-Acht.

83 . Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

84 . Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

85 . Leasú ar alt 12B (scéim speisialta i leith córacha iompair arna soláthar ag déileálaithe inchánach) den Phríomh-Acht.

86 . Leasú ar alt 12C (scéim speisialta i leith innealra talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

87 . Leasú ar alt 14 (an cháin a bheidh dlite a chinneadh faoi threoir fáltas airgid) den Phríomh-Acht.

88 . Leasú ar alt 15B (earraí faoi bhealach (forálacha breise)) den Phríomh-Acht.

89 . Leasú ar alt 16 (dualgas taifid a choimeád) den Phríomh-Acht.

90 . Leasú ar alt 17 (sonraisc) den Phríomh-Acht.

91 . Leasú ar alt 25 (achomhairc) den Phríomh-Acht.

92 . Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

93 . Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

94 . Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

95 . Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

96 . Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

97 . Leasuithe ilghnéitheacha a bhaineann le Treoir 2006/112/CE ón gComhairle.

98 . Cúlghairm, etc. (Cuid 3).

CUID 4

Dleachtanna Stampa

99 . Léiriú (Cuid 4).

100 . Morgáistí.

101 . Bearta maidir le simpliú.

102 . Leasú ar alt 81A (faoiseamh breise ó dhleacht stampa i leith aistrithe chuig feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

103 . Aistrithe chuig feirmeoirí óga oilte agus cáilíochtaí.

104 . Faoiseamh breise comhdhlúthúcháin feirme.

105 . Comhlachtaí spóirt ceadaithe.

106 . Leasú ar alt 83A (láithreán a aistriú chuig leanbh) den Phríomh-Acht.

107 . Aistriú feirmeacha teaghlaigh áirithe.

108 . Leasú ar alt 92B (faoiseamh ceannaitheora céaduaire maoine cónaithe) den Phríomh-Acht.

109 . Leasú ar Chuid 6 (forálacha speisialta a bhaineann le hurrúis neamhdheimhnithe) den Phríomh-Acht.

110 . Talamh: forálacha speisialta.

111 . Leasú ar alt 159A (teorainneacha ama chun aisíocaíocht dleachta stampa a éileamh) den Phríomh-Acht.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

112 . Léiriú (Cuid 5).

113 . Leasú ar alt 18 (cáin a ríomh) den Phríomh-Acht.

114 . Leasú ar alt 21 (feidhm an Achta seo) den Phríomh-Acht.

115 . Leasú ar alt 51 (cáin agus ús ar cháin a íoc) den Phríomh-Acht.

116 . Leasú ar alt 86 (díolúine a bhaineann le teaghaisí áirithe) den Phríomh-Acht.

117 . Leasú ar alt 89 (forálacha a bhaineann le maoin talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

CUID 6

Cáin Mhaoine Cónaithe

118 . Leasú ar alt 110A (imréiteach tar éis maoin chónaithe áirithe a dhíol) den Acht Airgeadais 1983.

CUID 7

Ilghnéitheach

119 . Léiriú (Cuid 7).

120 . Leasú ar alt 1001 (cáin etc. a bheith dlite de shealbhóir muirir shocraithe ar fhiacha leabhair de chuid cuideachta) den Phríomh-Acht.

121 . Leasú ar fhorálacha a bhaineann le hús ar aisíocaíochtaí.

122 . Leasú ar alt 1003A (cáin a íoc trí dheonachán maoine oidhreachta a thabhairt d’iontaobhas oidhreachta Éireannach) den Phríomh-Acht.

123 . Leasú ar Chuid 38 (tuairisceáin ar ioncam agus gnóchain, oibleagáidí agus tuairisceáin eile, agus cumhachtaí ioncaim) den Phríomh-Acht.

124 . Leasú ar Chaibidil 4 (cumhachtaí ioncaim) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

125 . Leasú ar alt 1003 (cáin a íoc ar mhodh deonacháin ítimí oidhreachta) den Phríomh-Acht.

126 . Leasú ar alt 1078 (cionta ioncaim) den Phríomh-Acht.

127 . Na hAchtanna Custam: áitreabh daingean a ainmniú chun earraí coimeádta nó earraí urghafa a choinneáil.

128 . Leasuithe ilghnéitheacha teicniúla i ndáil le cáin.

129 . Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

130 . Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Chreidmheasanna Cánach Pearsanta

SCEIDEAL 2

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i ndáil leis na socruithe maidir le Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte

SCEIDEAL 3

Leasuithe Ilghnéitheacha a bhaineann le Treoir 2006/112/CE ón gComhairle

SCEIDEAL 4

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i ndáil le Cáin


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Gheall-Chur 1931

1931, Uimh. 27

Bonded Warehouses Act 1848

11 & 12 Vic., c. 122

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 46

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

An tAcht Cánach Corparáide 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht um Fhianaise Choiriúil 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995

1995, Uimh. 26

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996

1996, Uimh. 33

Finance (1909-10) Act 1910

10 Edw. 7, c. 8

An tAcht Airgid 1925

1925, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais 1964

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais 1998

1998, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2000

2000, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2001

2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2003

2003, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2004

2004, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais 2005

2005, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2006

2006, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977

1977, Uimh. 32

Acht na nArm Teine 1925

1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000

2000, Uimh. 20

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

Acht na dTithe 1988

1988, Uimh. 28

Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) 1982

1982, Uimh. 6

An tAcht um Forbairt Tionscail 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht um Fhorbairt Tionscail 1995

1995, Uimh. 28

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2003

2003, Uimh. 30

An tAcht Árachais 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994

1994, Uimh. 24

An tAcht Deochanna Meisciúla 1988

1988, Uimh. 16

An tAcht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann 1994

1994, Uimh. 18

Liqueur Act 1848

11 & 12 Vic., c. 121

An tAcht um Rúin Oifigiúla 1963

1963, Uimh. 1

Acht na bPinsean (Leasú) 2002

2002, Uimh. 18

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

2004, Uimh. 27

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2000

2000, Uimh. 4

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 1993

1993, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta 1939 go 2003

An tAcht um Iontaobhais Aonad 1990

1990, Uimh. 37

An tAcht Cánach Breisluacha 1972

1972, Uimh. 22

Na hAchtanna Cánach Breisluacha 1972 go 2006

An tAcht um Tharscaoileadh Cánach Áirithe, Úis agus Pionós 1993

1993, Uimh. 24

Na hAchtanna um Fhiadhúlra 1976 agus 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 11 de 2007


AN tACHT AIRGEADAIS 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR, AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I dTAOBH AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[2 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: