Ar Aghaidh ( CUID 1 Nithe Réamhráiteacha )

22 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2007


AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Míniú ar an bPríomh-Acht.

CUID 2

Leasú ar an bPríomh-Acht, etc.

3 . Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht (léiriú).

4 . Aisghairm ar alt 9 agus leasuithe ilghnéitheacha ar achtacháin eile.

5 . Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht (feidhmeanna an Choimisiúin).

6 . Ailt nua 13A go 13E a chur isteach sa Phríomh-Acht.

7 . Ailt nua 24A go 24C a chur isteach sa Phríomh-Acht.

8 . Leasú ar alt 30 den Phríomh-Acht (tobhaigh agus táillí).

9 . Ailt nua 31A go 31C a chur isteach sa Phríomh-Acht.

10 . Cuid 2A nua a chur isteach sa Phríomh-Acht.

11 . Alt nua a chur in ionad alt 43 den Phríomh-Acht (an Coimisiún d’ionchúiseamh cionta achoimre).

12 . Leasú ar alt 44 den Phríomh-Acht (an Coimisiún do thabhairt fógra go bhfuil ar intinn aige ionchúiseamh a dhéanamh, etc.).

13 . Ailt nua a chur in ionad ailt 45 agus 46 den Phríomh-Acht.

14 . Ailt nua 46A go 46E a chur isteach sa Phríomh-Acht.

15 . Alt nua 57A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

16 . Cuid 6 nua a chur isteach sa Phríomh-Acht.

17 . Ceannteideal Coda nua a chur isteach sa Phríomh-Acht.

18 . Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht a ionadú.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000

19 . Leasú ar alt 2 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000 (léiriú).

20 . Leasú ar alt 4 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000 (orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais).

21 . Cuid nua a chur in ionad Chuid 4 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000.

CUID 4

Leasú ar an Acht Iomaíochta 2002

22 . Leasú ar alt 3 den Acht Iomaíochta 2002 (léiriú).

23 . Leasú ar alt 4 den Acht Iomaíochta 2002 (comhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe atá frithiomaíoch).

24 . Leasú ar alt 6 den Acht Iomaíochta 2002 (cion i leith alt 4(1) nó Airteagal 81(1) den Chonradh a shárú).

25 . Leasú ar alt 8 den Acht Iomaíochta 2002 (pionóis agus imeachtaí i ndáil le cionta faoi alt 6 agus 7).

26 . Leasú ar alt 13 den Acht Iomaíochta 2002 (inghlacthacht ráiteas i ndoiciméid áirithe).

27 . Leasú ar alt 14 den Acht Iomaíochta 2002 (ceart caingne mar gheall ar sháruithe ar rialacha iomaíochta).

28 . Leasú ar alt 18 den Acht Iomaíochta 2002 (oibleagáid fógra a thabhairt i dtaobh cumasc agus fáltas áirithe).

29 . Leasú ar alt 34 den Acht Iomaíochta 2002 (forálacha le haghaidh comhoibriú idir an tÚdarás agus comhlachtaí reachtúla).

30 . Alt 47 den Acht Iomaíochta 2002 a ionadú.

31 . Cuid 4A nua a chur isteach san Acht Iomaíochta 2002.

32 . Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht Iomaíochta 2002.

SCEIDEAL 1

Leasú Iarmhartach ar Achtanna Áirithe

CUID 1

Leasú ar an Acht Radio-Thelegrafaíochta 1926

CUID 2

Leasú ar an Acht um Oifig an Phoist (Leasú) 1951

CUID 3

Leasú ar an Acht um Údarás Craolacháin 1960

CUID 4

Leasú ar an Acht Raidio-Theileagrafaíochta 1972

CUID 5

Leasú ar an Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983

CUID 6

Leasú ar an Acht Craolacháin agus Raidió-Theileagrafaíochta 1988

CUID 7

Leasú ar an Acht Raidió agus Teilifíse 1988

CUID 8

Leasú ar an Acht Craolacháin 1990

CUID 9

Leasú ar an Acht um Údarás Eitlíochta na hÉireann 1993

CUID 10

Leasú ar an Acht Teileachumarsáide (Forálacha Ilghnéitheacha) 1996

SCEIDEAL 2

Leasú Iarmhartach ar Ionstraimí Reachtúla Áirithe

CUID 1

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bonneagar Teileachumarsáide) 1997 (I.R. Uimh. 338 de 1997)

CUID 2

Leasú ar na Rialacháin Raidió-Theileagrafaíochta (Ceadúnas Teileafónaíochta Soghluaiste GSM agus TACS) 1997 (I.R. Uimh. 468 de 1997)

CUID 3

Leasú ar na Rialacháin Raidió-Theileagrafaíochta (Ceadúnas Pointe Fhosaithigh Raidió go Rochtain Ilphointeach) 1999 (I.R. Uimh. 287 de 1999)

CUID 4

Leasú ar na Rialacháin Raidió-Theileagrafaíochta (Ceadúnas Teileafónaíochta Soghluaiste GSM agus TACS) 1999 (I.R. Uimh. 442 de 1999)

CUID 5

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain Choinníollach) 2000 (I.R. Uimh. 357 de 2000)

CUID 6

Leasú ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trealamh Raidió agus Trealamh Teirminéil Teileachumarsáide) 2001 (I.R. Uimh. 240 de 2001)

SCEIDEAL 3

Cosaintí agus Forálacha Idirthréimhseacha


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Craolacháin 1990

1990, Uimh. 24

An tAcht Craolacháin agus Raidió-Theileagrafaíochta 1988

1988, Uimh. 19

An tAcht um Údarás Craolacháin 1960

1960, Uimh. 10

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht um Rialáil Cumarsáide 2002

2002, Uimh. 20

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Iomaíochta 2002

2002, Uimh. 14

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000

2000, Uimh. 27

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann 1993

1993, Uimh. 29

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2) 1977

1977, Uimh. 28

Post Office Act 1908

8 Edw. 7, c. 48

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú) 1951

1951, Uimh. 17

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht Raidió agus Teilifíse 1988

1988, Uimh. 20

An tAcht Teileachumarsáide (Forálacha Ilghnéitheacha) 1996

1996, Uimh. 34

An tAcht Radio-Thelegrafaíochta 1926

1926, Uimh. 45

An tAcht Raidio-Theileagrafaíochta 1972

1972, Uimh. 5

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2007


AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (LEASÚ) 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM RIALÁIL CUMARSÁIDE 2002 CHUN FEIDHMEANNA BREISE A THABHAIRT DON CHOIMISIÚN UM RIALÁIL CUMARSÁIDE; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE FORFHEIDHMIÚ AN ACHTA SIN; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE BUNÚ AGUS OIBRIÚ SEIRBHÍSE FREAGARTHA GLAONNA ÉIGEANDÁLA (SFGÉ); DO LEASÚ AN ACHTA UM THRÁCHTÁIL LEICTREONACH 2000 MAIDIR LE CLÁRÚ AINMNEACHA FEARAINN; AGUS DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR ACHTANNA ÁIRITHE EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: