An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 2 Leasú ar an bPríomh-Acht, etc. ) Ar Aghaidh ( CUID 4 Leasú ar an Acht Iomaíochta 2002 )

22 2007

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Leasú) 2007

CUID 3

Leasú ar an Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000

Leasú ar alt 2 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000 (léiriú).

19 .— Leasaítear alt 2 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000 tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “soláthraí seirbhíse deimhniúcháin”:

“ciallaíonn ‘Coimisiún’ an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide a bunaíodh faoin Acht um Rialáil Cumarsáide 2002;”.

Leasú ar alt 4 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000 (orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

20 .— Leasaítear alt 4 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000 trí “Déanfar gach ordú arna dhéanamh faoin Acht seo (seachas ordú arna dhéanamh faoi alt 1(2)), agus gach rialachán arna dhéanamh faoi alt 3 nó 32” a chur in ionad “Déanfar gach ordú (seachas ordú arna dhéanamh faoi alt 1(2)) nó rialachán arna dhéanamh ag an Aire faoi alt 3”.

Cuid nua a chur in ionad Chuid 4 den Acht um Thráchtáil Leictreonach 2000.

21 .— Leasaítear an tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000 tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 (alt 31):

“CUID 4

Clárú Ainmneacha Fearainn

Léiriú: Cuid 4.

31.— Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘ ainm fearainn “.ie” ’ an leibhéal bairr den chóras ainmneacha fearainn domhanda atá sannta d’Éirinn de réir an chóid dhá litir sa Chaighdeán Idirnáisiúnta ISO 3166-1 (Cóid le haghaidh Léiriú Ainmneacha Tíortha agus a bhForoinnte) de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta um Chaighdeánú.

Clárú ainmneacha fearainn ‘.ie’.

32.— (1) Is é críoch na Coda seo go n-éascófar tuiscint fhurasta, cothroime, trédhearcacht, seachaint meabhlaireachta, cur chun cinn na hiomaíochta córa agus muinín an phobail maidir le hainmneacha fearainn ‘.ie’ a úsáid.

(2) Ní úsáidfidh duine ainm fearainn ‘.ie’ mura mbeidh an t-ainm cláraithe de réir rialachán arna ndéanamh faoin alt seo.

(3) Féadfaidh an Coimisiún rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo, ach sin amháin tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus le cibé daoine agus comhlachtaí poiblí eile (más ann) is cuí leis an gCoimisiún.

(4) Go háirithe, féadfar le rialacháin faoi fho-alt (3) gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) eintiteas a shonrú mar an t-údarás a údaraítear chun ainmneacha fearainn ‘.ie’ a chlárú;

(b) an fhoirm agus an chaoi a fhorordú ar dá réir a dhéanfar iarratas ar ainm fearainn ‘.ie’ a chlárú nó ar chlárú ainm fearainn ‘.ie’ a athnuachan;

(c) na himthosca a fhorordú ina bhféadfar, an chaoi a bhféadfar agus na téarmaí ar a bhféadfar ainm fearainn ‘.ie’ a chlárú agus an tréimhse a bhféadfar ainm fearainn ‘.ie’ a chlárú lena haghaidh;

(d) na himthosca a fhorordú ina bhféadfar, an chaoi a bhféadfar agus na téarmaí ar a bhféadfar clárú ainm fearainn ‘.ie’ a athnuachan agus an tréimhse a bhféadfar clárú ainm fearainn ‘.ie’ a athnuachan lena haghaidh;

(e) na himthosca a fhorordú ina bhféadfaidh agus an chaoi a bhféadfaidh an t-údarás clárúcháin iarratas ar ainm fearainn ‘.ie’ a chlárú nó iarratas ar chlárú ainm fearainn ‘.ie’ a athnuachan a dhiúltú;

(f) cumhacht a thabhairt don údarás clárúcháin clárú ainm fearainn ‘.ie’ a chúlghairm in imthosca sonraithe;

(g) ceart a thabhairt achomharc a dhéanamh in aghaidh—

(i) diúltú iarratais ar ainm fearainn ‘.ie’ a chlárú nó diúltú iarratais ar chlárú ainm fearainn ‘.ie’ a athnuachan, agus

(ii) clárú ainm den sórt sin a chúlghairm;

(h) foráil a dhéanamh maidir leis an nós imeachta le haghaidh achomhairc a éisteacht agus a chinneadh;

(i) na táillí (más ann) a fhorordú a bheidh le híoc ar ainm fearainn ‘.ie’ a chlárú agus ar chlárú ainm fearainn ‘.ie’ a athnuachan agus an tréimhse ar lena linn a dhéanfar na táillí sin a íoc agus an chaoi a ndéanfar sin;

(j) foráil a dhéanamh maidir le cibé nithe eile a bhaineann le clárúchán agus is dóigh leis an gCoimisiún atá riachtanach nó inmhianaithe chun críocha an ailt seo.

(5) Forálfar leis na rialacháin go nglacfar leis, maidir le daoine a mbeidh ainmneacha fearainn ‘.ie’ cláraithe acu sular tháinig na rialacháin i ngníomh, gur chláraigh siad na hainmneacha sin de réir na rialachán.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (2), nó a sháraíonn rialachán arna dhéanamh faoin alt seo, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó na €5,000 a chur air nó uirthi.

Féadfaidh an Coimisiún tobhach a fhorchur.

33.— (1) D’fhonn ciste a sholáthar faoi chomhair na gcaiteachas a thabhóidh an Coimisiún go cuí i gcomhlíonadh a fheidhme i leith úsáid ainmneacha fearainn ‘.ie’ sa Stát, féadfaidh an Coimisiún, le hordú, tobhach a fhorchur ar an eintiteas a bheidh údaraithe chun ainmneacha fearainn ‘.ie’ a chlárú sa Stát. Sonrófar san ordú an sprioc ama a bhainfidh le tobhach den sórt sin a íoc.

(2) Le linn d’ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (1) a bheith i bhfeidhm, déanfaidh an t-eintiteas an méid tobhaigh a shonrófar amhlaidh a íoc leis an gCoimisiún roimh an sprioc ama a bheidh sonraithe san ordú.

(3) Má mhainníonn an t-eintiteas tobhach a íoc faoin sprioc ama a bheidh socraithe lena íoc, féadfaidh an Coimisiún, le himeachtaí arna dtionscnamh i gcúirt dlínse inniúla, méid an tobhaigh a ghnóthú ón eintiteas mar fhiach atá dlite don Choimisiún.

Rochtain le bheith ag an gCoimisiún ar bhunachar sonraí na bhfearann.

34.— Tá an Coimisiún i dteideal rochtain a bheith aige gach tráth ar gach bunachar sonraí idirlín ainmneacha fearainn ‘.ie’ agus ar aon taifid ghaolmhara.

Cumhacht an Choimisiúin údarás eatramhach clárúcháin a ainmniú.

35.— (1) Féadfaidh an Coimisiún, más dóigh leis gur cuí déanamh amhlaidh, duine a ainmniú ar bhonn eatramhach, le toiliú an Aire, mar an t-údarás clárúcháin chun críocha rialachán a bheidh i bhfeidhm faoi alt 32.

(2) Is go ceann tréimhse nach faide ná 12 mhí a dhéanfar ainmniú faoi fho-alt (1) nó faoi fho-alt (3) agus is ar cibé téarmaí a shonrófar san ainmniú a dhéanfar é.

(3) Féadfar ainmniú faoi fho-alt (1) nó faoin bhfo-alt seo a athnuachan, le toiliú an Aire, go ceann tréimhse breise nach faide na 12 mhí ar cibé téarmaí a shonrófar san athnuachan ar an ainmniú.

(4) Tá éifeacht leis an alt seo d’ainneoin aon ní dá mhalairt in aon rialacháin a bheidh i bhfeidhm faoi alt 32.”.