Ar Aghaidh (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

3 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 2008


AN tACHT AIRGEADAIS 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1 . Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2 . Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

3 . Creidmheasanna cánach pearsanta.

4 . Díolúine aoise.

5 . Scor teorainneacha díolúine.

6 . Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

7 . Leasú ar alt 244 (faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí áirithe tí cónaithe) den Phríomh-Acht.

8 . Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den Phríomh-Acht.

9 . Leasú ar alt 467 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Phríomh-Acht.

10 . Leasú ar alt 472C (faoiseamh i leith suibscríobhanna ceardchumainn) den Phríomh-Acht.

11 . Leasú ar alt 216A (faoiseamh maidir le seomra a ligean ar cíos) den Phríomh-Acht.

12 . Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 18) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

13 . Leasú ar Sceideal 12A (scéimeanna scair-rogha coigilteas-choibhneasa ceadaithe) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

14 . Leasú ar alt 515 (scaireanna breise nó neamhúdaraithe) den Phríomh-Acht.

15 . Leasú ar alt 657 (meán a thógáil ar bhrabúis feirme) den Phríomh-Acht.

16 . Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí agus fostaithe a fhaigheann urrúis inchomhshóite.

17 . Leasú ar alt 986 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

18 . Leasú ar an gcaoi a ndéileálfar, ó thaobh cánach, le hioncam ó shealúchais áirithe sa Bhreatain Mhór nó i dTuaisceart Éireann.

19 . Scéimeanna scaireanna: tuairisceáin faisnéise.

20 . Cúnamh athstruchtúraithe agus éagsúlaithe d’fhásóirí biatais siúcra.

21 . Comhaontuithe imghéillte tuarastail arna gceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim.

22 . Leasú ar alt 201 (díolúintí agus faoisimh i leith cánach faoi alt 123) den Phríomh-Acht.

23 . Teorainn a chur le méid faoiseamh áirithe a mbaineann pearsana aonair áirithe a thuilleann mór-ioncam leas astu.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

24 . Leasú ar Chuid 16 (faoiseamh ó cháin ioncaim i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe — an scéim um leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den Phríomh-Acht.

25 . Leasú ar alt 81A (srian le hasbhaintí i leith ranníocaí sochair fostaithe) den Phríomh-Acht.

26 . Liúntais chaipitiúla le haghaidh aonad cáilitheach sainchúraim mhaolaithigh.

27 . Scéim infheistíochta bonneagair turasóireachta chonair na Sionainne Láir.

28 . Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh agus déanmhas i láithreáin chláraithe charbhán agus champála.

29 . Leasú ar an srian le forbróirí maoine faoi scéimeanna áirithe agus le liúntais chaipitiúla le haghaidh saoráidí cúraim leanaí áirithe.

30 . Soithí iascaireachta a dhíchoimisiúnú: leasú ar alt 288 (liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta) den Phríomh-Acht.

31 . Liúntais agus caiteachais chaipitiúla i leith gluaisteán gnó.

32 . Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

33 . Leasú ar alt 668 (diúscairtí éigeantacha beostoic) den Phríomh-Acht.

34 . Leasú ar Sceideal 26A (deonacháin do chomhlachtaí ceadaithe, etc.) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

35 . Leasú ar alt 531 (íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe) den Phríomh-Acht.

36 . Leasú ar alt 110 (urrúsú) den Phríomh-Acht.

37 . Cúlchistí comhionannaithe le haghaidh gnó árachais agus athárachais creidmheasa de chuid cuideachtaí.

38 . Leasú ar alt 730D (gnóchan a éiríonn as teagmhas inmhuirearaithe) den Phríomh-Acht.

39 . Leasú ar Chaibidil 1A (gnóthais infheistíochta) de Chuid 27 den Phríomh-Acht.

40 . Leasú ar alt 768 (liúntas le haghaidh fios feasa) den Phríomh-Acht.

41 . Caiteachas lena ngabhann coireacht.

42 . Aistrithe áirithe sócmhainní idir cuideachtaí.

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

43 . Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le díbhinní áirithe, etc.

44 . Leasú ar Chuid 13 (dlúthchuideachtaí) den Phríomh-Acht.

45 . Leasú ar Chuid 24 (cánachas ar bhrabúis mianach áirithe agus cánachas ar pheitriliam) den Phríomh-Acht.

46 . Liúntas caithimh agus cuimilte a luathú le haghaidh trealaimh áirithe atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de.

47 . Réamhcháin.

48 . Scaireanna dá cuid féin a cheannach — forlíontach.

49 . Leasú ar Sceideal 24 (faoiseamh ó cháin ioncaim agus ó cháin chorparáide trí bhíthin creidmheasa i leith cánach coigríche) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

50 . Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach le haghaidh caiteachais taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

51 . Díbhinní a íoctar i dtaca le diúscairtí scaireanna nó urrús.

52 . Leasú ar Sceideal 4 (comhlachtaí stát-tionscanta neamhthráchtála sonraithe a dhíolmhú ó fhorálacha áirithe cánach) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

53 . Leasú ar alt 448 (faoiseamh ó cháin chorparáide) den Phríomh-Acht.

Caibidil 5

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

54 . Leasú ar Chaibidil 6 (aistrithe sócmhainní gnó) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.

55 . Leasú ar alt 603A (láithreán a dhiúscairt chuig leanbh) den Phríomh-Acht.

56 . Leasú ar Sceideal 15 (liosta de chomhlachtaí chun críocha alt 610) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 2

Mál

Caibidil 1

Cáin Leictreachais

57 . Léiriú (Caibidil 1).

58 . Muirearú agus rátaí.

59 . Dliteanas.

60 . Tuairisceáin agus íocaíocht.

61 . Soláthar measctha.

62 . Clárú.

63 . Faoisimh.

64 . Aisíocaíochtaí.

65 . Cion agus pionós.

66 . Rialacháin (Caibidil 1).

67 . Cúram agus bainistiú (Caibidil 1).

68 . Tosach feidhme (Caibidil 1).

Caibidil 2

Ilghnéitheach

69 . Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 2 (dlí máil ginearálta a chomhdhlúthú agus a nuachóiriú) den Acht Airgeadais 2001.

70 . Leasú ar Chuid 2 (comhdhlúthú agus nuachóiriú an dlí ghinearálta máil) den Acht Airgeadais 2001.

71 . Rátaí cánach ola mianra.

72 . Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999.

73 . Leasú ar alt 78A (faoiseamh i gcomhair grúdlann beag) den Acht Airgeadais 2003.

74 . Rátaí cánach táirgí tobac.

75 . Méadú ar mhál ar eischeadúnais miondíoltóirí.

76 . Aisghairm i ndáil le dlí máil.

77 . Leasú ar phionóis ar chiontú go hachomair mar gheall ar chionta máil áirithe.

78 . Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais 1992.

79 . Leasú ar alt 132 (dleacht mháil a mhuirearú) den Acht Airgeadais 1992.

80 . Leasú ar alt 134 (faoisimh bhuana) den Acht Airgeadais 1992.

81 . Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe, nó ar fheithiclí breosla sholúbtha áirithe, nó ar fheithiclí leictreacha áirithe, nó ar ghluaisrothair leictreacha áirithe.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

82 . Léiriú (Cuid 3).

83 . Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

84 . Leasú ar alt 2 (cáin bhreisluacha a mhuirearú) den Phríomh-Acht.

85 . Leasú ar alt 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.

86 . Leasú ar alt 4 (forálacha speisialta maidir le hearraí dochorraithe a sholáthar) den Phríomh-Acht.

87 . Leasú ar alt 4A (duine a dhlíonn cáin a íoc i ndáil le soláthairtí áirithe earraí dochorraithe) den Phríomh-Acht.

88 . Soláthairtí earraí dochorraithe, etc.

89 . Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

90 . Leasú ar alt 7 (díolúine a tharscaoileadh) den Phríomh-Acht.

91 . Rogha chun ligin earraí dochorraithe a chur faoi cháin, etc.

92 . Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

93 . Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirearaithe cáin) den Phríomh-Acht.

94 . Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

95 . Leasú ar alt 12B (scéim speisialta i leith córacha iompair arna soláthar ag déileálaithe inchánach) den Phríomh-Acht.

96 . Leasú ar alt 12C (scéim speisialta i leith innealra talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

97 . Leasú ar alt 12D (cáin atá inasbhainte in imthosca áirithe a choigeartú) den Phríomh-Acht.

98 . Scéim earraí caipitiúla.

99 . Leasú ar alt 14 (an cháin a bheidh dlite a chinneadh faoi threoir fáltas airgid) den Phríomh-Acht.

100 . Leasú ar alt 16 (dualgas taifid a choimeád) den Phríomh-Acht.

101 . Leasú ar alt 17 (sonraisc) den Phríomh-Acht.

102 . Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den Phríomh-Acht.

103 . Leasú ar alt 26 (pionóis i gcoitinne) den Phríomh-Acht.

104 . Leasú ar alt 27 (tuairisceáin chalaoiseacha, etc.) den Phríomh-Acht.

105 . Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

106 . Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

107 . Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

108 . Leasú ar phionóis (Cuid 3).

109 . Leasuithe ilghnéitheacha a bhaineann leis an míniú ar dhuine inchánach a leasú.

CUID 4

Dleachtanna stampa

110 . Léiriú (Cuid 4).

111 . Ionstraimí a stampáil go leictreonach.

112 . Leasú ar alt 5 (comhaontú maidir le dleacht stampa a íoc ar ionstraimí) den Phríomh-Acht.

113 . Leasú ar alt 45A (idirbhearta a chomhiomlánú) den Phríomh-Acht.

114 . Leasú ar alt 75 (faoiseamh d’idirghabhálaithe) den Phríomh-Acht.

115 . Leasú ar alt 79 (maoin a thíolacadh agus a aistriú idir comhlachtaí corpraithe áirithe) den Phríomh-Acht.

116 . Leasú ar alt 80 (cuideachtaí a athchóiriú nó a chónascadh) den Phríomh-Acht.

117 . Leasú ar alt 83A (láithreán a aistriú chuig leanbh) den Phríomh-Acht.

118 . Leasú ar alt 85 (caipiteal iasachta áirithe agus urrúis áirithe) den Phríomh-Acht.

119 . Gnóthais infheistíochta áirithe a athchóiriú nó a chónascadh.

120 . Lamháltas i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa.

121 . Údaráis tithíochta agus an Chomhpháirtíocht um Thithe Incheannaithe.

122 . Faoisimh d’úinéirí-áititheoirí: leasú ar Chaibidil 2 (ionstraimí eile) de Chuid 7 den Phríomh-Acht.

123 . Leasú ar Chuid 9 (tobhaigh) den Phríomh-Acht

124 . Dleacht a mhuirearaítear ar ráitis a mheasúnú.

125 . Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

126 . Léiriú (Cuid 5).

127 . Leasú ar alt 57 (ró-íoc cánach) den Phríomh-Acht.

128 . Leasú ar alt 62 (deimhniú a bhaineann le clárú teidil bunaithe ar sheilbh) den Phríomh-Acht.

129 . Leasú ar alt 106 (socruithe maidir le faoiseamh ó chánachas dúbailte) den Phríomh-Acht.

CUID 6

Ilghnéitheach

130 . Léiriú (Cuid 6).

131 . Leasú ar alt 1003 (cáin a íoc trí mhíreanna oidhreachta a bhronnadh) den Phríomh-Acht.

132 . Leasú ar alt 1003A (cáin a íoc trí mhaoin oidhreachta a dheonú d’Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann) den Phríomh-Acht.

133 . Leasú ar alt 891B (tuairisceáin maidir le híocaíochtaí áirithe arna ndéanamh ag daoine áirithe) den Phríomh-Acht.

134 . Amhrastaigh i gcoimeád an Gharda Síochána a cheistiú in imthosca áirithe.

135 . Leasú ar alt 818 (léiriú (Cuid 34)) den Phríomh-Acht.

136 . Leasú ar alt 888 (tuairisceáin etc. ó léasóirí, ó léasaithe agus ó ghníomhairí) den Phríomh-Acht.

137 . Leasuithe ilghnéitheacha i ndáil le héilimh ar aisíoc cánach.

138 . Leasú ar na pionóis a bhaineann le ciontú go hachomair i gcionta ioncaim áirithe.

139 . Forálacha a bhaineann le rialacháin chustam áirithe.

140 . Leasú ar alt 811A (idirbhearta chun dliteanas cánach a sheachaint: formhuirear, ús agus fógraí cosantacha) den Phríomh-Acht.

141 . Leasuithe teicniúla ilghnéitheacha i ndáil le cáin.

142 . An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

143 . Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

144 . Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Chreidmheasanna Cánach Pearsanta

SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Leictreachais

SCEIDEAL 3

Aisghairm i ndáil leis an Dlí Máil

CUID 1

Aisghairm

CUID 2

Cúlghairm

SCEIDEAL 4

Leasuithe Ilghnéitheacha a Bhaineann leis an Leasú ar an Míniú ar Dhuine Inchánach

SCEIDEAL 5

Dleacht Stampa ar Ionstraimí

SCEIDEAL 6

Leasuithe Ilghnéitheacha i nDáil le hÉilimh ar Aisíoc Cánach

SCEIDEAL 7

Forálacha a bhaineann le Rialacháin Chustam Áirithe

SCEIDEAL 8

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Gheall-Chur 1931

1931, Uimh. 27

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um an Dlí Coiriúil 1997

1997, Uimh. 14

An tAcht Aerphoirt Neamhchustam 1947

1947, Uimh. 5

Finance (1909-10) Act 1910

10 Edw.7, c.8

An tAcht Airgid 1925

1925, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais 1949

1949, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1964

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1966

1966, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1989

1989, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2001

2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2003

2003, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2004

2004, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais 2005

2005, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2006

2006, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais 2007

2007, Uimh. 11

Acht na dTithe 1988

1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe 1996 go 2004

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992

1992, Uimh. 18

Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) 1982

1982, Uimh. 6

Industrial and Provident Societies Act 1893

56 & 57 Vict., c. 34

An tAcht um Fhorbairt Tionscail 1995

1995, Uimh. 28

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995

1995, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Post Office Savings Bank Act 1861

24 & 25 Vict., c.14

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) 2002

2002, Uimh. 6

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2004

2004, Uimh. 6

An tAcht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006

2006, Uimh. 12

An tAcht um Chlárú Teidil 1964

1964, Uimh. 16

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

2004, Uimh. 27

Succession Duty Act 1853

16 & 17 Vict., c.51

Stamp Act 1891

54 & 55 Vict., c.39

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht um Aerfoirt Stáit 2004

2004, Uimh. 32

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta 1939 go 2003

An tAcht Cánach Breisluacha 1972

1972, Uimh. 22

Na hAchtanna Cánach Breisluacha 1972 go 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 2008


AN tACHT AIRGEADAIS 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR, AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I dTAOBH AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[13 Márta, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: