An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 4 Dleachtanna stampa ) Ar Aghaidh (CUID 6 Ilghnéitheach )

3 2008

TODO

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

Léiriú (Cuid 5).

126 .— Sa Chuid seo ciallaíonn “ Príomh-Acht ” an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003.

Leasú ar alt 57 (ró-íoc cánach) den Phríomh-Acht.

127 .— (1) Leasaítear alt 57 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) trí “an dáta luachála nó an dáta a íoctar an cháin lena mbaineann (i gcás gur íocadh an cháin sin laistigh de 4 mhí tar éis an dáta luachála)” a chur in ionad “an dáta is déanaí den dáta luachála nó den dáta a íoctar an cháin lena mbaineann”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le héilimh ar aisíoc cánach arna ndéanamh an 31 Eanáir 2008 nó dá éis.

Leasú ar alt 62 (deimhniú a bhaineann le clárú teidil bunaithe ar sheilbh) den Phríomh-Acht.

128 .— (1) Leasaítear alt 62 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Acht 1964”:

“ciallaíonn ‘ Acht 1964 ’ an tAcht um Chlárú Teidil 1964, arna leasú leis an Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006;”,

(ii) tríd an míniú ar “an Cláraitheoir” a scriosadh,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “Acht 1964”:

“ciallaíonn ‘ Údarás ’ an tÚdarás Clárúcháin Maoine arna bhunú le halt 9 den Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006;”, agus

(iv) trí “ag an Údarás” a chur in ionad “ag an gCláraitheoir” i mír (a) den mhíniú ar “tréimhse iomchuí”,

agus

(b) i bhfo-ailt (2), (3) agus (7) tríd an leagan cuí gramadaí den fhocal “Údarás” a chur in ionad an leagain chomhréirigh den fhocal “Cláraitheoir” gach áit a bhfuil sé.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarratais chun maoin a chlárú arna ndéanamh an 4 Samhain 2006 nó dá éis.

Leasú ar alt 106 (socruithe maidir le faoiseamh ó chánachas dúbailte) den Phríomh-Acht.

129 .— (1) Leasaítear alt 106 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “agus gur fóirsteanach go mbeadh feidhm dlí ag na socruithe sin, beidh feidhm dlí, d’ainneoin aon ní in aon achtachán, ag na socruithe.”:

“agus gur fóirsteanach go mbeadh feidhm dlí ag na socruithe sin agus go ndéantar tagairt don ordú arna dhéanamh amhlaidh sa Tábla a ghabhann leis an alt seo, beidh feidhm dlí, d’ainneoin aon ní in aon achtachán, ag na socruithe ionann is dá mba Acht den Oireachtas gach ordú den sórt sin ar an agus ón dáta—

(i) a chuirtear an Tábla isteach, nó

(ii) a chuirtear tagairt don ordú isteach sa Tábla,

cibé acu is déanaí.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“AN TÁBLA

Cuid 1

SOCRUITHE ARNA nDÉANAMH AG AN RIALTAS LE RIALTAS AON CHRÍCHE LASMUIGH DEN STÁT I nDÁIL LE FAOISEAMH A THABHAIRT Ó CHÁNACHAS DÚBAILTE AGUS FAISNÉIS A MHALARTÚ I nDÁIL LE CÁIN.

1. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Eastáit Daoine Éagtha agus ar Oidhreachtaí agus ar Bhronntanais) (An Ríocht Aontaithe), 1978 (I.R. Uimh. 279 de 1978).

Cuid 2

SOCRUITHE I nDÁIL LE FAISNÉIS A MHALARTÚ A BHAINEANN LE CÁIN AGUS I nDÁIL LE NITHE EILE A BHAINEANN LE CÁIN”.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo ón 31 Eanáir 2008.