An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 5 Dleacht Stampa ar Ionstraimí) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 7 Forálacha a bhaineann le Rialacháin Chustam Áirithe)

3 2008

TODO

SCEIDEAL 6

Leasuithe Ilghnéitheacha i nDáil le hÉilimh ar Aisíoc Cánach

Alt 137 .

1. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 de réir na bhforálacha seo a leanas:

(a) in alt 100(2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglaítear éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di—

(i) féadfaidh an díoltóir, roimh dheireadh 4 bliana tar éis an dáta a dhéantar an t-atíolacadh, a éileamh go n-aisíocfar aon mhéid ar mhó an cháin a measúnaíodh ar an díoltóir sin de bhua an ailt seo ná an méid a mheasúnófaí amhlaidh dá measfaí chun críocha an ailt seo gurb é an dáta sin an dáta a socraíodh le téarmaí an díola, agus

(ii) ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) méid cánach den sórt sin a aisíoc i gcás go ndearnadh éileamh tráthúil faoin bhfo-alt seo agus gur éileamh bailí de réir bhrí alt 865(1)(b) an t-éileamh sin.”;

(b) in alt 101 trí “(d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an am a gceanglaítear éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di)” a chur isteach i ndiaidh “déanfar cibé coigeartú is gá”;

(c) in alt 438(4) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) D’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglaítear éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di, tabharfar faoiseamh faoin bhfo-alt seo ar éileamh a dhéanfar laistigh de 4 bliana ó dheireadh na bliana measúnachta ina n-aisíocfar leis an gcuideachta an iasacht nó an t-airleacan, nó aon chuid den iasacht nó den airleacan, de réir mar a bheidh.”,

(d) in alt 480A—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, beidh an phearsa aonair iomchuí, ar éileamh a dhéanamh chuige sin, laistigh de 4 bliana ó dheireadh na bliana measúnachta ina scoirfidh sé nó sí go buan de bheith ag gabháil don tslí bheatha shonraithe, nó den ghairm shonraithe a sheoladh, de réir mar a bheidh, i dteideal go ndéanfaí asbhaint as a ioncam iomlán nó as a hioncam iomlán go ceann suas le haon 10 mbliana de na blianta measúnachta a luaitear i bhfo-alt (4).”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Beidh feidhm ag fo-alt (3) d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di. Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) méid cánach a aisíoc de dhroim éilimh thráthúil ar fhaoiseamh faoin alt seo i gcás go mbeidh éileamh bailí ar aisíoc cánach (de réir bhrí alt 865(1)(b)) déanta.”;

(e) in alt 482(2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Faoi réir an ailt seo, agus d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di, i gcás go gcruthóidh duine (dá ngairtear “an t-éilitheoir” san alt seo), tar éis éileamh a dhéanamh chuige sin, go bhfuil na coinníollacha a shonraítear i mír (b) comhlíonta, ansin, beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach amhail is dá mba chaillteanas a bhain dó nó di le linn na tréimhse inmhuirearaithe dá dtagraítear san fhomhír sin i dtrádáil a bhí á seoladh ag an éilitheoir ar leithligh ó aon trádáil a bhí á seoladh iarbhír ag an éilitheoir é méid an chaiteachais cháilithigh dá dtagraítear i bhfomhír (i) de mhír (b). Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) méid cánach a aisíoc de dhroim éilimh arna dhéanamh faoin alt seo, i gcás go mbeidh éileamh bailí déanta ar aisíoc cánach (de réir bhrí alt 865(1)(b)).”;

(f) in alt 489(5) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di. Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) méid cánach a aisíoc de dhroim rogha arna déanamh faoi fhorálacha mhíreanna (a) nó (b) i gcás go mbeidh éileamh tráthúil ar fhaoiseamh de réir alt 503 agus éileamh bailí ar aisíoc cánach de réir bhrí alt 865(1)(b) déanta ag an bpearsa aonair shonraithe.”;

>(g) in alt 539 tríd an téacs láithreach a athuimhriú mar fho-alt (1), agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le mír (4) ná (6) d’alt 865 méid cánach a aisíoc de dhroim coigeartaithe cánach arna dhéanamh faoin alt seo, i gcás go ndéanfar éileamh ar aon choigeartú den sórt sin laistigh de 4 bliana ó dheireadh na tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 321) ina dtarlóidh an foirceannadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1).”;

(h) in alt 562—

(i) i bhfo-alt (2), trí “agus go suífear amhlaidh é sin laistigh de 4 bliana ó dheireadh na tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 321) ina bhfuil an dliteanas teagmhasach tagtha chun bheith infhorfheidhmithe” a chur isteach i ndiaidh “go bhfuil sé curtha i bhfeidhm,”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di. Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) méid cánach a aisíoc de dhroim aon choigeartaithe arna dhéanamh de réir fho-alt (2).”;

(i) in alt 563(1)(b) trí “Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le fo-alt (4) ná (6) d’alt 865 méid cánach a aisíoc de dhroim aon choigeartaithe den sórt sin.” a chur isteach tar éis “is gá sa chás.”;

(j) in alt 597(7) trí “nó aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di” a chur isteach tar éis “measúnachtaí le déanamh”;

(k) in alt 600A(5) trí “nó aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di” a chur isteach tar éis “measúnachtaí le déanamh”;

(l) in alt 605(4) trí “nó aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar aon éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di” a chur isteach tar éis “measúnachtaí le déanamh”;

(m) in alt 652(5)(b) trí “nó aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar aon éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di” a chur isteach tar éis “measúnachtaí le déanamh”;

(n) in alt 670(10) trí “(agus d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar aon éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di)” a chur isteach roimh “féadfar éifeacht a thabhairt”;

>(o) in alt 774 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7);

“(7A) Oibreoidh fo-alt (7)(b)(ii) d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglófar aon éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di, i gcás go ndéanfaidh an t-oifigeach nó an fostaí éileamh ar fhaoiseamh i leith ranníoca nach gnáthranníoc bliantúil laistigh de 4 bliana ó dheireadh na bliana measúnachta inar íoc nó inar iompair an t-oifigeach nó an fostaí an ranníoc sin. Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) aisíoc cánach a dhéanamh de dhroim éilimh den sórt sin, i gcás go mbeidh éileamh bailí déanta ar aisíoc cánach (de réir bhrí alt 865(1)(b)) ag an oifigeach nó ag an bhfostaí.”;

(p) in alt 776 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Oibreoidh fo-alt (2)(b)(ii) d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse a gceanglófar aon éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di, i gcás go ndéanfaidh an t-oifigeach nó an fostaí éileamh ar fhaoiseamh i leith ranníoca nach gnáthranníoc bliantúil laistigh de 4 bliana ó dheireadh na bliana measúnachta inar íoc nó inar iompair an t-oifigeach nó an fostaí an ranníoc sin. Ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim le halt 865(6) aisíoc cánach a dhéanamh de dhroim éilimh den sórt sin, i gcás go mbeidh éileamh bailí déanta ar aisíoc cánach (de réir bhrí alt 865(1)(b)) ag an oifigeach nó ag an bhfostaí.”;

(q) in alt 804(2)(a) trí “d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglaítear éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di,” a chur isteach i ndiaidh “aisíoctha,”;

(r) in alt 929(3) trí “d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglaítear éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di,” a chur isteach i ndiaidh “iarratasóir” agus,

(s) in alt 955(2)(b) trí “(d’ainneoin aon teorann in alt 865(4) leis an tréimhse ama a gceanglaítear éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh di)” a chur isteach i ndiaidh “aisíoctha”.

2. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003—

(a) in alt 28, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) D’ainneoin alt 57(3), tabharfar faoiseamh faoi fho-alt (5)(a) ar éileamh a dhéanfar laistigh de 4 bliana tar éis an dliteanas dá dtagraítear sa mhír sin a bheith íoctha.”;

agus

(b) in alt 29, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D’ainneoin alt 57(3), tabharfar faoiseamh faoi fho-alt (1) ar éileamh a dhéanfar laistigh de 4 bliana tar éis scor don teideal dá dtagraítear san fho-alt sin.”.