An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 7 Forálacha a bhaineann le Rialacháin Chustam Áirithe)

3 2008

TODO

SCEIDEAL 8

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin

Alt 141 .

1. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha de réir na bhforálacha seo a leanas:

(a) sa Tábla a ghabhann le halt 37—

(i) trí “Urrúis arna n-eisiúint an 2ú lá d’Iúil, 1964, nó dá éis, ag Aer Lingus, Teoranta.” a scriosadh,

(ii) trí “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “Aer Rianta, Teoranta”, agus

(iii) trí “Urrúis arna n-eisiúint an 2ú lá d’Iúil, 1964, nó dá éis, ag Aerlínte Éireann, Teoranta.’’ a scriosadh,

(b) in alt 247(4A)(e) trí “a ghabhann leis an bPríomh-Acht” a scriosadh,

(c) in alt 268—

(i) i bhfo-alt (9)(e) trí “ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “ag Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) Chun críocha na Coda seo—

ciallaíonn ‘Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath’ Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuideachta phoiblí theoranta, agus folaíonn sé—

(a) i gcás go bhfuil lá ceaptha faoi alt 5 den Acht um Aerfoirt Stáit 2004 i leith Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta, an chuideachta sin, agus

(b) i gcás go bhfuil lá ceaptha faoin alt sin 5 i leith Údarás Aerfort na Sionna, cuideachta phoiblí theoranta, an chuideachta sin;

ciallaíonn ‘lá dílseacháin’ an lá a cheapfar le hordú faoi alt 9(6) den Acht um Aerfoirt Stáit 2004 i leith Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath agus cibé lá nó laethanta eile a cheapfar le hordú nó le horduithe faoi alt 5 den Acht um Aerfoirt Stáit 2004 i leith Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta, agus Údarás Aerfort na Sionna, cuideachta phoiblí theoranta.”,

(d) in alt 272—

(i) i bhfo-alt (3A) trí “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta” gach áit a bhfuil sé,

(ii) i bhfo-alt (3B) trí “d’Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “d’Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta” agus “ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “ag Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta”, agus

(iii) i bhfo-alt (4)(g)(ii)(I) trí “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta”,

(e) in alt 274(1)(b)(vi)(II)(A) trí “Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “Aer Rianta, cuideachta phoiblí theoranta”,

(f) in alt 284(8) trí “ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “ag Aer Rianta, cuideachta phoiblí theoranta” agus “d’Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “d’Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta”,

(g) in alt 476—

(i) i bhfo-alt (1) tríd an míniú ar “cleithiúnaí” a scriosadh, agus

(ii) i bhfo-alt (2)(a) trí “, thar a cheann féin nó thar a ceann féin, nó thar ceann a chleithiúnaí nó a cleithiúnaí,” a scriosadh,

(h) in alt 607(1)(d) trí “nó Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath,” a chur in ionad “, Aerlínte Éireann, Teoranta, Aer Lingus, Teoranta nó Aer Rianta, Teoranta,”,

(i) in alt 671—

(i) i bhfo-alt (1) trí “an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha”, agus

(ii) i bhfo-alt (2) trí “an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha,” a chur in ionad “Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha,”,

(j) in alt 681(1)(a), sa mhíniú ar “an tAire” trí “an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;” a chur in ionad “Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha;”,

(k) in alt 682—

(i) i bhfo-alt (1) trí “an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha”, agus

(ii) i bhfo-alt (2) trí “leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha,” a chur in ionad “le hAire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha,”,

(l) in alt 683(5) trí “ón Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “ó Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha”,

(m) in alt 684(1)—

(i) i mír (iii)(II) den mhíniú ar “caiteachas forbartha” trí “leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “le hAire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha”, agus

(ii) i mír (b) den mhíniú ar “caiteachas taiscéalaíochta” trí “leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “le hAire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha”,

(n) in alt 697—

(i) i bhfo-alt (1) trí “an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha”, agus

(ii) i bhfo-alt (2) trí “ón Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha,” a chur in ionad “ó Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha,”,

(o) in alt 730GB trí “den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003.” a chur in ionad “den Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil 2003.”,

(p) in alt 838(1)(a), i bhfomhír (ii) den mhíniú ar “urrúis” trí “nó Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath,” a chur in ionad “, Aerlínte Éireann cuideachta phoiblí theoranta, Aer Lingus cpt nó Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta,”,

(q) in alt 917D(1)—

(i) i mír (f) den mhíniú ar “na hAchtanna” trí “an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999,” a chur in ionad “an Stamp Act, 1891,”, agus

(ii) sa mhíniú ar “duine údaraithe” trí “le halt 917G(3)(a);” a chur in ionad “le halt 917G(3)(b);”,

(r) in alt 1000(a) trí “rialachán 14 de na Rialacháin Chánach Ioncaim (Conarthaí Iomchuí) 2000 (I.R. Uimh. 71 de 2000),” a chur in ionad “rialachán 12 de na Rialacháin Chánach Ioncaim (Conarthaí Foirgníochta), 1971 (I.R. Uimh. 1 de 1971 ),”,

(s) in alt 1077(2) trí “a luaitear in aon cheann de na forálacha nó na hailt sin,” a chur in ionad “atá luaite in aon cheann de na forálacha nó na hailt sin,”,

(t) in alt 1104(4) trí “i dteannta an Achta Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999,” a chur in ionad “i dteannta an Stamp Act, 1891,”,

(u) i gCuid 1 de Sceideal 24A tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 5:

“5A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus Gnóchain Chaipitiúla) (Poblacht na Sile) 2005 (I.R. Uimh. 815 de 2005).”,

agus

(v) i Sceideal 25C—

(i) i mír 1(2), i gclásal (b) den mhíniú ar TR trí “ar ina leith” a scriosadh, agus

(ii) i mír 2(2), i gclásal (b) den mhíniú ar TA trí “ar ina leith” a scriosadh.

2. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999 in alt 75A(1), i mír (c) den mhíniú ar “teach imréitigh aitheanta” trí “SIS x-clear Aktiengesellschaft” a chur in ionad “SIS SegaInterSettle AG”.

3. Leasaítear an tAcht Cánach Breisluacha 1972 de réir na bhforálacha seo a leanas:

(a) in alt 1(1)—

(i) sa mhíniú ar “an t-aerfort neamhchustam” trí “faoin Acht Aerphoirt Neamhchustam 1947” a chur in ionad “faoin Acht Aerphoirt Neamhchustam, 1941”,

(ii) trí “tá le ‘ráiteas rialúcháin míosúil’ an bhrí a shanntar dó le halt 17;” a scriosadh, agus

(iii) i mír (c) den mhíniú ar “déileálaí inchánach” trí “agus i ndáil le soláthairtí innealra talmhaíochta tá leis an bhrí a shanntar dó le halt 12C” a chur isteach i ndiaidh “le halt 12B”,

(b) in alt 3B—

(i) i bhfo-alt (1) trí “socrú fionraí” a chur in ionad “socrú fionraí dleachta”,

(ii) i bhfo-alt (3) trí “agus de réir Chaibidlí 1 agus 2 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2001” a chur in ionad “agus de réir Chaibidil II de Chuid II den Acht Airgeadais, 1992”,

(iii) i bhfo-alt (4) trí “socrú fionraí” a chur in ionad “socrú fionraí dleachta”, agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) San alt seo—

tá le ‘táirgí alcóil’ an bhrí chéanna atá leis in alt 73(1) den Acht Airgeadais 2003;

ciallaíonn ‘socrú fionraí’ socrú faoina ndéantar táirgí inmháil a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú nó a bhogadh, agus dleacht máil a bheith ar fionraí.”;

(c) in alt 8(2) trí mhír (ab) a scriosadh,

(d) in alt 16(3)—

(i) trí “ráitis rialúcháin mhíosúla,” a scriosadh,

(ii) trí “ráiteas rialúcháin míosúil,” a scriosadh, agus

(iii) trí “na ráitis rialúcháin mhíosúla” a scriosadh,

(e) in alt 17 trí fho-alt (1B) a scriosadh,

(f) in alt 27 tríd an leagan cuí gramadaí den abairt “ráiteas rialúcháin míosúil,” a scriosadh gach áit a bhfuil sé,

(g) in alt 28 trí “ráiteas rialúcháin míosúil,” a scriosadh,

(h) in alt 30(4)(b) trí “ráiteas rialúcháin míosúil,” a scriosadh,

(i) in alt 32(1)(i) trí “an ráitis rialúcháin mhíosúil,” agus “ráiteas rialúcháin míosúil,” a scriosadh,

(j) i mír (xia) den Chéad Sceideal trí “ag daoine ainmnithe de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Seirbhísí Poist) 2000 (I.R. Uimh. 310 de 2000)” a chur in ionad “ag daoine atá ceadúnaithe de réir alt 73 nó fho-alt (1) d’alt 111 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 ”, agus

(k) i mír (i)(d) den Séú Sceideal trí “(de réir bhrí na Rialachán um Cháin Ola Mianra 2001 (I.R. Uimh. 442 de 2001))” a chur in ionad “(de réir bhrí na Rialachán um Ola (Trom) Hidreacarbóin, 1989 (I.R. Uimh. 121 de 1989))”.

4. Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2003—

(a) in alt 73(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “táirge íocshláinte”:

“ciallaíonn ‘táirge íocshláinte’ táirge íocshláinte tréidliachta mar a mhínítear in Airteagal 1 de Threoir 2001/82/CE an 6 Samhain 2001 25 , nó táirge íocshláinte mar a mhínítear in Airteagal 1 de Threoir 2001/83/CE an 6 Samhain 2001 26 , nó in aon Treoir lena leasaítear nó lena n-ionadaítear na Treoracha sin;”,

agus

(b) in alt 75 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (arna ionadú leis an Acht Airgeadais 2004):

“(2) I gcás biotáille a tháirgtear sa Stát trí phróiseas driogtha, más rud é gur lú cainníocht na biotáille a tháirgtear ná an chainníocht is féidir a tháirgeadh ón mbraichlis nó ón anallas a úsáidtear sa phróiseas sin, féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal, in ionad muirir ar chainníocht na biotáille a tháirgtear, go muirearófar cáin táirgí alcóil ar an gcainníocht is féidir a tháirgeadh ón mbraichlis nó ón anallas sin ar an toimhde go dtáirgtear, ó gach heictilítear braichlise nó anallais, lítear amháin alcóil ar gach 8.8 céim tanaithe, is é sin le rá, ar gach 8.8 céim de dhifríocht idir an imtharraingt is airde atá ag an mbraichlis agus an imtharraingt is ísle atá ag an anallas roimh dhriogadh.”.

5. Leasaítear an tAcht Airgeadais 2007 in alt 96(b) trí “le héifeacht ón 1 Bealtaine 2007” a chur in ionad “le héifeacht ón 1 Iúil 2007”.

6. Leasaítear na Rialacháin Chánacha (Aisíocaíochtaí a Fhritháireamh) 2002 (I.R. Uimh. 471 de 2002) de réir na bhforálacha seo a leanas:

(a) i Rialachán 3(a)(ix) trí “faoin Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003 (Uimh. 1 de 2003)” a chur in ionad “faoin Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil 1976 ( Uimh. 8 de 1976 )”, agus

(b) i Rialachán 4(a)(ix) trí “faoin Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003” a chur in ionad “faoin Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil 1976”.

7. (a) Maidir le mír 1

(i) tá éifeacht le fomhíreanna (a), (h) agus (p) amhail ar an agus ón 31 Eanáir 2008,

(ii) tá éifeacht le fomhíreanna (b) go (f), (i) go (o) agus (q) go (v) amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo, agus

(iii) meastar gur tháinig fomhír (g) i bhfeidhm agus in éifeacht maidir leis an mbliain mheasúnachta 2007 agus le blianta measúnachta dá héis.

(b) Beidh feidhm ag mír 2 maidir le hionstraimí arna bhforghníomhú an 1 Deireadh Fómhair 2007 nó dá éis.

(c) Tá éifeacht le mír 3 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(d) Tá éifeacht le mír 4 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(e) Meastar gur tháinig mír 5 i bhfeidhm agus in éifeacht amhail ar an agus ón 2 Aibreán 2007.

(f) Tá éifeacht le mír 6 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

25IO Uimh. L311 an 28 Samhain 2001, lch. 1

26IO Uimh. L311 an 28 Samhain 2001, lch. 67