An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (Caibidil 3 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

3 2008

TODO

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

2 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus le blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) trí “€26,400” a chur in ionad “€25,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007) i bhfo-alt (3), agus

(b) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla (arna chur isteach amhlaidh) a ghabhann leis an alt sin:

“AN TÁBLA

CUID 1

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €35,400

20 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

41 faoin gcéad

an t-ardráta

CUID 2

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €39,400

20 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

41 faoin gcéad

an t-ardráta

CUID 3

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €44,400

20 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

41 faoin gcéad

an t-ardráta

”.

Creidmheasanna cánach pearsanta.

3 .— (1) Más rud é, faoi fhoráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo, go mbeidh pearsa aonair i dteideal go ndéanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa aonair, ar shlí seachas de réir fhorálacha alt 16(2) den Phríomh-Acht, a laghdú don bhliain mheasúnachta 2008 nó d’aon bhliain mheasúnachta dá héis agus gurbh é méid an laghdaithe, mura mbeadh an t-alt seo, méid arb é an méid is lú díobh seo a leanas—

(a) an méid a shonraítear i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(b) an méid a laghdaíonn an dliteanas sin go nialas,

is é méid an laghdaithe de réir mhír (a) méid an chreidmheasa cánach a shonraítear i gcolún (3) den Tábla.

AN TÁBLA

An Fhoráil Reachtúil

Creidmheas cánach láithreach

Creidmheas cánach don bhliain 2008 agus do bhlianta dá héis sin

(1)

(2)

(3)

Alt 461

(bunchreidmheas cánach pearsanta)

(duine pósta)

(baintreach ar sa bhliain mheasúnachta a d’éag a chéile nó a céile)

(duine singil)

€3,520

€3,520

€1,760

€3,660

€3,660

€1,830

Alt 461A

(creidmheas cánach breise do bhaintreacha áirithe)

€550

€600

Alt 462

(creidmheas cánach teaghlaigh aontuismitheora)

€1,760

€1,830

Alt 463

(creidmheas cánach tuismitheora is baintreach)

(1ú bliain)

(2ú bliain)

(3ú bliain)

(4ú bliain)

(5ú bliain)

€3,750

€3,250

€2,750

€2,250

€1,750

€4,000

€3,500

€3,000

€2,500

€2,000

Alt 464

(creidmheas cánach aoise)

(duine pósta)

(duine singil)

€550

€275

€650

€325

Alt 465

(creidmheas cánach linbh éagumasaithe)

€3,000

€3,660

Alt 466A

(creidmheas cánach cúramóra baile)

€770

€900

Alt 468

(creidmheas cánach daill)

(duine dall)

(an dá chéile dall)

€1,760

€3,520

€1,830

€3,660

Alt 472

(creidmheas cánach fostaí)

€1,760

€1,830

(2) Beidh éifeacht le halt 3 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2007) den Acht Airgeadais 2002 faoi réir fhorálacha an ailt seo.

(3) Beidh feidhm ag Sceideal 1 chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

Díolúine aoise.

4 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus le blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 188 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (2), trí “€40,000” a chur in ionad “€38,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007) agus trí “€20,000” a chur in ionad “€19,000” (a cuireadh isteach amhlaidh).

Scor teorainneacha díolúine.

5 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 187 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis an 1 Eanáir 2008 nó dá éis.”,

(b) in alt 188—

(i) i bhfo-alt (1) trí “agus in alt 187” a scriosadh,

(ii) i bhfo-alt (2) trí “faoi réir fho-alt (2A)” a chur in ionad “faoi réir alt 187(2)”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)—

“(2A) (a) Chun críocha an ailt seo, i gcás ina gcruthóidh éilitheoir go bhfuil aon leanbh cáilitheach dá chuid nó dá cuid beo tráth ar bith le linn na bliana measúnachta, ansin, faoi réir fho-alt (2B), déanfar an méid sonraithe (de réir bhrí an ailt seo) a mhéadú don bhliain mheasúnachta sin—

(i) €575 in aghaidh an chéad linbh den sórt sin,

(ii) €575 in aghaidh an dara leanbh den sórt sin, agus

(iii) €830 in aghaidh gach linbh den sórt sin de bhreis ar 2.

(b) Déanfar aon cheist i dtaobh leanbh a bheith ina leanbh cáilitheach chun críocha an ailt seo a chinneadh ar an mbonn céanna ar a gcinnfí í chun críocha alt 462, ach sin gan féachaint d’fho-ailt (1)(b), (2) agus (3) den alt sin.

(2B) Más rud é, maidir le haon bhliain mheasúnachta, go bhfuil, nó go mbeadh mura mbeadh an fo-alt seo, teideal ag 2 phearsa aonair nó níos mó, faoi fho-alt (2A), chuig méadú ar an méid sonraithe (de réir bhrí an ailt seo) i leith an linbh chéanna, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) ní lamhálfar ach aon mhéadú amháin den sórt sin faoi fho-alt (2A) i leith gach linbh;

(b) i gcás nach mbeidh an leanbh sin á chothabháil nó á cothabháil ach ag aon phearsa aonair amháin, is é nó is í an phearsa aonair sin amháin a bheidh i dteideal an méadú a éileamh;

(c) i gcás ina mbeidh an leanbh sin á chothabháil nó á cothabháil ag níos mó ná pearsa aonair amháin, beidh gach pearsa aonair acu i dteideal cibé cuid den mhéadú a éileamh a bheidh i gcomhréir leis an méid a chaith an phearsa aonair sin ar an leanbh sin i gcoibhneas leis an méid iomlán a d’íoc na pearsana aonair go léir i leith chothabháil an linbh;

(d) nuair a bheifear á fhionnadh chun críocha an fho-ailt seo an bhfuil leanbh á chothabháil nó á cothabháil ag pearsa aonair agus, má tá, cá mhéad atá sé nó sí á chothabháil nó á cothabháil, measfar nach íocaíocht faoi chomhair nó i leith chothabháil an linbh aon íocaíocht a rinne an phearsa aonair faoi chomhair nó i leith chothabháil an linbh ar íocaíocht í a mbeidh an phearsa aonair sin i dteideal í a asbhaint le linn dá ioncam nó dá hioncam iomlán a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim.”,

agus

(iv) i bhfo-alt (6) trí “nó faoi alt 187” a scriosadh sa dá áit ina bhfuil sé,

(c) in alt 244(2)(c) trí “Ach amháin chun críocha alt 188” a chur in ionad “Ach amháin chun críocha ailt 187 agus 188”,

(d) in alt 261—

(i) i bhfo-alt (c)(i)(I) trí “alt 188” a chur in ionad “alt 187 nó 188”, agus

(ii) i bhfo-alt (c)(ii) trí “alt 188” a chur in ionad “ailt 187 nó 188”,

(e) i bhfo-alt 459(6) trí “alt 188” a chur in ionad “alt 187 nó 188”,

(f) i bhfo-alt 644A(3)(b) trí “alt 188” a chur in ionad “ailt 187 nó 188”, agus

(g) i bhfo-alt 787R(1)(b) trí “alt 188” a chur in ionad “ailt 187 nó 188”.

Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

6 .— Leasaítear alt 473 den Phríomh-Acht, maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus le blianta measúnachta dá héis, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “teorainn shonraithe” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007), i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘ teorainn shonraithe ’, i ndáil le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta—

(a) i gcás na ndaoine seo a leanas—

(i) duine pósta a mheasúnaítear i leith cánach de réir alt 1017, nó

(ii) baintreach,

€4,000; ach má bhí an phearsa aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’ €8,000, agus

(b) in aon chás eile €2,000; ach má bhí an phearsa aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’ €4,000;”.

Leasú ar alt 244 (faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí áirithe tí cónaithe) den Phríomh-Acht.

7 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 244 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar “ús infhaoisimh” i bhfo-alt (1)(a)—

(a) trí “€20,000” a chur in ionad “€16,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007), agus

(b) trí “€10,000” a chur in ionad “€8,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007).

Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den Phríomh-Acht.

8 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 122 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar “an ráta sonraithe” i bhfo-alt (1)(a)—

(a) trí “5.5 faoin gcéad” a chur in ionad “4.5 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007) sa dá áit ina bhfuil sé, agus

(b) trí “13 faoin gcéad” a chur in ionad “12 faoin gcéad” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007).

Leasú ar alt 467 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Phríomh-Acht.

9 .— Leasaítear alt 467 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) D’ainneoin fho-alt (2)(a) ach faoi réir na bhforálacha eile go léir den alt seo, féadfar faoiseamh a dheonú faoin alt seo sa chéad bhliain ina gcruthóidh an phearsa aonair go raibh sé nó sí nó gaol de chuid na pearsan aonair faoi éagumas iomlán le héiglíocht choirp nó mheabhrach.”.

Leasú ar alt 472C (faoiseamh i leith suibscríobhanna ceardchumainn) den Phríomh-Acht.

10 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 472C den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “€350” a chur in ionad “€300” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2006) sa mhíniú ar “méid sonraithe”.

Leasú ar alt 216A (faoiseamh maidir le seomra a ligean ar cíos) den Phríomh-Acht.

11 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus blianta measúnachta dá héis, leasaítear alt 216A den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (5), trí “€10,000” a chur in ionad “€7,620”.

Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 18) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

12 .— (1) Leasaítear Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 111:

“111. Stiúrthóir an Bhinse Comhionannais.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 114:

“114. An tÚdarás Iomaíochta.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 120:

“120. An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 143:

“143. An Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí.”,

(e) trí mhíreanna 34, 81, 86, 107, 112 agus 157 a scriosadh, agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 164 (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2007):

“165. Gníomhaireacht Athbheochana Thuaisceart Luimnigh.

166. Gníomhaireacht Athbheochana Dheisceart Luimnigh.

167. An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte.

168. Teilifís na Gaeilge.

169. Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

170. An Bord Cáilíochtaí Náisiúnta d'Obair Shóisialta.

171. An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara.

172. An tIonad Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta.

173. An Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach.”.

(2) (a) Measfar éifeacht a bheith le fo-alt (1)(a) amhail ar an agus ón 19 Iúil 2004

(b) Measfar éifeacht a bheith le fo-alt (1)(b) amhail ar an agus ón 1 Deireadh Fómhair 1991.

(c) Measfar éifeacht a bheith le fo-alt (1)(c) amhail ar an agus ón 30 Márta 2007.

(d) Measfar éifeacht a bheith le fo-alt (1)(d) amhail ar an agus ón 17 Iúil 2007.

(e) Measfar éifeacht a bheith le fo-alt (1)(e) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2008.

(f) Beidh éifeacht le fo-alt (1)(f) amhail ar an agus ón 1 Bealtaine 2008.

Leasú ar Sceideal 12A (scéimeanna scair-rogha coigilteas-choibhneasa ceadaithe) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

13 .— (1) Leasaítear Sceideal 12A a ghabhann leis an bPríomh-Acht i mír 25—

(a) i bhfo-mhír (2)(a) trí “€500” a chur in ionad “€320”, agus

(b) trí fho-mhír (3) a scriosadh.

(2) (a) Tá feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) maidir le ranníocaí arna ndéanamh faoi scéimeanna coigiltis conarthacha deimhnithe a rinneadh ar an 1 Feabhra 2008 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Feabhra 2008.

Leasú ar alt 515 (scaireanna breise nó neamhúdaraithe) den Phríomh-Acht.

14 .— (1) Leasaítear alt 512(2A) den Phríomh-Acht i mír (c) trí “tréimhse 10 mbliana, nó cibé tréimhse is giorra ná sin (nach giorra ná an tréimhse dá dtagraítear i mír (b)) a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar a laghad,” a chur in ionad “tréimhse 10 mbliana ar a laghad”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 31 Eanáir 2008.

Leasú ar alt 657 (meán a thógáil ar bhrabúis feirme) den Phríomh-Acht.

15 .— (1) Leasaítear alt 657 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (10):

“(10A) I gcás inarbh é an toradh a bheadh ar chomhpháirtíocht lena mbaineann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuóta Bainne) (Leasú) 2002 (I.R. Uimh. 97 de 2002) a thosú, murach sin, trádáil feirmeoireachta eile a scor go buan, ansin, d’ainneoin fho-alt (10) agus chun críocha fheidhm an ailt seo amháin, déileálfar leis an trádáil chomhpháirtíochta mar thrádáil ar leanúint as an trádáil eile sin.”.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí agus fostaithe a fhaigheann urrúis inchomhshóite.

16 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 128B:

“128C.— (1) San alt seo—

tá le ‘méid inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna atá leis i bhfo-alt (6), arna ríomh de réir fho-alt (8);

tá le ‘teagmhas inmhuirearaithe’ an bhrí a thugtar i bhfo-alt (7);

ciallaíonn ‘scéim comhinfheistíochta’ aon scéim nó socrú a dhéantar chun saoráidí a sholáthar, nó arb é is éifeacht di saoráidí a sholáthar, chun go mbeadh daoine páirteach, mar thairbhithe, i mbrabúis nó in ioncam a thig as sócmhainní a fháil, a shealbhú, a bhainistiú nó a dhiúscairt;

forléireofar ‘urrúis inchomhshóite’ de réir fho-alt (4);

tá le ‘stiúrthóir’ agus ‘fostaí’ na bríonna a shanntar dóibh faoi seach le halt 770(1);

folaíonn ‘leas’, i ndáil le hurrúis, leas in urrúis ar lú é ná lánúinéireacht thairbhiúil agus leas sna fáltais ó dhíol na n-urrús, ach ní fholaíonn sé ceart chun urrúis a fháil;

forléireofar ‘margadhluach’ de réir alt 548;

folaíonn ‘urrúis’—

(a) scaireanna,

(b) urrúis de réir bhrí alt 135,

(c) bintiúir, stoc bintiúir, stoc iasachta, bannaí, deimhnithe taisce, agus ionstraimí eile (lena n-áirítear deimhnithe agus barántais) lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas, lena n-áirítear deimhnithe agus ionstraimí eile lena bhforáiltear do scair de bhrabúis cuideachta,

(d) roghanna (seachas roghanna chun urrúis a fháil, ach amháin i gcás ina bhfaightear na roghanna sin faoi shocruithe arb é an príomhchuspóir, nó ceann de na príomhchuspóirí, atá leo cáin ioncaim, cáin chorparáide nó cáin ghnóchan caipitiúil a sheachaint) agus todhchaíochtaí airgeadais agus todhchaíochtaí tráchtearraí (de réir bhrí an Achta um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995),

(e) barántais agus ionstraimí eile a thugann teideal dá sealbhóirí suibscríobh le haghaidh urrús,

(f) deimhnithe agus ionstraimí eile a thugann cearta i leith urrús a shealbhaíonn daoine seachas daoine dá dtugtar na cearta agus a bhféadfar iad a aistriú gan toiliú na ndaoine sin, agus

(g) aonaid i scéim comhinfheistíochta,

ach ní fholaíonn sé seiceanna nó billí malairte eile, dréachtaí baincéara nó litreacha creidmheasa, ráitis ina dtaispeántar iarmhéideanna i gcuntais reatha, taisce nó choigiltis, nó léasanna agus diúscairtí eile maoine;

folaíonn ‘ scaireanna ’ urrúis (de réir bhrí alt 135) agus stoc.

(2) Aon tagairtí san alt seo d’fhostaí nó do stiúrthóir d’fháil urrús i gcuideachta mar stiúrthóir nó mar fhostaí de chuid na cuideachta sin nó de chuid cuideachta eile, folaíonn siad tagairtí d’urrúis arna bhfáil ag aon duine eile mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí, agus chun na críche seo folaíonn “fostaíocht” fostaíocht roimhe sin nó fostaíocht ionchasach.

(3) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfaigheann fostaí nó stiúrthóir urrúis i gcuideachta mar stiúrthóir nó mar fhostaí de chuid na cuideachta sin nó de chuid cuideachta eile (dá ngairtear ‘urrúis a bhaineann le fostaíocht’ san alt seo), agus

(b) an tráth a fhaightear na hurrúis, gur urrúis inchomhshóite nó leas in urrúis inchomhshóite na hurrúis.

(4) Chun críocha an ailt seo is urrúis inchomhshóite urrúis más rud é—

(a) go dtugann siad teideal (cibé acu is teideal láithreach nó teideal iarchurtha é agus cibé acu is teideal coinníollach nó neamhchoinníollach é) don sealbhóir chun iad a chomhshó—

(i) ina n-urrúis de thuairisc éagsúil, nó

(ii) in airgead nó i luach airgid,

(b) go ndéantar, le conradh, comhaontú, socruithe nó coinníoll—

(i) a údarú nó a cheangal go ndeonófar don sealbhóir teideal den sórt sin dá dtagraítear i mír (a), má éiríonn, nó mura n-éiríonn, imthosca áirithe, nó

(ii) foráil maidir leis na hurrúis a chomhshó, ar shlí seachas ag an sealbhóir, ina n-urrúis de thuairisc éagsúil nó in airgead nó i luach airgid.

(5) (a) Chun críocha na nithe seo a leanas—

(i) aon mhuirear i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E agus arna ríomh de réir alt 112 nó 128 ar na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a fháil, nó

(ii) oibriú alt 122A,

déanfar margadhluach na n-urrús a bhaineann le fostaíocht a chinneadh amhail is nárbh urrúis inchomhshóite iad.

(b) Níl feidhm ag mír (a) má fhaightear na hurrúis a bhaineann le fostaíocht faoi shocruithe arb é an príomhchuspóir, nó ceann de na príomhchuspóirí, atá leo cáin ioncaim, cáin chorparáide nó cáin ghnóchan caipitiúil a sheachaint, mura rud é gur mó margadhluach na n-urrús a bhaineann le fostaíocht arna chinneadh de réir mhír (a) ná an margadhluach arna chinneadh faoi mhír (c).

(c) I gcás nach bhfuil feidhm ag mír (a), déanfar margadhluach na n-urrús a bhaineann le fostaíocht a chinneadh—

(i) i gcás urrús a thagann faoi réim fho-alt (4)(a)(i) agus nach teideal láithreach agus neamhchoinníollach an teideal chun na hurrúis a chomhshó, amhail is dá mba theideal láithreach agus neamhchoinníollach é,

(ii) i gcás urrús a thagann faoi réim fho-alt (4)(b)(i), amhail is gur imthosca na himthosca de chineál a fhágfaidh go n-éiríonn teideal láithreach chun na hurrúis a chomhshó,

(iii) i gcás urrús a thagann faoi réim mhír (a)(ii) nó (b)(ii) d’fho-alt (4), amhail is dá ndéanfaí foráil chun iad a chomhshó láithreach,

agus i ngach cás, amhail is dá mba urrúis iad a bheadh inchomhshóite láithreach agus go hiomlán.

(d) Chun críocha mhír (c), ciallaíonn ‘inchomhshóite láithreach agus go hiomlán’ inchomhshóite láithreach tar éis na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a fháil d’fhonn an gnóchan ba mhó ab fhéidir a fháil ar chomhshó an tráth sin gan aon chomaoin a thabhairt i leith an chomhshó nó gan aon chaiteachais a thabhú i dtaca leis.

(6) Faoi réir fho-alt (11), más rud é, tráth a mbeidh leas tairbhiúil in urrúis a bhaineann le fostaíocht ag fostaí nó stiúrthóir (nó aon duine eile a fuair na hurrúis a bhaineann le fostaíocht mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí), go dtarlóidh teagmhas inmhuirearaithe, ansin beidh an fostaí nó an stiúrthóir inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E, sa bhliain ina dtarlaíonn an teagmhas inmhuirearaithe, ar mhéid (dá ngairtear ‘an méid inmhuirearaithe’ san alt seo) arna ríomh de réir fho-alt (8).

(7) Ciallaíonn ‘teagmhas inmhuirearaithe’—

(a) na hurrúis a bhaineann le fostaíocht (nó na hurrúis ar leas iontu na hurrúis a bhaineann le fostaíocht) a chomhshó ina n-urrúis de thuairisc éagsúil in imthosca ina mbeidh teideal tairbhiúil ag an bhfostaí nó an stiúrthóir (nó aon duine eile a fuair na hurrúis a bhaineann le fostaíocht mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí) chun na n-urrús ina ndéantar na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó,

(b) an teideal chun na hurrúis a bhaineann le fostaíocht (nó na hurrúis ar leas iontu na hurrúis a bhaineann le fostaíocht) a chomhshó ina n-urrúis de thuairisc éagsúil a scaoileadh ar chomaoin,

(c) an stiúrthóir nó an fostaí (nó aon duine eile a fuair na hurrúis a bhaineann le fostaíocht mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí), do dhiúscairt na n-urrús a bhaineann le fostaíocht nó aon leasa iontu ar chomaoin, tráth is urrúis inchomhshóite fós na hurrúis sin, nó

(d) an fostaí nó an stiúrthóir (nó aon duine eile a fuair na hurrúis a bhaineann le fostaíocht mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí) d’fháil sochair in airgead nó i luach airgid i dtaca leis an teideal chun comhshó a dhéanamh (seachas urrúis arna bhfáil ar na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó nó comaoin dá dtagraítear i míreanna (b) agus (c)).

(8) (a) Chun críocha fho-alt (6), déanfar an méid inmhuirearaithe a chinneadh de réir na foirmle—

A - B

i gcás—

gurb é A méid aon ghnóchain arna réadú ar theagmhas inmhuirearaithe tarlú, agus

gurb é B iomlán aon chomaoine arna tabhairt i leith an teidil chun na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó agus méid aon chaiteachais arna thabhú ag sealbhóir na n-urrús a bhaineann le fostaíocht i dtaca leis an gcomhshó, leis an diúscairt, le scaoileadh an teidil chun comhshó a dhéanamh, nó sochar a fháil i dtaca leis an teideal chun urrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó, de réir mar a bheidh.

(b) Maidir le méid an ghnóchain a réadaítear ar theagmhas inmhuirearaithe tarlú—

(i) i gcás teagmhais lena mbaineann fo-alt (7)(a), beidh sé le cinneadh de réir na foirmle—

C - (D + E)

i gcás—

gurb é C, tráth an teagmhais inmhuirearaithe, margadhluach na n-urrús a ndéantar na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó iontu agus i gcás gur urrúis inchomhshóite na hurrúis sin féin, beidh an margadhluach le cinneadh amhail is nárbh urrúis inchomhshóite na hurrúis; agus i gcás gur leas in urrúis na hurrúis a bhaineann le fostaíocht, ansin is é C an chomhréir chéanna den mhargadhluach sin atá idir margadhluach an leasa sna hurrúis ar leas iontu na hurrúis a bhaineann le fostaíocht agus margadhluach na n-urrús sin,

gurb é D, tráth an teagmhais inmhuirearaithe, margadhluach na n-urrús a bhaineann le fostaíocht arna chinneadh amhail is nárbh urrúis inchomhshóite nó leas in urrúis inchomhshóite na hurrúis, agus

gurb é E méid na comaoine arna tabhairt as na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó,

(ii) i gcás teagmhais inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (7)(b), is é méid na comaoine a fhaightear i leith an scaoilte é,

(iii) i gcás teagmhais inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (7)(c), beidh sé le cinneadh de réir na foirmle—

F - G

i gcás—

gurb é F méid na comaoine arna tabhairt ar na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a dhiúscairt, agus

gurb é G, tráth an teagmhais inmhuirearaithe, margadhluach na n-urrús a bhaineann le fostaíocht arna chinneadh amhail is nárbh urrúis inchomhshóite nó leas in urrúis inchomhshóite na hurrúis,

(iv) i gcás teagmhais lena mbaineann fo-alt (7)(d), is é méid nó margadhluach an tsochair a fhaightear, de réir mar a bheidh, é.

(c) Más rud é, mar gheall ar mhír (b) d’fho-alt (5), nach raibh feidhm ag mír (a) den fho-alt sin maidir le hurrúis a bhaineann le fostaíocht, tá an méid inmhuirearaithe le laghdú den mhéid a chinnfear de réir na foirmle—

H - I

i gcás—

gurb é H an méid ar mhó margadhluach na n-urrús a bhaineann le fostaíocht, chun na gcríoch a shonraítear i mír (a) d’fho-alt (5), ná an méid a bheadh ann dá mbeadh feidhm ag an mír sin, agus

gurb é I comhiomlán aon mhéid ar dá réir a rinneadh an méid inmhuirearaithe ar aon teagmhas inmhuirearaithe roimhe sin i ndáil leis na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a laghdú faoin bhfo-alt seo.

(9) (a) Chun B a ríomh san fhoirmle i bhfo-alt (8)(a), ní dhéileálfar le comaoin mar chomaoin arna tabhairt i leith an teidil chun na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó ach amháin más mó méid aon chomaoine arna tabhairt chun na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a fháil ná margadhluach na n-urrús sin (arna chinneadh amhail is nárbh urrúis inchomhshóite na hurrúis a bhaineann le fostaíocht) an tráth a fhaightear iad.

(b) I gcás gur mó an chomaoin ná an margadhluach, déileálfar le méid an bharrachais sin mar mhéid na comaoine arna tabhairt i leith an teidil chun na hurrúis a bhaineann le fostaíocht a chomhshó.

(10) Chun críocha an ailt seo, ní mheasfar maidir le haon chomaoin arna tabhairt chun urrúis a bhaineann le fostaíocht a fháil agus le haon chomaoin arna tabhairt i leith an teidil chun comhshó a dhéanamh, go n-áirítear inti comhlíonadh aon dualgais san oifig nó san fhostaíocht nó i dtaca leis an oifig nó leis an bhfostaíocht, agus ní asbhainfear aon chuid de mhéid nó de luach na comaoine níos mó ná uair amháin.

(11) (a) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le hurrúis a bhaineann le fostaíocht, más rud é—

(i) gur scaireanna i gcuideachta d’aicme áirithe na hurrúis a bhaineann le fostaíocht,

(ii) gur urrúis inchomhshóite scaireanna uile na cuideachta den aicme sin,

(iii) go ndéanann teagmhas de shamhail an teagmhais ar teagmhas inmhuirearaithe é i ndáil leis na hurrúis a bhaineann le fostaíocht difear do scaireanna uile na cuideachta den aicme sin, agus

(iv) nach urrúis a bhaineann le fostaíocht iad tromlach scaireanna na cuideachta den aicme sin, díreach roimh an teagmhas ar theagmhas inmhuirearaithe é, mura mbeadh forálacha an fho-ailt seo,

nó,

(b) más rud é, an tráth a fhaightear na hurrúis a bhaineann le fostaíocht, nach mbeidh na díolaíochtaí ón oifig nó ón bhfostaíocht laistigh den réim cánach faoi Sceideal E nó Sceideal D.

(12) Chun críocha fho-alt (11)(a)(iii), déanann teagmhas de shamhail teagmhais ar teagmhas inmhuirearaithe é i ndáil le hurrúis a bhaineann le fostaíocht difear do scaireanna, más rud é—

(a) i gcás teagmhais inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (7)(a), go ndéantar iad a chomhshó ina n-urrúis d’aicme éagsúil,

(b) i gcás teagmhais inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (7)(b), go scaoiltear an teideal chun iad a chomhshó ina n-urrúis de thuairisc éagsúil,

(c) i gcás teagmhais inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (7)(c), go ndiúscraítear iad,

(d) i gcás teagmhais inmhuirearaithe lena mbaineann fo-alt (7)(d), go bhfaightear sochar dá shamhail i leith an teidil chun iad a chomhshó.

(13) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach, más rud é go mbeidh duine, de bhua an ailt seo, inmhuirearaithe i leith cánach faoi Sceideal E do bhliain mheasúnachta i leith méid inmhuirearaithe arna ríomh de réir fho-alt (8), ansin is duine inmhuirearaithe é nó í don bhliain sin chun críocha Chuid 41, mura mbeidh an duine díolmhaithe ag oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim ó cheanglas alt 951 de bhíthin fógra arna thabhairt faoi fho-alt (6) den alt sin.

(14) I gcás ina muirearaítear duine i leith cánach faoin alt seo ar mhéid inmhuirearaithe arna ríomh de réir fho-alt (8), ansin beidh feidhm ag alt 552 amhail is dá mba chuid den chomaoin a thug an duine a fuair urrúis as iad a fháil suim ar cóimhéid leis an méid a mhuirearaítear amhlaidh.

(15) Más rud é in aon bhliain—

(a) go ndéanfaidh duine urrúis a bhaineann le fostaíocht a dhámhachtain d’fhostaí nó do stiúrthóir (nó d’aon duine eile mar gheall ar oifig nó fostaíocht an stiúrthóra nó an fhostaí) lena mbaineann an t-alt seo, nó

(b) go dtarlóidh teagmhas inmhuirearaithe i ndáil le hurrúis a bhaineann le fostaíocht arna ndámhachtain amhlaidh,

ansin déanfaidh an duine sonraí na ndámhachtainí nó an teagmhais inmhuirearaithe, de réir mar a bheidh, a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim an 31 Márta, nó roimhe, sa bhliain tar éis na bliana ina ndearnadh an dámhachtain nó inar tharla an teagmhas inmhuirearaithe, de réir mar a bheidh.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 31 Eanáir 2008 maidir le hurrúis a bhaineann le fostaíocht a bheidh faighte ar an dáta sin nó dá éis.

Leasú ar alt 986 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

17 .— Leasaítear alt 986 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) i mír (j) trí “rialacháin;” a chur in ionad “rialacháin.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (j):

“(k) chun cáin i leith ioncaim seachas díolaíochtaí lena mbaineann an Chaibidil seo agus nár gnóthaíodh ar shlí eile i rith na bliana a bhailiú agus a ghnóthú, a mhéid a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a bheith cuí agus nach ndéanfaidh an fostaí agóid ina choinne;

(l) chun aon mhéid cánach is dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim ba chóir don fhostóir a bhaint as díolaíochtaí an fhostaí a bhailiú agus a ghnóthú ón bhfostaí seachas ón bhfostóir;

(m) chun a cheangal ar aon fhostóir a dhéanfaidh aon íocaíocht ar scór díolaíochtaí lena mbaineann an Chaibidil seo, faisnéis i ndáil le híocaíochtaí díolaíochtaí (lena n-áirítear díolaíochtaí i bhfoirm íocaíochtaí barúlacha) agus i ndáil le cáin arna hasbhaint as díolaíochtaí den sórt sin, agus cibé faisnéis nó doiciméid eile is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim, a sholáthar, laistigh de thréimhse fhorordaithe, agus ar cibé foirm a cheadóidh nó a fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6)—

“(6A) D’ainneoin aon fhorála eile den alt seo, i gcás inar deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim nach gá nó nach cuí d’fhostóir aon cheann de na rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh féadfaidh siad fógra a thabhairt don fhostóir dá réir sin.”.

Leasú ar an gcaoi a ndéileálfar, ó thaobh cánach, le hioncam ó shealúchais áirithe sa Bhreatain Mhór nó i dTuaisceart Éireann.

18 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 73 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Scoireann an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis i leith ioncam a eascraíonn an 1 Eanáir 2008 nó dá éis.”,

agus

(b) in alt 823 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(b):

“(b) Níl feidhm ag an alt seo in aon chás ina bhfuil an t-ioncam ó oifig nó fostaíocht—

(i) inmhuirearaithe i leith cánach de réir alt 71(3), nó

(ii) ina ioncam a bhfuil feidhm ag alt 822 maidir leis.”.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1) amhail ar agus ó 1 Eanáir 2008.

Scéimeanna scaireanna: tuairisceáin faisnéise.

19 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 510 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) Gan dochar d’fho-alt (7), déanfaidh iontaobhaithe scéime ceadaithe, maidir le haon bhliain, tuairisceán san fhoirm fhorordaithe (de réir bhrí alt 951) a ullmhú agus a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim an 31 Márta nó roimhe sa bhliain tar éis na bliana sin, ar tuairisceán é ina mbeidh cibé sonraí a bhaineann leis an scéim cheadaithe don bhliain sin a cheanglófar leis an bhfoirm fhorordaithe agus beidh feidhm ag ailt 1052 agus 1054 maidir le mainneachtain ag na hiontaobhaithe tuairisceán a sheachadadh de réir an fho-ailt seo mar atá feidhm acu maidir le mainneachtain tuairisceán dá dtagraítear in alt 1052 a sheachadadh.”,

(b) i Sceideal 12 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 3(4):

“(5) Gan dochar d’fhomhír (4), déanfaidh iontaobhaithe iontaobhais, maidir le haon bhliain, tuairisceán san fhoirm fhorordaithe (de réir bhrí alt 951) a ullmhú agus a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim an 31 Márta nó roimhe sa bhliain tar éis na bliana sin, ar tuairisceán é ina mbeidh cibé sonraí a bhaineann leis an iontaobhas don bhliain sin a cheanglófar leis an bhfoirm fhorordaithe agus beidh feidhm ag ailt 1052 agus 1054 maidir le mainneachtain ag na hiontaobhaithe tuairisceán a sheachadadh de réir na fomhíre seo mar atá feidhm acu maidir le mainneachtain tuairisceán dá dtagraítear in alt 1052 a sheachadadh.”,

(c) i Sceideal 12A tríd an méid seo leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 6:

“6A. Gan dochar do mhír 6, déanfaidh iontaobhaithe scéime ceadaithe, maidir le haon bhliain, tuairisceán san fhoirm fhorordaithe (de réir bhrí alt 951) a ullmhú agus a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim an 31 Márta nó roimhe sa bhliain tar éis na bliana sin, ar tuairisceán é ina mbeidh cibé sonraí a bhaineann leis an scéim cheadaithe don bhliain sin a cheanglófar leis an bhfoirm fhorordaithe agus beidh feidhm ag ailt 1052 agus 1054 maidir le mainneachtain ag na hiontaobhaithe tuairisceán a sheachadadh de réir na míre seo mar atá feidhm acu maidir le mainneachtain tuairisceán dá dtagraítear in alt 1052 a sheachadadh.”,

(d) i Sceideal 12C tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 20:

“20A. Gan dochar do mhír 20 déanfaidh iontaobhaithe scéime ceadaithe, maidir le haon bhliain, tuairisceán san fhoirm fhorordaithe (de réir bhrí alt 951) a ullmhú agus a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim an 31 Márta nó roimhe sa bhliain tar éis na bliana sin, ar tuairisceán é ina mbeidh cibé sonraí a bhaineann leis an scéim cheadaithe don bhliain sin a cheanglófar leis an bhfoirm fhorordaithe agus beidh feidhm ag ailt 1052 agus 1054 maidir le mainneachtain ag na hiontaobhaithe tuairisceán a sheachadadh de réir na míre seo mar atá feidhm acu maidir le mainneachtain tuairisceán dá dtagraítear in alt 1052 a sheachadadh.”,

agus

(e) i Sceideal 29, colún 3—

(i) trí “alt 510(8)” a chur isteach roimh “alt 531 agus rialacháin faoin alt sin”, agus

(ii) trí “Sceideal 12, mír 3(5); Sceideal 12A, mír 6A; Sceideal 12C, mír 20A;” a chur isteach roimh “Sceideal 23, mír (3) (2)(a)”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2009.

Cúnamh athstruchtúraithe agus éagsúlaithe d’fhásóirí biatais siúcra.

20 .— Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 23 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 657B:

“657B.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘ pearsa aonair shonraithe ’ pearsa aonair a dhéanann, sa bhliain mheasúnachta 2007 nó in aon bhliain mheasúnachta dá héis, trádáil feirmeoireachta a sheoladh ar ina leith a thagann an phearsa faoi réim cánach faoi Chás I de Sceideal D;

ciallaíonn ‘ íocaíocht shonraithe ’ íocaíocht le pearsa aonair shonraithe faoi scéim shealadach an AE maidir le hathstruchtúrú an tionscail siúcra sa Chomhphobal, ar scéim í arna hoibriú ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoi aon cheann d’Airteagail 3(6), an chéad fhleasc, 6 agus 7 de Rialachán CE Uimh. 320/2006 an 20 Feabhra 2006 ón gComhairle 1 (arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1261/2007 an 9 Deireadh Fómhair 2007 ón gComhairle 2 ) agus ar ina leith a bheadh an phearsa aonair shonraithe, ar leith ón alt seo, inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim ar na brabúis nó na gnóchain ó fheirmeoireacht don bhliain mheasúnachta 2007 nó d’aon bhliain mheasúnachta dá héis.

(2) Féadfaidh pearsa aonair shonraithe, maidir le comhiomlán na n-íocaíochtaí sonraithe go léir leis an bpearsa aonair, ar íocaíochtaí iad a bheadh, ar leith ón alt seo, inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim do bhliain mheasúnachta, a roghnú go ndéileálfar leis de réir fho-ailt (3) go (6), agus déanfar gach roghnú den sórt sin i cibé foirm, agus beidh cibé faisnéis ann, a éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(3) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim, ar leith ó fho-alt (4), i gcás ina ndéanann pearsa aonair shonraithe roghnú de réir fho-alt (2), déanfar neamhshuim den íocaíocht shonraithe nó de na híocaíochtaí sonraithe maidir leis an mbliain mheasúnachta dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus, ina ionad sin, déileálfar léi nó leo chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim mar íocaíocht nó mar íocaíochtaí atá inmhuirearaithe i dtráthchodanna comhionanna don bhliain mheasúnachta dá dtagraítear amhlaidh i bhfo-alt (2) agus do na 5 bliana measúnachta ina dhiaidh sin.

(4) I gcás ina scoirtear go buan de thrádáil feirmeoireachta, déanfar cáin a mhuirearú faoi Chás IV de Sceideal D don bhliain mheasúnachta ina dtarlaíonn an scor sin i leith an méid d’aon íocaíocht shonraithe a ndéileálfaí léi, murach an scor sin, de bhua fho-alt (3), mar íocaíocht atá inmhuirearaithe do bhliain mheasúnachta nó do bhlianta measúnachta dar críoch dáta tar éis an scoir sin.

(5) Maidir le roghnú, faoi fho-alt (2), ag pearsa aonair lena mbaineann an t-alt seo, déanfar é trí fhógra i scríbhinn an 31 Deireadh Fómhair, nó roimhe, sa bhliain mheasúnachta tar éis na bliana measúnachta dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(6) Faoi réir fho-alt (4), ní dhéanfar roghnú arna dhéanamh faoi fho-alt (2) a athrú le linn na tréimhse lena mbaineann sé.”.

Comhaontuithe imghéillte tuarastail arna gceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim.

21 .— Leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 3 de Chuid 5 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 118A—

“118B.— (1) San alt seo—

tá le ‘soláthróir iompair ceadaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 118(5A);

ciallaíonn ‘sochar fostaí díolmhaithe’ sochar arna cheadú go sonrach ag na Coimisinéirí Ioncaim dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a)(i) agus (ii);

ciallaíonn ‘comhaontú imghéillte tuarastail’ aon socrú faoina ligfidh fostaí uaidh nó uaithi an ceart chun aon chuid dá luach saothair a bheidh dlite faoina théarmaí nó faoina téarmaí fostaíochta nó faoina chonradh nó faoina conradh fostaíochta, agus faoina gcomhaontóidh a fhostóir nó a fostóir sochar a sholáthar dó nó di ina éiric sin;

déanfar ‘scéim brabús-roinnte cheadaithe’ a fhorléiriú de réir alt 510.

(2) (a) Maidir le méid an luach saothair a ligfidh fostaí uaidh nó uaithi faoi aon socrú imghéillte tuarastail arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil le—

(i) pasanna taistil arna n-eisiúint ag soláthróir iompair ceadaithe faoi alt 118(5A), agus

(ii) scaireanna arna leithreasú chuig fostaithe agus stiúrthóirí faoi scéim brabús-roinnte cheadaithe de réir bhrí Chaibidil 1 de Chuid 17 ar scaireanna iad a bheidh díolmhaithe ó mhuirear cánach de bhua alt 510(4),

beidh sé díolmhaithe ó cháin.

(b) Measfar gur díolaíocht de chuid na pearsan aonair aon mhéid luach saothair a ligfidh pearsa aonair uaidh nó uaithi faoi aon socrú imghéillte tuarastail agus nach mbeidh díolmhaithe ó cháin de bhua mhír (a), agus beidh cáin ioncaim inmhuirearaithe dá réir sin.

(3) I gcás ina ndéanfar sochar fostaí díolmhaithe a sholáthar do chéile nó do chleithiúnaí na pearsan aonair nó do dhuine atá bainteach leis an bpearsa aonair, is pearsa aonair a mbeidh socrú imghéillte tuarastail déanta aige nó aici, ansin measfar gur díolaíocht de chuid na pearsan aonair aon sochar den sórt sin agus beidh cáin ioncaim inmhuirearaithe dá réir sin.

(4) Más rud é—

(a) go mbeadh feidhm ag fo-alt (2)(a), mura mbeadh an fo-alt seo, agus

(b) go bhfuil socrú nó scéim i bhfeidhm trína gcúitítear an fostaí go hiomlán nó go páirteach, trí shochar fostaí díolmhaithe mar aon le híocaíocht chúitimh a sholáthar,

ansin ní bheidh feidhm ag forálacha fho-alt (2)(a) agus déileálfar leis an luach saothair a ligeann an phearsa aonair uaidh nó uaithi mar dhíolaíocht de chuid na pearsan aonair agus beidh cáin ioncaim inmhuirearaithe dá réir sin.

(5) I gcás ina ndéantar socrú imghéillte tuarastail maidir le haon cheart, bónas, coimisiún nó le haon díolaíocht eile a eascróidh chuig pearsa aonair tar éis dheireadh na bliana measúnachta, ansin ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)(a) agus déileálfar leis an luach saothair a ligfidh an phearsa aonair uaidh nó uaithi mar dhíolaíocht de chuid na pearsan aonair don bhliain sin agus beidh cáin ioncaim inmhuirearaithe dá réir sin.

(6) Tá éifeacht leis an alt seo amhail ar an agus ón 31 Eanáir 2008.”.

Leasú ar alt 201 (díolúintí agus faoisimh i leith cánach faoi alt 123) den Phríomh-Acht.

22 .— (1) Leasaítear alt 201 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)—

“(1A) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘fostaí cáilithe’ fostaí, is duine atá á dhéanamh iomarcach nó á déanamh iomarcach, agus is duine, i ndáil le fostaíocht lánaimseartha, a bhfuil 2 bhliain ar a laghad de sheirbhís leanúnach críochnaithe aige nó aici san fhostaíocht sin nó a meastar ina leith, chun críocha an dlí a bhaineann le hiomarcaíocht, go bhfuil 2 bhliain ar a laghad de sheirbhís leanúnach tugtha aige nó aici;

ciallaíonn ‘athoiliúint’ cúrsa oiliúna, arna chur ar fáil ag fostóir mar chuid de phacáiste iomarcaíochta, ar cúrsa é—

(i) atá ceaptha chun scileanna nó eolas a dháileadh nó a fheabhsú, is scileanna nó eolas atá iomchuí, nó a bheartaítear a úsáid, maidir le fostaíocht shochrach a fháil nó maidir le gnó a chur ar bun,

(ii) atá dírithe go príomha ar scileanna nó eolas den sórt sin a mhúineadh nó a chur i bhfeidhm go praiticiúil, agus

(iii) a thugtar chun críche laistigh de 6 mhí ó dháta foirceanta na fostaíochta;

ciallaíonn ‘pacáiste iomarcaíochta’, i ndáil le fostaí cáilithe, aon scéim cúitimh a thairgtear don fhostaí tráth foirceanta a fhostaíochta nó a fostaíochta.

(b) Ní mhuirearófar cáin ioncaim de bhua alt 123 i leith an chéad €5,000 den chostas a ghabhann le hathoiliúint fostaí cháilithe más rud é—

(i) gur cuid dá phacáiste iomarcaíochta nó dá pacáiste iomarcaíochta an oiliúint sin, agus

(ii) go gcuireann an fostóir athoiliúint den sórt sin ar fáil do gach fostaí cáilithe.

(c) Níl feidhm ag mír (b) maidir le haon athoiliúint arna soláthar do chéile an fhostóra nó d’aon chleithiúnach de chuid an fhostóra nó dóibh araon.

(d) Níl feidhm ag mír (b) maidir le fostaí cáilithe i gcás ina bhfuil socrú nó scéim i bhfeidhm trína bhféadfaidh fostaí an costas a ghabhann le hathoiliúint a fháil in airgead nó i luach airgid, go hiomlán nó go páirteach, go díreach nó go neamhdhíreach, agus ina bhfaigheann an fostaí sin an costas sin amhlaidh.”.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1) maidir le hathoiliúint de réir bhrí alt 201(1A) den Phríomh-Acht (arna chur isteach leis an alt seo) ar athoiliúint í a chuirtear ar fáil tráth rite an Achta seo nó dá éis.

Teorainn a chur le méid faoiseamh áirithe a mbaineann pearsana aonair áirithe a thuilleann mór-ioncam leas astu.

23 .— (1) Leasaítear alt 485G den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) (a) Faoi réir mhír (b) agus fho-alt (5), más rud é faoi aon cheann d’fhorálacha na nAchtanna Cánach (seachas aon fhoráil den Chaibidil seo) go n-éireoidh ríomh faoisimh, asbhainte, creidmheasa i ndáil le cáin nó, de réir mar a bheidh, laghdaithe ar mhéid cánach is iníoctha do bhliain chánach ar gá ina leith ioncam iomlán, ioncam inchánach, cáin is iníoctha nó cáin is inmhuirearaithe don bhliain a chur i gcuntas mar chuid den ríomh—

(i) déanfar an ríomh sin amhail is nach bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo, seachas alt 485F, agus

(ii) (I) i gcás faoisimh nó laghdaithe, tabharfar éifeacht don fhaoiseamh nó don laghdú sin roimh fheidhmiú na Caibidle seo ach tar éis fheidhmiú alt 485F, nó

(II) i gcás creidmheasa i ndáil le cáin nó, de réir mar a bheidh, laghdú ar mhéid cánach is iníoctha, tabharfar sochar an chreidmheasa nó an laghdaithe sin (arna ríomh de réir fhomhír (i)) in aghaidh mhéid na cánach a mhuirearófar ar an bpearsa aonair don bhliain a bheidh i gceist i ndáil lena ioncam nó lena hioncam inchánach arna chinneadh de réir alt 485E.

(b) I gcás ina mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le pearsa aonair do bhliain chánach, ní dhéanfaidh aon ní i mír (a) difear do ríomh an mhéid cánach a mhuirearófar ar an bpearsa aonair don bhliain a bheidh i gceist i ndáil lena ioncam nó lena hioncam inchánach arna chinneadh de réir alt 485E.

(5) I gcás ina mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le pearsa aonair do bhliain chánach, ní bheidh feidhm ag forálacha alt 187 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2008) nó alt 188 maidir leis an bpearsa aonair don bhliain sin.”.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le haon fhaoiseamh, asbhaint, creidmheas i ndáil le cáin nó, de réir mar a bheidh, laghdú ar mhéid cánach is iníoctha, a mbeidh sonraí a bhaineann leo le háireamh sna sonraí i dtuairisceán, a cheanglófar a sheachadadh faoi alt 951 den Phríomh-Acht agus a sheachadfar an 31 Eanáir 2008 nó dá éis.

1IO Uimh. L58, an 28 Feabhra 2006, lch.42

2IO Uimh. L283, an 27 Deireadh Fómhair 2007, lch.8