An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 2 Mál ) Ar Aghaidh (CUID 3 Cáin Bhreisluacha )

3 2008

TODO

Caibidil 2

Ilghnéitheach

Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 2 (dlí máil ginearálta a chomhdhlúthú agus a nuachóiriú) den Acht Airgeadais 2001.

69 .— (1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2001—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 108:

Stórasú.

108A.— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní tharlóidh an méid seo a leanas ach amháin i stóras cánach—

(a) táirgí inmháil a tháirgeadh agus a phróiseáil, agus

(b) táirgí inmháil a shealbhú faoi shocrú fionraí.

(2) Ní bhaineann fo-alt (1)(a) leis na nithe seo a leanas—

(a) gual de réir bhrí alt 94 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2006) den Acht Airgeadais 1999,

(b) aon oibríocht trína bhfágann úsáideoir ola mianra gur féidir í a athúsáid ina ghnóthas nó ina gnóthas féin, agus i gcás nach lú an cháin ola mianra atá íoctha cheana féin ar an ola mhianra sin ná an cháin a bheadh dlite dá ndlífí dleacht mháil a íoc ar an ola mhianra a thiocfadh as an oibríocht sin,

(c) táirgí inmháil a mheascadh nó a chumasc le táirgí inmháil eile nó le hábhair eile, ach sin amháin sa chás—

(i) gur íocadh cheana an dleacht mháil chuí ar na táirgí inmháil sin, agus

(ii) nach lú an méid a íocadh amhlaidh ná an méid is inmhuirearaithe ar an meascán nó ar an gcumasc.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(a), féadfaidh na Coimisinéirí, i gcás ina ndéantar iarratas i scríbhinn chucu, na nithe seo a leanas a dhíolmhú ón bhfo-alt sin—

(a) oibríochtaí ar lena linn a tháirgtear cainníochtaí beaga táirgí inmháil go teagmhasach, agus

(b) faoi réir cibé coinníollacha a mheasfaidh siad is cuí a fhorchur, oibríochtaí táirgthe agus próiseála lena ngabhann táirgí inmháil a bhfuil an dleacht mháil chuí íoctha cheana orthu, agus i gcás nach lú an méid a íocadh amhlaidh ná an dleacht mháil ab inmhuirearaithe tar éis an táirgthe nó na próiseála sin.

(4) Meastar táirgí inmháil a choimeádtar faoi shocrú fionraí i stóras cánach a bheith á gcoimeád amhlaidh go dtí cibé am a aistreofar na táirgí sin as an stóras cánach.

(5) Déanfaidh coimeádaí stórais, nó aon duine atá ag gníomhú thar ceann an choimeádaí stórais sin, cibé fearais, saoráidí agus cúnamh a sholáthar a theastóidh le réasún ó oifigeach chun aon táirgí nó ábhair inmháil a chur i gcuntas, agus a cheadú d’oifigeach aon tráth réasúnach aon ní a sholáthraítear amhlaidh a úsáid.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 109:

“Coimeádaithe stórais a údarú agus stórais chánach a cheadú.

109.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘ iarratasóir ’ duine a bhfuil údarú faoi fho-alt (2) iarrtha aige nó aici;

ciallaíonn ‘ údaraithe ’ údaraithe mar choimeádaí stórais údaraithe faoin alt seo;

ciallaíonn ‘ coinníollacha údarúcháin ’ na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c);

ciallaíonn ‘ dlí máil ’ na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus na hionstraimí a bhaineann leis na dleachtanna sin arna ndéanamh faoi reacht;

ciallaíonn ‘ dílseánach ’ i ndáil le stóras cánach, an coimeádaí stórais údaraithe a bhfuil, de thuras na huaire, an stóras cánach sin ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú;

ciallaíonn ‘ tionónta ’, i ndáil le stóras cánach, coimeádaí údaraithe stórais ar ghlac dílseánach leis nó léi mar thionónta sa stóras cánach sin de réir fho-alt (4).

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, faoin alt seo, duine a rinne iarratas chucu i scríbhinn a údarú—

(a) mar dhílseánach stórais cánach nó stóras cánach atá ceadaithe i ndáil leis an dílseánach sin de réir fho-alt (5), nó mar thionónta de réir fho-alt (4),

(b) le haghaidh gníomhaíochtaí sonracha, i ndáil le cineálacha sonracha táirgí inmháil, sa stóras cánach nó sna stórais chánach sin, agus

(c) go ceann cibé tréimhsí agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leo a fhorchur in aon chás áirithe.

(3) (a) Ní údarófar iarratasóir faoi fho-alt (2) ach amháin i gcás ina suitear chun sástacht na gCoimisinéirí gur féidir leis an iarratasóir sin nó, i gcás gur cuideachta an t-iarratasóir, gur féidir le haon stiúrthóir nó duine a bhfuil an chuideachta sin faoina rialú de réir bhrí alt 11 den Acht Comhdhlúite Cánach 1997 (Uimh. 39 de 1997), na coinníollacha údarúcháin a chomhlíonadh.

(b) Ní údarófar iarratasóir ach amháin i gcás ina suitear chun sástacht na gCoimisinéirí go ndéanfar an ghníomhaíocht ghnó atá le seoladh sa stóras cánach a ghabháil de láimh d’fhonn brabúis ó thrádáil dhlisteanach i dtáirgí inmháil a réadú.

(c) Ní fhéadfar aon iarratasóir a údarú i gcás ina ndearnadh an t-iarratasóir sin nó, i gcás gur cuideachta an t-iarratasóir, go ndearnadh aon stiúrthóir nó duine a bhfuil an chuideachta sin faoina rialú de réir bhrí alt 11 den Acht Comhdhlúite Cánach 1997, a chiontú in aon chion indíotáilte faoi na hAchtanna dá dtagraítear in alt 1078 (1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, nó in aon chion comhréire faoi dhlí Ballstáit eile, sna 10 mbliana roimh an iarratas sin.

(d) Ní údarófar aon iarratasóir nach bhfuil deimhniú reatha imréitigh cánach arna eisiúint faoi alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánach 1997 á shealbhú aige nó aici.

(e) Ní údarófar aon iarratasóir chun táirgí inmháil a tháirgeadh nó a phróiseáil nach bhfuil ceadúnas reatha á shealbhú aige nó aici chun táirgeadh nó próiseáil den sórt sin a dhéanamh i gcás ina n-éilítear ceadúnas den sórt sin faoin dlí máil.

(4) Gan dochar d’fho-ailt (2) agus (3), ní fhéadfar iarratasóir a rinne iarratas i ndáil le stóras cánach nach bhfuil sé nó sí le bheith ina dhílseánach nó ina dílseánach air a údarú amhlaidh ach amháin más rud é—

(a) gur ghlac an dílseánach leis an iarratasóir sin chun bheith ina thionónta nó ina tionónta sa stóras cánach sin,

(b) go bhfuil téarmaí an ghlactha sin, lena n-áirítear ráiteas maidir le freagrachtaí an dílseánaigh i ndáil leis na táirgí a bheidh le sealbhú ag an tionónta, leagtha amach i ndoiciméad arna shíniú nó arna shéalú ag an mbeirt agus arna cheadú ag oifigeach, agus

(c) go bhfuil cóip den doiciméad sin ar áireamh sna doiciméid údarúcháin de chuid an dílseánaigh agus an tionónta araon.

(5) (a) Ceadófar áitreabh nó áit mar stóras cánach i ndáil le húdarú dílseánaigh agus déanfar an ceadú sin a fhoirceannadh nuair a dhéanfar an t-údarú sin a chúlghairm nó nuair a scoirfidh sé, ar aon chúis eile, d’éifeacht a bheith leis.

(b) Beidh ceadú stórais cánach faoi réir cibé ceanglas is cuí leis na Coimisinéirí a fhorchur in aon chás áirithe agus beidh na ceanglais sin ar áireamh ar choinníollacha údarúcháin an dílseánaigh.

(6) (a) Déanfar sonraí an údaraithe, lena n-áirítear na coinníollacha údarúcháin, a leagan síos i ndoiciméad dá ngairtear “an deimhniú údarúcháin” san alt seo.

(b) Síneoidh an t-iarratasóir agus oifigeach an doiciméad údarúcháin agus beidh éifeacht leis ón dáta a shíneofar amhlaidh é mura sonrófar dáta eile.

(7) (a) Beidh an dílseánach freagrach i gcónaí as an dleacht mháil ar na táirgí inmháil a shealbhaítear sa stóras cánach agus soláthróidh sé nó sí, i gcás ina gceanglaítear sin faoi na coinníollacha údarúcháin, urrús i leith na dleachta máil sin de réir leibhéil a shonrófar sa doiciméad údarúcháin.

(b) Gan dochar do mhír (a), féadfar a cheangal ar thionónta faoi na coinníollacha údarúcháin urrús a sholáthar i leith na dtáirgí a shealbhaíonn an tionónta sin sa stóras cánach.

(c) Déanfaidh aon choimeádaí údaraithe stórais a sheolann earraí inmháil ó stóras cánach faoi shocrú fionraí, roimh aon seoladh den sórt sin, urrús a sholáthar i leith na dleachta máil ar na táirgí sin de réir leibhéil a shonrófar sa doiciméad údarúcháin.

(8) Déanfaidh coimeádaí údaraithe stórais aon athruithe nó athruithe beartaithe is iomchuí maidir leis na coinníollacha údarúcháin lena n-áirítear, i gcás dílseánaigh, aon athruithe nó athruithe beartaithe ar an stóras cánach, a chur in iúl d’oifigeach.

(9) Féadfaidh na Coimisinéirí aon tráth, tar éis cibé fógra a thabhairt is réasúnach sna himthosca, na coinníollacha údarúcháin a athrú.

(10) I gcás gur cuideachta coimeádaí údaraithe stórais, rachaidh údarú an choimeádaí stórais sin, agus ceadú aon stórais cánach arb é nó í an coimeádaí stórais sin an dílseánach air, in éag láithreach ar athrú ar rialú na cuideachta sin, de réir bhrí alt 11 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

(11) Roimh an dáta a scoirfidh coimeádaí údaraithe stórais de bheith ag gníomhú sa cháil sin, déanfar gach táirge inmháil a shealbhaíonn an coimeádaí údaraithe stórais sin, nó aon tionónta ar ina leith atá sé nó sí ag gníomhú mar dhílseánach—

(a) a thabhairt chun siúil as an stóras cánach, ar an dleacht mháil chuí a íoc nó faoi shocrú fionraí, nó

(b) a dhiúscairt ar shlí eile chun sástachta oifigigh.

(12) Tá údarú faoin alt seo faoi réir na gcoinníollacha údarúcháin gach uile thráth, agus féadfaidh na Coimisinéirí údarú a chúlghairm más rud é, maidir leis an gcoimeádaí údaraithe stórais—

(a) go sáraíonn sé nó sí na coinníollacha sin nó go mainníonn sé nó sí iad a chomhlíonadh,

(b) go sáraíonn sé nó sí aon fhoráil den dlí máil a bhaineann leis na táirgí inmháil ar deonaíodh an t-údarú ina leith nó go mainníonn sé nó sí, maidir le haon fhoráil den sórt sin, í a chomhlíonadh, nó

(c) nach gcomhlíonann sé nó sí a thuilleadh na ceanglais údarúcháin.

(13) I gcás ina mbeartaíonn na Coimisinéirí údarú a chúlghairm, cuirfidh siad in iúl do shealbhóir an údaraithe sin go bhfuil beartaithe acu amhlaidh agus tabharfaidh siad deis don sealbhóir sin uiríll a chur faoina mbráid i ndáil leis an ní.

(14) (a) Faoi réir mhír (b), beidh feidhm, de réir mar is cuí, ag an alt seo arna leasú le halt 69 den Acht Airgeadais 2008 maidir le gach údarú agus ceadú arna dheonú faoin alt seo roimh é a leasú amhlaidh.

(b) Leanfaidh na coinníollacha a ghabhann le haon údarú nó ceadú arna dheonú faoin alt seo roimh é a leasú le halt 69 den Acht Airgeadais 2008 i bhfeidhm go dtí cibé tráth a athrófar na coinníollacha sin de réir fho-alt (9).”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Deireadh Fómhair 2008.

Leasú ar Chuid 2 (comhdhlúthú agus nuachóiriú an dlí ghinearálta máil) den Acht Airgeadais 2001.

70 .— (1) Leasaítear Cuid 2 den Acht Airgeadais 2001—

(a) in alt 121(a)(i) trí “108A,” a chur isteach i ndiaidh “aon fhoráil d’ailt”,

(b) in alt 124A(1)(a) trí “109” a chur in ionad “109(5)”,

(c) in alt 136—

(i) i bhfo-alt (1)(a) agus (b) trí “nó uaidh” a chur isteach i ndiaidh “á seoladh ann”, agus

(ii) i mír (a) d’fho-alt (1) trí “, nó soláthar leictreachais,” a chur isteach i ndiaidh “in alt 97(1)”,

agus

(d) in alt 144A(2) trí “108A,” a chur isteach i ndiaidh “le halt”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Deireadh Fómhair 2008.

Rátaí cánach ola mianra.

71 .— (1) Leasaítear an tAcht Airgeadais 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin, arna leasú le halt 59(a) den Acht Airgeadais 2007:

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Ola Mianra

Le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Samhain 2008.

Tuairisc na hOla Mianra

An Ráta Cánach

Ola éadrom:

Peitreal

€442.68 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€442.68 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

A úsáidtear le haghaidh aerloingseoireachta

€368.05 an 1,000 lítear

A úsáidtear le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí

€368.05 an 1,000 lítear

Ola throm eile a úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

Ceirisín á úsáidtear ar shlí seachas mar thiomántán

€00.00

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€00.00

Gual:

D’úsáid ghnó

€4.18 an tona

D’úsáid eile

€8.36 an tona

(2) Leasaítear alt 59 den Acht Airgeadais 2007 trí mhír (b) a scriosadh.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Samhain 2008.

Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999.

72 .— (1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999—

(a) in alt 94(1)—

(i) trí na mínithe ar “alúmana”, “peitreal le luaidhe”, “sárpheitreal díluaidhe” agus “peitreal díluaidhe” a scriosadh,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “dumpaire eisbhóthair”:

“ciallaíonn ‘ peitreal ’ aon ola éadrom, seachas gásailín eitlíochta, atá oiriúnach lena húsáid mar thiomántán;”,

(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “árthach áineasa príobháideach”:

“ciallaíonn ‘ loingseoireacht áineasa phríobháideach ’ loingseoireacht in aon árthach, ag a úinéir nó ag an duine nádúrtha nó dlítheanach a theachtann a úsáid trí fhruiliú nó ar aon slí eile, chun críocha seachas críocha tráchtála, agus go háirithe seachas chun paisinéirí nó earraí a iompar, chun seirbhísí a sholáthar ar chomaoin nó chun críocha údarás poiblí;”,

(b) in alt 96—

(i) i mír (a) d’fho-alt (2A) trí “peitreal” a chur in ionad “peitreal díluaidhe” sa dá áit a bhfuil sé,

(ii) i mír (b) d’fho-alt (2A) trí “agus a bhfuil cion sulfair uasta ann mar a fhoráiltear sa Sceideal sin” a scriosadh,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 97:

“Loingseoireacht áineasa phríobháideach.

97A.— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), féadfar ola throm a fómhasadh de réir an ráta a shonraítear i Sceideal 2 maidir le hola throm eile (dá ngairtear “ola gáis mharcáilte” san alt seo) a úsáid le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (1), déanfaidh úinéir an árthaigh a úsáidtear le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí, tráth nach déanaí ná an chéad lá de Mhárta tar éis na bliana féilire inar ceannaíodh an ola gáis mharcáilte lena húsáid amhlaidh, na nithe seo a leanas a sheachadadh ar oifigeach—

(a) tuairisceán, i cibé foirm a theastóidh ó na Coimisinéirí, maidir leis an gcainníocht i lítir d’ola gáis mharcáilte a ceannaíodh sa bhliain féilire sin, agus

(b) méid cánach ola mianra arna ríomh de réir ráta 32.069 cent an lítear (arb é an difríocht é idir an ráta cánach ola mianra d’ola gáis mharcáilte agus an ráta d’ola throm a úsáidtear le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí) a íoc ar an gcainníocht sin.

(3) Déanfaidh an t-úinéir dá dtagraítear i bhfo-alt (2), mar aon le hadmhálacha deimhnithe maidir leis an ola gáis mharcáilte go léir a ceannaíodh, taifead a choimeád i dtaobh na hola gáis marcáilte sin, i cibé foirm a theastóidh ó na Coimisinéirí.

Eitilt áineasa phríobháideach.

97B.— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (6), féadfar ola throm nár fómhasadh de réir an ráta a shonraítear i Sceideal 2 maidir le hola throm a úsáidtear le haghaidh aerloingseoireachta a úsáid le haghaidh eitilte áineasa príobháidí.

(2) I gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (1), déanfaidh an duine a d’úsáid an ola throm lena mbaineann, tráth nach déanaí ná an chéad lá de Mhárta tar éis na bliana féilire inar úsáideadh an ola throm amhlaidh, na nithe seo a leanas a sheachadadh ar oifigeach—

(a) tuairisceán, i cibé foirm theastóidh ó na Coimisinéirí, maidir leis an gcainníocht i lítir den ola throm sin a ceannaíodh le haghaidh eitilte áineasa príobháidí sa bhliain féilire sin, agus

(b) an cháin ola mianra, arna ríomh de réir an ráta atá leagtha síos i Sceideal 2 maidir le hola throm a úsáidtear le haghaidh aerloingseoireachta, a íoc ar an gcainníocht sin.

(3) Faoi réir fho-alt (4), i gcás ina suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur úsáideadh gásailín eitlíochta, ar ar íocadh cáin ola mianra, le haghaidh aerloingseoireachta seachas eitilt áineasa phríobháideach, déanfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur, an méid cánach ola mianra a íocadh lúide méid arna ríomh de réir ráta €166.16 an 1,000 lítear a aisíoc le húsáideoir an ghásailín eitlíochta sin.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) ach amháin maidir le gásailín eitlíochta ar ar íocadh cáin ola mianra ar dháta i ndiaidh don alt seo a theacht i ngníomh.

(5) (a) Déanfar éilimh ar aisíoc faoi fho-alt (3) i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí agus is i leith gásailín eitlíochta arna úsáid laistigh de thréimhse nach giorra ná mí féilire agus nach faide ná 6 mhí féilire a bheidh siad.

(b) Ní fhéadfar aisíoc faoi fho-alt (3) a dhéanamh mura ndéantar an t-éileamh laistigh de 4 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás áirithe.

(6) Chun críocha an tuairisceáin agus na híocaíochta faoi fho-alt (2), agus an aisíoca faoi fho-alt (3), coimeádfaidh na daoine lena mbaineann, i cibé foirm a theastóidh ó na Coimisinéirí, taifid iomlána chruinne maidir leis an mbreosla lena mbaineann a cheannach, a fháil, a stóráil agus a úsáid.”,

(d) trí alt 99 a scriosadh,

(e) in alt 100(1)—

(i) trí mhíreanna (e) agus (j) a scriosadh,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (g):

“(g) ar ola mhianra a bheartaítear a úsáid nó a úsáideadh chun críocha dí-ocsaídithe cheimicigh nó i bpróisis leictrilíteacha nó miotalóireachta;”,

(iii) i mír (h), trí “loingseoireacht áineasa phríobháideach” a chur in ionad “in árthaí áineasa príobháideacha”,

(iv) i mír (n), trí “árthach a úsáidtear i gcomhair loingseoireachta áineasa príobháidí” a chur in ionad “árthach áineasa príobháideach”,

(v) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (n):

“(o) ar ola mhianra a bheartaítear a úsáid nó a úsáideadh chun leictreachas a tháirgeadh, i gcás ina bhfuil leictreachas den sórt sin faoi réir Cánach Leictreachais faoi fho-alt (1) d’alt 52 den Acht Airgeadais 2008, nó ina soláthraítear lena thomhailt lasmuigh den Stát é.”.

(2) (a) Ach amháin i gcás ina bhfuil feidhm ag mír (b) (c), tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Samhain 2008.

(b) Tiocfaidh fomhír (v) de mhír (e) d’fho-alt (1) i ngníomh an 1 Deireadh Fómhair 2008.

(c) Maidir le fomhír (ii) de mhír (e) d’fho-alt (1) agus, a mhéid a bhaineann sí le scriosadh mhír (e) d’alt 100(1) den Acht Airgeadais 1999, fomhír (i) den mhír sin, tiocfaidh siad i ngníomh ó dháta rite an Achta seo.

Leasú ar alt 78A (faoiseamh i gcomhair grúdlann beag) den Acht Airgeadais 2003.

73 .— Leasaítear alt 78A (a cuireadh isteach le halt 63 den Acht Airgeadais 2005) den Acht Airgeadais 2003 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) (a) Chun críocha fho-alt (1)(b) ní mheasfar grúdlann a bheith neamhspleách ar ghrúdlann eile de réir dlí agus ó thaobh na heacnamaíochta i gcás ina bhfuil na grúdlanna ar úinéireacht nó ar pháirtúinéireacht go díreach nó go neamhdhíreach—

(i) ag an duine céanna, nó

(ii) ag cuideachtaí comhlachaithe de réir bhrí alt 432 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó ag eintitis dhlíthiúla atá ar comhréir le cuideachtaí comhlachaithe den sórt sin.

(b) D’ainneoin fho-alt (1)(b) agus mhír (a), i gcás ina mbeidh dhá ghrúdlann nó níos mó ar úinéireacht go díreach nó neamhdhíreach ag duine dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) de mhír (a) agus nach mó ná 20,000 heictilítear comhchainníocht iomlán na beorach a grúdaíodh sna grúdlanna sin i gcaitheamh na bliana féilire roimhe sin, féadfar déileáil leo chun críocha an ailt seo mar aon ghrúdlann amháin atá neamhspleách de réir dlí agus ó thaobh na heacnamaíochta de ar aon ghrúdlann eile.”.

Rátaí cánach táirgí tobac.

74 .— Leasaítear an tAcht Airgeadais 2005 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin (arna leasú le halt 62 den Acht Airgeadais 2007):

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Táirgí Tobac

An Cineál Táirge

An Ráta Cánach

Toitíní

€160.57 an míle i dteannta méid atá comhionann le 17.92 faoin gcéad den phraghas ar a miondíoltar na toitíní

Todóga

€229.917 an cileagram

Tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh

€194.016 an cileagram

Tobac eile chun a chaite ina dheatach

€159.507 an cileagram

”.

Méadú ar mhál ar eischeadúnais miondíoltóirí.

75 .— Déanfar na dleachtanna máil a fhorchuirtear le halt 43 den Finance (1909-1910) Act 1910 ar na ceadúnais chun deochanna meisciúla a dhíol, i dtaca le ceadúnas aon mhiondíoltóra a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin agus a dheonaítear an 1 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir na rátaí a shonraítear sa dara colún den Tábla a ghabhann leis an alt seo ar gach eischeadúnas de thuairisc atá leagtha amach sa chéad cholún den Tábla os coinne an ráta atá leagtha amach sa dara colún, in ionad na rátaí a shonraítear i gcolún (3) de Chuid I den Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais 1992 i leith na gceadúnas sin.

AN TÁBLA

Tuairisc ar Eischeadúnas Miondíoltóra

Ráta Dleachta

Miondíoltóir biotáille

€300

Miondíoltóir beorach

€300

Miondíoltóir fíona

€300

Miondíoltóir leanna úll

€300

Miondíoltóir milseán

€300

Aisghairm i ndáil le dlí máil.

76 .— (1) Aisghairtear na hachtacháin atá leagtha amach i gCuid 1 agus i gCuid 2 de Sceideal 3, agus cúlghairtear na hachtacháin sin atá leagtha amach i gCuid 2, go feadh an méid a luaitear sa tríú colún de na Codanna sin os coinne na tagartha don achtachán lena mbaineann.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

Leasú ar phionóis ar chiontú go hachomair mar gheall ar chionta máil áirithe.

77 .— (1) Faoi réir fho-alt (2), i ngach foráil atá sonraithe i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an alt seo cuirfear in ionad an méid atá leagtha amach i gcolún (2) den Tábla sin ag an iontráil sin an méid atá leagtha amach ag an iontráil chomhréire i gcolún (3) den Tábla sin.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le cion a dhéantar ar lá tar éis an tAcht seo a rith.

AN TÁBLA

Achtachán a leasaítear

An méid atá le hionadú

An méid atá le cur isteach

(1)

(2)

(3)

An tAcht um Gheall-Chur 1931:

alt 2(2)

€3,000

€5,000

An tAcht Airgeadais 1992:

alt 139(2)

alt 139(4)

alt 139(5)(a)

€1,265

€1,265

€1,265

€5,000

€5,000

€5,000

An tAcht Airgeadais 1999:

alt 102(2)

alt 102(4)(a)

€3,000

€3,000

€5,000

€5,000

An tAcht Airgeadais 2001:

alt 119(3)(a)

alt 124

€3,000

€3,000

€5,000

€5,000

An tAcht Airgeadais 2002:

alt 67(4)

alt 76

alt 77(2)

alt 78(4)

alt 78(6)(b)

alt 78(7)

€3,000

€3,000

€3,000

€3,000

€3,000

€3,000

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000

An tAcht Airgeadais 2003:

alt 79(7)

alt 79(8)(a)

€3,000

€3,000

€5,000

€5,000

An tAcht Airgeadais 2005:

alt 78(2)

alt 78(5)(a)

€3,000

€3,000

€5,000

€5,000

Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais 1992.

78 .— Leasaítear alt 130 den Acht Airgeadais 1992 tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “athchóiriú”:

“ciallaíonn ‘astaíochtaí CO 2 ’ an leibhéal astaíochtaí dé-ocsáide carbóin (CO2) atá ag feithicil, ar leibhéal é arna thomhas de réir fhorálacha Threoir 80/1268/CEE an 16 Nollaig 198020 ón gComhairle (arna leasú) agus arna liostú san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 70/156/CEE an 6 Feabhra 1970 21 ón gComhairle (arna leasú) agus atá san áireamh sa deimhniú iomchuí cineál-cheadaithe CE nó sa deimhniú iomchuí comhréireachta CE nó in aon doiciméid cuí eile lena ndaingnítear comhlíonadh aon bheart arna ndéanamh chun éifeacht a thabhairt sa Stát d’aon ionstraim de chuid na gComhphobal Eorpach a bhaineann le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i leith cineál-cheadaithe don chineál feithicle lena mbaineann;”.

Leasú ar alt 132 (dleacht mháil a mhuirearú) den Acht Airgeadais 1992.

79 .— (1) Leasaítear alt 132 den Acht Airgeadais 1992 i bhfo-alt (3)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a), (aa) agus (b):

“(a) i gcás gur feithicil de chuid earnáil A an fheithicil is ábhar don chlárú nó don dearbhú lena mbaineann—

(i) faoi threoir an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo, nó

(ii) i gcás—

(I) nach féidir leibhéal na n-astaíochtaí CO 2 a dhaingniú faoi threoir an deimhnithe cineálcheadaithe AE iomchuí nó an deimhnithe comhréire AE iomchuí, agus

(II) nach deimhin leis na Coimisinéirí an leibhéal astaíochtaí CO 2 faoi threoir aon doiciméid eile a thugtar ar aird mar thaca leis an dearbhú le haghaidh clárú,

de réir méid is ionann agus an céatadán is airde a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo de luach na feithicle nó €720, cibé acu is mó,”,

agus

(b) tríd an Tábla seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“AN TÁBLA

Astaíochtaí CO 2 (CO 2 g/km)

An céatadán de luach na feithicle is iníoctha

0g/km suas le 120g/km agus é sin san áireamh

14% nó €280 cibé acu is mó

Níos mó ná 120g/km, suas le 140g/km agus é sin san áireamh

16% nó €320 cibé acu is mó

Níos mó ná 140g/km, suas le 155g/km agus é sin san áireamh

20% nó €400 cibé acu is mó

Níos mó ná 155g/km, suas le 170g/km agus é sin san áireamh

24% nó €480 cibé acu is mó

Níos mó ná 170g/km suas le 190g/km agus é sin san áireamh

28% nó €560 cibé acu is mó

Níos mó ná 190g/km suas le 225g/km agus é sin san áireamh

32% nó €640 cibé acu is mó

Níos mó ná 225g/km

36% nó €720 cibé acu is mó

”.

(2) Tagann an t-alt seo in éifeacht an 1 Iúil 2008.

Leasú ar alt 134 (faoisimh bhuana) den Acht Airgeadais 1992.

80 .— Leasaítear alt 134 den Acht Airgeadais 1992 i bhfo-alt (11) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) (seachas an coinníoll a ghabhann leis an mír sin):

“(b) i mír (a) ciallaíonn ‘conarthaí féintiomána gearrthéarma’ conarthaí faoina bhfruilítear feithiclí le daoine chun go dtiomáinfidís iad ar feadh aon téarma nó cuid de théarma, ar téarma é, nuair a chuirtear é le téarma aon fhruilithe den sórt sin ar an bhfeithicil chéanna nó ar aon fheithicil eile leis an duine céanna, nach mó ná 5 seachtaine in aon tréimhse 12 mhí ó dháta thosach feidhme an fhruilithe deiridh:”.

Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe, nó ar fheithiclí breosla sholúbtha áirithe, nó ar fheithiclí leictreacha áirithe, nó ar ghluaisrothair leictreacha áirithe.

81 .— Leasaítear Caibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad alt 135C (ar cuireadh alt 65 den Acht Airgeadais 2007 ina ionad):

“135C.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘feithicil leictreach hibrideach’ feithicil a fhaigheann a cumhacht ghluaiste ó theaglaim de mhótar leictreach agus inneall dócháin inmheánaigh, agus is féidir a thiomáint le leictreachas amháin ar feadh cuid ábhartha dá gnáth-thimthriall tiomána;

ciallaíonn ‘ feithicil breosla sholúbtha ’ feithicil a fhaigheann a cumhacht ghluaiste ó inneall dócháin inmheánaigh atá in ann cumasc d’eatanól agus de pheitreal a úsáid, i gcás íosmhéid 85 faoin gcéad d’eatanól a bheith sa chumasc sin;

ciallaíonn ‘feithicil leictreach’ feithicil a fhaigheann a cumhacht ghluaiste go heisiach ó mhótar leictreach;

ciallaíonn ‘gluaisrothar leictreach’ gluaisrothar a fhaigheann a cumhacht ghluaiste go heisiach ó mhótar leictreach.

(2) I gcás ina ndéanann duine feithicil de chuid earnáil A nó feithicil de chuid earnáil B a chlárú den chéad uair le linn na tréimhse ó 1 Eanáir 2008 go 30 Meitheamh 2008 agus gur deimhin leis na Coimisinéirí—

(a) gur feithicil leictreach hibrideach arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil, nó

(b) gur feithicil bhreosla sholúbtha arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil,

ansin féadfaidh na Coimisinéirí 50 faoin gcéad den cháin cláraithe feithiclí is iníoctha nó a íocadh de réir mhíreanna (a), (aa), (b) nó (c) d’alt 132(3) a loghadh nó a aisíoc leis an duine sin.

(3) (a) I gcás ina ndéanfaidh duine feithicil de chuid earnáil A nó feithicil de chuid earnáil B a chlárú den chéad uair le linn na tréimhse ó 1 Iúil 2008 go 31 Nollaig 2010 agus gur deimhin leis na Coimisinéirí—

(i) gur feithicil leictreach hibrideach arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil, nó

(ii) gur feithicil bhreosla sholúbtha arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil,

ansin féadfaidh na Coimisinéirí suas le huasmhéid €2,500 den cháin cláraithe feithiclí is iníoctha nó a íocadh faoi threoir an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo de réir mhíreanna (a), (b) nó (c) d’alt 132(3) a loghadh nó a aisíoc leis an duine sin.

(b) San fho-alt seo ciallaíonn “aois”, i ndáil le feithicil an t-am atá caite ón dáta a tháinig an fheithicil i seirbhís den chéad uair.

AN TÁBLA

Aois na feithicle

An méid uasta a fhéadfar a loghadh nó a aisíoc

Feithicil nua, céadchlárú

Ní feithicil nua ach níos lú ná 2 bhliain

2 bhliain nó níos mó ach níos lú ná 3 bliana

3 bliana nó níos mó ach níos lú ná 4 bliana

4 bliana nó níos mó ach níos lú ná 5 bliana

5 bliana nó níos mó ach níos lú ná 6 bliana

6 bliana nó níos mó ach níos lú ná 7 mbliana

7 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 8 mbliana

8 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 9 mbliana

9 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 10 mbliana

10 mbliana nó níos mó

€2,500

€2,250

€2,000

€1,750

€1,500

€1,250

€1,000

€750

€500

€250

Nialas

(4) Maidir le feithicil earnáil A nó feithicil earnáil B a cláraíodh den chéad uair le linn na tréimhse ó 1 Eanáir 2008 go 31 Nollaig 2010 tá sí díolmhaithe ó cháin cláraithe feithiclí i gcás inar deimhin leis na Coimisinéirí gur feithicil leictreach arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil sin.

(5) Maidir le gluaisrothar leictreach a cláraíodh den chéad uair le linn na tréimhse 1 Eanáir 2008 go 31 Nollaig 2010 tá sé díolmhaithe ó cháin cláraithe feithiclí i gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí gur gluaisrothar leictreach arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil sin.”.

20IO Uimh. L 375 an 31 Nollaig 1980, lch. 36

21IO Uimh. L 42 an 23 Feabhra 1970, lch. 1