Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

4 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 2008


ACHT NA bPASANNA 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

3 . Fógraí a sheirbheáil.

4 . Rialacháin.

5 . Caiteachas.

CUID 2

Pasanna agus Deimhnithe Taistil Éigeandála

6 . Iarratas ar phas.

7 . Faisnéis agus doiciméid atá le cur ag gabháil le hiarratas ar phas.

8 . Sonraí pearsanta a phróiseáil.

9 . Tréimhsí bailíochta pasanna.

10 . An t-ainm ina n-eisítear pas.

11 . Athshannadh inscne.

12 . Diúltú pas a eisiúint.

13 . Faisnéis a úsáid agus foirm na bpasanna.

14 . Pasanna do leanaí.

15 . Saoráidí taistil éigeandála.

16 . Pasanna taidhleoireachta agus pasanna oifigiúla.

17 . Nósanna imeachta maidir le pasanna a chailltear nó a ghoidtear.

18 . Pasanna a chealú agus a thabhairt suas.

19 . Achomhairc.

20 . Cionta.

21 . An bhrí atá le “bréagach” agus “déanamh”.

22 . Cionta a thriail go hachomair.

23 . Imeachtaí a bhaineann le cionta arna ndéanamh lasmuigh den Stát.

24 . Dliteanas i leith cionta ag comhlachtaí corpraithe.

25 . Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí 1997.

26 . Pasanna le fanacht ina maoin de chuid an Aire.

27 . Cosaint.

CUID 3

Ilghnéitheach

28 . Leasú ar an Acht um Oifigigh Taidhleoireachta agus Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar) 1993.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Uchtála 1952

1952, Uimh. 25

An tAcht Uchtála 1991

1991, Uimh. 14

An tAcht um Bannaí 1997

1997, Uimh. 16

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004

2004, Uimh. 3

An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

1988, Uimh. 25

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht um Oifigigh Taidhleoireachta agus Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar) 1993

1993, Uimh. 33

An tAcht um Chaomhnóireacht Naíon 1964

1964, Uimh. 7

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

2003, Uimh. 31

Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 1956

1956, Uimh. 26

Achtanna Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 1956 go 2004

Na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

Achtanna Clárú na gClubanna 1904 go 2004

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 2008


ACHT NA bPASANNA 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE GNÓTHAÍ EACHTRACHA D’EISIÚINT PASANNA CHUIG SAORÁNAIGH ÉIREANNACHA AR PASANNA IAD A ÚSÁIDFIDH SIAD MAR FHIANAISE AR CHÉANNACHT AGUS AR SHAORÁNACHT, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SONRAÍ PEARSANTA, LENA nÁIRÍTEAR SONRAÍ BITHMHÉADRACHA, A PHRÓISEÁIL, MAIDIR LE PASANNA A EISIÚINT AGUS MAIDIR LE hIONTAOFACHT AN CHÓRAIS EISIÚNA PASANNA A CHOTHABHÁIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE PASANNA A CHEALÚ AGUS A THABHAIRT SUAS IN IMTHOSCA ÁIRITHE, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CIONTA A BHAINEANN LE PASANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE DEIMHNITHE TAISTIL ÉIGEANDÁLA A EISIÚINT IN IMTHOSCA ÁIRITHE, DO LEASÚ AN ACHTA UM OIFIGIGH TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSALACHTA (SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR) 1993 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[26 Márta, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: