An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 3 Maoin a Choigistiú ) Ar Aghaidh (CUID 5 Fianaise a Sholáthar )

7 2008

TODO

Caibidil 4

Maoin a Fhorghéilleadh

Ordú forghéillte seachtrach a tharchur chuig stát ainmnithe lena fhorfheidhmiú.

58 .— (1) Más rud é go mbaineann ordú cúirte le maoin a fhorghéilleadh i stát ainmnithe, déanfaidh cláraitheoir nó cléireach na cúirte lena mbaineann, ar iarratas a fháil chuige sin agus faoi réir aon choinníollacha a shonrófar le rialacha cúirte, na nithe seo a leanas a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí—

(a) cóip chuí-fhíordheimhnithe den ordú, agus

(b) deimhniú arna shíniú ag an gcláraitheoir nó ag an gcléireach á rá go bhfuil an t-am forordaithe maidir le hachomharc a thaisceadh imithe in éag nó, de réir mar a bheidh go rachaidh é in éag ar dháta sonraithe.

(2) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí na nithe seo a leanas a tharchur chuig an Údarás Lárnach lena dtarchur chuig an údarás cuí sa stát ainmnithe lena mbaineann—

(a) na doiciméid atá luaite i bhfo-alt (1),

(b) doiciméad arna shíniú ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó arna shíniú thar a cheann nó thar a ceann, á rá—

(i) go bhfuil an t-ordú i bhfeidhm agus nár sásaíodh é, agus

(ii) gur láithrigh an cosantóir nó go raibh ionadaíocht aige nó aici ag na himeachtaí ina ndearnadh an t-ordú nó, murab amhlaidh an cás, cén dáta a thosaigh imeachtaí na cúirte agus cén dáta a fuair an cosantóir fógra ina dtaobh,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar ba chúis leis an ordú a dhéanamh,

(d) aon fhaisnéis eile a éilítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí, agus

(e) iarraidh go ndéanfar an mhaoin lena mbaineann a fhorghéilleadh agus go ndéanfar í a dhiúscairt.

Ordú forghéillte seachtrach a tharchur chuig an Stát lena fhorfheidhmiú.

59 .— (1) Féadfaidh an chúirt a rinne ordú forghéillte seachtrach é a tharchur chuig an Údarás Lárnach, nó féadfar é a tharchur chuig an Údarás Lárnach thar ceann na cúirte sin, in éineacht le hiarraidh chun é a fhorfheidhmiú.

(2) Beidh na nithe seo a leanas ag gabháil le hordú forghéillte seachtrach—

(a) cóip chuí-dheimhnithe den ordú,

(b) ráiteas ón gcúirt, nó thar ceann na cúirte, a rinne an t-ordú, á rá—

(i) go bhfuil an t-ordú i bhfeidhm agus nach bhfuil sé ina ábhar d’achomharc, agus

(ii) más rud é nár láithrigh an duine ar ina choinne nó ina coinne a rinneadh é sna himeachtaí lena mbaineann, go bhfuair an duine fógra i dtaobh na n-imeachtaí luath go leor le go bhféadfadh sé nó sí cosaint a dhéanamh sna himeachtaí,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar arb é an cion é ba chúis leis an ordú a dhéanamh, agus

(d) aon aistriúcháin atá ag teastáil,

agus beidh aon fhaisnéis bhreise ann a éilítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

Ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh.

60 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás Lárnach, tar éis ordú forghéillte seachtrach agus doiciméid a ghabhann leis a fháil, a chur faoi deara iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú (“ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh”) chun maoin inréadaithe sa Stát lena mbaineann an t-ordú forghéillte seachtrach a fhorghéilleadh.

(2) Beidh an iarraidh, na doiciméid a ghabhann léi agus aon doiciméid ghaolmhara eile, nó cóipeanna díobh, ag gabháil leis an iarratas.

(3) Tar éis an t-iarratas a fháil, féadfaidh an Chúirt, faoi réir fho-alt (4), ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a dhéanamh.

(4) Ní fhéadfaidh an Chúirt ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a dhéanamh mura rud é—

(a) go bhfuil sí sásta—

(i) go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh le toiliú an Aire, agus

(ii) maidir leis na nithe a luaitear in alt 59 (2)(b),

(iii) gur iompar coiriúil an t-iompar ba chúis leis an ordú forghéillte seachtrach a dhéanamh, agus

(iv) go bhfuil déanamh an ordaithe, thairis sin, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí,

agus

(b) gur tugadh deis d’aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin, nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin, is ábhar don ordú forghéillte seachtrach, chun cúis a shuíomh le nach ceart an t-ordú a dhéanamh.

(5) Oibríonn ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh chun aon cheart nó leas sa mhaoin a bhaint den chosantóir sna himeachtaí ina ndearnadh an t-ordú forghéillte seachtrach agus chun an mhaoin a dhílsiú do Choimisinéir an Gharda Síochána.

(6) Déanfar an mhaoin fhorghéillte nó na fáltais ó díol na maoine a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste de réir ordacháin an Aire Airgeadais, mura rud é, ar iarraidh chuige sin ag an stát ainmnithe lena mbaineann nó thar ceann an stáit sin agus de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí, go bhforálann an Chúirt a mhalairt.

(7) Maidir leis an gCúirt—

(a) féadfaidh sí ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas ó aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin lena mbaineann nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin lena mbaineann nó go ndéanann an t-ordú difear dó nó di ar shlí eile agus féadfaidh sí, i dtaca leis sin de, dul i gcomhairle leis an gcúirt a rinne an t-ordú forghéillte seachtrach, agus

(b) déanfaidh sí—

(i) ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a athrú de réir aon athraithe arna dhéanamh san ordú forghéillte seachtrach, agus

(ii) más deimhin léi go ndearnadh an t-ordú forghéillte seachtrach a chúlghairm, é a urscaoileadh.

(8) Níl feidhm ag an Police (Property) Act 1897 maidir le maoin atá arna dílsiú do Choimisinéir an Gharda Síochána de bhua an ailt seo.

(9) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon mhaoin a shealbhaíonn an Garda Síochána faoi alt 61(4) d’Acht 1994.

(10) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon achtachán lena ndéantar maoin a fhorghéilleadh, nó lena bhféadfar a ordú maoin a fhorghéilleadh, de thoradh ciontaithe i gcion.