An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Comhchomhairli Tionscail Claraithe.) Ar Aghaidh (CUID VII. Forala Sealadacha maidir le hOrduithe Paighe (Rata Caighdeanach agus Orduithe Bonais faoin Ordu Cumhachta Prainne (Uimh. 166), 1942, agus faoin Ordu Cumhachta Prainne (Uimh. 260), 1943.)

26 1946

AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

CUID VI.

Aighnis Cheirde.

“Oibrí” chun críocha Coda VI.

66. —Sna hailt ina dhiaidh seo den Chuid seo ciallaíonn an focal “oibrí” duine ar bith, is oibrí do réir bhrí ailt 4 den Acht seo nó is oibrí talmhaíochta, do réir bhrí an Achta um Páigh Thalmhaíochta, 1936 (Uimh. 53 de 1936) .

Cumhacht na Cúirte chun aighneas ceirde a fhiosrú.

67. —(1) Faoi réir forál an ailt seo, féadfaidh an Chúirt, i gcás aighneas ceirde a bheith ann nó a bheith ag tuar, an t-aighneas a fhiosrú.

(2) Ní fhiosróidh an Chúirt aighneas ceirde idir dhaoine a mbeidh ionadaíocht acu ar chomhchomhairle thionscail chláraithe mura rud é—

(a) go n-iarrfaidh an chomhairle é, nó

(b) gur dóigh leis an gCúirt gur cosúil saotharstad a theacht den aighneas.

(3) Ní fhiosróidh an Chúirt aighneas lena mbaineann alt 11 d'Acht Bhord Soláthair an Leictreachais (Aosliúntas), 1942 (Uimh. 17 de 1942) , ach amháin ar an mbínse a bunaíodh faoi alt 9 den Acht sin dá iarraidh sin.

(4) Ní dhéanfaidh an Chúirt aighneas ceirde a mbeidh baint ag ceardchumann leis a fhiosrú, má chruthaíonn an ceardchumann chun sástachta na Cúirte go bhfuil comhaontú i bhfeidhm idir an ceardchumann agus na páirtithe eile san aighneas lena bhforáltar modh eile chun an t-aighneas a chinneadh, mura rud é gur dóigh leis an gCúirt gur cosúil saotharstad a theacht den aighneas.

(5) Ní fhiosróidh an Chúirt aighneas ceirde idir dhaoine lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe, do réir bhrí Coda III den Acht seo, i dtaobh nithe lena mbaineann an comhaontú mura rud é—

(a) go n-iarrfaidh páirtí sa chomhaontú é, nó

(b) gur dóigh leis an gCúirt gur cosúil saotharstad a theacht den aighneas.

Moladh ón gCúirt i dtaobh aighnis cheirde.

68. —(1) Déanfaidh an Chúirt, tar éis aighneas ceirde a fhiosrú, moladh ina leagfaidh amach a tuairim ar chearta an aighnis agus na téarmaí ar ar chóir, mar mhaithe le leas an phobail agus d'fhonn síocháin tionscail a chothú, an t-aighneas a shocrú, ag féachaint go cuibhe do chothroimhe na dtéarmaí sin maidir leis na páirtithe lena mbainfidh agus don chosúlacht atá ann go mbeidh na téarmaí sin inghlactha acu.

(2) Cuirfidh an Chúirt moladh faoin alt seo in iúl do na páirtithe uile san aighneas agus do pé daoine eile is oiriúnach leis an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt freisin an moladh a fhoilsiú i pé slí is oiriúnach léi.

Oifigeach idir-réitigh do dhéanamh eadarghabhála in aighneas ceirde.

69. —(1) Féadfaidh cathaoirleach na Cúirte, sar a dtosnóidh an Chúirt ar aighneas ceirde a fhiosrú, oifigeach idir-réitigh a cheapadh chun bheith ina eadarghabhálaí san aighneas chun buan-shocrú a dhéanamh air nó pé socrú sealadach a áiritheos ná tarlóidh aon tsaotharstad faid a bheas an t-aighneas á fhiosrú.

(2) Féadfaidh cathaoirleach na Cúirte údarás ginearálta a thabhairt d'oifigeach idir-réitigh chun gníomhú ina eadarghabhálaí maidir le haighnis cheirde i gcoitinne nó le haighnis cheirde de chineál áirithe.

Aighneas ceirde a chur faoi eadráin.

70. —I gcás aighneas ceirde a bheith tar éis tarlachtain nó a bheith ag tuar, féadfaidh an Chúirt, le toiliú gach páirtí a mbeidh baint acu leis an aighneas, an t-aighneas a chur faoi eadráin duine amháin nó níos mó (lena n-íocfar pé táillí a chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais) nó féadfaidh an Chúirt féin eadráin a dhéanamh ar an aighneas.

An Chúirt d'fhiosrú aighneas ceirde áirithe a dtiocfaidh saotharstad díobh agus cumhacht chun dámhachtana a dhéanamh ina leith.

71. —(1) Más eol don Chúirt aighneas ceirde a bheith tar éis tarlachtain a dtáinig saotharstad de in aon cheird nó tionscal, féadfaidh an Chúirt an t-aighneas a fhiosrú, más deimhin léi ná fuil aon cheardchumann oibrithe ag cur an aighnis chun cinn nó ag cabhrú leis.

(2) Má chinneann an Chúirt ar aighneas ceirde a fhiosrú do réir an ailt seo, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) bhéarfaidh an Chúirt go bhfoilseofar, i nuachtán amháin ar a laghad a léitear sa líomatáiste inar tharla an t-aighneas, fógra i dtaobh an ama (nach luaithe ná dhá lá glan tar éis dáta foilsithe an nuachtáin sin) agus na háite ina suífidh an Chúirt chun fianaise a ghlacadh maidir leis an aighneas ó dhaoine a mbeidh baint acu leis;

(b) déanfaidh an Chúirt, ag an suí sin nó ag aon athchomóradh air, fianaise a ghlacadh maidir leis an aighneas ó gach duine a thiocfas ina láthair chun fianaise a thabhairt agus ar dóigh leis an gCúirt baint a bheith aige leis an aighneas;

(c) ar fhianaise a éisteacht, déanfaidh an Chúirt, mar is cuibhe léi—

(i) a chinneadh gan aon ní a dhéanamh maidir leis an aighneas, nó

(ii) moladh a fhoilsiú ag leagadh amach tuairime na Cúirte ar chearta an aighnis agus ar an slí inar chóir é a shocrú, nó

(iii) dámhachtain a dhéanamh (ná beidh ar neamhréir ina téarmaí le comhaontú fostaíochta cláraithe, do réir bhrí Coda III den Acht seo) ag leagadh amach na gcoinníoll ar ar chóir, i dtuairim na Cúirte, an t-aighneas a shocrú.

Eifeacht dámhachtana faoi alt 71.

72. —Aon uair a dhéanfas an Chúirt dámhachtain faoi alt 71 den Acht seo maidir le haon oibrithe agus a bhfostórí, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) beidh an dámhachtain i bhfeidhm go ceann na tréimhse de thrí mhí dar tosach dáta na dámhachtana;

(b) aon fhostóir a dhéanfas nó a chomhaontós, gan toiliú na Cúirte, oibrí ar bith a fhostú, i rith na tréimhse sin, faoi choinníollacha a bheas ar neamhréir le coinníollacha na dámhachtana, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air.