An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948) Ar Aghaidh (CUID II. Oifigigh Bhunaithe.)

4 1948

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 , a ghairm den Acht seo.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

Acht 1925.

ciallaíonn an abairt “Acht 1925” an t Acht Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh. 5 de 1925) ;

an tAire iomchuí.

ciallaíonn an abairt “an tAire iomchuí”—

(a) i gcás inar coiste gairm-oideachais an t-údarás áitiúil atá i gceist, an tAire Oideachais,

(b) i gcás inar coiste talmhaíochta an t-údarás áitiúil atá i gceist, an tAire Talmhaíochta,

(c) in aon chás eile, an tAire;

an stát-sheirbhís.

folaíonn an abairt “an stát-sheirbhís” nuair a húsáidtear í gan cháiliú, i dteannta stát-sheirbhíse an Rialtais, na státsheirbhísí a luaitear i míreanna (a), (b), (e) agus (f) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Acht Aoisliúntas, 1936 (Uimh. 39 de 1936) ;

sochar oifige.

ciallaíonn an abairt “sochar oifige” aon tseomraí, ciondála, nó forliúntais eile in earraí (nó, do réir mar is gá sa chás, íocaíocht airgid in ionad na seomraí, na gciondáil, nó na bhforliúntas eile sin) a ghabhas le hoifig nó fostaíocht;

oifigeach bunaithe.

ciallaíonn an abairt “oifigeach bunaithe” oifigeach d'údarás áitiúil a bhfuil a ainm iontrálta sa chlár d'oifigigh bhunaithe atá á choimeád ag an údarás áitiúil sin faoi alt 8 den Acht seo;

post bunaithe.

tá leis an abairt “post bunaithe,” nuair a húsáidtear í maidir leis an stát-sheirbhís, an bhrí atá léi san Acht Aoisliúntas, 1936 (Uimh. 39 de 1936) ;

seirbhíseach bunaithe.

ciallaíonn an abairt “seirbhíseach bunaithe” seirbhíseach d'údarás áitiúil a bhfuil a ainm iontrálta sa chlár de sheirbhísigh bhunaithe atá á choimeád ag an údarás áitiúil sin faoi alt 38 den Acht seo;

oifigeach briogáide tóiteáin, seirbhíseach briogáide tóiteáin.

ciallaíonn na habairtí “oifigeach briogáide tóiteáin” agus “seirbhíseach briogáide tóiteáin,” faoi seach, oifigeach nó seirbhíseach d'údarás briogáide tóiteáin faoin Acht Briogáideacha Tóiteáin, 1940 (Uimh. 7 de 1940) , is d'aicme a sonrófar i rialacháin faoi alt 71 den Acht seo;

údarás cuain.

ciallaíonn an abairt “údarás cuain” údarás cuain do réir bhrí an Achta Cuanta, 1946 ( Uimh. 9 de 1946 );

comhlucht áitiúil.

tá leis an abairt “comhlucht áitiúil” an bhrí atá léi i gCuid IV d'Acht 1925;

údarás áitiúil.

ciallaíonn an abairt “údarás áitiúil,” faoi réir fo-ailt (7) d'alt 5 den Acht seo, aon chomhlucht acu seo a leanas:—

(a) údarás áitiúil chun críocha na nAcht Rialtais Áitiúil, 1925 go 1946, seachas bord ospidéil mheabhairghalar,

(b) coiste gairm-oideachais,

(c) coiste talmhaíochta,

(d) coiste freastail scoile,

(e) Bord Ospidéil Fhiabhrais Bhaile Atha Cliath,

(f) Bord Ospidéil Fhiabhrais Chorcaighe;

bord ospidéil mheabhair-ghalar.

ciallaíonn an abairt “bord ospidéil mheabhair-ghalar” comhbhord do réir bhrí an Achta Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 ( Uimh. 19 de 1945 );

oifigeach d'ospidéal meabhair-ghalar, seirbhíseach d'ospidéal meabhair-ghalar.

ciallaíonn na habairtí “oifigeach d'ospidéal meabhair-ghalar” agus “seirbhíseach d'ospidéal meabhair-ghalar,” faoi seach, oifigeach nó seirbhíseach a mbaineann a dhualgais ar fad leis na feidhmeanna atá dílsithe anois in údarás ospidéil mheabhairghalar faoin Acht Cóireála Meabhair-Ghalar, 1945 (Uimh. 19 de 1945) ;

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil;

oifigeach.

ní fholaíonn an focal “oifigeach” oifigeach d'ospidéal meabhairghalar ná duine i seilbh aon oifige dá luaitear in alt 17 den Acht Rialtais Áitiúil, 1941 ( Uimh. 23 de 1941 );

seirbhís áitiúil inphinsin.

ciallaíonn an abairt “seirbhís áitiúil inphinsin”—

(a) maidir le hoifigeach bunaithe, a sheirbhís áitiúil inphinsin arna cinneadh faoi Chuid II den Acht seo,

(b) maidir le seirbhíseach bunaithe, a sheirbhís áitiúil inphinsin arna cinneadh faoi Chuid III den Acht seo,

(c) maidir le hoifigeach inphinsin lena mbaineann Cuid IV d'Acht 1925, a sheirbhís chun críocha na Coda sin IV,

(d) maidir le hoifigeach inphinsin lena mbaineann aon Acht a ritheadh roimh Acht 1925 agus a bhaineas le haoisliúntas, a sheirbhís chun críocha an Achta sin;

oifigeach inphinsin.

ciallaíonn an abairt “oifigeach inphinsin” buan-oifigeach—

(a) a bheir a chuid aimsire ar fad do sheirbhís údaráis áitiúil amháin nó níos mó,

(b) i gcás oifigigh atá ag gníomhú mar ard-chláraitheoir breitheanna, básanna agus póstaíocha nó mar chláraitheoir póstaíocha, a bheir iarmhar a chuid aimsire do sheirbhís údaráis áitiúil amháin nó níos mó,

(c) ar gá gur dochtúir leighis cláraithe nó altra nó bean chabhartha a bheas ann, nó

(d) is oifigeach inphinsin chun críocha Coda IV d'Acht 1925;

oifig inphinsin.

ciallaíonn an abairt “oifig inphinsin” oifig oifigigh inphinsin;

buan-oifigeach.

ciallaíonn an focal “buan-oifigeach” oifigeach seachas oifigeach arna cheapadh—

(a) go ceann tréimhse sonraithe amháin,

(b) go dtí go gcríochnófaí obair nó dualgas sonraithe,

(c) go dtí go gceapfaí duine eile chun na hoifige, nó

(d) ar feadh duine eile a bheith as láthair nó faoi éagumas;

buan-tseirbhíseach.

ciallaíonn an focal “buan-tseirbhíseach” seirbhíseach ar fostaíocht bhuan lán-aimsire a fhostaíocht agus nach fostaíocht (seachas fostaíocht i gcáil mhaoirseachta) ar aon obair nó scéim oibreacha í agus a n-íoctar a costais go hiomlán nó go páirteach as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas chun fostaíocht a chur ar fáil agus chun fóirithint ar ghátar;

seirbhíseach.

ní fholaíonn an focal “seirbhíseach” seirbhíseach d'ospidéal meabhair-ghalar;

na hAchta Aoisliúntas.

ciallaíonn an abairt “na hAchta Aoisliúntas” na hAchta Aoisliúntas, 1834 go 1946;

neamhoiriúnacht.

ciallaíonn an focal “neamhoiriúnacht” neamhoiriúnacht oifigigh nó seirbhísigh dá oifig nó dá fhostaíocht, ach ní fholaíonn sé neamhoiriúnacht de dheasca éiglíochta coirp nó meabhrach nó sean-aoise.

Rialacháin a leagadh faoi bhráid an Oireachtais.

3. —Gach rialachán a déanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an rialachán a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán arna neamhniú dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán sin.

Tosach feidhme Coda II.

4. —Tiocfaidh Cuid II den Acht seo i ngníomh pé lá a cheapfas an tAire, le hordú, chuige sin.

Tosach feidhme Coda III.

5. —(1) Féadfaidh údarás áitiúil, le rún, a chinneadh go nglacfaid le Cuid III den Acht seo amhail ar dháta sonraithe, agus ó dháta sonraithe, nach luaithe ná mí tar éis dáta an rúin.

(2) Aon rún a rithfear faoin alt seo, beidh ann dearbhú ar an méid uasta daoine atá le bheith, aon tráth áirithe, i bhfostaíocht an údaráis áitiúil mar bhuan-tseirbhísigh.

(3) Is feidhm fhorcoimeádta chun críocha na n Acht um Bainistí Chontae, 1940 agus 1942, agus chun críocha an Achta nó na nAcht i dtaobh bainistí aon chontae-bhuirge, rún a rith faoin alt seo.

(4) Mí ar a laghad nó dhá mhí ar a mhéid roimh rún a rith faoin alt seo déanfar fógra i scríbhinn go bhfuiltear ar intinn an rún a thairiscint do thabhairt don Aire iomchuí agus—

(a) i gcás bardais chontae-bhuirge, do gach comhalta de chomhairle na buirge, nó

(b) in aon chás eile, do gach comhalta den údarás áitiúil.

(5) Má ritheann údarás áitiúil rún faoin alt seo á chinneadh go nglacfaid le Cuid III den Acht seo amhail ar dháta sonraithe agus uaidh sin amach, tiocfaidh an Chuid sin, agus an dearbhú sa rún ar an méid uasta daoine atá le bheith, aon tráth áirithe, i bhfostaíocht an údaráis áitiúil, i bhfeidhm maidir leo ar an dáta sin.

(6) Tiocfaidh Cuid III den Acht seo i ngníomh mar foráltar le fo-alt (5) den alt seo agus ní ar aon tslí eile.

(7) Ní fholaíonn tagairt i gCuid III den Acht seo d'údarás áitiúil tagairt d'aon údarás áitiúil ná beidh an Chuid sin tar éis teacht i ngníomh maidir leo.

(8) Ní bheidh d'éifeacht le tosach feidhme Coda III den Acht seo maidir le húdarás áitiúil go dtabharfaidh sé feidhm d'alt 53 d'Acht 1925 maidir leis an údarás áitiúil sin.

Costais an Aire.

6. —Na costais faoina raghaidh aon Aire ag riaradh an Achta seo déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

Athghairm.

7. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo d'athghairm a mhéid a sonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.