An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Cumann an Arachais Naisiunta ar Shlainte a Dhiscaoileadh.)

14 1950

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1950

CUID III.

Ilghneitheach.

Iocaíochta as an gCiste chun talamh, etc., d'fháil.

21. —(1) Féadfar íocaíochta a dhéanamh as an gCiste i leith caiteachais an Aire chun talamh, áitreabh, troscán nó trealamh d'fháil, áitreabh d'fhoirgniú nó d'athfhoirgniú, agus sealbhóidh an tAire thar ceann an Chiste aon talamh, áitreabh, troscán nó trealamh den tsórt sin.

(2) Ní déanfar íocaíocht faoi fho-alt (1) den alt seo an lú lá d'Iúil, 1954, ná dá éis, ach le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Beidh gnóthachan infheistíochta ann i leith íocaíocht a déanfar as an gCiste faoi fho-alt (1) den alt seo agus beidh an gnóthachan sin i bhfoirm ranníoc leis an gCiste i leith na n-íocaíocht a rinneadh as an gCiste.

Chun críocha an fho-ailt seo, tuigfear na híocaíochta a déanfar as an gCiste faoi fho-alt (1) den alt seo a bheith, ar an bhfoirinn a bhí ag an gCumann d'aistriú chun aon áitribh a gheofar de bhun an fho-ailt sin, arna laghdú an méid (a chomhaontós an tAire agus an tAire Airgeadais) is fiú an chuid den áitreabh sin a bheas á háitiú ag an bhfoirinn a bhí ag an gCumann.

(4) Na ranníoca a bheas le déanamh faoi fho-alt (3) den alt seo beid do réir rátaí ar a gcomhaontóidh an tAire agus an tAire Airgeadais ó am go ham agus íocfar isteach sa Chiste iad as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

(5) Féadfaidh an tAire aon tailte, áitribh, troscán nó trealamh a dhiúscairt a bheas faighte, foirgnithe nó athfhoirgnithe aige faoin alt seo agus íocfar isteach sa Chiste aon airgead a gheobhas sé i leith aon diúscartha den tsórt sin.

(6) Ní déanfar diúscairt faoi fho-alt (5) den alt seo an 1ú lá d'Iúil, 1954, ná dá éis, ach le toiliú an Aire Airgeadais.

(7) Ar bheith ag deighleáil aon uair roimh an 1ú lá d'Iúil, 1954, le haon ní a éireos as aon fháil, foirgniú nó athfhoirgniú de bhun fo-ailt (1) den alt seo nó a éireos as aon diúscairt de bhun fo-ailt (5) den alt seo, ní bheidh d'oblagáid ar an Aire an ní a chur faoi bhráid aon Aire eile ná toiliú ná ceadú aon Aire eile d'fháil.

(8) Measfar an t-alt seo a theacht i ngníomh an 1ú lá d'Iúil, 1949.

Srian le méadú ar luach saothair, etc.

22. —(1) Ní dleathach don choiste bainistí, gan toiliú an Aire, luach saothair d'íoc, i leith aon tréimhse tar éis an tAcht seo a rith, le haon duine a bhí, an 1ú lá d'Eanáir, 1950, ina oifigeach nó ina fhostaí ag an gCumann, do réir ráta is mó ná ráta luach saothair an duine sin an 1ú lá d'Eanáir, 1950.

(2) Ní dleathach don choiste bainistí, gan toiliú an Aire, luach saothair d'íoc, i leith aon tréimhse tar éis an tAcht seo a rith le haon duine a tháinig, tar éis an 1ú lá d'Eanáir, 1950, agus roimh an Acht seo a rith, chun bheith ina oifigeach nó ina fhostaí ag an gCumann, do réir ráta is mó ná ráta luach saothair oifigigh nó fostaí dá shamhail ag an gCumann an 1ú lá d'Eanáir, 1950.

(3) Ní dleathach don choiste bainistí, gan toiliú an Aire, socrú ná athrú a dhéanamh ar luach saothair aon duine a thiocfas chun bheith ina oifigeach nó ina fhostaí ag an gCumann tar éis an tAcht seo a rith.

(4) I gcás luach saothair a bhfuil scála breisíocht bliantúla ar áireamh ann a bheith ag oifigeach nó fostaí don Chumann, ní chuirfidh aon ní san alt seo srian le haon bhreisíocht acu a dheonadh do réir an scála.

Comhaltaí an choiste bhainistí a leanúint in oifig.

23. —(1) Más rud é nach mbeidh lá an aistrithe ceaptha an 1ú lá de Lúnasa, 1950, nó, má bhíonn sé ceaptha, gur lá éigin i ndiaidh an 1ú lá de Lúnasa, 1950, a bheas ann, ansin—

(a) na daoine a bhí, díreach roimh an 1ú lá de Lúnasa, 1950, i seilbh oifige mar chomhaltaí fostóirí, mar chomhaltaí daoine árachaithe (ainmnithe ceardchumainn) agus mar chomhaltaí daoine árachaithe (ainmnithe údarás áitiúla) den choiste bainistí, leanfaid, faoi réir aon fholúntas a tharlós de dheasca báis, éirí as oifig nó dícháilithe, de bheith i seilbh oifige mar chomhaltaí den tsórt sin go dtí lá an aistrithe, agus

(b) ní líonfar aon fholúntas a tharlós, an 1ú lá de Lúnasa, 1950, nó dá éis agus roimh lá an aistrithe, i measc na gcomhaltaí sin.

(2) Ní déanfar ceapadh comhaltaí fostóirí ná ainmniú comhaltaí daoine árachaithe (ainmnithe ceard-chumainn) ná toghadh comhaltaí daoine árachaithe (ainmnithe údarás áitiúla) den choiste bainistí chun bheith i seilbh oifige don bhliain dar tosach an 1ú lá de Lúnasa, 1950, agus, má déantar aon cheapadh, ainmniú nó toghadh den tsórt sin, beidh sé ar neamhní.

(3) Measfar fo-alt (2) den alt seo a theacht i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1950.

Coigeartuithe ar chistí agus cuntais.

24. —(1) Féadfaidh an tAire pé coigeartuithe a dhéanamh ar na cistí agus na cuntais maidir le hArachas Sláinte Náisiúnta atá faoina urlámhas a mheasfas sé is gá nó is fóirstineach de dhroim díscaoileadh an Chumainn a bheith ar feitheamh nó, tar éis an Cumann a bheith díscaoilte, de dhroim an díscaoilte sin.

(2) Beidh coigeartú faoi fho-alt (1) den alt seo faoi réir a cheaduithe ag an Aire Airgeadais.

(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais pé coigeartuithe a dhéanamh ar na cistí agus na cuntais maidir le hArachas Sláinte Náisiúnta atá faoina urlámhas a mheasfas sé is gá nó is fóirstineach de dhroim díscaoileadh an Chumainn a bheith ar feitheamh nó, tar éis an Cumann a bheith díscaoilte, de dhroim an díscaoilte sin.

Ordacháin maidir le ceanglais áirithe.

25. —(1) Má thugann an tAire ordachán nach gá nó nach fóirstineach, mar gheall ar dhíscaoileadh an Chumainn a bheith ar feitheamh nó, tar éis an Cumann a dhíscaoileadh, mar gheall ar an díscaoileadh sin, ceanglas sonraithe d'aon fhoráil atá sna hAchta, nó a rinneadh fúthu, a chomhlíonadh, ní comhlíonfar an ceanglas.

(2) Má thugann an tAire ordachán gur gá nó gur fóirstineach, mar gheall ar dhíscaoileadh an Chumainn a bheith ar feitheamh nó, tar éis an Cumann a dhíscaoileadh, mar gheall ar an díscaoileadh sin, ceanglas sonraithe d'aon fhoráil atá sna hAchta, nó a rinneadh fúthu, a chomhlíonadh faoi réir modhnuithe sonraithe, comhlíonfar an ceanglas faoi réir na modhnuithe sin.

(3) Aon ordachán a tabharfar faoin alt seo maidir le ceanglas i dtaobh cuntas nó airgid an Chumainn nó an Chiste beidh sé faoi réir a cheaduithe ag an Aire Airgeadais.

(4) San alt seo, folaíonn an focal “ceanglas” ceanglas maidir le tréimhse roimh an Acht seo a rith nó tréimhse ar roimh an Acht seo a rith do chuid di agus ina dhiaidh sin don chuid eile dhi.

Alt 81 d'Acht 1911 agus alt 16 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta agus um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1936 , a leasú.

26. —(1) Baineann an t-alt seo leis na hachtacháin seo a leanas:

(a) fo-ailt (10) agus (11) d'alt 81 d'Acht 1911 arna leasú le fo-alt (2) d'alt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1948 ( Uimh. 17 de 1948 ), agus

(b) mír (d) d'alt 16 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta agus um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1936 ( Uimh. 12 de 1936 ).

(2) I gcás na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1950, agus gach bliana dá éis sin, is é méid a bheas le híoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas isteach sa Chiste de bhun na n-achtachán lena mbaineann an t-alt seo, in ionad na suime dob iomchuí do réir na n-achtachán sin, ná ceathracha agus cheithre mhíle punt.

(3) Na méideanna a híocadh roimh an Acht seo a rith as airgead a sholáthraigh an tOireachtas isteach sa Chiste i leith na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1948, agus i leith na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1949, de bhun na n-achtachán lena mbaineann an t-alt seo, measfar gurb iad na méideanna iad a bhí dlite agus iníoctha suas go dtí dáta an Achta seo a rith do réir na n-achtachán sin i leith na mblian sin, agus, dá réir sin, ní bheidh aon choigeartuithe le déanamh i leith na méideanna sin.

Alt 17 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1947 , a leasú.

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 17 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1947 ( Uimh. 9 de 1947 ), trí na focail “i rith na bliana airgeadais sin” a scrios as fo-alt (2).

(2) Measfar an t-alt seo a theacht i ngníomh ar an Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1947 , a rith.

Athghairm.

28. —(1) Athghairmtear leis seo an Scottish Insurance Companies (Superannuation Fund) Order, Confirmation Act, 1914.

(2) Measfar an t-alt seo a theacht i ngníomh an 5ú lá d'Iúil, 1948.