An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Forála Breise.) Ar Aghaidh (Caibidil III. Leasuithe ar na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1950.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

Caibidil II.

Leasuithe ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951.

Léiriú (Caibidil II. Cuid V)

76. —(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “Acht 1924” Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 (Uimh. 19 de 1924) ;

ciallaíonn “Acht 1932” Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1932 (Uimh. 18 de 1932) ;

ciallaíonn “Acht 1951” an t Acht Leasa Shóisialaigh, 1951 (Uimh. 16 de 1951) ;

ciallaíonn “na hAchta” Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951;

ciallaíonn “pinsean” pinsean faoi na hAchta.

(2) Forléireofar an Chaibidil seo agus na hAchta mar aon ní amháin.

Rátaí pinsean.

77. —(1) Amhail ón 4ú lá d'Iúil, 1952, déanfar gach ceann de na rátaí 20 scilling, 15 scillinge, 10 scillinge agus 5 scillinge atá leagtha amach sa Táible a ghabhas le fo-alt (1) d'alt 4 d'Acht 1951 a mhéadú scilling agus sé pingne.

(2) Faoi réir ailt 13 d'Acht 1948 arna leasú leis an alt seo, is do réir an ráta atá leagtha amach sa Táible a ghabhas leis an bhfo-alt seo a bheas pinsean iníoctha amhail ón 2ú lá d'Eanáir, 1953, in ionad an ráta a ceaptar le halt 4 d'Acht 1951 arna leasú le fo-alt (1) den alt seo.

AN TAIBLE.

An Ráta Pinsin.

Acmhainn an Eilitheora nó an Phinsinéara

An ráta pinsin sa tseachtain

s. 

d.

Má tá acmhainn bhliantúil an éilitheora nó an phinsinéara arna ríomh go cuí—

gan bheith níos mó ná £52 10s. 0d.     ...     ...     ...     ...

21

6

 níos mó ná

£52 10s. 0d.  

gan bheith níos mó ná

£65 10s. 0d.

16

6

,,   ,,   ,,

£65 10s. 0d.

,,     ,,      ,,   ,,   ,,

£78 10s. 0d.

11

6

,,   ,,   ,,

£78 10s. 0d.

,,     ,,      ,,   ,,   ,,

£104 15s. 0d.

6

6

,,   ,,   ,,

£104 15s. 0d.

     ...     ...     ...     ...     ...

Neamhní

(3) Amhail ón 2ú lá d'Eanáir, 1953, déanfar acmhainn éilitheora nó pinsinéara a ríomh do réir na rialacha atá sa Seachtú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo in ionad í a ríomh do réir na bhforál ag a raibh feidhm go dtí sin.

(4) Amhail ón 2ú lá d'Eanáir, 1953—

(a) cuirfear “céad agus ceithre puint, cúig scillinge déag” in ionad “seasca agus cúig punt cúig scillinge” i bhfo-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1924, arna leasú le halt 4 d'Acht 1951;

(b) déanfar an tagairt i mír (a) d'fho-alt (2) d'alt 13 d'Acht 1948 do Chaibidil II de Chuid II den Acht sin d'fhorléiriú mar thagairt a fholaíos tagairt d'fho-alt (2) den alt seo.

Athbhreithniú agus coigeartú ior chasach ar phinsin.

78. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “pinsean láithreach” pinsean—

(a) is iníoctha ar dháta an Achta seo a rith, nó

(b) a thosnós ar fhaibhriú roimh an 2ú lá d'Eanáir, 1953;

ciallaíonn “an nua-ráta seachtainiúil iomchuí”, maidir le pinsean láithreach, ráta seachtainiúil ag a mbeidh feidhm, ag féachaint d'fho-alt (2) d'alt 77 den Acht seo, maidir leis an bpinsean sin má leanann an pinsean sin de bheith iníoctha tar éis an lú lá d'Eanáir, 1953.

(2) A luaithe is féidir tar éis an tAcht seo a rith, raghaidh gach oifigeach pinsin i gceann gach pinsean láithreach ina cheantar d'athbhreithniú agus, faoi réir fo-ailt (3) den alt seo, coigeartóidh sé, le héifeacht amhail ón 2ú lá d'Eanáir, 1953, an pinsean sin ar an nua-ráta seachtainiúil iomchuí agus, má leanann an pinsean sin de bheith iníoctha tar éis an lú lá d'Eanáir, 1953, beidh sé, faoi réir forál na nAcht agus na Caibidle seo den Chuid seo den Acht seo, iníoctha, amhail ar an 2ú lá d'Eanáir, 1953, agus ón lá sin amach, do réir an ráta sheachtainiúil ar ar coigeartaíodh amhlaidh é.

(3) (a) Chun críocha an athbhreithnithe agus an choigeartuithe ar phinsean láithreach faoin alt seo, déanfar an tagairt d'acmhainn bhliantúil an phinsinéara, atá sa Táible a ghabhas le fo-alt (2) d'alt 77 den Acht seo, d'fhorléiriú mar thagairt d'acmhainn bliantúil an phinsinéara mar bhí sin arna cinneadh ar dháta an athbhreithnithe agus an choigeartuithe.

(b) Má bhíonn pinsean láithreach iníoctha, de bhuaidh ailt 13 d'Acht 1948, do réir ráta is ionann agus an nua-ráta seachtainiúil iomchuí nó is mó ná é, ní déanfar an pinsean a choigeartú faoin alt seo.

An pinsean uasta do bhaintreacha áirithe.

79. —(1) Más rud é—

(a) go mbeidh teideal faoi Chuid III den Acht seo ag bean chun pinsin (ranníocach) bhaintrí díreach roimh an dáta a shlánós sí seachtó bliain d'aois, nó

(b) go mbeadh bean, agus í os cionn seachtó bliain d'aois ar dháta báis a fir chéile, tar éis teacht, dá mbeadh sí faoi bhun na haoise sin ar an dáta sin, chun teideal a bheith aici chun pinsin (ranníocach) bhaintrí faoi Chuid III den Acht seo,

beidh teideal ag an mbean sin chun pinsin do réir an ráta uasta a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire d'ainneoin aon cheann de na coinníollacha reachtúla iomchuí maidir le hacmhainn agus cónaí a bheith gan comhlíonadh ina cás.

(2) I gcás ina mbeadh, de bhuaidh an ailt seo, pinsean iníoctha le bean mura mbeadh forála ailt (5) den Old Age Pensions Act, 1911, arna leasú le halt 4 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1932 ( Uimh. 18 de 1932 ), beidh an pinsean sin iníoctha, d'ainneoin na bhforál sin, leis an mbean sin má bhíonn cónaí uirthi in aon cheann de na tíortha a cheadós an tAire chun críocha an ailt seo.

Leasú ar an gcoinníoll reachtúil maidir le cónaí.

80. —(1) Leasaítear leis seo Acht 1932—

(i) trí na focail “eúig bliana déag” a chur in ionad na bhfocal “tríocha bliain” i bhfo-alt (1) d'alt 2 agus na focail “cúig bliana ar a laghad den tréimhse sin” a chur ann in ionad na bhfocal “sé bliana ar a laghad den tréimhse sin” agus na focail “nó gur thréimhse leanúnach a chríochnaigh díreach roimh dháta an iarratais d'iarraidh pinsin shean-aoise cúig bliana” a chur ann in ionad na bhfocal “nó sé bliana déag ar a laghad”,

(ii) trí na focail “de chúig bliana” agus “de chúig bliana déag” a chur in ionad na bhfocal “de shé bliana” agus “de shé bliana déag” faoi seach i mír (c) d'alt 6.

(2) I gcás mná ag a raibh, díreach sarar shlánaigh sí seachtó bliain d'aois, teideal chun pinsin (neamhranníocach) bhaintrí faoi na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1952, ní gá an coinníoll reachtúil a forchuirtear le fo-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1932, arna leasú leis an alt seo, a bheith comhlíonta ina cás.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 2ú lá d'Eanáir, 1953.

Aois a shlánú.

81. —(1) Chun críocha Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1952, measfar nach bhfuil seachtó bliain d'aois slán ag duine go dtí tosach an lae atá cothrom seachtó bliana ón lá a rugadh é, agus mar sin d'aon aois eile.

(2) Athghairmtear leis seo alt (1) den Old Age Pensions Act, 1911.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 2ú lá d'Eanáir, 1953.

Cosaint.

82. —Aon duine ag a raibh teideal chun pinsin díreach roimh an 2ú lá d'Eanáir, 1953, ní lú a gheobhaidh, an 2ú lá d'Eanáir, 1953, nó dá éis, i bhfoirm pinsin den tsórt sin, ná mar gheobhadh dá mba nár hachtaíodh fo-ailt (2) agus (3) d'alt 77 den Acht seo.

Comharshocraíochtaí.

83. —Féadfaidh an tAire pé orduithe a dhéanamh is gá chun aon chomhar-shocraíochtaí nó socraíochtaí eile d'oibriú, a rinneadh leis an údaras cuí faoi aon Rialtais eile, maidir le nithe a bhaineas le pinsin, agus féadfaidh, le haon ordú den tsórt sin, pé oriúnuithe agus modhnuithe is dóigh leis is gá a dhéanamh ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1952.

Feidhm forál áirithe den Acht seo.

84. —Féadfar le rialacháin, feidhm maidir le pinsin a thabhairt d'aon chuid d'fhorála alt 29 agus 43 go 48 den Acht seo nó d'fhorála a rinneadh faoi na hailt sin, agus féadfaidh aon feidhm den tsórt sin bheith ina feidhm mhodhnaithe nó ina feidhm gan modhnú agus bheith i dteannta nó in ionad forál atá sna hAchta.