Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL.)

36 1959


Uimhir 36 de 1959.


AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA, 1959.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT Á ÚDARÚ DON AIRE AIRGEADAIS SCAIREANNA A THÓGÁIL I gCUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN DEONTAIS A THABHAIRT DON CHUIDEACHTA SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [8 Nollaig, 1959.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS :—

Mínithe.

I.R. 1958, Uimh. 258.

1947, Uimh. 5

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an t-aerfort” an límistéar uile laistigh de chiumhais imeachtrach na líne deirge atá marcáilte ABCDEFG ar an léarscáil atá i gceangal leis an Ordú um an Aerfort Neamhchustam (Teorainneacha a Athrú), 1958, ach más rud é, tar éis dáta an Achta seo a rith, go ndéanfar aon ordú faoi alt 2 den Acht Aerfoirt Neamhchustam, 1947, ag athrú an límistéir sin agus go mbeidh sé i bhfeidhm de thuras na huaire, ciallaíonn sé an límistéar sin arna athrú amhlaidh;

ciallaíonn “an Chuideachta” Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Iompair agus Cumhachta.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun scaireanna leis an gCuideachta a thógáil.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham aon aicme nó aicmí scaireanna leis an gCuideachta a thógáil trí shuibscríobh agus cinnfidh an tAire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, na méideanna, nach mó san iomlán ná milliún go leith punt, a fhéadfar a shuibscríobh faoin alt seo.

Airgead a airleacan as an bPríomh-Chiste.

3. —(1) Is ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis a airleacfar an t-airgead uile a bheidh ag teastáil ó am go ham ón Aire Airgeadais faoi chomhair íocaíochtaí is gá dó a dhéanamh leis an gCuideachta i leith aon scaireanna a thógfaidh sé faoin Acht seo.

(2) D'fhonn airgead a sholáthar le haghaidh na suimeanna a airleacfar as an bPríomh-Chiste faoin alt seo, féadfaidh an tAire Airgeadais aon suim nó suimeanna a fháil ar iasacht ó dhuine ar bith, agus chun an céanna a fháil ar iasacht féadfaidh sé urrúis ar bith a chruthú agus a eisiúint agus iad faoi réir cibé ráta úis agus fós faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis agus íocfaidh sé isteach sa Státchiste an t-airgead a gheobhaidh sé ar iasacht amhlaidh.

(3) Is ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis a bheidh muirear agus íoc príomhshuime agus úis aon urrús a eiseoidh an tAire Airgeadais faoin alt seo agus muirear agus íoc na gcostas faoina rachfar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

An tAire Airgeadais do shealbhú agus do dhíol scaireanna.

4. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon scaireanna leis an gCuideachta a thógfaidh sé faoin Acht seo a shealbhú an fhad is oiriúnach leis é agus féadfaidh sé, mar is oiriúnach agus nuair is oiriúnach leis é, na scaireanna sin uile nó aon chuid díobh a dhíol.

(2) Déanfar an glan-fháltas ó dhíol aon scaireanna de chuid na Cuideachta ag an Aire Airgeadais a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste.

An tAire Airgeadais d'fheidhmiú cirt nó cumhachta is infheidhmithe ag sealbhóir scaireanna.

5. —I gcás ina sealbhóidh an tAire Airgeadais scaireanna leis an gCuideachta, féadfaidh sé ceart nó cumhacht a fheidhmiú is infheidhmithe ag sealbhóir na scaireanna agus, más trí aturnae is infheidhmithe an ceart nó an chumhacht, féadfaidh sé, más cuí leis é, an céanna a fheidhmiú trína aturnae.

Díbhinní, etc., ar scaireanna a shealbhóidh an tAire Airgeadais a dhiúscairt.

6. —Déanfar na díbhinní, an t-airgead bónais agus an t-airgead eile go léir a gheobhaidh an tAire Airgeadais i leith scaireanna leis an gCuideachta a shealbhóidh sé a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste.

Díolúine ó dhleacht stampa.

1891, c. 39.

7. —Ní oibreoidh alt 112 den Stamp Act, 1891, chun a cheangal ar an gCuideachta aon ráiteas a sheachadadh do Chláraitheoir na gCuideachtaí Comhstoic ná aon dleacht stampa a íoc faoin alt sin i leith aon mhéadú ar chaipiteal na Cuideachta.

Deontais don Chuideachta.

8. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, deontais a thabhairt don Chuideachta as airgead a sholáthróidh an tOireachtas—

(a) chun a chumasú don Chuideachta cibé nithe a dhéanamh a thabharfadh, go díreach nó go neamhdhíreach, go spreagfaí nó go n-éascófaí bunú agus seoladh gnóthas tráchtála, tionscail agus trádála ag an aerfort, agus

(b) chun costas reatha na Cuideachta a íoc.

(2) Ní bheidh comhiomlán na ndeontas faoin alt seo níos mó ná cúig chéad míle punt.

Srian le méid deontas áirithe ón gCuideachta.

9. —(1) I gcás ina dtabharfaidh an Chuideachta deontas chun innealra agus trealamh a chur ar fáil i ndáil le haon ghnóthas tionscail nó tráchtála ag an aerfort, ní bheidh méid an deontais níos mó ná leath chostas an innealra agus an trealaimh.

(2) I gcás ina dtabharfaidh an Chuideachta deontas chun oibrithe a thréineáil le haghaidh aon ghnóthais tionscail nó tráchtála ag an aerfort, ní bheidh méid an deontais níos mó ná méid iarbhír an phá a íocfar leis na hoibrithe sin i gcaitheamh tréimhse a dtréineála, maraon le méid a gcostas taistil agus cothaithe i gcás oibrithe a thréineálfar lasmuigh den Stát.

Forálacha ag a mbeidh éifeacht i gcúinsí áirithe.

1954, Uimh. 9 .

I.R. 1959, Uimh. 49.

10. —Beidh éifeacht ag forálacha an Sceidil a ghabhann leis an Acht seo—

(a) an fhad a bheidh aon scaireanna leis an gCuideachta i seilbh an Aire Airgeadais, nó

(b) an fhad a bheidh aon airgead gan aisíoc a fuair an Chuideachta ar iasacht agus ar thug an tAire Airgeadais ráthaíocht faoin Acht Ráthaíocht Stáit, 1954 , arna leasú leis an Ordú um an Acht Ráthaíocht Stáit, 1954 (Leasú ar an Sceideal), 1959, go n-aisíocfaí é go cuí, nó

(c) an fhad a bheidh aon airgead a fuair an Chuideachta ar iasacht, agus ar ráthaíodh amhlaidh go n-aisíocfaí é go cuí agus ar aisíoc an tAire Airgeadais é faoin ráthaíocht, gan aisíoc ag an gCuideachta leis an Aire nó gan gnóthú ón gCuideachta ag an Aire (i dteannta úis air de réir rátaí a cheap an tAire sin).

Srian leis an bhForas Tionscal do thabhairt deontas.

11. —Tar éis dáta an Achta seo a rith, ní thabharfaidh An Foras Tionscal deontas i leith gnóthas tionscail a bhunú, a fhorbairt nó a chothabhail ag an aerfort.

Caiteachas.

12. —Íocfar as airgead a sholáthroidh an tOireachtas, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, na caiteachais faoina rachaidh an tAire ag riaradh an Achta seo.

Gearrtheideal.

13. —Féadfar an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 , a ghairm den Acht seo.