An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Dlinse agus cumhachtaí an Bhoird) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Aisghairm)

17 1961

AN tACHT CARTHANAS, 1961

CUID III

Forálacha Ilghnéitheacha maidir le Carthanais

Bronntanais chun creideamh a chur chun cinn.

45. —(1) Nuair a bheifear á chinneadh cé acu is bronntanas carthanúil bailí nó nach ea bronntanas arb é is críoch dó creideamh a chur chun cinn toimhdeofar agus is toimhde dochloíte é go bhfolaíonn agus go dtabharfaidh an chríoch tairbhe don phobal.

(2) Ionas go seachnófar na deacrachtaí a éireoidh nuair a bheifear ag tabhairt éifeachta d'intinní bronntóirí bronntanas áirithe arb é is críoch dóibh creideamh a chur chun cinn agus ionas nach ndírathófar na hintinní sin agus d'ainneoin gur bronntanais charthanúla bailí bronntanais áirithe chun na críche réamhráite, lena n-áirítear bronntanais chun Aifrinn a léamh go poiblí nó go príobháideach, achtaítear leis seo go mbeidh éifeacht ag bronntanas carthanúil bailí chun creideamh a chur chun cinn agus, maidir le héifeacht a bheith aige, go bhforléireofar é de réir dlíthe, canóna, deasghnátha agus airteagal an chreidimh a bheidh i gceist.

(3) Ní bheidh feidhm ag na fo-ailt sin roimhe seo i gcás bronntanais a thiocfaidh in éifeacht roimh an lú lá d'Eanáir, 1960.

Scéimeanna chun comhchisti infheistíochta a bhunú.

46. —(1) Féadfaidh an Ard-Chúirt nó an Bord, le hordú, scéimeanna a dhéanamh agus a chur in éifeacht chun comhchistí infheistíochta (dá ngairtear scéimeanna san alt seo) a bhunú ar théarmaí ina mbeidh foráil—

(a) chun maoin a aistreofar chun an chiste ó charthanas, nó thar ceann carthanais, a bheidh rannpháirteach sa scéim a infheistiú faoi chúram iontaobhaithe a bheidh ceaptha chun an ciste a bhainistí; agus

(b) chun teideal a bheith (faoi réir fhorálacha na scéime) ag na carthanais rannpháirteacha chun caipiteal agus ioncam an chiste ina scaireanna a chinnfear faoi threoir méid nó luach na maoine a bheidh aistrithe chuige ag gach carthanas acu nó thar ceann gach carthanais acu agus faoi threoir luach an chiste le linn an aistrithe.

(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt nó an Bord scéim a dhéanamh ar iarratas ó dhá charthanas nó níos mó: ar choinníoll go bhféadfaidh an Bord scéim a dhéanamh as a dtreoir féin i gcás aon dá charthanas nó níos mó darb iontaobhaithe an Bord.

(3) Féadfar scéim a dhéanamh i dtéarmaí a cheadóidh d'aon charthanas a bheith rannpháirteach, nó a chuirfidh srian i slí ar bith leis an gceart chun bheith rannpháirteach.

(4) Féadfaidh foráil a bheith i scéim le haghaidh, agus le haghaidh gach ní i dtaobh, an comhchiste infheistíocha a bhunú, a infheistiú, a bhainistí agus a fhoirceannadh, agus féadfaidh, go sonrach, foráil a bheith inti—

(a) chun luach saothair a thabhairt do dhaoine a bheidh ceaptha ina n-iontaobhaithe chun an ciste nó aon chuid de a theachtadh nó a bhainistí, i dteannta nó d'éagmais forála á údarú do dhuine an luach saothair a ghlacadh d'ainneoin é a bheith freisin ina iontaobhaí carthanais, nó ina iontaobhaí, do charthanas rannpháirteach;

(b) chun méid an chiste a shrianadh, agus chun an ceart chun maoin a aistriú isteach sa chiste nó a thógáil amach as a rialú maidir le ham nó le méid nó eile, agus chun go bhféadfar suimeanna a airleacan as an gciste i modh iasachta chun carthanais rannpháirtigh go dtí go n-aistarraingeoidh an carthanas maoin as an gciste;

(c) chun go bhféadfar ioncam a choimeád siar gan a dháileadh d'fhonn nach mbeidh neamhionannais sna suimeanna a dháilfear, agus, i gcoitinne, chun dáileadh ioncaim a rialú;

(d) chun go bhféadfar airgead a fháil ar iasacht go sealadach faoi chomhair íocaíochtaí as an gciste;

(e) chun go bhféadfar ceisteanna a éireoidh faoin scéim maidir le ceart carthanais chun bheith rannpháirteach, nó maidir le cearta carthanas rannpháirteacha, nó maidir le haon ní eile, a chinneadh go críochnaitheach le cinneadh na n-iontaobhaithe a bheidh ag bainistí an chiste nó in aon slí eile;

(f) chun rialú a dhéanamh ar na cuntais agus an t-eolas a thabharfar do charthanais rannpháirteacha.

(5) I dteannta na forála chun maoin a aistriú chun an chiste ar an bhforas go mbeidh teideal ag an gcarthanas chun scair i gcaipiteal agus in ioncam an chiste, féadfaidh foráil a bheith i scéim chun go bhféadfar suimeanna a thaisceadh ó charthanas nó thar a cheann ar an bhforas (faoi réir fhorálacha na scéime) go mbeidh teideal ag an gcarthanas chun go n-aisíocfar leis na suimeanna a bheidh taiscthe agus chun ús a fháil orthu de réir ráta a chinnfear leis an scéim nó fúithi; agus i gcás ina mbeidh aon fhoráil den sórt sin i scéim beidh foráil inti freisin chun na suimeanna sin (nach mó ná na suimeanna is inchurtha go cuí i leith taiscí a dhéanamh) a bheidh ag teastáil le réasún ó am go ham i leith dliteanas an chiste chun taiscí a aisíoc agus i leith an úis ar thaiscí, lena n-áirítear suimeanna a bheidh ag teastáil mar chúltaca, a eisiamh ón méid caipitil agus ioncaim a bheidh le roinnt idir carthanais a bheidh rannpháirteach ar chuma seachas trí thaisceadh a dhéanamh.

(6) Ach amháin a mhéid go bhforálfar a mhalairt i scéim, ní fhéadfar na cearta faoin scéim a bheidh ag carthanas rannpháirteach a shannadh ná a mhuirearú, ná ní bheidh aon iontaobhaí ná duine eile a mbeidh baint aige le bainistí an chomhchiste infheistíochta a bheidh arna bhunú leis an scéim faoi cheangal ná i dteideal cuntas a thógáil ar aon iontaobhas nó cothromas eile a bhainfidh le carthanas rannpháirteach nó lena mhaoin nó lena chearta.

(7) Féadfar maoin a bheidh ar teachtadh ar aon iontaobhas carthanúil a aistriú chun comhchistí infheistíochta a bheidh arna mbunú faoin alt seo mura mbeidh an chumhacht chun sin a dhéanamh eisiata le foráil a dhéanfaidh tagairt shonrach do scéimeanna i dtéarmaí an iontaobhais.

(8) Measfar chun gach críche gur comhchiste infheistíochta carthanas.

(9) Féadfaidh an Ard-Chúirt, le hordú, téarmaí scéime a leasú nó a athrú nó scéim a fhoirceannadh agus féadfaidh an Bord, le hordú, téarmaí scéime a rinneadh le hordú ón mBord a leasú nó a athrú nó scéim den sórt sin a fhoirceannadh.

Na hócáidí ar a gcuirfear maoin chun feidhme cy-près.

47. —(1) Faoi réir fho-alt (2), is mar a leanas a bheidh na himthosca ina bhféadfar críocha bunaidh bronntanais charthanúil a athrú ionas go bhféadfar an mhaoin a bheidh tugtha, nó cuid di, a chur chun feidhme cy-près:—

(a) más amhlaidh atá go hiomlán nó go páirteach—

(i) go bhfuil na críocha bunaidh comhlíonta a mhéid is féidir; nó

(ii) nach féidir na críocha bunaidh a chur i gcrích nó nach féidir iad a chur i gcrích de réir na dtreoracha a tugadh agus de réir spiorad an bhronntanais; nó

(b) i gcás nach bhforálann na críocha bunaidh úsáid ach amháin le haghaidh cuid den mhaoin a bheidh ar fáil de bhua an bhronntanais; nó

(c) i gcás inar féidir an mhaoin a bheidh ar fáil de bhua an bhronntanais agus maoin eile is inchurtha chun feidhme chun críocha den sórt céanna a úsáid níos éifeachtúla i dteannta a chéile agus gur féidir go hiomchuí chuige sin, ag féachaint do spiorad an bhronntanais, iad a chur chun feidhme chun comhchríocha; nó

(d) i gcás inar leagadh síos na críocha bunaidh faoi threoir limistéar arbh aonad chun críche éigin eile an tráth sin é ach a bhfuil scortha aige ó shin de bheith ina aonad den sórt sin, nó faoi threoir aicme daoine nó limistéar a bhfuil scortha aige ó shin, ar chúis ar bith, de bheith oiriúnach, ag féachaint do spiorad an bhronntanais, nó de bheith fóinteach chun an bronntanas a riaradh; nó

(e) más rud é, maidir leis na críocha bunaidh, go hiomlán nó go páirteach, ó leagadh síos iad—

(i) go mbeidh leor-shocrú déanta dóibh ar shlite eile; nó

(ii) go mbeidh scortha acu, mar gheall ar iad a bheith gan tairbhe nó díobhálach don phobal nó ar chúiseanna eile, de bheith carthanúil de réir dlí; nó

(iii) go mbeidh scortha acu in aon slí eile de mhodh oiriúnach éifeachtúil a thabhairt chun an mhaoin atá ar fáil de bhua an bhronntanais a úsáid, ag féachaint do spiorad an bhronntanais.

(2) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difir do na coinníollacha nach mór a bheith comhlíonta ionas go bhféadfar maoin a bheidh tugtha chun críocha carthanúla a chur chun feidhme cy-près, ach amháin sa mhéid go gceanglaíonn na coinníollacha sin go mbeadh teipthe ar na críocha bunaidh.

(3) Déanfar tagairtí sna fo-ailt sin roimhe seo do chríocha bunaidh bronntanais a fhorléiriú, i gcás cur na maoine chun feidhme a bheith arna athrú nó arna rialú le scéim nó i slí eile, mar thagairtí do na críocha a mbeidh an mhaoin inchurtha chun feidhme chucu de thuras na huaire.

(4) Dearbhaítear leis seo go gcuireann iontaobhas chun críocha carthanúla de dhualgas ar iontaobhaí, nuair a cheadaíonn agus a cheanglaíonn an cás go gcuirfear an mhaoin nó cuid éigin di chun feidhme cy-près, a áirithiú go n-úsáidfear go héifeachtúil le haghaidh carthanais í trí bhearta a dhéanamh chun go bhféadfar í a chur chun feidhme.

(5) Bainfidh an t-alt seo le maoin a tugadh chun críocha carthanúla, d'ainneoin gur roimh thosach feidhme an Achta seo a tugadh amhlaidh í.

Bronntanais ó dheontóirí anaithnid nó séantacha a chur chun feidhme cy-près.

48. —(1) Aon mhaoin a tugadh chun críocha carthanúla nó neamhcharthanúla sonracha a chlisfidh féadfaidh Cúirt dlínse inniúla í a chur chun feidhme cy-près, ionann is dá mba chun críocha carthanúla i gcoitinne a tugadh í, más maoin í—

(a) le deontóir nach féidir a dhéanamh amach cé hé, nó nach féidir teacht air, tar éis aon fhógráin agus fiosrúcháin a bheidh réasúnach; nó

(b) le deontóir a mbeidh séanadh i scríbhinn ar a cheart chun an mhaoin a thabhairt ar ais dó forghníomhaithe aige,

ach nuair a bheidh maoin a tugadh chun críocha neamhcharthanúla sonracha á cur chun feidhme cy-près tabharfar aird ar mhianta na n-iontaobhaithe nó na ndaoine eile a bheidh i bhfeighil na maoine.

(2) Chun críocha an ailt seo toimhdeofar agus is toimhde dochloíte í (gan aon fhógrán ná fiosrúchán) gur le deontóirí nach féidir a dhéanamh amach cé hiad maoin, sa mhéid gurb éard í an mhaoin sin—

(a) na fáltais as bailiúcháin airgid a rinneadh le boscaí bailiúcháin nó trí mheáin eile nach raibh ceaptha chun bronntanais a idirdhealú ó chéile;

(b) na fáltais as aon chrannchur, comórtas, siamsa, díolachán nó gníomhacht dá sórt sin chun airgead a chruinniú, tar éis lamháltas a dhéanamh i leith maoin a tugadh chun duaiseanna nó earraí lena ndíol a sholáthar nó ar bhealach eile ionas go bhféadfaí an ghníomhacht a ghabháil de láimh.

(3) Féadfaidh Cúirt dlínse inniúla a threorú, le hordú, go ndéanfar chun críocha an ailt seo (gan aon fhógrán ná fiosrúchán) maoin nach dtagann faoi réim fho-alt (2) a áireamh mar mhaoin le deontóirí nach féidir a dhéanamh amach cé hiad, más dóigh leis an gCúirt—

(a) go mba rud míréasúnach é, ag féachaint do na méideanna ba dhócha a thabharfaí ar ais do na deontóirí, dul faoi chaiteachas d'fhonn an mhaoin a thabhairt ar ais; nó

(b) go mba rud míréasúnach é, ag féachaint don saghas bronntanais atá iontu, do na himthosca a bhaineann leo agus dá méid, agus don fhad aimsire atá caite ó tugadh na bronntanais, go mbeadh súil ag na deontóirí go dtabharfaí an mhaoin ar ais.

(4) I gcás ina gcuirfear maoin chun feidhme cy-près de bhua an ailt seo, measfar gur scar an deontóir lena leas uile an tráth a tugadh an bronntanas; ach i gcás ina gcuirfear maoin chun feidhme amhlaidh mar mhaoin le deontóirí nach féidir a dhéanamh amach cé hiad nó nach féidir teacht orthu, agus nach gcuirfear chun feidhme amhlaidh í de bhua fho-alt (2) nó (3)—

(a) sonróidh an scéim méid iomlán na maoine sin; agus

(b) beidh deontóir aon chuid den mhéid sin i dteideal, má dhéanann sé éileamh tráth nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis an dáta ar a ndearnadh an scéim, chun suim is comhionann leis an gcuid sin, lúide aon chaiteachas faoina ndeachaigh iontaobhaithe an charthanais go cuí tar éis an dáta sin maidir le héilimh a bhain lena bhronntanas, a aisghabháil ón gcarthanas a gcuirfear an mhaoin chun feidhme chuige; agus

(c) féadfaidh treoracha a bheith sa scéim maidir leis an socrú a dhéanfar chun freastal d'aon éileamh den sórt sin.

(5) Chun críocha an ailt seo, measfar gur chlis críocha i gcás ina dtiocfaidh d'aon deacracht a bhainfidh le maoin a chur chun feidhme chun na gcríocha sin go mbeidh an mhaoin sin, nó, i gcás maoin a bheidh le cur chun feidhme chun críocha carthanúla, an chuid nach inchurtha chun feidhme cy-près faoi alt 47, ar fáil le tabhairt ar ais do na deontóirí.

(6) San alt seo, ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, folaíonn tagairtí do dheontóir tagairtí do dhaoine a bheidh ag éileamh tríd an deontóir bunaidh nó faoi, agus folaíonn tagairtí do mhaoin a tugadh tagairtí don mhaoin a bheidh de thuras na huaire in ionannas leis an maoin a tugadh i gcéadóir nó maoin a chin ón maoin sin.

(7) (a) Mura mó ná míle punt luach na maoine, féadfaidh an Bord na cumhachtaí a fheidhmiú a thugtar leis an alt seo do Chúirt dlínse inniúla maidir le maoin a tugadh chun críocha carthanúla sonracha agus, chun críocha an fheidhmithe sin, forléireofar tagairtí atá sna fo-ailt sin roimhe seo den alt seo do Chúirt dlínse inniúla mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Bhord.

(b) Chun críocha mhír (a)—

(i) measfar gurb é luach talún a luach inrátaithe arna iolrú faoi chaoga,

(ii) measfar gurb é luach aon íocaíochta tréimhsiúla a mbeidh talamh faoina réir méid bliantúil na híocaíochta sin arna iolrú faoi chúig déag, agus

(iii) measfar gurb é luach aon íocaíochta tréimhsiúla eile méid bliantúil na híocaíochta sin arna iolrú faoi fhiche.

(8) Bainfidh an t-alt seo le maoin a tugadh chun críocha carthanúla nó neamhcharthanúla d'ainneoin gur roimh thosach feidhme an Achta seo a tugadh amhlaidh í.

Forléiriú bronntanas chun críocha measctha.

49. —(1) I gcás ina bhfolaíonn, nó ina bhféadfaí a mheas go bhfolaíonn, aon cheann de chríocha bronntanais cuspóirí carthanúla agus cuspóirí neamhcharthanúla le chéile, forléireofar téarmaí an bhronntanais agus tabharfar éifeacht dóibh i slí a eisiafaidh na críocha neamhcharthanúla, agus déileálfar, dá réir sin, leis an gcríoch mar chríoch charthanúil.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) má bhíonn feidhm ag an mbronntanas roimh an lú lá d'Eanáir, 1960, nó

(b) (i) má dhéanann téarmaí an bhronntanais cionroinnt, nó má bhíonn foráil iontu chun cionroinnt a dhéanamh, idir na cuspóirí carthanúla agus na cuspóirí neamhcharthanúla, agus

(ii) más féidir na cuspóirí neamhcharthanúla a aithint ó thuairisc shainráite nó ó thuairisc intuigthe.

(3) Ní dhéanfaidh an t-alt seo, trína oibriú ar aon bhronntanas maidir leis an tréimhse ón 1ú lá d'Eanáir, 1960, go dtí an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1960, teideal a thabhairt d'aon duine chun aon cháin nó dleacht a íocadh nó a iompraíodh i rith na tréimhse sin a aiséileamh ná (ach amháin maidir le cáin nó le dleacht) a cheangal go ndéanfar na cuspóirí a dearbhaíodh sa bhronntanas a áireamh mar chuspóirí carthanúla ionas go gcuirfí ó bhail aon ní a rinneadh nó aon chinneadh a tugadh i rith na tréimhse sin.

Bronntanais le haghaidh uanna agus cuimhneachán.

50. —(1) Gach bronntanas a thabharfar tar éis tosach feidhme an Achta seo chun tuama, lusca nó uaigh nó leac uaighe nó aon chuimhneachán eile ar dhuine marbh nó ar dhaoine marbha a chur ar fáil, a chothabháil nó a fheabhsú, agus nach mbeadh carthanúil ar shlí eile, is bronntanas carthanúil a bheidh ann a mhéid a fhoráiltear leis an alt seo.

(2) Is bronntanas carthanúil bronntanas den sórt sin an fad nach rachaidh sé—

(a) i gcás gan ach bronntanas ioncaim a bheith ann, tharseasca punt sa bhliain,

(b) in aon chás eile, thar míle punt ó thaobh méide nó luacha.

Cumhacht chun treoracha a iarraidh ar an Ard-Chúirt.

51. —(1) I ngach cás is sárú nó sárú barúlach ar aon iontaobhas chun críocha carthanúla nó aon uair a mheasfar gur gá treoir nó ordú ón Ard-Chúirt chun aon iontaobhas chun críocha carthanúla a riaradh, féadfaidh an Bord, nó, le toiliú an Ard-Aighne, féadfaidh duine ar bith, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar cibé faoiseamh is gá de réir nádúir an cháis agus féadfaidh an Chúirt cibé ordú is oiriúnach leis an gCúirt a dhéanamh ina thaobh sin.

(2) I gcás aon imthosc dá sonraítear i bhfo-alt (1) d'alt 47 a bheith ann maidir bronntanas carthanúil is ábhar d'iarratas faoin alt seo, féadfaidh an Chúirt, más oiriúnach léi, ar an iarratas sin a fháil, scéim a chumadh chun an mhaoin a bheidh ar áireamh sa bhronntanas carthanúil a chur chun feidhme cy-près.

Dualgas ar sheiceadóirí, mura mbeidh siad díolmhaithe faoi alt 20, fógráin i dtaobh réadtiomnaithe agus tiomnachtaí carthanúla a fhoilsiú.

52. —(1) Aon uair a bheidh réadtiomnú carthanúil nó tiomnacht charthanúil in aon uacht, ansin an duine (dá ngairtear an t-ionadaí pearsanta san alt seo) dá ndeonófar probháid na huachta nó litreacha riaracháin maille leis an uacht, déanfaidh sé, faoi réir na díolúine a dheonóidh an Bord faoi alt 20, na nithe seo a leanas—

(a) laistigh de thrí mhí tar éis probháid nó litreacha riaracháin a dheonú, na sonraí seo a leanas a fhoilsiú, uair amháin san Iris Oifigiúil agus trí huaire go comhleanúnach i nuachtán éigin a léitear sa cheantar a n-ordaítear an réadtiomnú nó an tiomnacht nó an chuid is mó de sin a chaitheamh nó a chur chun feidhme ann nó, mura mbeidh aon treoir ann maidir le haon cheantar den sórt sin, i nuachtán maidine éigin a fhoilsítear gach lá seachtaine i mBaile Atha Cliath—

(i) an réadtiomnú nó an tiomnacht atá san uacht,

(ii) ainm an tiomnóra,

(iii) dáta na huachta,

(iv) ainm an duine dar tugadh an réadtiomnú nó an tiomnacht,

(v) ainm an duine a cheap an tiomnóir chun an réadtiomnú nó an tiomnacht a bhainistí agus a stiúradh; agus

(b) laistigh de cheithre mhí tar éis probháid nó litreacha riaracháin a dheonú, trí pháipéar (seachas an Iris Oifigiúil) ina mbeidh na foilseacháin chomhleanúnacha de bhun mhír (a) a sheachadadh in oifig an Bhoird nó a chur chucu leis an bpost.

(2) Má mhainníonn ionadaí pearsanta déanamh de réir mhír (a) d'fho-alt (1), beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

(3) Má mhainníonn ionadaí pearsanta déanamh de réir mhír (b) d'fho-alt (1), beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomhair dlífear fíneáil nach mó ná deich bpunt a chur air.

(4) Féadfaidh an Bord inchúiseamh a dhéanamh maidir le cion faoi fho-alt (2) nó (3).

(5) Is amach as an eastát nó as na cistí a réadtiomnaíodh nó a tiomnaíodh don charthanas a bheidh i gceist a íocfaidh ionadaí pearsanta na costais faoina rachaidh sé ag déanamh de réir fho-alt (1) dó.

Fógra don Bhord i dtaobh imeachtaí dlíthiúla.

53. —(1) Sula dtionscnóidh aon duine seachas an tArd-Aighne aon imeachtaí dlíthiúla (ach amháin imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar le húdarás nó faoi threoir ón mBord faoi alt 25) maidir le haon charthanas, cuirfidh an duine sin fógra i scríbhinn chun an Bhoird i dtaobh na n-imeachtaí dlíthiúla a bheidh beartaithe, maraon le haon eolas is gá nó is cuí nó a iarrfaidh an Bord ó am go ham, chun a mhíniú cad é an saghas imeachtaí iad agus cad iad na cúspóirí atá leo.

(2) Ní thabharfaidh aon ní i bhfo-alt (1) go mbeidh aon ordú in aon imeachtaí nach ndearnadh páirtithe iontu den Bhord ina cheangal agus ina ordú críochnaitheach i gcoinne an Bhoird.

Féadfaidh iontaobhaithe carthanais gníomhais, etc., a thaisceadh i nglacadán a chuirfidh an Bord ar fáil.

54. —Is dleathach d'iontaobhaithe nó do dhaoine eile a mbeidh ina gcoimeád acu aon ghníomhais nó munúintí i leith nó i dtaobh carthanas iad a thaisceadh lena slánchoimeád i nglacadán a chuirfidh an Bord ar fáil, faoi réir aon rialachán a dhéanfaidh an Bord faoin Acht seo.

Cumhacht thromlach dhá thrian de na hiontaobhaithe chun déileáil le maoin charthanais.

55. —(1) San alt seo, ciallaíonn “diúscairt”, maidir le maoin, aon díol, malartú, idir-roinnt, morgáistiú, léasadh nó diúscairt eile a dhéanfar ar an maoin.

(2) I gcás cumhacht a bheith ag iontaobhaithe carthanais cinneadh ar dhiúscairt ar aon mhaoin de chuid an charthanais, beidh ag tromlach dhá thrian de na hiontaobhaithe i dtionól dá gcomhlacht a bheidh comhdhéanta go cuí cumhacht dhlíthiúil, thar a gceann féin agus thar ceann a gcomhiontaobhaithe, na gníomhartha, na gníomhais, na conarthaí agus na forchinntithe sin uile a dhéanamh, a shnaidhmeadh agus a fhorghníomhú, is gá chun éifeacht dlí a thabhairt d'aon diúscairt ar an maoin, agus beidh an éifeacht dhlíthiúil ag na gníomhartha, na gníomhais, na conarthaí nó na forchinntithe sin a bheadh acu dá mbeidís, faoi seach, arna ndéanamh, arna snaidhmeadh, nó arna bhforghníomhú ag na hiontaobhaithe gníomhacha uile de thuras na huaire.

Foráil maidir le comhlachtaí corpraithe a bheidh ag gníomhú mar iontaobhaithe aonair i gcásanna áirithe.

56. —I gcás ina ndearnadh, roimh thosach feidhme an Achta seo, comhlacht corpraithe a cheapadh mar iontaobhaí aonair d'iontaobhas carthanúil, ansin, i gcaitheamh na tréimhse sin roimh an tosach feidhme sin agus dá éis a bhí an comhlacht corpraithe sin agus a leanfaidh sé de bheith i seilbh oifige—

(a) measfar gur foráladh agus gur ceanglaíodh i dtéarmaí an iontaobhais agus go bhforáiltear agus go gceanglaítear iontu aon iontaobhaí amháin a cheapadh, agus

(b) measfar nach ndearnadh ach aon iontaobhaí amháin don iontaobhas a cheapadh i gcéadóir faoi théarmaí an iontaobhais.

Comhalta de chomhlacht ceannais fundúireachta carthanúla d'éirí as oifig agus an folúntas a líonadh.

57. —Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le corparáid a bunaíodh le hAcht nó le cairt mar chomhlacht ceannais carthanais—

(a) féadfaidh comhalta éirí as a chomhaltas trí fhógra míosa ar a laghad i scríbhinn a thabhairt don chorparáid go bhfuil ar intinn aige sin a dhéanamh;

(b) féadfaidh an chorparáid duine eile a cheapadh chun bheith ina chomhalta den chorparáid in ionad comhalta a éireoidh as amhlaidh.

Tabharfaidh an tOifigeach Probháide tuairisceán bliantúil don Bhord i dtaobh réadtiomnuithe agus tiomnachtaí carthanúla.

58. —Tabharfaidh an tOifigeach Probháide, idir an lú lá d'Iúil agus an lú lá de Shamhain gach bhliain, tuairisceán don Bhord ina mbeidh—

(a) sonraí faoi gach réadtiomnú carthanúil nó tiomnacht charthanúil in aon uacht a taifeadadh san Oifig Phrobháide nó ar cuireadh cóip di ar aghaidh chuige ó oifig aon duine de na cláraitheoirí probháide ceantair atá sa Stát nó ó aon fhoinse eile i rith na bliana roimh an lú lá sin d'Iúil,

(b) ainm an tiomnóra,

(c) ainm an duine dár deonaíodh probháid na huachta nó litreacha riaracháin maille leis an uacht,

(d) dáta na huachta agus dáta na probháide nó na litreacha riaracháin.

Cumhacht chun easnamh áirithe a shlánú.

59. —Údaraítear leis seo don Bhord suim seacht bpunt déag trí scilling déag agus cúig phingin, is é sin, méid easnaimh atá ina gcuntais bhliantúla ón mbliain 1873, a íoc isteach ina gcuntas ginearálta amach as ioncam fáis an Chiste Aisghabhála Carthanas Claonchasta atá á choimeád acu.