An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Dleachtanna Stampa.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Dleachtanna ar Thobac.)

23 1961

AN tACHT AIRGEADAIS, 1961

CUID V.

Ilghnéitheach.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

1960, Uimh. 19 .

36. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1960” alt 38 den Acht Airgeadais, 1960 ;

ciallaíonn “an t-aonú blianacht bhreise déag” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá leis “an Aire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1960, maidir leis na naoi mbliana airgeadais comhleanúnacha agus fiche dar tosach an bhliain airgeadais dár críoch an 31ú lá de Mhárta, 1962 ach “£946,321” a chur in ionad “£951,035”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1960 ach “£600,348” a chur in ionad “£615,195”.

(4) Déanfar suim £1,134,682 chun iasachtaí, maraon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1962.

(5) Déanfar an t-aonú blianacht bhreise déag a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den aonú blianacht bhreise déag nach mó ná £733,991 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid mar chabhair chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an aonú blianacht bhreise déag a úsáid i gceann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Deireadh le feidhm alt 11 de 21 & 22 Geo. III, c.16 (Ir.) maidir le hairleacain agus iasachtaí áirithe.

37. —Ní bheidh ag alt 11 den Reacht Éireannach réamh-Aontachta dar teideal “An Act for establishing a bank by the name of the Governors and Company of the Bank of Ireland” agus a ritheadh sa bhliain 1781-82 feidhm maidir le haon airleacan nó iasacht a thabharfar tar éis dáta an Achta seo a rith don Aire Airgeadais, ach, faoi réir na sriantachta sin, leanfaidh an t-alt sin de lán-fheidhm agus lán-éifeacht a bheith aige.

Alt 30 den Acht Airgeadais, 1960 , a leasú.

1960, Uimh. 19 .

38. —(1) Leasaítear leis seo alt 30 den Acht Airgeadais, 1960 ,—

(a) trí “agus freisin maidir le cuideachta a éileoidh faoiseamh faoin gCuid sin III ar shlí seachas de bhua na n-alt sin” a chur ag deireadh fo-alt (1), agus

(b) trí “nó faoiseamh faoi Chuid III den Acht ar shlí seachas de bhua na n-alt sin (de réir mar is iomchuí),” a chur isteach i bhfo-alt (4) roimh “a dheonú”.

(2) I gcás ina mbeidh feidhm ag alt 30 den Acht Airgeadais, 1960 , de bhua na leasuithe a dhéantar leis an bhfo-alt sin roimhe seo, beidh éifeacht aige maidir le hidirbhearta agus comharbais a tharlóidh tar éis an 19ú lá d'Aibreán, 1961.

Aisghairm.

1891, c.39.

39. —(1) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Ní bheidh éifeacht ag mír (a) den fho-alt seo ach amháin maidir le daoine a gheobhaidh bás tar éis dáta an Achta seo a rith.

(2) (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcólún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1961, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

(3) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid III den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin, ach ní bheidh feidhm ag an aisghairm sin i gcás aon bhille nó nóta tarraingíodh nó a rinneadh roimh an lú lá de Lúnasa, 1961, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí, agus ar bille nó nóta é a tháinig i gcéadóir chun bheith inmhuirir de réir alt 35 den Stamp Act, 1891, roimh an dáta sin más lasmuigh den Stát a tarraingíodh nó a rinneadh é.

Cúram agus bainistí cánach agus dleachtanna.

40. —Cuirtear faoi chúram agus bainistí na gCoimisinéirí Ioncaim leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

1891, c.39.

41. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1961 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I den Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna custam, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus déanfar, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, í a fhorléiriú i dteannta na Reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Forléireofar Cuid IV den Acht seo i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán a leasaíonn nó a leathnaíonn an tAcht sin.

(5) Measfar gur tháinig Cuid I den Acht seo i bhfeidhm an 6ú lá d'Aibreán, 1961, agus beidh éifeacht aici amhail ar an agus ón lá sin.

(6) Ach amháin i gcás ina n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.