Ar Aghaidh (Sceideal A Deontais)

19 1962


Uimhir 19 de 1962.


AN tACHT LEITHREASA, 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ IS TRÍOCHA DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA A DÓ, AGUS NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ IS TRÍOCHA DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA A TRÍ, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1962 , AGUS A DHEONAÍTEAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT A FHÁIL. [1 Lúnasa, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste

£1,399,330 a isiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1961-62.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim milliún, trí chéad nócha is naoi míle, trí chéad agus tríocha punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta, míle naoi gcéad seasca a dó.

£103,150,660 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1962-63.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim céad is trí mhilliún, céad is caoga míle, sé chéad agus seasca punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta, míle naoi gcéad seasca a trí.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £104,549,990 a thógáil ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon suim nó suimeanna nach mó san iomlán ná céad agus ceithre mhilliún, cúig chéad daichead is naoi míle, naoi gcéad agus nócha punt a thógáil ar iasacht ó dhuine ar bith, agus chun an céanna a thógáil ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthú agus a eisiúint agus iad faoi cibé ráta úis, agus faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis a bheidh muirear príomhshuime agus úis aon urrús a eiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina rachfar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

(3) Déanfar aon airgead a chruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a chur i gcreidiúnas do chuntas an Státchiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon slí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasú

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £165,885,890, a leithreasú.

4. —(1) Na suimeanna uile a dheonaítear as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo, chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim céad seasca is cúig mhilliún, ocht gcéad ochtó is cúig mhíle, ocht gcéad agus nócha punt, déantar iad a leithreasú agus measfar iad a bheith arna leithreasú, amhail ó dháta na nAchtanna a luaitear sa Sceideal sin A a rith, chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal B a ghabhann leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhann léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhann leis na sceidil sin, measfar gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal B a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim cúig mhilliún déag, ceithre chéad seasca agus cúig mhíle, fiche agus seacht bpunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasa-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.

Dearbhuithe maidir le híocaíochtaí áirithe a fháil.

1937, Uimh. 18 .

5. —(1) Faoi réir cibé díolúintí a fhorálfar le rialacha nó faoi rialacha arna ndéanamh ag an Aire Airgeadais, ní bhfaighidh duine aon íocaíocht as airgead a sholáthróidh an tOireachtas le haghaidh seirbhísí neamh-éifeachtúla mura rud é, maidir leis an íocaíocht sin, go mbeidh an duine a gheobhaidh an íocaíocht nó cibé duine eile a fhorálfar mar a dúradh tar éis an dearbhú a bheidh forordaithe leis na rialacha sin a dhéanamh os comhair duine den tuairisc a bheidh forordaithe leis na rialacha nó (i gcás ina gceanglófar sin ag údarás a bheidh forordaithe amhlaidh) os comhair duine a mbeidh an t-údarás sin tar éis é a chinneadh de réir na rialacha, agus go dtacófar leis an dearbhú le haon dearbhú is gá leis na rialacha nó fúthu a dhéanamh ag duine den tuairisc sin, nó ag duine a mbeifear tar éis é a chinneadh, mar a dúradh.

(2) Gach duine a dhéanfaidh dearbhú chun críche an ailt seo is eol dó a bheith bréagach in aon phonc ábhartha beidh sé ciontach i gcion agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná tríocha punt a chur air.

(3) Aisghairtear leis seo alt 20 den Acht Airgid, 1937 .

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Gearrtheideal.

6. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1962 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil A agus B dá dTagraítear san Acht seo