28 1962


Uimhir 28 de 1962.


AN tACHT GAIRMOIDEACHAIS (LEASÚ), 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ NA nACHT GAIRM-OIDEACHAIS, 1930 GO 1953. [21 Samhain, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1930, Uimh. 29 .

1950, Uimh. 33 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 ;

ciallaíonn “Acht 1950” an tAcht Gairm-Oideachais (Leasú), 1950 .

Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht.

1953, Uimh. 37 .

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 43 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1950):

“(2A) Ní bheidh méid an ranníoca áitiúil bhliantúil is iníoctha ag an údarás rátúcháin le coiste gairmoideachais in aghaidh bliana airgeadais áitiúil a thosóidh an lú lá d'Aibreán, 1963, nó dá éis sin níos mó ná suim (dá ngairtear an dliteanas bliantúil uasta san Acht seo) is comhionann le ráta ceithre phingin is fiche ar luach inrátaithe an líomatáiste mhuirir i dtosach na bliana airgeadais áitiúla díreach roimhe sin.”

(2) Aisghairtear leis seo alt 1 den Acht Gairm-Oideachais (Leasú), 1953 .

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1962.

Leasú ar alt 46 den Phríomh-Acht.

3. —(1) Leasaítear leis seo alt 46 den Phríomh-Acht trí “trí phingin” a chur in ionad “dhá phingin” i mír (d) d'fho-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1950).

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1962.

Luach inrátaithe.

4. —(1) Chun deireadh a chur le hamhras i dtaobh forléiriú fíor agus fíorbhrí an mhínithe ar “luach inrátaithe” in alt 2 den Phríomh-Acht leasaítear leis seo an t-alt sin 2 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “luach inrátaithe” is é sin:

“ciallaíonn ‘luach inrátaithe’ maidir le líomatáiste muirir (de réir bhrí Chuid IV den Acht sin) aon údarás rátúcháin (de réir bhrí na Coda sin IV) méid comhiomlán na suimeanna arb iad, faoi na hAchtanna Luachála, luachálanna na n-oidhreachtán uile iad atá sa líomatáiste sin agus ab iníoctha aon ráta ina leith nó, i gcás oidhreachtán neamháitithe arb iníoctha aon ráta ina leith dá mbeadh an t-oidhreachtán áitithe, cibé acu gur leis an údarás rátúcháin sin is iníoctha an ráta sin nó le húdarás rátúcháin éigin eile ag a bhfuil cumhacht reachtúil chun ráta a ghearradh agus a thobhach, agus cibé acu, i gcás aon oidhreachtán áirithe, gur ar luacháil an oidreachtáin sin faoi na hAchtanna sin is iníoctha an ráta sin nó ar chodán den luacháil sin nó ar chíos nó ar chodán de chíos a thagann as an oidhreachtán, agus cibé acu gur in aghaidh iomlán bliana airgeadais áitiúla, nó gur in aghaidh coda de bhliain airgeadais áitiúil agus sin amháin, is iníoctha an cíos sin;”.

(2) Measfar gur tháinig fo-alt (1) den alt seo i ngníomh díreach tar éis an Príomh-Acht a rith.

Costais agus liúntais taistil.

1947, Uimh. 1 .

5. —Leasaítear leis seo alt 6 den Acht Gairm-Oideachais (Leasú), 1947 , trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (4) i ndiaidh mír (c):

“(d) I gcás—

(i) ina ndéanfaidh comhalta de choiste contae nó d'fho-choiste ceadaithe den choiste contae sin cruinniú den choiste nó den fho-choiste a fhreastal in áit is giorra ná cúig mhíle de bhealach ar bith óna áit chónaithe agus go mbeidh air, de bhíthin an fhreastail sin, a bheith as baile ar feadh tréimhse leanúnaí nach giorra ná trí huaire a chloig, agus

(ii) go mbeidh rún ón gcoiste á chinneadh go mbeidh feidhm ag an mír seo maidir leis an gcoiste nó leis an bhfo-choiste i bhfeidhm de thuras na huaire,

íocfaidh an coiste leis an gcomhalta maidir leis an gcruinniú liúntas uileghabhálach (nach mó ná méid a shonrófar leis na rialacha arna ndéanamh ag an Aire chun críocha mhír (a) den fho-alt seo) i leith costas taistil agus cothaithe, agus, i gcás ina mbeadh, ar leith ón mír seo, liúntas iníoctha faoi mhír (a) den fho-alt seo, is liúntas in ionad an liúntais sin a bheidh ann agus ní liúntas ina theannta.

(e) Féadfar aon rún faoi mhír (d) den fho-alt seo a chúlghairm aon tráth le rún eile ón gcoiste lena mbainfidh.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá de Mheán Fómhair, 1962.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

6. —(1) Féadfar an tAcht Gairmoideachais (Leasú), 1962 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1962, a ghairm den Acht seo agus de na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1953, le chéile.

(3) Forléireofar na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1953, agus an tAcht seo mar aon ní amháin.