An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Méaduithe 1963) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Pinsin Sceidealta)

10 1964

ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964

CUID IV

Ilghnéitheach

Méaduithe áirithe a dheonú.

27. —Is é a dheonóidh méadú faoin Acht seo ar phinsean, nach pinsean sceidealta (Cuid III), pinsean sceidealta (Cuid IV) ná pinsean sceidealta (Cuid V)—

(a) i gcás pinsean a shonraítear i mír (a), (b) nó (c) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, an tAire Oideachais,

(b) i gcás pinsean a shonraítear i mír (d) nó (e) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó i mír (a), (c) nó (d) de Chuid II den Sceideal sin, an tAire Dlí agus Cirt,

(c) i gcás pinsean i leith seirbhíse a chríochnaigh sa Roinn Poist agus Telegrafa agus a shonraítear i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, an tAire Poist agus Telegrafa, agus

(d) in aon chás eile, an tAire.

Forálacha forlíontacha.

1957, I.R. Uimh. 231.

R. & O.R., Uimh. 9 de 1924 .

1951, I.R. Uimh. 410.

1925, Uimh. 7 .

1947, Uimh. 29 .

1947, Uimh. 41 .

1948, Uimh. 4 .

28. —(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, gach foráil, is foráil a rinneadh le reacht nó faoi reacht agus ag a raibh feidhm maidir le pinsean a mhéadófar faoin Acht seo nó faoi scéim a dhéanfar de bhua an Achta seo sula ndearnadh an méadú sin, beidh feidhm aici maidir leis an bpinsean arna mhéadú amhlaidh, lena n-áirítear, go sonrach, gach foráil den sórt sin a bhaineann leis an gciste, leis an airgead nó leis an bhfoinse eile as a mbeidh an pinsean le híoc nó a bhaineann leis an modh ar a mbeidh costas an phinsin le hiompar nó le híoc nó ar a mbeidh ranníoc le déanamh ina leith.

(2) (a) Aon fhoráil a rinneadh le reacht nó faoi reacht agus a bhaineann le fionraí nó le laghdú pinsean is inmhéadaithe faoin Acht seo, beidh feidhm aici, le héifeacht ón lá iomchuí (agus an lá sin a áireamh), maidir leis an bpinsean méadaithe mar a leanas:

(i) i gcás ina ndearnadh an pinsean a mhéadú trína atháireamh faoi threoir rátaí tuarastail nó luach saothair eile ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar dháta sonraithe i ndiaidh an dáta scoir, amhail agus dá mba ar dháta an scoir a tosaíodh i gcéaduair ar na rátaí tuarastail nó luach saothair eile sin a íoc,

(ii) i gcás ina ndearnadh an pinsean a athrú trí shuim shonraithe a chur leis, amhail agus dá mbeadh an tsuim shonraithe sin curtha leis an tuarastal nó leis an luach saothair eile (arna chinneadh faoin mír roimhe sin nó ar shlí eile) ar faoina threoir a bheidh an pinsean le fionraí.

(b) Sa mhír roimhe seo ciallaíonn “an lá iomchuí”—

(i) maidir le Cuid II den Acht seo, an lú lá de Lúnasa, 1962, nó lá níos déanaí a chinnfear faoi alt 13 nó faoi alt 15 den Acht seo (de réir mar is iomchuí), nó

(ii) maidir le Cuid III den Acht seo, an lú lá de Shamhain, 1963, nó lá níos déanaí a chinnfear faoi alt 23 nó faoi alt 25 den Acht seo (de réir mar is iomchuí).

(3) Measfar an pá bliantúil ar faoina threoir a bheidh pinsean le fionraí de dhroim an Ordú um Pinsean an Gharda Shíochána, 1957, a bheith méadaithe 5%, le héifeacht amhail ón lú lá de Lúnasa, 1960 (agus an lá sin a áireamh).

(4) (a) I gcás inar deonaíodh pinsean a shonraítear i mír (f) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo do dhuine agus fós pinsean eile is iníoctha as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas, beidh feidhm ag fo-airteagal (b) d'Airteagal 5 d'Ordú Pinsean Constáblaíocht Ríoga na hÉireann (Fir d'Eirigh as agus Fir a Briseadh), 1924, maidir leis fara cibé modhnuithe (más ann) is cuí leis an Aire.

(b) I gcás inar deonaíodh pinsean a shonraítear i mír (e) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo do dhuine agus fós pinsean eile is iníoctha as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas, beidh feidhm maidir leis, le héifeacht ón lú lá de Lúnasa, 1959, ag Tábla III den Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1951, fara cibé modhnuithe (más ann) is cuí leis an Aire.

(5) I gcás méid pinsin dá dtagraítear i gCuid I nó i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a bheith le hathrú, is é an tAire a chinnfidh aon cheist a éireoidh i dtaobh méid an luach saothair nó na sochar oifige ar faoina dtreoir a bheidh an pinsean athraithe le háireamh.

(6) (a) I gcás pinsean lena mbaineann an fo-alt seo a bheith le méadú trína atháireamh faoi threoir rátaí tuarastail nó luach saothair eile ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar dháta áirithe, déanfaidh an tAire na rátaí tuarastail nó luach saothair eile ar faoina dtreoir a bheidh an pinsean le hatháireamh a chinneadh—

(i) i gcás inar pinsean a shonraítear i bhfo-mhír (i) den chéad mhír eile an pinsean, faoi threoir na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar an dáta áirithe le comhaltaí den Gharda Síochána, agus

(ii) i gcás inar pinsean a shonraítear i bhfo-mhír (ii) den chéad mhír eile an pinsean, faoi threoir cibé rátaí is cuí leis an Aire de na rátaí tuarastail nó luach saothair eile ar tosaíodh á n-íoc ar dtús le státseirbhísigh ar an dáta áirithe.

(b) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo—

(i) maidir le haon phinsean is iníoctha i leith seirbhíse i gConstáblaíocht Ríoga na hÉireann, nó i leith seirbhíse i bPóilíneacht Chathrach Bhaile Átha Cliath ag duine ar chríochnaigh a sheirbhís i bPóilíneacht Chathrach Bhaile Átha Cliath roimh thosach feidhme Acht Có-nasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925 ,

(ii) maidir le haon phinsean a shonraítear i mír (o) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(7) (a) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo, i gcás ina raibh méadú ar phinsean sceidealta a deonaíodh de bhun fhorálacha an Pensions (Increase) Act, 1920, an Achta Aoisliúntas, 1947 , Achta an Gharda Shíochána (Pinsin), 1947 , alt 79 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 , Acht 1950, Acht 1956, Acht 1959 nó Acht 1960 i gcúrsa a íoctha an lá iomchuí is é méid an phinsin sin a fhéadfar a mhéadú faoin Acht seo an méid pinsin ab iníoctha amhail ar an lá iomchuí.

(b) Sa mhír sin roimhe seo ciallaíonn “an lá iomchuí”—

(i) maidir le Cuid II den Acht seo, an lú lá de Lúnasa, 1962, nó lá níos déanaí ná sin a chinnfear faoi alt 13 nó faoi alt 15 den Acht seo (de réir mar is iomchuí), nó

(ii) maidir le Cuid III den Acht seo, an lú lá de Shamhain, 1963, nó lá níos déanaí arna chinneadh faoi alt 23 nó faoi alt 25 den Acht seo (de réir mar is iomchuí).

(8) Más é a bheidh i ngnáthmhéid pinsin arna mhéadú leis an Acht seo slánuimhir scillingí agus cuid de scilling, is é an pinsean—

(a) i gcás inar lú ná sé phingin an chuid de scilling, an tslánuimhir scillingí, agus

(b) i gcás inar sé phingin nó níos mó an chuid de scilling an tslánuimhir scillingí móide scilling.

(9) Is é an tAire a bhreithneoidh gach amhras, ceist nó díospóid a bheidh ann faoin Acht seo i dtaobh pinsin sceidealta (Cuid I) nó pinsin sceidealta (Cuid II), agus is breith chríochnaitheach, dhochloíte a bhreith sin ar an gcéanna.

Rialacháin i dtaobh méaduithe.

29. —(1) Féadfaidh an tAire aon phinsean nó liúntas is iníoctha as an bPríomh-Chiste nó as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, údarás áitiúil nó údarás cuain a chur, le rialacháin, leis an Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(2) Féadfaidh an tAire le rialacháin foráil a dhéanamh le haghaidh méadú ar aon phinsean sceidealta, agus féadfaidh éifeacht a bheith ag aon mhéadú den sórt sin ó dháta roimh dhéanamh na rialachán.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh forálacha a bheith i rialacháin faoin bhfo-alt sin a bheidh ar comhréir, le modhnuithe nó gan modnuithe, le haon fhorálacha acu sin sna hailt roimh seo den Acht seo.

(4) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Pinsin áirithe a deonaíodh faoi sceimeanna a mhéadú.

30. —(1) (a) Aon fhoráil atá in aon Acht ón Oireachtas nó ó Oireachtas Shaorstát Éireann á chumasú do bhord nó do chomhlacht eile scéim a dhéanamh le haghaidh pinsin a dheonú dá fhostaithe forléireofar í mar ní a chumasaíonn don bhord nó don chomhlacht scéimeanna a dhéanamh ó am go ham, le ceadú ón Aire agus ón Aire iomchuí, le haghaidh pinsin is iníoctha le daoine a scoir ó sheirbhís an bhoird nó an chomhlachta a mhéadú, agus féadfaidh éifeacht a bheith ag aon mhéadú den sórt sin ó dháta roimh dhéanamh na scéime a dhéanann foráil le haghaidh an mhéadaithe.

(b) Sa mhír sin roimhe seo tagraíonn “an tAire iomchuí” do cibé Aire ar cheangail an fhoráil reachtúil iomchuí air scéimeanna faoin bhforáil sin a cheadú.

(2) Gach scéim, a dhéanfar de bhua an ailt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déant'a agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

Srian ginearálta.

31. —Ní dhéanfar aon ní san Acht seo ná in aon rialacháin faoi a fhorléiriú mar ní a údaraíonn méadú—

(a) ar aon chúiteamh is iníoctha faoi Airteagal 10 de Chonradh 1921,

(b) ar aon liúntas nó íocaíocht nach pinsean sceidealta ná pinsean dá dtagraítear in alt 30 den Acht seo, ná

(c) ar aon aisce.