Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. Achtacháin a Aisghairtear.)

13 1965


Uimhir 13 de 1965.


ACHT NA bPINSEAN (LAGHDÚ), 1965

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO MHODHNÚ FORÁLACHA REACHTÚLA ÁIRITHE A BHAINEANN LE PINSIN, AISCÍ AGUS LIÚNTAIS I LEITH SEIRBHÍSE POIBLÍ A LAGHDÚ. [13 Iúil, 1965.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Fionraí nó laghdú ar liúntas bliantúil faoi na nAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963.

1963, No. 24.

1956, Uimh. 38 .

1834, c. 24.

1. —(1) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo, faoi réir an chéad fho-ailt eile, i gcás—

(i) ina mbeidh liúntas bliantúil (dá ngairtear an liúntas san fho-alt seo) i modh aoisliúntais nó cúitimh iníoctha faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963 (gan alt 28 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 , a chur san áireamh) le duine (dá ngairtear an pinsinéir san fho-alt seo), agus

(ii) ina mbeidh an pinsinéir ag fáil aon íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) (dá ngairtear an íocaíocht san fho-alt seo) i leith ceapacháin sa Státseirbhís.

(b)    (i) Ní íocfar níos mó den liúntas, in aghaidh aon tréimhse sonraithe a bheifear ag fáil na híocaíochta, ná an méid is ionann, ar an íocaíocht a chur leis, agus an luach saothair a gheobhadh an pinsinéir in aghaidh na tréimhse sin dá mba rud é, i gcaitheamh na tréimhse sin—

(I) go raibh sé i seilbh na hoifige inar fhónaigh sé an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin, ach

(II) go raibh luach saothair á fháil aige de réir an ráta luach saothair (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) a bhí á fháil aige an lá sin, faoi réir an choinníll, áfach, más rud é gur tharla athruithe (nó, má tá an oifig sin tar éis scor de bheith ann go dtarlódh athruithe dá mba nár scoir sí de bheith ann) sa ráta sin, go mbeidh an ráta sin le háireamh mar ráta a athraíodh tríd an oiread a bheidh sonraithe de na hathruithe sin a chur i gcuntas.

(ii) sa mhír seo ciallaíonn “sonraithe” sonraithe ag an Aire Airgeadais.

(c) Má thugann an pinsinéir suas faoin Acht Aoisliúntas, 1956 , cuid den liúntas, ansin, chun a chinneadh an mbeidh aon mhéid le híoc leis faoin mír roimhe seo, agus má bhíonn, cé mhéid é, déanfar an rata luach saothair a bhí á fháil aige an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin a laghdú an méid a bheidh tugtha suas aige mar a dúradh.

(d) Is é an tAire Airgeadais a chinnfidh gach amhras, ceist nó díospóid a éireoidh faoin bhfo-alt seo, agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte a chinneadhsean ar an gcéanna.

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais, dá rogha féin ach faoi réir an choinníll a shonraítear sa chéad fho-alt eile, feidhmiú fho-alt (1) den alt seo a tharscaoileadh in aon chás áirithe, agus air sin ní bheidh feidhm sa chás sin ag an bhfo-alt sin.

(3) Is é coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo go mbeidh an tAire Airgeadais sásta—

(a) go bhfuil daoine le hoiliúint agus taithí áirithe ag teastáil le haghaidh obair áirithe i roinn nó in oifig áirithe,

(b) go bhfuil an oiliúint agus an taithí sin ag an duine atá á athfhostú, gur chun na hoibre sin atá sé á athfhostú agus go bhfuil sé oiriúnach ar gach dóigh eile lena athfhostú, agus

(c) nach féidir freastal ar an riachtanas sin ar dhóigh seachas trí phinsinéirí a athfhostú.

(4) Beidh éifeacht ag na forálacha roimhe seo den alt seo agus ag an aisghairm a dhéantar le halt 8 den Acht seo ar alt 20 den Superannuation Act, 1834, faoi réir an choinníll nach mbeidh feidhm acu maidir le duine lena raibh, i gcaitheamh na tréimhse idir tosach feidhme an Achta seo nó aon choda de agus dáta a rite, liúntas bliantúil i modh aoisliúntais nó cúitimh iníoctha faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963 (gan alt 28 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 , a chur san áireamh) agus a bhí, i gcaitheamh na tréimhse sin nó na coda sin, ag fáil íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) i leith ceapacháin sa Státseirbhís, mura gcuirfidh sé in iúl don Aire Airgeadais i scríbhinn, laistigh den tréimhse dhá mhí dhéag dar tús dáta thosach feidhme an Achta seo, gur mian leis feidhm a bheith acu maidir leis, ach má chuireann sé é sin in iúl amhlaidh beidh feidhm acu maidir leis le héifeacht amhail ó dháta an tosach feidhme sin.

Srian le halt 5 (3) d'Acht Teaghlachas an Uachtaráin, 1938 .

1938, Uimh. 34 .

2. —Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) d'alt 5 d'Acht Teaghlachas an Uachtaráin, 1938 , ach amháin maidir le fáil na sochar oifige agus na liúntas atá le fáil ag an Uachtarán de bhun alt 11 d'Airteagal 12 den Bhunreacht.

Leasú ar alt 23 (1) den Acht um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938.

1938, Uimh. 38 .

1960, Uimh. 12 .

3. —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 23 den Acht um Oifigí Aireachta agus Pairlaiminte, 1938, arna leasú le fo-alt (1) d'alt 18 den Acht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960 :

“(1) Más rud é go ndéanfar duine lena mbeidh pinsean faoi Chuid IV iníoctha de thuras na huaire a cheapadh chun oifige cáilithí nó chun bheith ina Ard-Aighne, scoirfidh an pinsean faoi Chuid IV de bheith iníoctha fad a shealbhóidh sé an oifig cháilitheach nó oifig Ard-Aighne.”

Leasú ar alt 75 (1) den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 .

1948, Uimh. 4 .

1956, Uimh. 10 .

4. —(1) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 75 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 , arna leasú le fo-alt (8) d'alt 71 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , a leasú trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a)   (i) Beidh feidhm ag an mír seo, faoi réir na chéad mhíre eile i gcás—

(I) ina mbeidh liúntas (dá ngairtear an liúntas sa mhír seo) iníoctha faoin Acht seo nó faoi aon Acht roimhe ag údarás áitiúil le duine (dá ngairtear an pinsinéir sa mhír seo), agus

(II) ina mbeidh an pinsinéir ag fáil aon íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) (dá ngairtear an íocaíocht sa mhír seo) ó údarás áitiúil as seirbhísí a tugadh (ar seirbhísí iad a tugadh mar oifigeach nó seirbhíseach, mar oifigeach nó seirbhíseach ospidéil mheabhair-ghalar nó mar mhúinteoir ar fostú ag coiste gairmoideachais nó ar seirbhísí iad a n-íoctar astu le táillí de ghné tuarastail).

(ii) Ní íocfar níos mó den liúntas, in aghaidh aon tréimhse sonraithe a bheifear ag fáil na híocaíochta, ná an méid is ionann, ar an íocaíocht a chur leis, agus an luach saothair a gheobhadh an pinsinéir in aghaidh na tréimhse sin dá mba rud é, i gcaitheamh na tréimhse sin—

(I) go raibh sé i seilbh na hoifige nó na fostaíochta inar fhónaigh sé an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin, ach

(II) go raibh luach saothair á fháil aige de réir an ráta luach saothair (lena n-áirítear airgeadluach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais in earraí), más ann) a bhí á fháil aige an lá sin, faoi réir an choinníll, áfach, más rud é gur tharla athruithe (nó, má tá an oifig nó an fhostaíocht sin tar éis scor de bheith ann, go dtarlódh athruithe dá mba nár scoir sí de bheith ann) sa ráta sin, go mbeidh an ráta sin le háireamh mar ráta a athraíodh tríd an oiread a bheidh sonraithe de na hathruithe sin a chur i gcuntas,

(iii) Sa mhír seo ciallaíonn ‘sonraithe’ sonraithe ag an Aire.

(a1) Féadfaidh an tAire, dá rogha féin, ach faoi réir an choinníll a shonraítear sa chéad mhír eile, feidhmiú mhír (a) den fho-alt seo a tharscaoileadh in aon chás áirithe, agus air sin ní bheidh feidhm sa chás sin ag an mír sin.

(a2) Is é coinníoll dá dtagraítear i mír (a1) den fho-alt seo go mbeidh an tAire sásta, tar éis dó dul i gcomhairle leis an údarás ag a mbeidh an íocaíocht á déanamh—

(i) go bhfuil daoine le hoiliúint agus taithí áirithe ag teastáil le haghaidh obair áirithe de chuid an údaráis sin,

(ii) go bhfuil an oiliúint agus an taithí sin ag an duine atá á athfhostú, gur chun na hoibre sin atá sé á athfhostú agus go bhfuil sé oiriúnach ar gach dóigh eile lena athfhostú, agus

(iii) nach féidir freastal ar an riachtanas sin ar dhóigh seachas trí phinsinéirí a athfhostú.”

(2) (a) Beidh éifeacht ag an leasú a shonraítear san fho-alt roimhe seo faoi réir an choinníll nach mbeidh feidhm aige maidir le duine lena raibh, i gcaitheamh na tréimhse idir tosach feidhme an Achta seo nó aon choda de agus dáta a rite, liúntas iníoctha faoin Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 , nó faoi aon Acht roimhe sin ag údarás áitiúil agus a bhí, i gcaitheamh na tréimhse sin nó na coda sin, ag fáil íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) ó údarás áitiúil as seirbhísí a tugadh (ar seirbhisí iad a tugadh mar oifigeach nó seirbhíseach, mar oifigeach nó seirbhíseach ospidéil mheabhair-ghalar nó mar mhúinteoir ar fostú ag coiste gairmoideachais nó ar seirbhísí iad a n-íoctar astu le táillí de ghné tuarastail), mura gcuirfidh sé in iúl don Aire i scríbhinn, laistigh den tréimhse dhá mhí dhéag dar tús dáta thosach feidhme an Achta seo, gur mian leis feidhm a bheith aige maidir leis, ach má chuireann sé é sin in iúl amhlaidh beidh feidhm aige maidir leis le héifeacht amhail ón tosach feidhme sin.

(b) San fho-alt seo tá le “údarás áitiúil”, “an tAire”, “oifigeach”, “seirbhíseach”, “oifigeach ospidéil mheabhair-ghalar” agus “seirbhíseach ospidéil mheabhair-ghalar” na bríonna céanna faoi seach atá leo san Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1948 .

Leasú ar alt 62 (1) den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 .

1956, Uimh. 10 .

1961, Uimh. 7 .

5. —(1) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 62 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , a leasú trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a)    (i) Beidh feidhm ag an mír seo, faoi réir na chéad mhíre eile i gcás—

(I) ina mbeidh liúntais (dá ngairtear an liúntas sa mhír seo) iníoctha faoin Acht seo ag údarás áitiúil le duine (dá ngairtear an pinsinéir sa mhír seo), agus

(II) ina mbeidh an pinsinéir ag fáil aon íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach) sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) (dá ngairtear an íocaíocht sa mhír seo) ó údarás áitiúil as seirbhísí a tugadh mar oifigeach nó seirbhíseach nó mar mhúinteoir ar fostú ag coiste gairmoideachais nó ar seirbhísí iad a n-íoctar astu le táillí de ghné tuarastail.

(ii) Ní íocfar níos mó den liúntas, in aghaidh aon tréimhse sonraithe a bheifear ag fáil na híocaíochta, ná an méid is ionann, ar an íocaíocht a chur leis, agus an luach saothair a gheobhadh an pinsinéir in aghaidh na tréimhse sin dá mba rud é, i gcaitheamh na tréimhse sin—

(I) go raibh sé i seilbh na hoifige nó na fostaíochta inar fhónaigh sé an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin, ach

(II) go raibh luach saothair á fháil aige de réir an ráta luach saothair (lena n-áirítear airgeadluach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) a bhí á fháil aige an lá sin, faoi réir an choinníll, áfach, más rud é gur tharla athruithe (nó, má tá an oifig nó an fhostaíocht sin tar éis scor de bheith ann, go dtarlódh athruithe dá mba nár scoir sí de bheith ann) sa ráta sin, go mbeidh an ráta sin le háireamh mar ráta a athraíodh tríd an oiread a bheidh sonraithe de na hathruithe sin a chur i gcuntas.

(iii) Sa mhír seo ciallaíonn ‘sonraithe’ sonraithe ag an Aire.

(a1) Féadfaidh an tAire, dá rogha féin, ach faoi réir an choinníll a shonraítear sa chéad mhír eile, feidhmiú mhír (a) den fho-alt seo a tharscaoileadh in aon chás áirithe, agus air sin ní bheidh feidhm sa chás sin ag an mír sin.

(a2) Is é coinníoll dá dtagraítear i mír (a1) den fho-alt seo go mbeidh an tAire sásta tar éis dó dul i gcomhairle leis an údarás ag a mbeidh an íocaíocht á déanamh—

(i) go bhfuil daoine le hoiliúint agus taithí áirithe ag teastáil le haghaidh obair áirithe de chuid an údaráis sin,

(ii) go bhfuil an oiliúint agus an taithí sin ag an duine atá á athfhostú, gur chun na hoibre sin atá sé á athfhostú agus go bhfuil sé oiriúnach ar gach dóigh eile lena athfhostú, agus

(iii) nach féidir freastal ar an riachtanas sin ar dhóigh seachas trí phinsinéirí a athfhostú.”

(2) I mír (a) d'fho-alt (9) d'alt 51 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1965—

(i) déanfar “do mhír (a) d'fho-alt (1) d'alt 62 den Acht seo” agus “sa mhír sin” a fhorléiriú, gach abairt acu, mar abairtí a thagraíonn don chéad cheann de na míreanna a chuireann fo-alt (1) den alt seo in ionad fho-alt (1) d'alt 62 den Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , agus

(ii) forléireofar “luach saothair” mar thagairt don ráta luach saothair a bhí á fháil ag an duine an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin.

(3) (a) Beidh éifeacht ag na leasuithe a shonraítear sna fo-ailt roimhe seo faoi réir an choinníll nach mbeidh feidhm acu maidir le duine lena raibh, i gcaitheamh na tréimhse idir tosach feidhme an Achta seo nó aon choda de agus dáta a rite, liúntas iníoctha faoin Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , ag údarás áitiúil agus a bhí, i gcaitheamh na tréimhse sin nó na coda sin, ag fáil íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) ó údarás áitiúil as seirbhísí a tugadh (ar seirbhísí iad a tugadh mar oifigeach nó seirbhíseach nó mar mhúinteoir ar fostú ag coiste gairmoideachais nó ar seirbhísí iad a n-íoctar astu le táillí de ghné tuarastail), mura gcuirfidh sé in iúl don Aire i scríbhinn, laistigh den tréimhse dhá mhí dhéag dar tús dáta thosach feidhme an Achta seo, gur mian leis feidhm a bheith acu maidir leis, ach má chuireann sé é sin in iúl amhlaidh beidh feidhm acu maidir leis le héifeacht amhail ón tosach feidhme sin.

(b) San fho-alt seo tá le “údarás áitiúil”, “an tAire”, “oifigeach”, agus “seirbhíseach” na bríonna céanna faoi seach atá leo san Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , arna leasú leis an Acht Cóireála Meabhair-Ghalar, 1961 .

Leasú ar mhír 10 den Sceideal a ghabhann leis an Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1961 .

1961, Uimh. 2 .

6. —Déantar leis seo an mhír seo a leanas a chur in ionad mhír 10 den Sceideal a ghabhann leis an Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1961 :

“10. (1) I gcás—

(a) ina mbeidh pinsean (dá ngairtear an pinsean sa mhír seo) iníoctha ag an mBord le duine (dá ngairtear an pinsinéir sa mhír seo), agus

(b) ina mbeidh an pinsinéir ag fáil aon íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha, nó forliúntais eile in earraí), más ann) (dá ngairtear an íocaíocht sa mhír seo) i leith fostaíochta i bpost arb é atá ann bheith ina chomhalta den Bhord nó ar fostú ag an mBord,

ní íocfar níos mó den phinsean, in aghaidh aon tréimhse sonraithe a bheifear ag fáil na híocaíochta, ná an méid is ionann, ar an íocaíocht a chur leis, agus an luach saothair a gheobhadh an pinsinéir in aghaidh na tréimhse sin, dá mba rud é, i gcaitheamh na tréimhse sin—

(i) go raibh sé i seilbh na hoifige inar fhónaigh sé an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin, ach

(ii) go raibh luach saothair á fháil aige de réir an ráta luach saothair (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) a bhí á fháil aige an lá sin, faoi réir an choinníll, áfach, más rud é gur tharla athruithe (nó, má tá an oifig sin tar éis scor de bheith ann, go dtarlódh athruithe dá mba nár scoir sí de bheith ann) sa ráta sin, go mbeidh an ráta sin le háireamh mar ráta a athraíodh tríd an oiread a bheidh sonraithe de na hathruithe sin a chur i gcuntas.

(2) Má thugann an pinsinéir suas, faoi fhorálacha arna ndéanamh de bhua alt 18 den Acht seo, cuid den phinsean, ansin, chun a chinneadh an mbeidh aon mhéid le híoc leis faoin bhfomhír sin roimhe seo, agus, má bhíonn, cé mhéid é, déanfar an ráta luach saothair a bhí á fháil aige an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin a laghdú an méid a bheidh tugtha suas aige mar a dúradh.

(3) Sa mhír seo ciallaíonn ‘sonraithe’ sonraithe ag an Aire Airgeadais.”

Leasú ar alt 28 (11) den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 .

1963, Uimh. 24 .

1956, Uimh. 38 .

7. —Déantar leis seo an mhír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d'fho-alt (11) d'alt 28 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 :

“(a)    (i) Beidh feidhm ag an mír seo i gcás—

(I) ina mbeidh aoisliúntas nó pinsean (dá ngairtear an pinsean sa mhír seo) iníoctha faoin alt seo le duine (dá ngairtear an pinsinéir sa mhír seo), agus

(II) ina mbeidh an pinsinéir ag fáil aon íocaíochta (lena n-áirítear airgead-luach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) (dá ngairtear an íocaíocht sa mhír seo) i leith fostaíochta i bpost arb é atá ann bheith ina chomhalta nó ar fostú ag an Údarás Forbartha Tionscail nó, i gcás James Patrick Beddy, ag an Údarás sin nó ag an gCuideachta Cairde Tionscail Teoranta nó aon cheann dá fochuideachtaí.

(ii) Ní íocfar níos mó den phinsean, in aghaidh aon tréimhse sonraithe a bheifear ag fáil na híocaíochta, ná an méid is ionann, ar an íocaíocht a chur leis, agus an luach saothair a gheobhadh an pinsinéir in aghaidh na tréimhse sin, dá mba rud é, i gcaitheamh na tréimhse sin,—

(I) go raibh sé i seilbh na hoifige inar fhónaigh sé an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin, ach

(II) go raibh luach saothair á fháil aige de réir an ráta luach saothair (lena n-áirítear airgeadluach sochar oifige (mar atá, aon seomraí, ciondálacha nó forliúntais eile in earraí), más ann) a bhí á fháil aige an lá sin, faoi réir an choinníll, áfach, más rud é gur tharla athruithe (nó, má tá an oifig sin tar éis scor de bheith ann, go dtarlódh athruithe dá mba nár scoir sí de bheith ann) sa ráta sin, go mbeidh an ráta sin le háireamh mar ráta a athraíodh tríd an oiread a bheidh sonraithe de na hathruithe sin a chur i gcuntas.

(iii) Má thugann an pinsinéir suas, faoin Acht Aoisliúntas, 1956 , cuid den phinsean, ansin, chun a chinneadh an mbeidh aon mhéid le híoc leis faoin bhfomhír sin roimhe seo, agus, má bhíonn, cé mhéid é, déanfar an ráta luach saothair a bhí á fháil aige an lá deiridh dá sheirbhís inphinsin a laghdú an méid a bheidh tugtha suas aige mar a dúradh.

(iv) Sa mhír seo ciallaíonn ‘sonraithe’ sonraithe ag an Aire Airgeadais.”

Aisghairm.

8. —Déantar leis seo na hachtacháin a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

9. —Féadfar Acht na bPinsean (Laghdú), 1965 , a ghairm den Acht seo, agus measfar é a theacht i ngníomh an lú lá d'Eanáir 1965.