An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Cáin Bhrabús Corparáide) Ar Aghaidh (CUID VIII Cáin Mhórdhíola)

21 1969

AN tACHT AIRGEADAIS, 1969

CUID VII

Cáin Láimhdeachais

Leasú ar alt 46 den Acht Airgeadais, 1963 .

1963, Uimh. 23 .

55. —(1) Leasaítear leis seo alt 46 den Acht Airgeadais, 1963 , tríd an míniú seo a leanas a chur isteach ann i ndiaidh an mhínithe ar “óstán”:

“folaíonn ‘airgead a fháil’—

(a) airgead a taisceadh nó a creidiúnaíodh do chuntas duine in aon bhanc, banc taisce, cumann foirgníochta, gnólacht airgeadais fruilcheannaigh nó gnólacht airgeadais dá shamhail, agus

(b) airgead, seachas airgead dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú seo, a scoir, faoi chomhaontú, seachas comhaontú ina bhfuil foráil le haghaidh lascaine nó coigeartú praghais arna dhéanamh i ngnáth-chúrsa gnó, nó faoi chomhshocraíocht le creidiúnaithe, de bheith dlite do dhuine,

agus aon airgead a taisceadh nó a creidiúnaíodh do chuntas duine mar a dúradh measfar go bhfuair an duine é ar an dáta a taisceadh nó a creidiúnaíodh amhlaidh é agus aon airgead a scoir de bheith dlite do dhuine mar a dúradh measfar go bhfuair an duine é ar dháta an scortha.”.

(2) Beidh éifeacht, agus measfar éifeacht a bheith, ag an alt seo amhail ar an agus ón 8ú lá de Bhealtaine, 1969.

Leasú ar alt 64 den Acht Airgeadais, 1963 .

1963, Uimh. 23 .

56. —(1) Leasaítear leis seo alt 64 den Acht Airgeadais, 1963

(a) trí “ailt 48 agus 50 go 63” a chur in ionad “ailt 48 go 63” i bhfo-alt (1), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní dhéanfar cáin mar a luaitear anseo roimhe seo a mhuirearú ar—

(a) airceadal a mbeadh a dhíol lena sheachadadh lastigh den Stát, amach ó aon díolúine maidir le díol na n-airceadal sin le daoine, nó ag daoine, d'aicme áirithe, ina ghníomhaíocht dhíolmhaithe chun críocha alt 48 (2) den Acht seo,

(b) airceadal a luaitear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo arna allmhairiú mar stoc dá ghnó ag duine cláraithe is déileálaí sna hairceadail sin,

(c) airceadal, nach airceadal a luaitear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, arna allmhairiú—

(i) mar stoc dá ghnó,

(ii) mar ábhair le haghaidh monaraíochta,

(iii) mar throscán, feistis, riachtanais oifige, gléasra nó trealamh dá ghnó,

ag duine cláraithe,

(d) airceadal (seachas mótarfheithicil a bheidh ceaptha chun daoine a iompar de bhóthar nó ola hiodracarbóin le haghaidh feithiclí ród-iompair) arna allmhairiú ag comhlacht corpraithe a shuífidh chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gurb é is príomhghníomhaíocht dó paisinéirí nó earraí a iompar lasmuigh den Stát agus gur lena úsáid ina ghnó a allmhairítear an t-airceadal,

(e) airceadal arna allmhairiú ag Coimisinéirí Soilse na hÉireann lena úsáid chun longa solais nó tithe solais a chothabháil.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh i gcás airceadal a allmhaireofar an chéad lá nó tar éis an chéad lae den mhí díreach i ndiaidh na míosa a rithfear an tAcht seo agus, i gcás na n-airceadal sin, déanfar an cháin dá bhforáiltear le halt 47 (1) (i) (b) den Acht Airgeadais, 1963 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ionann agus dá mba nach ndearnadh aon ordú faoi alt 64 den Acht sin.