An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEITHREASA, 1975)

13 1975

AN tACHT LEITHREASA, 1975

AN SCEIDEAL

Cuid I

BARRACHAS DON BHLIAIN 1972-73

Suimeanna nach mó ná

Deontas Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

£

£

Suim a deonaíodh chun barrachas ar an deontas le haghaidh an Gharda Síochána don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1973, a shlánú     ..

10

27,808

Cuid II

Suim fhorlíontach a deonaíodh chun íoctha an mhuirir Seirbhíse Poiblí a luaitear anseo go sonrach don tréimhse ón gcéad lá d'Aibreán, 1974, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1974.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontas Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

48

Le haghaidh tuarastail agus costais an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte agus deontais ilghnéitheacha, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

10

--

Cuid III

Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1975.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontas Soláthair

Leithreasaí-i-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin     ..     ..     ..

48,000

--

2

Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

1,933,000

--

3

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh     ..     ..     ..     ..

225,000

--

4

Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh     ..     ..     ..

1,757,000

240,000

5

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste     ..

243,000

28,000

6

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..

2,856,000

4,000

7

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Aire na Seirbhíse Poiblí agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..

1,537,000

323,650

8

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hoifige sin     ..     ..     ..     ..     ..

19,586,000

1,778,000

9

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachas i leith foirgneamh poiblí; chun páirceanna agus oibreacha poiblí áirithe a chothabháil; chun oibreacha siltin agus oibreacha innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; le haghaidh caiteachas a d'éirigh as damáiste do mhaoin le Rialtais Eachtracha; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..     ..     ..

18,235,000

3,420,000

10

Le haghaidh tuarastail agus costais Saotharlann an Stáit     ..     ..     ..     ..

191,000

2,000

11

Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla     ..     ..     ..

366,000

326,000

12

Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon     ..     ..     ..

200,000

--

13

Le haghaidh pinsin, aoisliúntais, cúiteamh (lena n-áirítear cúiteamh do lucht oibre), agus liúntais agus aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi reachtanna iolartha eile; pinsin, liúntais agus aiscí eisreachtúla arna ndámhachtain ag Aire na Seirbhíse Poiblí; táillí do lia-réiteoirí agus táillí ócáideacha do dhochtúirí; cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; etc.     ..

7,160,000

1,463,000

14

Le haghaidh Seirbhís Sicréideach     ..     ..

20,000

--

15

Le haghaidh deontais d'Údaráis Áitiúla mar fhaoiseamh i leith rátaí ar thalamh talmhaíochta     ..     ..     ..     ..     ..

30,220,000

--

16

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus dlí-mhuirear eile     ..     ..     ..     ..     ..     ..

879,000

10,000

17

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..

841,000

--

18

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh clódóireacht agus ceangaltóireacht, páipéar, foilseacháin, innealra oifige agus soláthairtí eile oifige do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh ilchuspóirí ilghnéitheacha     ..     ..     ..

2,945,000

470,000

19

Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe     ..     ..     ..

1,351,000

165,200

20

Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha

2,591,000

437,000

21

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus Oifig na dTaifead Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun doiciméid stairiúla, etc., a cheannach     ..     ..

1,714,000

4,000

22

Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc     ..

41,035,000

1,509,000

23

Le haghaidh costais i ndáil le príosúin, lena n-áirítear ionaid choinneála d'ógánaigh; chun príosúnaigh a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair a chothabháil; agus le haghaidh seirbhísí leasa     ..

5,291,000

69,000

24

Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste

2,175,000

140,600

25

Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas     ..

1,113,000

--

26

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla     ..     ..     ..     ..     ..

34,000

83

27

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..

48,953,000

740,500

28

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

15,442,000

15,100

29

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc.     ..     ..     ..     ..     ..     ..

77,328,000

436,000

30

Le haghaidh Meánoideachais      ..     ..

46,190,000

407,500

31

Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..

30,038,000

783,600

32

Le haghaidh costais i ndáil le Teaghlaigh Chónaithe agus Scoileanna Speisialta     ..

1,108,000

2,100

33

Le haghaidh deontais-i-gcabhair don Údarás um Ard-Oideachas, d'Institiúidí agus Seirbhísí áirithe Ardoideachais agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath     ..

21,127,000

64,000

34

Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..

176,000

1,500

35

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

8,297,000

813,500

36

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..     ..

9,661,000

2,500,000

37

Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair     ..     ..

6,000,000

10

38

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..

76,927,000

17,854,706

39

Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair     ..     ..     ..

4,240,000

28,000

40

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc

7,989,000

79,000

41

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

57,166,000

1,546,020

42

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

34,849,000

3,002,560

43

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc

84,256,000

42,790,020

44

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh pá agus costais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc     ..     ..     ..     ..     ..

48,946,000

898,000

45

Le haghaidh pá scoir, pinsin, cúiteamh, liúntais agus aiscí is iníoctha faoi reachtanna iolartha le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais éagsúla i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

10,337,000

100,841

46

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe     ..

4,217,000

30,000

47

Le haghaidh ranníocaí d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus le haghaidh Cúnaimh Oifigiúil Forbartha, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair     ..     ..     ..     ..     ..

1,180,000

--

48

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas     ..     ..     ..     ..     ..

177,264,000

6,688,730

49

Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais do Bhoird Sláinte, deontais ilghnéitheacha agus deontais-i-gcabhair áirithe     ..     ..     ..     ..     ..

177,436,000

10,526,300

Iomlán Chuid III     ..     ..£

1,093,673,000

99,697,520

Iomlán Chuid III     ..     ..£

1,093,673,000

99,697,520