An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil) Ar Aghaidh (Caibidil III Tobhach Ioncaim)

15 1983

AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

Caibidil II

Cánachas ar Bhrabúis Fheirmeoireachta

Brabúis fheirmeoireachta a mhuirearú faoi Sceideal D.

11. —Leasaítear leis seo Cuid I den Acht Airgeadais, 1974 , maidir leis an mbliain 1983-84 agus blianta measúnachta dá éis, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 15:

“Brabúis fheirmeoireachta le muirearú faoi Sceideal D.

15.—(1) Measfar gur seoladh trádála nó coda de thrádáil, de réir mar a bheidh, an fheirmeoireacht go léir sa Stát agus déanfar na brabúis nó na gnóchain as an bhfeirmeoireacht sin a mhuirearú i leith cánach faoi Chás I de Sceideal D dá réir sin.

(2) D'ainneoin aon ní dá mhalairt i gCaibidil III de Chuid IV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , measfar gur seoladh aon trádála amháin an fheirmeoireacht go léir a sheolann aon duine go haonraic nó i gcomhpháirtíocht:

Ar choinníoll nach ndéanfaidh an fo-alt seo dochar d'oibriú alt 58 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó nach gcuirfidh sé srian leis an gcéanna, i gcás ina ndéanfar trádáil chomhpháirtíochta fheirmeoireachta a bhunú agus a thosú nó ina ndéanfar í a dhíscor go buan.”.

Feidhm alt 20A (bonn roghnach measúnachta) den Acht Airgeadais, 1974 , maidir le 1983-84.

12. —Beidh éifeacht le halt 20A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1978 ) den Acht Airgeadais, 1974 , maidir leis an mbliain 1983-84 ionann is dá ndéanfaí—

(a) i mír (a)—

(i) “1983-84” a chur in ionad “1978-79” gach áit a bhfuil sé,

(ii) “alt 15 den Acht Airgeadais, 1974 (a cuireadh isteach le halt 11 den Acht Airgeadais, 1983 )” a chur in ionad “alt 13 den Acht Airgeadais, 1978 ” i bhfomhír (ii), agus

(iii) “1983” a chur in ionad “1978” i bhfomhír (II),

agus

(b) i mír (b), “1983-84” a chur in ionad “1978-79” gach áit a bhfuil sé.

Feirmeoireacht: foráil a bhaineann le faoiseamh maidir le méadú ar luachanna stoic.

13. —Leasaítear leis seo alt 13 (1) den Acht Airgeadais, 1982 , trí “1982-83 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis” a chur in ionad “1982-83”, agus tá an t-alt sin 13 (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Más rud é, le linn brabúis ó thrádáil na feirmeoireachta do thréimhse chuntasaíochta a bheith á ríomh, go mbeidh éifeacht maidir leis an mbliain 1982-83 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis le hasbhaint a lamháiltear de bhua alt 12 den Acht Airgeadais, 1976

(a) beidh feidhm agus éifeacht le halt 31 (4) (a) den Acht Airgeadais, 1975 (arna chur chun feidhme le halt 12 (2) (a) den Acht Airgeadais, 1976 ) ionann is dá scriosfaí “lúide 20% dá brabúis trádála don tréimhse sin”,

(b) beidh éifeacht leis an alt sin 12 ionann is dá mba nár achtaíodh fo-alt (2) (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1979 ),

agus

(c) is é a bheidh i méid na hasbhainte sin, faoi réir fhorálacha fhomhír (i) den alt sin 31 (4) (a), a haon déag de dheichithe de mhéid na hasbhainte don tréimhse chuntasaíochta sin arna ríomh de réir mhíreanna (a) agus (b) den fho-alt seo.

Leasú ar alt 307 (faoiseamh i leith caillteanas) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

14. —Leasaítear leis seo alt 307 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir leis an mbliain 1983-84 agus blianta measúnachta dá éis, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1974 ):

“(1A) Beidh feidhm ag an alt seo in aon chás ina mbeidh feirmeoireacht á seoladh seachas i gcás pearsa aonair a thabhóidh caillteanas i seoladh na feirmeoireachta agus ar duine é nach bhfuil inmhuirearaithe i leith cánach i ndáil le brabúis nó gnóchain ó fheirmeoireacht don bhliain mheasúnachta ina dtabhóidh sé an caillteanas.”.

Leasú ar alt 22 (foirgnimh feirme: liúntais chaipitiúla) den Acht Airgeadais, 1974 .

15. —Leasaítear leis seo alt 22 (a cuireadh isteach leis an Acht Cánach Corparáide, 1976 ) den Acht Airgeadais, 1974 , maidir leis an mbliain 1983-84 agus blianta measúnachta dá éis—

(a) i bhfo-alt (1), trí “alt 15” a chur in ionad “alt 15 (1)”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2B):

“(2B) Más rud é, i ndáil le haon bhliain mheasúnachta, nach mbeidh pearsa aonair inmhuirearaithe i leith cánach maidir le brabúis nó gnóchain ó fheirmeoireacht de réir fhorálacha alt 58 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus gur bliain mheasúnachta an bhliain sin a bhféadfadh sé, dá mbeadh sé inmhuirearaithe amhlaidh, liúntas foirgneamh feirme a éileamh faoin alt seo ina leith, measfar, chun críocha an ailt seo, an liúntas sin a bheith tugtha in aghaidh na bliana measúnachta sin agus ní dhéanfar é a thabhairt ar aghaidh agus a fhritháireamh in aghaidh brabús nó gnóchan is inmhuirearaithe d'aon bhliain mheasúnachta dá éis.”,

agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Baineann an t-alt seo le haon duine a sheolann feirmeoireacht ar inmhuirearaithe cáin de réir forálacha alt 15 ar na brabúis nó ar na gnóchain uaithi.