An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II An Bord Altranais) Ar Aghaidh (CUID IV Oideachas agus Oiliúint)

18 1985

ACHT NA nALTRAÍ, 1985

CUID III

Clárú

An clár.

27. —(1) Déanfaidh an Bord, de réir rialacha a dhéanfaidh an Bord, clár altraí a chothabháil (dá ngairtear an clár san Acht seo) agus roinnfear an clár sna ranna a shonraítear sna rialacha sin agus beidh ar áireamh sna ranna sin roinn a bhainfidh le cnáimhseacha.

(2) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis a bhunaithe, an clár a ullmhú agus a bhunú.

(3) Aon tagairt san Acht seo do chlár na n-altraí measfar, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, gur tagairt í a fholaíonn tagairt d'aon roinn den chlár agus forléireofar “cláraithe” agus “clárú” dá réir.

(4) Foilseoidh an Bord clár na n-altraí nó aon roinn nó ranna de ag cibé tráthanna agus i cibé slí a ordóidh an tAire.

(5) Cuirfidh altra aon athrú ar a ainm nó ar a sheoladh in iúl don Bhord.

(6) Déanfaidh an Bord cibé bearta a mheasann sé is gá ó am go ham chun a chinntiú go bhfuil ainmneacha agus seoltaí na ndaoine atá cláraithe sa chlár cruinn.

(7) Gach duine a dtaifeadfar a ainm sa chlár, déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis clárú an duine sin a bheith críochnaithe, deimhniú á rá go bhfuil a ainm taifeadta sa chlár a sheoladh chuige.

(8) Deimhniú a eiseoidh an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin á rá go bhfuil ainm an duine lena mbaineann an deimhniú taifeadta sa chlár beidh sé, gan cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gurbh é a shínigh an deimhniú nó gurbh é an duine sin an duine cuí lena shíniú amhlaidh, ina fhianaise in aon imeachtaí dlíthiúla ar na nithe a bheidh deimhnithe sa deimhniú, go dtí go suífear a mhalairt.

Clárú i gclár na n-altraí.

28. —(1) Déanfaidh an Bord, de réir rialacha, gach duine a shásaíonn an Bord go gcomhlíonann sé na coinníollacha forordaithe le haghaidh clárú, a chlárú sa chlár.

(2) Féadfaidh an Bord-duine a chlárú i níos mó ná roinn amháin den chlár má iarrann an duine sin é agus má shásaíonn sé na coinníollacha forordaithe le haghaidh clárú i ngach roinn acu sin.

(3) Déanfar gach duine a bhfuil a ainm, ar dháta an chláir a bhunú, taifeadta i gclár na n-altraí a bhí á chothabháil ag an Seanbhord de bhun Acht na nAltran, 1950 , a chlárú sa chlár.

(4) Gach duine is náisiúnach de Bhallstát agus a mbeidh cáilíocht san altracht dáfa dó i mBallstát ar cáilíocht í a bhfuil sé d'oibleagáid ar an Stát aitheantas a thabhairt di de bhun fhorálacha aon Treorach lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach, déanfar, ar é do dhéanamh iarratais san fhoirm agus ar an modh a bheidh sonraithe i rialacha arna ndéanamh ag an mBord, agus ar cibé táille a bheidh sonraithe amhlaidh a íoc, é a chlárú sa chlár.

(5) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun a chosc ar an mBord diúltú ainm aon duine a chlárú is duine a bheidh, thairis sin, i dteideal a bheith cláraithe, ar fhoras neamhfheidhmiúlacht an duine sin gabháil do chleachtadh na haltrachta.

(6) Ar chinneadh a dhéanamh de bhun fho-alt (5) den alt seo, déanfaidh an Bord fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis a sheoladh láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine lena mbaineann an cinneadh.

(7) Féadfaidh duine lena mbaineann cinneadh faoi fho-alt (5) den alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhshe dhá mhí dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann an duine sin iarratas den sórt sin, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(a) a dhearbhú gur chuí don Bhord an cinneadh a dhéanamh, nó

(b) an cinneadh a chealú agus a ordú don Bhord ainm an duine a rinne an t-iarratas a chlárú, nó

(c) an cinneadh a chealú agus—

(i) a ordú don Bhord cinneadh nua a dhéanamh, nó

(ii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Bhord.

An clár a cheartú.

29. —(1) D'fhonn an clár a choimeád ceart déanfaidh an Bord ó am go ham de réir mar is gá sa chás gach dearmad focal nó cléireachais sa chlár sin a cheartú, gach taifead ann a tugadh chun críche trí chalaois nó mífhaisnéis a bhaint de, gach athrú a thiocfaidh ar a n-iúl ar sheoltaí na ndaoine a bheidh cláraithe sa chlár a thaifeadadh ann, agus ainmneacha na ndaoine ar fad ar cuireadh i bhfios don Bhord nó ar tháinig sé ar iúl an Bhoird go bhfuil siad tar éis bháis a bhaint den chlár.

(2) Aon uair a dhéanfaidh an Bord beart de bhun fho-alt (1) den alt seo d'fhonn an clár a choimeád ceart, déanfaidh an Bord láithreach an beart atá déanta agus na cúiseanna leis a chur in iúl don duine lena mbainfidh, nó dá neasghaol, de réir mar a bheidh.

Daoine i ngairmeacha coimhdeacha a chlárú.

30. —Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, ainmneacha daoine atá ag gabháil do ghairm atá coimhdeach don altracht a chlárú i gclár a bheidh á chothabháil chun na críche sin, agus beidh feidhm, maidir le haon chlárú den sórt sin, ag forálacha an Achta seo, faoi réir cibé modhnuithe a bheidh sonraithe i rialacha a dhéanfaidh an Bord le toiliú an Aire.