Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

6 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1998


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal agus forléiriú.

2.

Mínithe.

3.

Ionstraimí a bhuanú.

CUID II

Méaduithe

4.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

6.

Sochar linbh (rátaí nua, etc.).

7.

Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh (rátaí seachtainiúla nua, etc.).

8.

Ranníocaí fostaíochta (méaduithe ar na huasteorainneacha tuillimh, etc.).

9.

Ranníocaí féinfhostaíochta (méadú ar an uasteorainn ioncaim).

CUID III

Feabhsuithe ar Scéimeanna Leasa Shóisialaigh

10.

Acmhainn a mheasúnú — feabhsuithe.

11.

Íocaíocht i leith cumhacht ceannaigh a chailleadh.

12.

Liúntas cúramóra — íocaíocht tar éis bháis.

13.

Leasuithe ar alt 2 den Phríomh-Acht — mínithe.

CUID IV

Sonraí Seirbhíse Poiblí a Riaradh

14.

Sonraí seirbhíse poiblí a riaradh.

15.

Tosach feidhme (Cuid IV).

CUID V

Forálacha Ilghnéitheacha

16.

Suimeanna a íoc isteach sa Chiste Árachais Shóisialaigh agus amach as.

17.

Athbhreithniú achtúireach.

18.

Liúntas réamhscoir — forálacha a chomhdhlúthú.

19.

Pinsean dall.

20.

Fiacha a ghnóthú.

21.

Sochar míthreorach — éilimh a dhéantar lasmuigh den am forordaithe.

22.

Cionta — gan faisnéis a nochtadh.

23.

Oifigigh a cheapadh.

24.

Gaol faoi dhliteanas.

25.

Tosach feidhme (Cuid V).

CUID VI

Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979, agus ar an Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

26.

Leasú ar alt 7A den Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979.

27.

Leasú ar alt 18A den Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981.

CUID VII

Leasú ar alt 54 d'Acht na bPinsean, 1990

28.

Leasú ar alt 54 d'Acht na bPinsean, 1990.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B


Na hAchtanna dá dTagraítear

Blind Persons Act, 1920

1920, c. 49

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995

1995, Uimh. 32

An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988

1988, Uimh. 25

An tAcht Sláinte, 1947

1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte, 1979

1979, Uimh. 4

Acht na dTithe, 1966

1966, Uimh. 21

Acht na dTithe, 1988

1988, Uimh. 28

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

An tAcht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968

1968, Uimh. 24

An tAcht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1992

1992, Uimh. 19

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Acht na bPinsean, 1990

1990, Uimh. 25

Acht na bPinsean (Leasú), 1996

1996, Uimh. 18

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1992

1992, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1994

1994, Uimh. 4

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1995

1995, Uimh. 23

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1996

1996, Uimh. 7

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1997

1997, Uimh. 10

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993

1993, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1998


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, ALT 7A DEN ACHT UM RANNÍOCAÍ SLÁINTE, 1979 , ALT 18A DEN ACHT UM GHNÍOMHAIREACHT FOSTAÍOCHTA DON AOS ÓG, 1981 , AGUS ALT 54 D'ACHT NA bPINSEAN, 1990 .

[1 Aibreán, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: