An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Feabhsuithe ar Scéimeanna Leasa Shóisialaigh) Ar Aghaidh (CUID V Forálacha Ilghnéitheacha)

6 1998

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998

CUID IV

Sonraí Seirbhíse Poiblí a Riaradh

Sonraí seirbhíse poiblí a riaradh.

14. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 223:

“Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí.

223.—(1) San alt seo agus in ailt 223A, 223B agus 223C—

ciallaíonn ‘uimhir chuntais phríomha’, i ndáil le cárta seirbhíse poiblí nó le cárta arna eisiúint faoi alt 223B, uimhir arb é atá inti—

(a) uimhir eisitheora, arna heisiúint faoi cheadúnas ó Eagraíocht na gCaighdeán Idirnáisiúnta,

(b) uimhir phearsanta seirbhíse poiblí, agus

(c) uimhir chárta arna leithroinnt, i gcás cárta seirbhíse poiblí, ag an Aire nó, in aon chás eile, ag an duine a d'eisigh an cárta;

ciallaíonn ‘comhlacht sonraithe’—

(a) Aire den Rialtas,

(b) údarás áitiúil (chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil, 1941 ),

(c) bord sláinte,

(d) na Coimisinéirí Ioncaim,

(e) An Foras Áiseanna Saothair,

(f) An Post,

(g) An tArd-Chláraitheoir,

(h) an Bord um Chúnamh Dlíthiúil,

(i) an Garda Síochána agus Óglaigh na hÉireann i leith a gcomhaltaí féin, nó

(j) cibé duine eile a fhorordófar;

ciallaíonn ‘céile’—

(a) gach duine de lánúin phósta, nó

(b) fear agus bean nach bhfuil pósta lena chéile ach atá ag maireachtáil i bhfochair a chéile mar fhearchéile agus banchéile;

ciallaíonn ‘idirbheart’—

(a) iarratas,

(b) éileamh,

(c) cumarsáid,

(d) íocaíocht, nó

(e) soláthar seirbhíse,

i ndáil le cistí poiblí chuig comhlacht sonraithe nó dó nó uaidh agus a bhaineann le duine nádúrtha.

(2) Féadfaidh an tAire uimhir (dá ngairtear ‘uimhir phearsanta seirbhíse poiblí’ san Acht seo) a leithroinnt agus a eisiúint chuig gach duine is ábhar d'aon idirbheart le comhlacht sonraithe.

(3) Aon duine a dhéanann aon idirbheart le comhlacht sonraithe tabharfaidh sé nó sí don Aire cibé faisnéis, de réir mar a fhorordófar, is gá chun go ndéanfar uimhir phearsanta seirbhíse poiblí a leithroinnt agus a eisiúint.

(4) Déanfaidh duine a uimhir nó a huimhir phearsanta seirbhíse poiblí agus uimhreacha pearsanta seirbhíse poiblí a chéile nó a céile agus a leanaí, más iomchuí, a thabhairt do chomhlacht sonraithe de réir mar a cheanglóidh an comhlacht sin chun críocha idirbheart an duine.

(5) San alt seo déanfar tagairt d'uimhir phearsanta seirbhíse poiblí a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d'uimhir ar a dtugtar uimhir ioncaim agus árachais shóisialaigh.

(6) Aon duine, seachas—

(i) an duine lena mbaineann an uimhir phearsanta seirbhíse poiblí,

(ii) comhlacht sonraithe,

(iii) duine a dhéanann idirbheart le comhlacht sonraithe i gcás ina mbaineann an uimhir leis an idirbheart idir an duine sin agus an comhlacht sonraithe, nó

(iv) duine a gceanglaítear air nó uirthi forálacha ailt 221, 222 nó rialachán arna ndéanamh faoi na hailt sin a chomhlíonadh,

a úsáidfidh uimhir phearsanta seirbhíse poiblí nó a dhéanfaidh iarracht a chur faoi deara uimhir phearsanta seirbhíse poiblí a nochtadh dó nó di, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Cárta seirbhíse poiblí.

223A.—(1) Féadfaidh an tAire cárta (dá ngairtear ‘cárta seirbhíse poiblí’ san Acht seo) a eisiúint chuig duine i cibé formáid is cuí leis an Aire agus beidh—

(a) ainm, uimhir phearsanta seirbhíse poiblí agus uimhir chuntais phríomha an duine, maille leis an dáta eisiúna, inscríofa air, agus

(b) dáta breithe, inscne agus uimhir chuntais phríomha an duine, maille le dáta éagtha an chárta agus cód seirbhíse an chárta, ionchódaithe go leictreonach air,

agus beidh cibé faisnéis eile a fhorordófar inscríofa nó ionchódaithe go leictreonach ar an gcárta.

(2) Féadfaidh duine, ar iarraidh a dhéanamh chuige sin chun an Aire, faisnéis atá ionchódaithe go leictreonach ar a chárta nó ar a cárta seirbhíse poiblí a fháil laistigh de 28 lá ón iarraidh sin, más indéanta sin.

(3) Déanfaidh duine a chárta nó a cárta seirbhíse poiblí a thabhairt ar aird ar iarraidh ó chomhlacht sonraithe chun críocha idirbhirt.

(4) Aon duine a dhéanfaidh, nó a dhéanfaidh iarracht, cárta seirbhíse poiblí a úsáid nó a dhéanfaidh iarracht a chur faoi deara cárta seirbhíse poiblí a thabhairt ar aird dó nó di, seachas—

(a) an duine arb é nó í sealbhóir an chárta nó duine a bheidh ceaptha chun gníomhú thar ceann shealbhóir an chárta,

(b) comhlacht sonraithe, chun críocha idirbhirt, nó

(c) duine a dhéanann idirbheart le comhlacht sonraithe i gcás baint a bheith ag an uimhir phearsanta seirbhíse poiblí atá ar an gcárta leis an idirbheart idir an duine sin agus an comhlacht sonraithe,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Cárta íocaíochta.

223B.—(1) Féadfaidh an tAire a cheadú cibé faisnéis, de réir mar a fhorordófar, a inscríobh nó a ionchódú go leictreonach ar chárta, is féidir a inscríobh nó a ionchódú amhlaidh, seachas cárta seirbhíse poiblí d'fhonn sochar a íoc.

(2) Féadfaidh duine, ar iarraidh a dhéanamh chuige sin chun an Aire, faisnéis atá inscríofa nó ionchódaithe go leictreonach ar an gcárta lena mbaineann fo-alt (1) agus a bhaineann leis nó léi a fháil laistigh de 28 lá ón iarraidh sin, más indéanta sin.

(3) Aon duine a dhéanfaidh, nó a dhéanfaidh iarracht, cárta lena mbaineann fo-alt (1) a úsáid chun íocaíocht sochair a fháil agus nach sealbhóir an chárta é nó í an duine sin ná nach duine é nó í a bheidh ceaptha chun gníomhú thar ceann shealbhóir an chárta, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Faisnéis a chomhroinnt.

223C.—(1) San alt seo—

tá le ‘rialaitheoir sonraí’ agus ‘sonraí pearsanta’ an bhrí chéanna a mhínítear in alt 1 den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 ;

ciallaíonn ‘faisnéis’ aon sonraí pearsanta nó faisnéis arna baint as sonraí den sórt sin;

ciallaíonn ‘críoch iomchuí’—

(a) d'fhonn teideal chuig aon cheann díobh seo a leanas a chinneadh nó d'fhonn rialú a dhéanamh air—

(i) sochar,

(ii) seirbhís arna soláthar le hailt 45, 58, 59 agus 61 den Acht Sláinte, 1970 , nó fúthu, nó le rialacháin nó faoi rialacháin arna ndéanamh faoin gcéanna,

(iii) íocaíocht faoi alt 44 (3) den Acht Sláinte, 1947 ,

(iv) liúntas faoin Blind Persons Act, 1920,

(v) deontas arna dhámhachtain de réir rialachán arna ndéanamh faoi alt 2 (arna leasú le halt 3 den Acht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1992) den Acht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 , nó

(vi) cúnamh dlíthiúil arna dhámhachtain faoin Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995,

(b) d'fhonn—

(i) measúnacht a dhéanamh de réir alt 9 d'Acht na dTithe, 1988 ,

(ii) ligean a dhéanamh de réir alt 11 d'Acht na dTithe, 1988 ,

(iii) cíos nó íocaíocht eile a chinneadh de réir alt 58 d'Acht na dTithe, 1966 ,

nó d'fhonn rialú a dhéanamh ar an gcéanna.

(2) Féadfaidh comhlacht sonraithe a shealbhaíonn faisnéis an fhaisnéis sin a chomhroinnt le comhlacht sonraithe eile a dhéanann idirbheart le duine nádúrtha a bhaineann le críoch iomchuí, más rud é go ndéanfaidh an comhlacht sonraithe a bheidh ag lorg na faisnéise uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine is ábhar don idirbheart a chur ar fáil agus go sásóidh sé rialaitheoir sonraí an chomhlachta shonraithe a shealbhaíonn an fhaisnéis go mbaineann an fhaisnéis a iarrtar leis an idirbheart chun na críche sin a dúradh idir an duine agus an comhlacht sonraithe a lorgaíonn an fhaisnéis sin.

(3) Ní fhéadfaidh comhlacht sonraithe faisnéis a lorg ach amháin chun críocha idirbhirt a bhaineann le críoch iomchuí.

(4) Más rud é go bhfaighfear amach, maidir le faisnéis a chomhroinntear idir comhlacht sonraithe amháin agus ceann eile, go bhfuil sí míchruinn, déanfaidh an comhlacht sonraithe, ar é sin a fháil amach, an fhaisnéis cheart a dheimhniú leis an duine agus cuirfidh sé an fhaisnéis leasaithe in iúl don chomhlacht sonraithe eile.

(5) Aon duine a dhéanfaidh, seachas le haghaidh idirbhirt maidir le críoch iomchuí, aon fhaisnéis a shealbhaíonn comhlacht sonraithe agus a bhaineann le duine eile a lorg nó a aistriú go feasach trí uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine eile sin a úsáid, beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

(2) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí “111(2), 115(2), 223(1), 223A(1) nó 223B(1)” a chur in ionad “111(2) nó 115(2)” in alt 4(5) (arna leasú le halt 37 d'Acht 1996).

Tosach feidhme (Cuid IV).

15. —Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.