Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

8 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 1998


AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

CUID II

An tSeirbhís Chúirteanna.

3.

An lá bunaithe.

4.

An tSeirbhís a bhunú.

5.

Feidhmeanna na Seirbhíse.

6.

Cumhachtaí na Seirbhíse.

7.

Pleananna straitéiseacha.

8.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis a chur ar fáil don Aire.

9.

Feidhmiú feidhmeanna breithiúnacha a bheith neamhspleách.

10.

Séala na Seirbhíse.

CUID III

Bord na Seirbhíse.

11.

Bord na Seirbhíse.

12.

Téarma oifige comhaltaí.

13.

Feidhmeanna an Bhoird.

14.

Cruinnithe agus nósanna imeachta an Bhoird.

15.

Coistí den Bhord.

16.

Luach saothair agus caiteachais chomhaltaí an Bhoird nó coistí.

CUID IV

An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin.

17.

An Príomh-Fheidhmeannach.

18.

Ní bheidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956, maidir le ceapadh an Phríomh-Fheidhmeannaigh.

19.

Beidh an Príomh-Fheidhmeannach ina oifigeach nó ina hoifigeach cuntasaíochta.

20.

Feidhmeanna an Phríomh-Fheidhmeannaigh.

21.

An Príomh-Fheidhmeannach do fhreastal os comhair Coiste Oireachtais.

CUID V

Foireann na Seirbhíse.

22.

Beidh struchtúr riaracháin aontaithe ag an tSeirbhís.

23.

Foireann na Seirbhíse.

24.

Foireann a aistriú chuig an tSeirbhís.

25.

Téarmaí agus coinníollacha foirne aistrithe.

CUID VI

Talamh, etc. a Aistriú chuig an tSeirbhís.

26.

Talamh, etc. a aistriú chuig an tSeirbhís.

27.

Maoin seachas talamh a aistriú chuig an tSeirbhís.

28.

Cearta agus dliteanais a aistriú chuig an tSeirbhís.

29.

Tiocfaidh feidhmeanna áirithe chun bheith ina bhfeidhmeanna de chuid na Seirbhíse.

CUID VII

Ilghnéitheach.

30.

Beidh an Príomh-Fheidhmeannach ina chomhalta nó ina comhalta de choistí um rialacha cúirte, etc.

31.

Cláraitheoirí Contae agus an tSeirbhís.

32.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa.

33.

Measfar gur údarás Stáit an tSeirbhís chun críoch pleanála agus forbartha.

34.

Rialacháin.

35.

Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

36.

Caiteachais.

CUID VIII

Idirthréimhseach.

37.

An Bord Idirthréimhseach a bhunú.

38.

Comhaltas, etc., den Bhord Idirthréimhseach.

39.

Feidhmeanna agus cumhachtaí an Bhoird Idirthréimhsigh.

40.

Príomh-Fheidhmeannach Ainmnithe a cheapadh.

41.

Ní dhéanfaidh feidhmeanna eatramhacha difear do neamhspleáchas breithiúnach.

42.

Caiteachais a thabhóidh an Bord Idirthréimhseach.

43.

An Bord Idirthréimhseach a dhíscaoileadh.

SCEIDEAL 1

Oifigigh Aistrithe

SCEIDEAL 2

Feidhmeanna de chuid an Aire a thiocfaidh chun bheith ina bhfeidhmeanna de chuid na Seirbhíse


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht Tithe Cúirte (Soláthar agus Cothabháil), 1935

1935, Uimh. 18

An tAcht Oifigigh Cúirte, 1926

1926, Uimh. 27

An tAcht Oifigeach Cúirte, 1945

1945, Uimh. 25

An tAcht Oifigeach Cúirte, 1951

1951, Uimh. 8

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936

1936, Uimh. 48

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1953

1953, Uimh. 32

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926

1926, Uimh. 18

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

Exchequer and Audit Departments Act, 1866

29 & 30 Vic. c.39

Exchequer and Audit Departments Acts, 1866 and 1921 Finance Act, 1895

58 & 59 Vic. c.16

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1993

1993, Uimh. 12

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 1998


AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO BHUNÚ SEIRBHÍSE CHUN NA CÚIRTEANNA A BHAINISTIÚ AGUS CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR DO NA BREITHIÚNA AGUS LENA nAGHAIDH, AGUS CHUN SEIRBHÍSÍ EILE A BHAINEANN LE RIARACHÁN CÚIRTEANNA A SHOLÁTHAR, D'AISTRIÚ MAOINE ÁIRITHE CHUIG AN tSEIRBHÍS, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FOIREANN DON tSEIRBHÍS, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [16 Aibreán, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: