Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

24 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 1998


AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (LEASÚ), 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua, comhfhorléiriú agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Rialacháin, orduithe agus ordacháin.

4.

Airgead a gheobhaidh an tAire a dhiúscairt.

5.

Caiteachais.

6.

Aisghairm.

7.

Cionta agus pionóis.

8.

Imeachtaí.

CUID II

Scairchaipiteal agus Forálacha Airgeadais.

9.

Scairchaipiteal na cuideachta.

10.

An chuideachta d'eisiúint scaireanna chuig an Aire Airgeadais.

11.

Oibleagáid scairshealbhóirí áirithe scaireanna a shealbhú ar iontaobhas.

12.

Díbhinní, etc. a íoc isteach sa Státchiste.

13.

An chuideachta agus fochuideachtaí d'fháil iasachtaí.

CUID III

An Chuideachta d'Aistriú Maoine agus do Dhéanamh Oibreacha

14.

Talamh agus maoin eile a aistriú.

15.

Cearta agus dliteanais a aistriú agus buanú léasanna, ceadúnas agus ceadanna arna ndeonú ag an Aire.

16.

Cumhacht na cuideachta aerfoirt a bhainistiú, a fhorbairt agus a bhunú.

17.

An chuideachta d'fháil talún.

18.

Na críocha chun a bhféadfaidh an chuideachta talamh a fháil.

19.

Ceart na cuideachta chun dul isteach ar thalamh.

20.

Cumhacht chun uisce a dhíol.

21.

Bóithre poiblí, droichid agus tolláin a chosaint.

CUID IV

Riarachán na Cuideachta.

22.

Meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais.

23.

Príomhchuspóirí na cuideachta.

24.

Dualgais ghinearálta na cuideachta.

25.

Feidhmeanna breise a thabhairt don chuideachta.

26.

Cuid d'aerfoirt na cuideachta a leithreasú chuig úsáid daoine eile.

27.

Cathaoirleach an bhoird stiúrthóirí.

28.

Stiúrthóirí agus cathaoirligh fochuideachtaí don chuideachta.

29.

Príomhfheidhmeannach.

30.

Cuntais agus iniúchadh.

31.

Tuarascáil an chathaoirligh.

32.

Scéimeanna aoisliúntais.

33.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa.

34.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna áirithe.

35.

Comhaltaí den fhoireann do nochtadh leasanna áirithe.

36.

Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise rúnda.

37.

Toirmeasc ar chumarsáidí áirithe.

38.

An tAire do thabhairt ordachán don chuideachta.

CUID V

Forálacha i nDáil le Rialáil Aerfort

39.

Muirir aerfoirt.

40.

Coinneáil agus díol aerárthaí mar gheall ar mhuirir aerfoirt neamhíoctha.

41.

Aerárthach tréigthe.

42.

Fodhlíthe aerfoirt.

43.

Leasú ar alt 33 d'Acht 1988.

44.

Leasú ar alt 18 d'Acht 1988.

45.

Leasú ar alt 19 d'Acht 1988.

46.

Scoitheadh, gearradh nó díchur crann áirithe, etc.

47.

Cur isteach ar aon ní a sholáthraítear chun aerfort a oibriú nó a bhainistiú nó chun críche sábháilteachta.

48.

Oifigigh údaraithe.

49.

Cumhacht chun dul isteach in aerárthach agus é a iniúchadh.

50.

Toirmeasc ar airteagail chontúirteacha áirithe a thabhairt isteach in aerfort.

51.

Duine údaraithe.

CUID VI

Ilghnéitheach.

52.

Leasú ar alt 1 d'Acht na nAerchuideachtaí (Leasú), 1993.

53.

Leasú ar alt 1 d'Acht na nAerchuideachtaí, 1966.

54.

Leasú ar alt 1 d'Acht na nAerchuideachtaí (Leasú), 1976.

55.

Rátaí a mhuirearú ar mhaoin na cuideachta.

56.

Ligean ag an gcuideachta a dhíolmhú ó na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí.

57.

Díolúine ó Dhleacht Stampa.

58.

Dliteanas i leith caillteanais a tharlaíonn roimh an lá dílseacháin.

59.

Bóthar chun críocha na nAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1995.

60.

Leasú ar an Acht Aerphoirt Neamhchustam, 1947.

61.

Leasú ar Acht 1993.

62.

An tÚdarás d'fháil talún.

63.

Ceart an Údaráis chun dul isteach ar thalamh.

64.

An tÚdarás do choinneáil agus do dhíol aerárthaí mar gheall ar mhuirir neamhíoctha ar sheirbhísí aerloingseoireachta agus cumarsáidí aerloingseoireachta.

65.

Iompar treampánach ar bord aerárthaigh agus é ar eitilt.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairm

AN DARA SCEIDEAL

Fóralacha a Bhaineann le Fáil Éigeantach


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919

9 agus 10 Geo. 5, c. 57

Acht na nAerchuideachtaí (Leasú), 1976

1976, Uimh. 36

Acht na nAerchuideachtaí (Leasú), 1993

1993, Uimh. 38

Acht na nAerchuideachtaí, 1966

1966, Uimh. 4

An tAcht um Aer-Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936

1936, Uimh. 40

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1946

1946, Uimh. 23

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950

1950, Uimh. 4

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1973

1973, Uimh. 29

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1988

1988, Uimh. 15

Na hAchtanna Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1936 go 1988

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht Aerphoirt Neamhchustam, 1947

1947, Uimh. 5

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

Na hAchtanna Foraoiseachta, 1946 go 1988

An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993

1993, Uimh. 29

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1967 go 1994

Lands Clauses Consolidation Act, 1845

8 Vic., c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 agus 15 Vic., c.93

Public Offices (Fees) Act, 1879

42 agus 43 Vic., c.58

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch, 1991

1991, Uimh. 9

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Acht na mBóithre, 1993

1993, Uimh. 14

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1995

Waterworks Clauses Act, 1847

10 agus 11 Vic., c. 17

Waterworks Clauses Act, 1863

26 agus 27 Vic., c. 93

Na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 1993

/images/harp.jpg


Uimhir 24 de 1998


AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (LEASÚ), 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AERFORT BHAILE ÁTHA CLIATH, AERFORT NA SIONNA AGUS AERFORT CHORCAÍ A DHÍLSIÚ D'AER RIANTA, CUIDEACHTA PHOIBLÍ THEORANTA, CHUN FEIDHMEANNA ÁIRITHE A D'FHEIDHMIGH AN tAIRE FIONTAR POIBLÍ ROIMHE SEO AGUS A BHAINEANN LE BAINISTÍOCHT, OIBRIÚ AGUS FORBAIRT NA nAERFORT SIN A SHANNADH DON CHUIDEACHTA SIN, DO LEASÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1988, AN ACHTA UM ÚDARÁS EITLÍOCHTA NA hÉIREANN, 1993, AGUS ACHTACHÁN EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [5 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: