An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IX Comhlachtaí Corpraithe) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 2 Scrúduithe)

51 1998

AN tACHT OIDEACHAIS, 1998

SCEIDEAL 1

An Chomhairle

Alt 39.

1. (1) A luaithe is féidir tar éis a bunaithe, gheobhaidh an Chomhairle séala agus coimeádfaidh sí ina seilbh é.

(2) Déanfar séala na Comhairle a fhíordheimhniú le síniú chathaoirleach na Comhairle nó síniú comhalta den Chomhairle a bheidh údaraithe ag an gComhairle chun gníomhú chuige sin agus le síniú oifigigh don Chomhairle a bheidh údaraithe chun gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala na Comhairle agus glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina ionstraim a rinne an Chomhairle agus a bheith séalaithe le séala na Comhairle (a airbheartaíonn a bheith fíordheimhnithe de réir an Sceidil seo) agus measfar gur ionstraim den sórt sin é gan chruthúnas mura suífear a mhalairt.

2. (1) Ceapfaidh an tAire cathaoirleach na Comhairle.

(2) Féadfaidh an cathaoirleach, tráth ar bith, éirí as oifig mar chathaoirleach trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ón dáta ar a bhfaighfear an litir.

(3) Ní faide ná cúig bliana téarma oifige comhalta (lena n-áirítear an cathaoirleach).

4. (1) I gcás comhalta den Chomhairle d'fháil bháis, d'éirí as, teacht faoi dhícháilíocht, a chur as oifig nó ar aon chúis eile scor d'oifig a shealbhú, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle chun an corrfholúntas a tharla amhlaidh a líonadh agus déanfar an duine a cheapfar amhlaidh a cheapadh ar an modh céanna ar ar ceapadh an comhalta den Chomhairle ba chúis leis an gcorrfholúntas.

(2) Aon duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle de réir na míre seo, beidh sé nó sí i seilbh oifige ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige an chomhalta ba chúis leis an gcorrfholúntas a gceaptar é nó í lena líonadh, agus beidh sé nó sí in-athcheaptha mar chomhalta den Chomhairle.

5. (1) Féadfaidh an tAire, tráth ar bith, comhalta den Chomhairle a chur as oifig má mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe nó más dealraitheach don Aire gur gá é nó í a chur as oifig chun go gcomhlíonfaidh an Chomhairle a cuid feidhmeanna go héifeachtach.

(2) Féadfaidh an tAire, tráth ar bith, ar chúiseanna a shonrófar i scríbhinn do chomhaltaí na Comhairle, na comhaltaí sin go léir a chur as oifig.

(3) Féadfaidh comhalta, tráth ar bith, éirí as oifig mar chomhalta den sórt sin trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ón dáta ar a bhfaighfear an litir.

(4) Déanfar comhalta den Chomhairle a bheidh as láthair ó gach cruinniú den Chomhairle ar feadh tréimhse sé mhí as a chéile, mura rud é gur breoiteacht faoi deara é nó í a bheith as láthair nó gur cheadaigh an Chomhairle é, a dhícháiliú ag deireadh na tréimhse sin chun leanúint de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige an duine sin.

(5) Aon chomhalta (lena n-áirítear an cathaoirleach) a rachaidh a théarma nó a téarma oifige in éag trí imeacht aimsire, beidh sé nó sí in-athcheaptha.

6. (1) Déanfaidh an Chomhairle, ó am go ham de réir riachtanas na hócáide, beirt chomhalta a cheapadh as measc a comhaltaí (seachas an cathaoirleach) chun bheith ina leaschathaoirligh ar an gComhairle.

(2) Beidh leaschathaoirleach ar an gComhairle i seilbh oifige go dtí go rachaidh tréimhse oifige an chomhalta sin mar chomhalta den Chomhairle in éag, mura túisce a éireoidh an comhalta sin as.

7. (1) Más rud é, maidir le comhalta den Chomhairle (lena n-áirítear an cathaoirleach)—

(a) go nglacfaidh sé nó sí le hainmniúchán mar chomhalta de Sheanad Éireann, nó

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó mar ionadaí i bParlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) go mbreithneofar an comhalta ina fhéimheach nó ina féimheach nó go ndéanfaidh sé nó sí, faoi choimirce nó faoi nós imeachta cúirte, imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe, nó

(e) go gcuirfidh cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air nó uirthi,

scoirfidh an comhalta sin air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle.

(2) Ní bheidh duine i dteideal a bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle más rud é, maidir leis an duine sin—

(a) go bhfuil sé nó sí de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin, nó

(b) go bhfuil sé nó sí de thuras na huaire ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) gur féimheach neamhurscaoilte é nó í, nó

(d) go bhfuil, sna trí bliana díreach roimhe sin, faoi choimirce nó faoi nós imeachta cúirte, imshocraíocht nó comhshocraíocht déanta aige nó aici le creidiúnaithe, nó

(e) go bhfuil, sna cúig bliana díreach roimhe sin, téarma príosúnachta curtha air nó uirthi ag cúirt dlínse inniúla.

8. Aon chomhalta den Chomhairle lena n-áirítear an cathaoirleach—

(a) a bhfuil aon leas aige nó aici in aon chuideachta nó gnólacht lena mbeartaíonn an Chomhairle aon chonradh a dhéanamh, nó

(b) a bhfuil aon leas aige nó aici in aon chonradh a bheartaíonn an Chomhairle a dhéanamh,

nochtfaidh sé nó sí don Chomhairle go bhfuil an leas sin aige nó aici agus cad é an leas é agus ní ghlacfaidh sé nó sí páirt in aon bhreithniú nó cinneadh ag an gComhairle a bhaineann leis an gconradh, agus déanfar an nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí na Comhairle.

9. Déanfar cibé liúntais le haghaidh caiteachas a chinnfidh an tAire, le ceadú an Aire Airgeadais, a íoc le cathaoirleach agus le comhaltaí na Comhairle as cistí a bheidh faoina réir ag an gComhairle.

10. (1) Tionólfaidh an Chomhairle cibé cruinnithe agus cibé méid cruinnithe, agus sin ag cibé tráth, a mheasfaidh an cathaoirleach is gá.

(2) Comórfaidh cathaoirleach cruinniú den Chomhairle aon uair a iarrfaidh líon nach lú ná seisear comhalta air nó uirthi déanamh amhlaidh.

(3) Is é is córam do chruinniú den Chomhairle trian de líon iomlán na gcomhaltaí, arna chothromú suas go dtí an chéad slánuimhir eile, móide a haon.

11. Ag cruinniú den Chomhairle—

(a) beidh an cathaoirleach, má bhíonn sé nó sí i láthair, ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú,

(b) mura mbeidh agus fad nach mbeidh an cathaoirleach i láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh, beidh an leaschathaoirleach a bheidh i láthair nó, más rud é go mbeidh an bheirt leaschathaoirleach i láthair, an leaschathaoirleach a roghnóidh na comhaltaí den Chomhairle a bheidh i láthair, ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú,

(c) mura mbeidh agus fad nach mbeidh an cathaoirleach i láthair nó má bhíonn agus fad a bheidh oifig an chathaoirligh folamh, agus mura mbeidh agus fad nach mbeidh leaschathaoirleach i láthair nó má bhíonn agus fad a bheidh oifigí an leaschathaoirligh folamh, déanfaidh na comhaltaí den Chomhairle a bheidh i láthair duine dá líon a roghnú chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

12. Déanfar gach ceist ag cruinniú den Chomhairle a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus, i gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

13. Faoi réir mhír 10(3), féadfaidh an Chomhairle gníomhú d'ainneoin folúntais nó folúntas i measc a comhaltaí.

14. Faoi réir an Achta seo, déanfaidh an Chomhairle a nós imeachta agus a gnó a rialáil le buanorduithe nó ar shlí eile.