An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Scoileanna) Ar Aghaidh (CUID IV Boird Bhainistíochta)

51 1998

AN tACHT OIDEACHAIS, 1998

CUID III

An Chigireacht

An Chigireacht.

13. —(1) Ceapfaidh an tAire Príomh-Chigire agus cibé Cigirí agus cibé líon Cigirí is cuí leis an Aire agus tabharfar an “Cigireacht” ar an bPríomh-Chigire agus na Cigirí le chéile agus sin mar a ghairfear díobh san Acht seo.

(2) I measc na ndaoine a cheapfaidh an tAire mar Chigirí faoi fho-alt (1) beidh daoine a bhfuil cáilíochtaí acu mar shíceolaithe nó a bhfuil saineolas eile acu, lena n-áirítear saineolas ar oideachas mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

(3) Is iad feidhmeanna Cigire:

(a) tacaíocht a thabhairt do scoileanna aitheanta, do lárionaid oideachais agus do mhúinteoirí agus iad a chomhairliú maidir le nithe a bhaineann le soláthar oideachais agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo—

(i) tabharfaidh Cigire cuairt ar scoileanna aitheanta agus ar lárionaid oideachais ar thionscnamh na Cigireachta agus, tar éis dul i gcomhairle leis an mbord, leis an bpátrún, le tuismitheoirí mac léinn agus le múinteoirí, de réir mar is cuí, déanfaidh sé nó sí aon cheann nó gach ceann de na nithe seo a leanas:

(I) meastóireacht ar eagrú agus oibriú na scoileanna agus na lárionad sin agus ar cháilíocht agus éifeachtacht an oideachais a chuirtear ar fáil sna scoileanna nó sna lárionaid sin, lena n-áirítear cáilíocht na múinteoireachta agus éifeachtacht múinteoirí aonair;

(II) meastóireacht ar na caighdeáin oideachais i scoileanna nó i lárionaid den sórt sin;

(III) measúnacht ar chur i ngníomh agus ar éifeachtacht aon chlár oideachais a bheidh ceaptha le haghaidh mac léinn aonair atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu;

(IV) measúnacht ar chur i ngníomh rialachán a bheidh déanta ag an Aire, agus

(V) tuarascáil a thabhairt don Aire, nó don bhord, don phátrún, do thuismitheoirí mac léinn agus do mhúinteoirí, de réir mar is cuí agus mar a fhorordófar, maidir leis na nithe sin nó maidir le haon ní eile a bhaineann le gníomhaíochtaí na scoileanna nó na lárionad sin agus le riachtanais na mac léinn atá ag freastal ar na scoileanna nó ar na lárionaid sin,

(ii) féadfaidh Cigire measúnachtaí a sheoladh ar riachtanais oideachais mac léinn i scoileanna aitheanta, agus na mic léinn sin, a dtuismitheoirí agus na scoileanna, de réir mar is cuí, a chomhairliú i ndáil le forbairt oideachasúil na mac léinn sin,

(iii) tabharfaidh Cigire comhairle do mhúinteoirí agus do bhoird i ndáil lena ndualgais a chomhlíonadh agus, go háirithe, cabhróidh sé nó sí le múinteoirí modhanna feabhsaithe a úsáid chun múineadh agus chun ranganna a sheoladh, agus

(iv) tabharfaidh Cigire comhairle do thuismitheoirí agus do chumainn tuismitheoirí;

(b) meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht agus ar éifeachtacht sholáthar an oideachais sa Stát, lena n-áirítear comparáid a dhéanamh le cleachtas agus caighdeáin idirnáisiúnta iomchuí, agus tuarascáil a thabhairt don Aire ar an gcéanna;

(c) taighde ar an oideachas a sheoladh agus tacaíocht a chur ar fáil i dtaca le foirmliú beartais ag an Aire;

(d) sármhaitheas a chur chun cinn i mbainistiú scoileanna, sa mhúinteoireacht i scoileanna agus in úsáid seirbhísí taca ag scoileanna agus sna nósanna imeachta le haghaidh comhchomhairle agus comhoibriú laistigh de scoileanna agus lárionaid oideachais agus eatarthu;

(e) faisnéis a scaipeadh i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) comhlíonadh na bhfeidhmeanna dá bhforáiltear san alt seo ag an gCigireacht, agus

(ii) tionscnaimh oideachais a bheidh curtha i ngníomh ag scoileanna agus ag lárionaid oideachais, agus ar éirigh leo,

agus díospóireacht fheasach maidir leis na nithe sin a chur chun cinn;

(f) meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht mhúineadh, fhorbairt, chur chun cinn agus úsáid na Gaeilge i scoileanna agus i lárionaid oideachais agus tuarascáil a thabhairt don Aire maidir leis na nithe sin;

(g) comhairle a thabhairt don Aire maidir le haon ní a bhaineann le beartas oideachais agus soláthar oideachais, lena n-áirítear an curaclam a mhúintear i scoileanna aitheanta, measúnacht agus modhanna múinteoireachta, agus

(h) cibé feidhmeanna a chinnfidh an Príomh-Chigire a chomhlíonadh i ndáil le hullmhú agus marcáil scrúduithe scoile a sheoltar sa Stát, faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar shubstaint agus caighdeáin na scrúduithe sin agus tuarascáil a thabhairt don Aire maidir leis an méid sin.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), beidh na feidhmeanna seo a leanas ag Cigire a bhfuil feidhm ag fo-alt (2) ina leith:

(a) measúnacht a dhéanamh, i gcomhairle le tuismitheoirí, ar riachtanais shíceolaíocha mac léinn i scoileanna aitheanta agus comhairle a thabhairt do na mic léinn sin, dá dtuismitheoirí agus do na scoileanna, de réir mar is cuí, i ndáil le forbairt oideachasúil agus shíceolaíoch na mac léinn sin;

(b) comhairle a thabhairt do scoileanna aitheanta maidir le beartais agus straitéisí chun oideachas a chur ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu;

(c) comhairle a thabhairt don Aire maidir le haon ní a bhaineann le riachtanais shíceolaíocha mac léinn i scoileanna aitheanta;

(d) i gcomhoibriú le tuismitheoirí agus leis an bPríomhoide agus le múinteoirí i scoileanna aitheanta, cabhair a thabhairt chun timpeallacht scoile a chruthú ina gcoiscfear nó ina srianfar na constaicí ar an bhfoghlaim a bheidh le sárú ag mic léinn, agus

(e) comhairle a thabhairt don Aire maidir le haon ní a bhaineann le riachtanais teangeolaíocha mac léinn bodhar i scoileanna aitheanta.

(5) Más rud é go mbeidh meastóireacht nó measúnacht déanta ag Cigire faoi fho-alt (3)(a)(i), féadfaidh sé nó sí moltaí a chur faoi bhráid an Aire i leith feabhsuithe is dóigh leis nó léi is cuí.

(6) Féadfaidh an tAire, má thoilíonn múinteoir agus an bord, an múinteoir sin a thabhairt ar iasacht don Chigireacht ar feadh cibé tréimhse a chinnfidh an tAire, chun aon cheann nó gach ceann de na feidhmeanna a thugtar do Chigire a chomhall.

(7) Beidh ag Cigire na cumhachtaí sin go léir is gá nó is fóirsteanach chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus tabharfaidh bord agus foireann scoile nó lárionaid oideachais gach saoráid agus gach comhoibriú réasúnach dó nó di.

(8) Déanfaidh Cigire, lena n-áirítear an Príomh-Chigire, a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhall de réir cibé nósanna imeachta agus critéar le haghaidh cigireachtaí a chinnfidh an tAire ó am go ham tar éis dul i gcomhairle le pátrúin, le heagraíochtaí bainistíochta scoile, le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí agus le cibé daoine eile is cuí leis an Aire, agus de réir cibé ordachán a thabharfaidh an tAire ó am go ham.

(9) Féadfaidh múinteoir nó bord scoile a iarraidh ar an bPríomh-Chigire aon chigireacht a bheidh déanta ag Cigire agus a dhéanann difear don mhúinteoir nó don scoil a athbhreithniú agus déanfaidh an Príomh-Chigire an chigireacht a athbhreithniú de réir cibé nósanna imeachta a chinnfidh an Príomh-Chigire.

(10) Aon duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, i seilbh oifige mar Phríomh-Chigire, mar Chigire nó mar Chigire Treoirseirbhíse/Síceolaí nó ar iasacht don Chigireacht, leanfaidh sé nó sí, ar thosach feidhme na Coda seo, den oifig sin a shealbhú nó de bheith ar iasacht amhlaidh, de réir mar is cuí, agus beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon duine den sórt sin.

(11) Beidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 , agus ag Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996, maidir le Cigirí.

(12) Déanfaidh an tAire Cigirí a cheapadh nó múinteoirí a thabhairt ar iasacht don Chigireacht, de réir an ailt seo, le comhthoiliú an Aire Airgeadais.